Рефераты по маркетингу

Альтернативні канали продажу банківських послуг

22 Апреля 2013, доклад

Сучасний стан банківського сектору в умовах виходу з кризового стану передбачає те, що фінансовим установам необхідно розробити чітку стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості. Досягнути дану ціль можливо при поєднанні декількох важливих елементів. Отримання очікуваного рівня прибутку банки можуть забезпечити шляхом підвищення рівня дохідності по кожному клієнту (за рахунок збільшення продуктового навантаження) та шляхом оптимізації витрат (адміністративних, господарських, на персонал). Для того, щоб осягти максимальної ефективності, необхідно акцентувати увагу на розвитку альтернативних каналів продажу банківських продуктів та послуг і залучення до них клієнтів.

Аналiз маркетингової дiяльностi предприємства на прикладi ресторану швидкого обслуговування McDonald's

13 Ноября 2013, контрольная работа

Маркетинговая среда формируется из множества действующих на компанию извне субъектов и факторов, которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга выгодных взаимоотношений с целевыми клиентами. Маркетинговая среда содержит как возможности, так и угрозы для деятельности компании.
Маркетологи компании несут главную ответственность за отслеживание значительных изменений среды. Именно они в большей степени, чем кто-либо другой в компании, должны следить за новыми тенденциями и искать благоприятные возможности. Систематически изучая окружение, они могут корректировать и адаптировать маркетинговую стратегию к новым требованиям маркетинговой среды.

Аналіз діяльності компанії Nestlé

03 Декабря 2012, реферат

Продукція Nestlé широко представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарії, дитячого та спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків та кормів для тварин. Крім виробництва продуктів харчування Nestlé також володіє акціями підприємств парфумерно-косметичної промисловості.

Аналіз діяльності підприємства туризму (на прикладі турфірми «Артекс’94»)

27 Мая 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Сьогодні подорожі та відпочинок стають невід’ємною частиною життя населення всіх континентів і, як наслідок, у структурі витрат середньостатистичної сім’ї, витрати на туристичні послуги - це четверта стаття після витрат на харчування, одяг та обслуговування автомобіля.
Надання туристичних послуг є вигідним для держави з точки зору використання рекреаційних ресурсів. Таким чином, іноземний турист платить за туристичні послуги, при цьому не вивозячи рекреаційні ресурси за межі країни. Країна отримує прибутки зберігаючи свої природні та культурно-історичні цінності.

Аналіз кейсу «Campion & Bergerac»

02 Апреля 2013, контрольная работа

Необхідність нововведень у організації консалтингового бізнесу була мотивована необхідністю перетворити офіс на ринково орієнтований. Найбільш очевидна потреба перетворень була у відділах обліку та аудиту, де ринок на ці послуги став набувати рис ринку покупців. Становище дедалі погіршувалось зі зростанням конкуренції між аудиторськими фірмами; ця конкуренція включала таку тактику, як зниження цін та, подекуди, віднесення цих послуг до найбільш витратних. Брайан Конан — керівний партнер головного канадського місцевого офісу однієї з міжнародних аудиторських фірм «Великої шістки» - вважав, що він добре впорався з завданням; однак останні події викликали серйозні сумніви щодо його успіхів.

Аналіз ринку кави (на прикладі діяльності компанії Kraft Foods Inc. з виробництва кави «Якобс»)» та на прикладі компанії Nestle( Nescafe)

23 Февраля 2015, реферат

Важливість даного дослідження обумовлена також і тим, що воно проведено на матеріалах галузі, продукція якої безпосередньо спрямована на задоволення конкретних особистих потреб людей.

Мета данної роботи є виявлення, які найсильніші конкуренти на ринку кави у торгової марки «Якобз».

Для того щоб досягти поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

- збір та аналіз вторинної маркетингової інформації;

Аналіз системи маркетингу ПП «Вир Мандрів»

13 Ноября 2013, курсовая работа

Основною метою курсової роботи є розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалювання проведення маркетингових заходів щодо збільшення обсягу продажу послуг.
Структура курсової роботи. Робота складається із вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури, додатків.

