Рефераты по налоговому праву

Роль косвенных налогов в формировании доходов бюджета

10 Июня 2013, курсовая работа

Налоговая нагрузка является важным измерителем качества налоговой системы. Опыт развитых стран указывает на то, что предельный уровень налоговых изъятий не должен превышать 30%. Чрезмерность налогового давления негативным образом сказывается на финансовом состоянии предприятий, а следовательно возможности их инвестирования в свое развитие и расширение.
Официальное значение налоговой нагрузки на российскую экономику составляет не более 40%, однако существует ряд факторов, свидетельствующих, что значение данного показателя гораздо выше. Существует огромное количества методик расчета налогового давления, но ни одна из них не является универсальной, что затрудняет расчет реального уровня налоговых изъятий на налогоплательщика.

Роль налогов субъектов РФ

17 Мая 2013, курсовая работа

Цель исследования. Цель данной курсовой работы – обобщить, систематизировать, структурировать и сформулировать свою оценку касательно системы и роли налогообложения.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить комплекс задач.
Задачи исследования:
Раскрыть особенности системы налогообложения субъектов РФ.
Проанализировать систему налоговых режимов.
Проанализировать систему налогообложения на примере предприятия ООО “НОВАЯ ЭРА”

Салык кукыгы

10 Декабря 2013, реферат

Салықтық құқық - заңды және жеке тұлғалардан біржақты өктем, қайтарылмайтын негізде, заң жүзінде белгіленген салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді ақшалай түрде бюджетке алу кезінде туындайтын салықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Осыған орай, қандай да болмасын мемлекеттің атқаратын қызметінің ең маңызды, басты түрі - мемлекеттік кіріс. Сол мемлекеттік кірістердің ең негізгілері: салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер. Салықтар. Корпорациялық және жеке табыс салықтары, қосылған құн салығы, акциздер, жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері, әлеуметтік, жер, көлік құралдары мен мүлік салығы.
Алымдар.

Салық және басқа да міндетті төлемдерді төлеуге құқықтық бақылау

25 Ноября 2014, реферат

Бақылау мәселесі экономика ғылымында бірінші жоспарда тұр, яғни, өте актуалды мәселе болып отыр. Бақылау мәселесін зерттеген көптеген авторлардың көзқарастары бақылаудың-басқарудың құрамдас бөлігі екендігін, оның кез – келген дәрежеде біліктіліксіз басқару мүмкін еместігін айтуда түйісіп отыр, және де басқарылушы жүйе неғұрлым көпжақты және кәсіби болса, соғұрлым бақылау да күрделі болуы тиіс.

Салық мәні, мазмұны және элементтері

23 Февраля 2015, реферат

Салық мәні, мазмұны және элементтері
Салықтар дегеніміз – мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті төлемдер.
Салықтар – шаруашылық жүргізуші субъектілердің , жеке тұлғалардың мемлекет пен екі арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырылатын, қаржы қатынастарын сипаттайтын экономикалық категория.

Салық құқығының түсінігі

01 Октября 2013, доклад

Салықтар-тауарлы өндіріспен бірге, қоғамның топқа бөлінуімен және мемлекеттің пайда болуымен, оған әскер, сот, қызметкерлер ұстауға қаражаттың қажет болуынан пайда болады.
Салықтың мәні мемлекет өз пайдасына жалпы ішкі өнімнің белгілі мөлшерін нақтылы жарна ретінде алып қалады.
Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті ұстау үшін, халықтың ақшалай немесе натуралдық формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. Адамзаттың даму тарихында салықтың нысандары мен әдістері мемлекеттің сұранымдары мен қажеттеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап отырды.

