Рефераты по менеджменту

Японский опыт решения управленческих проблем

25 Декабря 2012, курсовая работа

Путь, который прошла японская промышленность, впечатляет масштабами и относительно коротким сроком, и первое, о чем упоминают, говоря о причинах такого прорыва, это высокие технологические инновации и создание роботизированного производства. Японская система, которую менеджеры многих стран пытаются понять и изучить, заставляют переосмыслить роль человека в организации. И все достижения японского менеджмента, так или иначе, связаны с созданием максимально комфортных условий работы сотрудников, а также выделяют важность и ответственность роли лидера производства - его руководства, управленческого аппарата.
Целью данной курсовой работы является японская система управления персоналом, ее специфика и анализ основных функций.

Японский опыт управления качеством и его особенности

10 Июля 2014, контрольная работа

Японский управленческий опыт уже много лет активно изучают во всех странах мира, и, возможно, наиболее активно его изучают в промышленно развитых странах, так как предприниматели именно этих стран, столкнувшись с возрастающей конкурентоспособностью японских товаров и с необходимостью прилагать все большие усилия, чтобы удержать свои позиции, осознали необходимость найти ответы на вопросы: как удалось достичь того, что сегодня называется «японским чудом»; благодаря каким подходам японские компании обеспечивают производство качественной продукции и услуг; какие методы позволяют им делать это быстро и дешево; что и как делают японские фирмы для того, чтобы захватить все новые и новые рынки сбыта. По мнению многих исследователей, эффективность деятельности японских фирм во многом обусловлена особенностями японского менеджмента, что и объясняет актуальность выбранной темы.

Японский стиль управления

13 Декабря 2012, курсовая работа

цель моей работы – разобраться, в чем же заключается японский «стиль управления», понять, почему система менеджмента в Японии признана одной из самых эффективных в мире, и исследовать японскую модель управления. Данное исследование в свою очередь определяет и задачи работы: выявить и проанализировать традиционные и современные черты японской системы управления, окончательно сформировавшейся во второй половине ХХ века, а также охарактеризовать высшее звено японской управленческой системы.

Японська система управління якістю виробничої діяльності

20 Ноября 2013, курсовая работа

Мета написання даної курсової роботи — розкрити сутність і зміст японської системи управління якістю виробничої діяльності підприємств. Розкрити основні засади на яких здійснюється управління якістю, а також розглянути риси характеризують японську систему управління якістю.

Қызылорда облысы «Жолаушылар көлігі автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қаржылық жағдайын талдау

19 Сентября 2014, курсовая работа

Кәсіпорынның қаржылық қызметі- бұл оның осы қызмет нәтижесінде меншікті және тартылған капиталдың көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін қызметі болып табылады. Ал шаруашылық қызметін талдау – шаруашылық дамудың тенденцияларын зерттеумен, жоспарларды, басқарушылық шешімдерді ғылыми негіздеумен, олардың орындалуын қадағалаумен, қол жеткізген нәтижелерді бағалаумен, өндірістің титімділігін көтерудің шаруашылық резервтер шамасын іздестірумен, өлшеумен және негіздеумен, сонымен қатар, оларды пайдалану жөнінде шараларды жасап шығарумен байланысты арнайы білімдердің жүйесі болып табылады.

Үстеме шығындар

10 Декабря 2013, курсовая работа

Құрылыс-монтаж жұмыстарының құнында үстеме шығындар үлкен орын алады. Сондықтан үстеме шығындар есебінің міндеттеріне оларды өз мезгілінде дұрыс есепке алу; үстеме шығындардың әрбір бабы бойынша шығын деңгейін бақылау, сметалық сомадан ауытқуларды анықтау; өндірістер мен объектілер арасында үстеме шығындарды дұрыс тарату; сметада қарастырылған қаражаттардың тиімді жұмсалуына ықпал ету. Аталған міндеттерді орындаудағы негізгі шарт - әрбір жеке бөлімшелер бойынша, сондай-ақ бүкіл ұйым бойынша жасалған үстеме шығындардың сметасының болуы.

Үстеме шығындар есебі

04 Апреля 2013, курсовая работа

Үстеме шығыстарды бөлуді басқару шешімдерін қабылдау тұрғысынан қарастыратын болсақ, онда келесі негізгі мәселелер туындайды:
1. Өндірістің табыстылық бағасы мен әрбір өнімді өткізу деңгейі;
2. Компанияға қай өнім түрі көбірек пайда түсіреді;

Ұйым туралы түсінік және оның түрлері

21 Января 2014, реферат

Менеджмент әлемінің негізін ұйым құрайды. Ол менеджменттің негізгі құрауыш себепшісі болып табылады.Топтар ұйым болып саналуы үшін міндетті талаптарға сай болуы тиіс:
1. Өзін осы ұйым мүшесі санайтын екі адам болуы керек.
2 .Осы топтың мүшелері бірігіп қабылдайтын мақсаттары болуы керек.
3. Ұйым мүшелерінің бәріне ортақ мақсатқа жетуде бірігіп еңбек етуі.