Аналіз складових фірмового стилю на прикладі ТОВ "Best Records"

17 Ноября 2013, курсовая работа

Метою роботи є вивчення складових фірмового стилю ТОВ "Best Records"
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань :
1. вивчити суть фірмового стилю;
2. виявити роль і значення фірмового стилю;
3. дати характеристику основних складових фірмового стилю;
4. опанувати навички процесу розробки фірмового стилю;
5. провести аналіз складових фірмового стилю ТОВ "Best Records".

Аналіз та планування маркетингової діяльності підприємства

14 Июня 2015, дипломная работа

Метою дослідження магістерської роботи є розробка науково – методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності торговельного підприємства, а також планування маркетингових стратегій.
Відповідно до поставленної мети наукового дослідження були поставлені наступні завдання:
1) дослідження теоретичних підходів маркетингового планування та їх узагальнення;
2) здійснення маркетингового аналізу діяльності підприємства;
3) висвітлити зарубіжний досвід маркетингового планування діяльності підприємств;
4) проаналізувати та оцінити систему маркетингового планування в діяльності ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД.

Анализ внутренней среды предприятия

08 Ноября 2012, курсовая работа

Целью работы является изучение маркетинговой среды, конкретного на внутренней средой. Для достижения данной цели были изучены характеристики и основные аспекты анализа внутренней среды маркетинга, приведена ее оценка на примере ОАО "Дальлеспром".
Объектом исследования является внутренний маркетинговая среда.
Предметом исследования является влияние внутренней маркетинговой среды, её основных факторов, методы и структуры на развитие предприятия.
Данная работа состоит из трёх глав. В первой главе рассмотрена непосредственно маркетинговая среда, а именно внутренней и внешней среды.
Во второй главе рассмотрены теоретические аспекты анализа внутренней среды предприятия.

Анализ внутримагазинных средств рекламы

04 Июня 2013, курсовая работа

Принцип «Ориентация на потребителя», а иначе называемый концепцией маркетинга не теория, а философия предприятия, которая утверждает, что единственное условие соблюдения интересов участников бизнеса - удовлетворение нужд потребителей. На конкурентном рынке успех сопутствует компаниям, которые лучше других удовлетворяют запросы покупателей. Сегодня на первый план выходит задача организации деятельности компании таким образом, чтобы ее сотрудники были заинтересованы в поиске новых, более эффективных способов удовлетворения нужд потребителей. Маркетинг в условиях конкуренции, свободного предпринимательства является как центральной задачей управления, так и двигателем экономического прогресса.

Анализ деятельности гостиницы «Ковров»

09 Октября 2013, реферат

Гостеприимство – одно из фундаментальных понятий человеческой
цивилизации, в настоящее время под воздействием научно-технического процесса превратилось в мощную индустрию, в которой работают миллионы профессионалов, создавая уют и комфорт на благо людей.
Индустрия гостеприимства объединяет различные профессиональные сферы деятельности людей: туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, отдых и развлечения, организацию конференций, семинаров и выставок, спортивную, музейно – выставочную, экскурсионную деятельность, а также сферу профессионального образования в области гостеприимства.

Анализ и оценка стратегии фирмы ОАО «Красноярский хлеб»

01 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является изучение теоретических основ формирования стратегии фирмы, а также практическое их применение на примере конкретного предприятия ООО «Красноярский хлеб».
Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи работы:
- рассмотрение сущности и видов маркетинговой стратегии;
- изучить методы разработки, оценки и выбора стратегии развития фирмы;
-провести анализ и разработать стратегию развития конкретной фирмы (ООО «Красноярский хлеб»).

Анализ маркетинговой деятельности на примере «Нестле»

27 Мая 2013, курсовая работа

Цель работы заключается в разработке маркетинговой стратегии компании «Нестле» в российских условиях. Предметом анализа в работе выступает процесс управления маркетингом, который включает в себя процесс анализа рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработку маркетингового комплекса и претворение в жизнь маркетинговых мероприятий.

Анализ маркетинговой деятельности предприятия

01 Мая 2012, реферат

Анализ маркетинговой деятельности предприятия проводится на примере независимой российской консалтинговой компании ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС, специализирующейся в вопросах анализа финансово-экономической деятельности предприятий.
Сфера деятельности компании ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС - сбор, анализ и предоставление объективной информации о надежности, платежеспособности и репутации субъектов хозяйственной деятельности.