Салықтардың пайда болуы мен дамуы

25 Октября 2013, реферат

Салықтардың экономикалық категория ретінде пайда болуы мен қызмет атқаруы мемлекттің дамуымен байланысты.
Қандай да бір мемлекет тек қана белгіленген меншік қаржылық базаға ие болған кезде қызмет атқару мүмкін. Қарапайым сөзбен айтқанда, өзінің аппаратын ұстау және мемлекеттік қызметі іске асыру процессінде пайда болатын шығыстарды жабу үшін белгілі ақша саласына ие болғанда. Ақша өндірістің материалдық саласында пайда болуы. Бұл салаға, мемлекеттік қызмет, басқару қызметтің алуан түрлілігі болғандықтан, қатысты емес

Салықтық құқық бұзушылықтар, ұғымы, топтастырылуы

05 Апреля 2013, реферат

Қазақстан Республикасының ағымдағы тиісті заңдары салықтық тексеру, бақылау нәтижесіне қарай салық төлеуші нақты заңды және жеке тұлғаларға мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдануды көздейді. Мемлекеттік мәжбүрлеудің айтарлықтай бөлігі әкімшілігін тәртіппен жүзеге асырылады.
Осы ретте салық салу аясындағы мәжбүрлеу шараларына мынадай айырықша белгілер тән болады:
- Мәжбүрлеу шараларын қолдану кезінде заңдылықтың сақталуына қатаң назар аударылады және оның сақталуы іс кезінде қамтамасыз етіледі;
- Салық салу аясында қолданылатын мәжбүрлеу шараларының жүйесі әртүрлі бағыт сипатта болады.

Санкции в налоговом праве

20 Мая 2013, курсовая работа

Актуальность работы заключается в том, что ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах, являясь достаточно специфичной, тем не менее, обладает всеми признаками юридической ответственности.
Ответственность за нарушения налогового законодательства – совокупность различных видов юридической ответственности.
Такая ответственность наступает только за совершенное нарушение законодательства о налогах и сборах, которое выступает в качестве ее основания. Основаниями привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах могут являться:
• налоговые правонарушения;
• нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки административных правонарушений (налоговые проступки);
• преступления, связанные с нарушением законодательства о налогах и сборах (налоговые преступления).

Санкции в налоговом праве

03 Июня 2015, реферат

Одной из немногочисленных обязанностей, прямо закрепленных в Конституции РФ, является обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст.57) . Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 15.07.99 № 11-П, в целях обеспечения выполнения публичной обязанности платить законно установленные налоги и сборы и возмещения ущерба, понесенного казной в результате ее неисполнения, законодатель вправе устанавливать меры принуждения в связи с несоблюдением законных требований государства .
Такие меры могут быть как правовосстановительными, обеспечивающими исполнение налогоплательщиком его конституционной обязанности по уплате налогов, т.е. погашение недоимки и возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уплате налога, так и штрафными, возлагающими на нарушителей дополнительные выплаты в качестве меры ответственности (наказания).

Санкции за налоговые правонарушения и их влияние на финансовую деятельность налогоплательщика

13 Апреля 2013, дипломная работа

Цель работы проанализировать основания и сущность ответственности за совершение налоговых правонарушений, рассмотреть санкции за нарушение налогового законодательства Российской Федерации, а также практику их применения и влияния на предприятие.
Задачи:
1. Дать характеристику отдельным видам нарушений налогового законодательства Российской Федерации;
2. Рассмотреть общие положения об ответственности за налоговые правонарушения;
3. Показать особенности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения па примере ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»;
4. Дать обзор практике применения финансовых санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Сбор за право пользования животным миром и водными биологическими ресурсами

16 Февраля 2014, курсовая работа

Цель работы – систематизировать и закрепить полученные знания в области налогообложения природных ресурсов, а также рассмотреть неразрывно связанную с ней налоговую отчетность.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Ознакомиться с нормативной базой регулирующей платежи за природные ресурсы;
2. Определить понятие и сущность платежей за природные ресурсы;
3. Рассмотреть поэлементно ресурсные платежи;
4. Сделать выводы относительно проделанной работы.