Ұйым элементтері және басқару үрдісі

28 Января 2014, лекция

Менеджер жұмысындағы жалпы факторлар. Менеджерлердің негізгі басқарушылық ролдері. Төменгі, орта, жоғары сатындағы менеджерлер. Менеджменттің маңызы, оның дәйектері, әдістемесі, менеджмент саласындағы ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері, плюарлизм дәйегі.Ұйым, ұйымның негізгі сипаттамалары, түрлері, көлденеңнен және тігінен еңбек бөлінісі, ұйымның жетістігі.Басқару ойларының дамуын сипаттау. 1990 жылға дейінгі басқару және ұйымдар: ежелгі ұйымдар; басқарудың дамуы ғылыми пән ретінде. Менеджмент мектептері: ғылыми басқару мектебі, әкімшілдік мектебі, ,, адамдар қатынасы ” мектебі.Менеджментке қазіргі кездегі көзқарастар. Қазақстандағы менеджменттің проблемалары, міндеттері.

Ұйымдағы еңбекақы төлеу жүйесін талдау және дамыту

22 Апреля 2015, дипломная работа

Нарықтық экономика жағдайында өндіріс тиімділігіне әсер ететін әр түрлі факторлардың маңызы арта түседі, себебі, бәсекенің күшеюі кәсіпорындардың өмір сүру жағдайы мен дамуына тікелей әсерін тигізеді. Осы факторлардың ішінде алдыңғы қатардағы орындардың бірін – адам факторы алады, яғни экономикалық өсу мен тиімділіктің, бәсекеге қабілеттіліктің негізін заводтар мен фабрикалар немесе құрал-жабдықтар мен өндіріс қорлары емес, тікелей адам капиталы құрайды.

Ұйымның стратегиялық кадрлық потенциалын басқару және бағалау

17 Октября 2013, реферат

Бұл тақырыптың көкейкестілігі сол, аймақтың экономикасын құрымдық қайта құру басқарудың тиімді тетігін, оның кадрлар әлуетін, территориялық (аймақтық) құрылымдарды кадрлармен қамтамасыз етудің ғылыми әдістерін жасамайынша мүмкін емес. Сонымен қатар зерттеудің көкейкестілігі сол елде жүргізіліп жатқан реформалардағы ауыртпалықтың басқару мен биліктің региондық органдарына, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару орындарына түсетіндігімен анықталады. Бұлар негізінен:
спецификалық жеке кадрлар саясатынан;
басқарушылар санының өсуіне байланысты оларды даярлауға және ұстауға жұмсалған шығындар мен олардың қызметінің ақырғы әлеуметтік – экономикалық нәтижелері арасындағы өсіп отырған қарама-қайшылықтарда;
жүргізіліп жатқан реформалардың міндеттері, мақсаттары мен кадрлар ресурстарын пайдалану дәрежесі арасындағы күшейіп отырған диспропорциялардан;
кадрлардың кәсіби – біліктілік динамикасы мен басқару жүйесінің жаңа функциялары арасындағы сәйкес келмеушіліктерден;
аймақтың кадрлар потенциалының едәуір дәрежеде қажет болмауынан байқалады.

Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік

24 Марта 2015, реферат

1. Әлеуметтік стратификация теориясы және оның мәні
2. Әлеуметтік мобильділік түсінігі және оның түрлері.
3. Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен әлеуметтік мобильділіктің даму деңгейлері

Өзін-өзі тану негізінде оқушының жеке тұлғасын дамыту

09 Апреля 2015, реферат

Қазақстан Республикасы тәлім тәрбие тұжырымдамасында: «тәрбиенің негізгі мақсаты -дені сау,ұлттық сана-сезімі оянған рухани ойлау дәрежесі биік,мәдениетті,парасатты,ар-ожданы мол,еңбекқор,іскер бойында басқа да көп қасиеттер қалыптасқан адамдытәрбиелеу»-деп көрсетілген.Осыған байланысты жас ұрпақтың жеке тұлғасын қалыптастыру-қазіргі кездегі тәрбие мен білім берудің басты көкейкесті мәселелерінің бірі болып табылады.