Анализ организации и деятельности коммерческой службы фирмы с позиций маркетингового анализа

20 Мая 2013, курсовая работа

Цель работы - анализ организации и деятельности коммерческой службы фирмы с позиций маркетингового анализа, определение ключевых факторов успеха, эффективных методов маркетинговой деятельности.
Основные задачи, стоящие перед автором:
1. Анализ теоретико-методических основ маркетинговой деятельности предприятия.
2. Системный анализ коммерческой деятельности фирмы с позиций маркетинга.

Анализ рыночной деятельности на примере ООО «Росгосстрах-Поволжье»

31 Мая 2013, контрольная работа

Цель данной работы состоит в теоретическом обосновании и методологической разработке основных принципов и практических этапов совершенствования управления маркетинговой деятельностью на предприятии для поднятия уровня его конкурентоспособности, а значит и выживания в современных условиях.

Анализ «КАРО Фильм»

25 Сентября 2013, реферат

Целью данной курсовой работы служит оценка эффективности работы кинотеатров г. Москвы, на примере сети кинотеатров «КАРО Фильм». Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Рассмотреть историю возникновения кинотеатров 2. Изучить основные правила работы кинотеатров
3. Изучить способы технического оснащения кинотеатров 4. Определить способы привлечения зрителей
5. Исследовать рынок кинотеатров 6. Проанализировать эффективность работы кинотеатров г. Москвы на примере сети кинотеатров «КАРО Фильм»

Анализ ассортимента продукции ООО «СТАРМ»

10 Ноября 2013, курсовая работа

Предметом исследования данной курсовой работы является анализ влияния ассортиментной политики предприятия на результаты его экономических показателей, управление ассортиментом и организация выпуска новой продукции.
Объектом исследования курсовой работы является предприятие ООО «СТАРМ», занимающееся выпуском тротуарных плит, изучение его ассортимента, ведение планирования ассортимента и влияние изменения ассортимента на укрепление позиций предприятия на рынке.
Данная тема актуальна, потому что предприятие, занимающееся выпуском или реализацией продукции должно уделять не меньшее внимание ассортименту продукции, как и качеству. Ассортиментная политика на предприятии должна стать одной из главных составляющих всей политики предприятия.

Анализ ассортимента розничного торгового предприятия с помощью ABC- и XYZ-анализа на примере СЗАО «Фирма «Омега»

22 Мая 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение эффективной ассортиментной политики фирмы и теоретических аспектов выбранной темы.
Для достижения цели мною поставлены следующие задачи:
• изучение теоретических основ формирования товарного ассортимента торговых предприятий;
• изучение содержания торгово-технологических процессов в магазине и выкладки товаров в торговом зале;
• совершенствование управления товарным ассортиментом;
• анализ ассортиментной политики на примере СЗАО «Фирма «Омега».

Анализ ассортиментной политики

21 Мая 2013, курсовая работа

Целью дипломной работы является анализ ассортиментной политики ОАО «КАМАЗинструментспецмаш» (КИСМ).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Раскрыть теоретические основы изучения ассортиментной политики предприятия.
2. Провести анализ ассортиментной политики ОАО «КИСМ»;
3. Разработать рекомендаций, направленные на рациональное формирование ассортиментной политики.

Анализ ассортиментной политики на торговом предприятии ИП Кожин м-н «Школьник»

11 Апреля 2013, дипломная работа

В ходе выполнения работы были сделаны следующие выводы.
Ассортиментная политика решает задачу оптимизации товарных групп и стратегических зон хозяйствования предприятия, обеспечивая экономию за счет внутренней их связанности и, защищая за счет значительной диверсификации товарных позиций от возможных резких и отрицательных изменений условий рыночного развития. Товарный ассортимент играет огромное социально-экономическое значение, поскольку от него зависят полнота удовлетворения покупательского спроса и качество обслуживания субъектов рынка.

Анализ ассортиментной политики ООО «Манго-Новосибирск»

04 Ноября 2012, курсовая работа

Целью работы является разработка предложений по совершенствованию ассортиментной политики ООО «Манго-Новосибирск».
Достижение этой цели требует решения следующих задач:
- раскрыть методические основы разработки ассортиментной политики предприятия
- провести анализ предприятия ООО «Манго-Новосибирск»
- разработать предложения по совершенствованию ассортиментной политики предприятия ООО «Манго-Новосибирск».