Сделки

11 Октября 2013, курсовая работа

При выборе темы для курсовой работы гражданское право вызвало у меня больший интерес. Это объясняется естественной потребностью знать то, с чем каждый сталкивается ежедневно, являясь участником гражданского оборота. В частности меня заинтересовала тема “Сделки”.
Современное общество основывается прежде всего на экономическом базисе. Отечественное законодательство и наука различает в качестве одной из основных форм реализации общественных отношений в сфере экономической деятельности такой правовой институт как сделки. Понятие сделки было известном еще в Древнем Риме, Свод законов Юстиниана, уже знал различные виды сделок и регулировал порядок их совершения

Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам

27 Февраля 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ теоретической основы налогов и наблюдение за их практической реализацией в налоговой системе России.
Задачи курсовой работы заключаются в том, чтобы рассмотреть экономическую сущность и классификацию налогов и сборов; раскрыть особенности учета расчетов по федеральным налогам; проанализировать особенности учета региональных налогов и сборов; проанализировать особенности учета местных налогов и сборов; рассмотреть синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам.

Система источников налогового права, их особенности в сравнении с источниками финансового права

28 Мая 2013, реферат

Актуальность темы заключается в том, что в последние годы в России наблюдается бурный процесс развития налогового законодательства как на федеральном, так и на региональном и местном уровне. Повышение роли и значения налогового права обусловлено особым местом налогов и сборов в формировании доходов государства в условиях постоянного роста государственных расходов. Налоговые поступления составляют сегодня более 90 % бюджетных доходов всех уровней.
Целью работы является изучение системы источников налогового права.

Система органов налогового контроля в Российской Федерации

21 Января 2014, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – рассмотреть структуру, обязанности и полномочия органов налогового контроля в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели, сформулированы следующие задачи:
рассмотреть структуру органов налогового контроля;
показать взаимодействие налоговых и других государственных органов (взаимодействие с органами внутренних дел, таможенными органами и др.).
затронуть проблемные вопросы взаимодействия данных органов, предложить пути их решения.

Система источников налогового права

18 Октября 2013, контрольная работа

В юридической литературе отмечается многозначность термина "источник права". Этот термин имеет двоякое значение: источник в смысле правотворческого решения и источник как фактическое местопребывание норм права.
Традиционно принято различать три основных источника права - нормативный юридический акт, санкционированный обычай и судебный прецедент.

Система налогов в Российской Федерации

20 Февраля 2013, курсовая работа

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги - основной источник доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый механизм используется для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического прогресса.

Система налогов и сборов Российской Федерации

16 Сентября 2013, доклад

Налоги и сборы являются основной составляющей доходов бюджетов различных уровней. Под налогом понимается обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Он взимается с организаций и физических лиц в форме отчуждения денежных средств, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Это осуществляется в целях финансового обеспечения деятельности государства и его муниципальных образований.
Сбор также относится к обязательным взносам. Его уплата является одним из условий совершения государственными органами или иными уполномоченными органами местного самоуправления и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) в отношении плательщиков сборов (организаций и физических лиц).

Система налогового учета фонда социального страхования Российской Федерации

26 Марта 2013, реферат

Нормами, установленными Главой 25 Налогового кодекса РФ, предусмотрена обязанность ведения всеми организациями (налогоплательщиками) налогового учета.
Налоговый учет представляет собой систему регистрации и обобщения информации обо всех хозяйственных операциях налогоплательщика, приводящих к возникновению доходов или расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы отчетного периода.

Система налоговых органов

11 Февраля 2015, контрольная работа

1. Руководствуясь ст. 30 НК РФ, дайте правовую характеристику системы налоговых органов в Российской Федерации
2. Сформулируйте понятие налогового права. Руководствуясь ст. 2 НК РФ, раскройте содержание предмета налогового права
3. Специальный порядок исполнения налоговой обязанности
4. Сроки уплаты налогов и сборов. Порядок их изменения. Правовые основы исчисления налогов и сборов
5. Задача

Система налоговых органов РФ

24 Ноября 2011, контрольная работа

Целью данной работы является рассмотрение налоговой системы Российской Федерации. Исходя из цели, поставлены следующие задачи:
- дать определение налоговой системы РФ;
- рассмотреть права, принципы, обязанности налоговых органов;
- определить нормативно-правовую базу деятельности налоговых органов;
- рассмотреть все структурные подразделения системы налоговых органов, полномочия и функции каждого из них.

Система налогообложения в России

26 Июля 2012, курсовая работа

Налоговая система в Российской Федерации практически была создана в 1991 году, когда в декабре этого года был принят пакет законопроектов о налоговой системе. Среди них: "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", "О налоге на прибыль предприятий и организаций", "О налоге на добавленную стоимость" и другие. Большинство современных специалистов говорят о том, что реформирование налоговой системы - один из важнейших способов выхода нашей страны из господствующего в мире экономического кризиса

Система российского права

07 Октября 2015, реферат

Термин «система» является универсальным, используемым в самых различных отраслях человеческих знаний. В философском аспекте этой категорией охватывается специфически выделенное из окружающей среды целостное множество элементов, объединенных между собой совокупностью внутренних связей или отношений. Следовательно, вопрос о системе права - это вопрос о составных элементах права, их взаимосвязи между собой, способе организации в процессе развития. Другими словами, исследовать систему права, значит выявить ее структурную организацию, указать принципы строения и развития.

Система, принципы и источники налогового права

23 Апреля 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение понятия налога и налогового права.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. раскрыть понятие налога, ее сущность;
2. рассмотреть существующие виды и классификации налогов;
3. обозначить понятие и содержание налогового права.

Системы национальных счетов

07 Ноября 2013, реферат

Ряд важных принципов этой системы был сформулирован еще А. Маршаллом, затем Дж.М. Кейнсом; большой вклад внесли английские экономисты Р. Стоун, К. Кларк, Дж. Хикс и американские экономисты С. Кузнец, М. Джилберт, В. Леонтьев и др. После Второй мировой войны к разработке системы макроэкономических показателей подключились международные экономические организации, и в 1953 г. в ООН был опубликован документ под названием «Система национальных счетов и вспомогательных таблиц», который можно рассматривать как первый международно признанный вариант системы макроэкономических показателей. Эта система пересматривалась, и ныне действует вариант 1993 г. С конца 80-х гг. на нее начала переходить и Россия.

Слияния и поглощения. Особенности слияний и поглощений в России

24 Июля 2013, курсовая работа

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в той неблагоприятной экономической обстановке. которая сложилась на сегодняшний день в России, перед отечественными компаниями как никогда остро стоит проблема преодоления кризисной ситуации путем применения конкретных и эффективных мер. Возникает потребность поиска действенных технологий по выходу из состояния кризиса на предприятии, необходимость освоения современных методов реструктуризации собственности. В этом свете деятельность по слияниям и поглощениям как один из основных элементов реструктуризации, ее заключительное звено, ставящее целью изменение структуры собственности, заслуживает особого изучения.

Совершенствование деятельности налоговых органов по администрированию задолженности

17 Июня 2015, дипломная работа

Целью работы является изучение порядка взыскания недоимки по налогам и сборам, методики и путей ее совершенствования. Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- изучить теоретические аспекты процесса возникновения недоимки по налогам и сборам.
- рассмотреть законодательство в отношении недоимки по налогам и сборам.
- проанализировать механизм взыскания недоимок по налогам и сборам на примере ИФНС по Центральному району г. Хабаровска.
- предложить мероприятия по улучшению работы в рамках улучшения организации работы по взысканию недоимок по налогам

Совершенствование налогового законодательства Республики Казахстан

24 Декабря 2010, курсовая работа

Цель курсовой работы – рассмотреть налоговую систему в РК, дать краткую информацию о налоговой системе Зарубежных стран и в частности рассмотреть налоги на собственность в Республики Казахстан, а именно налог на имущество, порядок его начисления и взимания в Республике Казахстан.
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:
1)дать понятие налогам, выявить принципы налогообложения
2)рассмотреть основные налоги и налоговую систему в РК
3)осветить возможные пути совершенствования налогообложения в РК

Совершенствование налоговой системы Российской Федерации

11 Сентября 2013, курсовая работа

Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно -правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность налогоплательщиков, включая привлечение иностранных инвестиций путем предоставления налоговых льгот инвесторам.