Анализ ассортиментной политики предприятия

27 Февраля 2013, курсовая работа

На современном этапе развития экономики Украины особую актуальность приобретают вопросы улучшения управления ассортиментом товаров народного потребления. Между тем в настоящее время эта проблема решается далеко не в полной мере. Украинские предприятия недостаточно учитывают изменения спроса при формировании своих производственных программ, а торговля в сложившихся условиях не оказывает должного воздействия на совершенствование производимого ассортимента товаров.

Анализ ассортиментной политики предприятия (на примере предприятия ООО «Вега С»)

21 Ноября 2013, курсовая работа

Актуальность. Переход России к цивилизованной рыночной экономике вызывает необходимость кардинальных изменений в деятельности всех отраслей народного хозяйства страны. Особую значимость приобретает формирование адекватного рыночной модели хозяйственного механизма сферы обращения и услуг, поскольку именно торговля, являясь конечным звеном экономической активности субъектов рынка, обеспечивает эффективное удовлетворение запросов и нужд потребителей. Решение этой ответственной задачи требует от организаций не только усилий, связанных с реализацией произведенной стоимости, но и выполнения сложнейшего комплекса мероприятий, обеспечивающих продвижение товаров от производителей к потребителям.

Анализ ассортиментной политики предприятия на примере ТД «Настенька» ИП Бредихин

28 Мая 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ ассортиментной политики предприятия на примере ТД «Настенька» ИП Бредихин.
Для достижения основной цели в работе необходимо решить следующие задачи;
1. изучить основы анализа ассортиментной политики предприятия.
2. выявить особенности ассортиментной политики в оптово-розничной торговой организации.

Анализ ассортимета

07 Июня 2012, реферат

Политика ассортиментов товара – одно из самых главных направлений деятельности маркетинга каждого предприятия. Особенно это направление приобретает особую значимость в нынешних условиях перехода к рыночной экономике, когда к товару со стороны потребителя предъявляются повышенные требования по качеству и ассортименту, и от эффективности работы предприятия с производимым товаром зависят все экономические показатели организации и рыночная доля. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, владеет методами её реализации и может максимально эффективно ею управлять.
К сожалению, руководство многих предприятий на Украине ещё плохо понимает все преимущества эффективной ассортиментной политики, и по-этому одним из направлений экономического роста страны является привлечение внимания к данной проблеме.
К сожалению, руководство многих предприятий на Украине ещё плохо понимает все преимущества эффективной ассортиментной и ценовой политики, и поэтому одним из направлений экономического роста страны является привлечение внимания к данной проблеме.
На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество компаний. Каждая из них занимается каким-либо видом деятельности – производство, торговля, услуги и т.п.
Потребитель предъявляет всё новые, более изысканные требования к товарам. Покупатели хотят, чтобы купленные ими товары были более практичными, красивыми, долговечными. А производители вынуждены удовлетворять постоянно возрастающие запросы своих клиентов. Вот почему коррекция ассортимента очень важна сегодня.

Анализ в системе маркетинга

09 Апреля 2014, реферат

Оценка предложения, анализ спроса на услуги организации и потенциала рынков сбыта; обоснование производственной программы;
Выявление реальных и потенциальных конкурентов, их сильных и слабых сторон, поиск способов повышения конкурентоспособности, оценка собственных преимуществ и недостатков;
Определение ценовой политики и основных стратегий ценообразования, оценка коммерческого риска

Анализ в системе маркетинговых исследований

13 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной работы является анализ в системе маркетинговых исследований.
Задачами работы являются:
рассмотрение анализа в системе маркетинга.
описание структуры маркетинговой политики предприятия
провести анализ финансового состояния предприятия на примере конкретного предприятия – ООО «БЕТА»

Анализ внешней среды компании «Марко»

29 Мая 2013, реферат

В настоящее время в основном происходит цивилизованная конкурентная борьба между белорусскими производителями обуви (улучшение качества продукта, рекламные кампании, улучшение обслуживания, дополнительные меры по привлечению клиентов). Большое значение имеет определение «белых пятен» в спросе, то есть таких рыночных потребностей, которые не могут быть полностью удовлетворены конкурентами, что может быть использовано в рыночной стратегии фирмы. Кроме выявления слабостей конкурентов, одновременно можно изучить их передовой опыт производственной и маркетинговой деятельности для его внедрения в практику своей фирмы.