Рефераты по анализу финансовой деятельности предприятия

Аналіз продуктивності і оплати праці в сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю «Надія» Єланецького району

22 Января 2014, курсовая работа

Актуальність теми полягає у тому, що зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання трудових ресурсів сприяє збільшенню обсягу випуску і реалізації продукції, зниженню собівартості продукції та її ціни, підвищенню конкурентоспроможності продукції на ринку, збільшенню прибутків і відрахувань у бюджет та фонди, зміцненню фінансового стану підприємства, забезпечує формуванню іміджу підприємства, дозволяє виявити основні фактори впливу на продуктивність праці.

Аналіз продуктивності праці та її стимулювання у ЗАСТ «Зоря Інгулу» Баштанського району Миколаївської області

18 Мая 2013, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є визначення продуктивності праці на прикладі ЗАСТ “Зоря Інгулу” Баштанківького району Миколаївської області, а також шляхи підвищення продуктивності праці.
Джерелами робочого матеріалу є річні звіти, планова, статистична та первинна облікова документація ЗАСТ “Зоря Інгулу”.

Аналіз фінансової звітності підприємства

23 Апреля 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження методів аналізу фінансової звітності підприємства.
Мета курсової роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:
– дослідити значення фінансової звітності для управління;
– охарактеризувати Зміст основних видів фінансової звітності;
– висвітлити проблему аналізу фінансової звітності підприємства.

Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

18 Мая 2013, курсовая работа

Фінансовий аналіз — це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.
Зміст фінансового аналізу залежить від соціально-економічного устрою, в умовах якого функціонує підприємство. В умовах одержавленої адміністративно-командної економіки, з якої Україна поступовово виходить в останнє десятиріччя, головним в аналізі були насамперед оцінка виконання підприємствами централізовано затверджених планових завдань (головним чином кількісних показників виробництва і реалізації продукції) і визначення відповідногосподарської діяльності підприємств, економічній стратегії панівноїполітичної партії.

Аналіз фінансового стану ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"

30 Мая 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є навчитися правильно проводити розрахунки показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, аналізувати дані коефіцієнти, а також вміти складати відповідні висновки та рекомендації щодо покращення фінансового стану.
Завданням курсової роботи є розрахунок та аналіз показників фінансового стану підприємства, а саме : майнового стану підприємства, ліквідності (платоспроможності), фінансової стійкості, ділової активності, а також рентабельності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

04 Января 2013, контрольная работа

Самостійна робота з дисципліни "Економічний аналіз"

Аналаз хозяйственной деятельности предприятия хлебопродуктов

26 Марта 2012, дипломная работа

В концепции радикальной экономической реформы центральное место занимают меры по развитию агропромышленного комплекса. Среди них особое значение имеют укрепление материально-технической базы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе и системы хлебопродуктов, разработка и широкое внедрение новой техники, технологии.

Анали и диагностика финансовой деятельности ООО «Дальнереченский крупозавод»

21 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной работы является исследование видов экономического анализа и его информационного обеспечения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить классификацию экономического анализа по видам;
 информационные модели в различных видах анализа;
 рассмотреть статистическую и динамическую оставляющие экономической деятельности предприятия;

Анали прибыли предприятия

30 Марта 2012, курсовая работа

Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге характеризуется показателями прибыли (убытка). Известно, что без получения прибыли предприятие не может развиваться в рыночной экономике, за исключением организаций, финансируемых за счёт государства или других источников. Поэтому задача улучшения финансового результата является жизненно важной для хозяйствующего субъекта. Анализ финансовых показателей позволяет выявить возможности улучшения финансового положения и по результатам расчётов принять экономически обоснованные решения.

Анализ

17 Декабря 2012, задача

Документ Exl, 3 листа: анализ баланс и анализ на конец года, баланс и анализ за год, коэффециенты.

Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования

10 Мая 2015, курсовая работа

Заработная плата является важнейшим средством повышения заинтересованности работников в результатах своего труда, его производительности, увеличении объемов произведенной продукции, улучшения ее качества и ассортимента. Заработная плата является основным источником доходов работающих, с ее помощью осуществляется контроль за мерой труда и мерой потребления. Важное значение имеет и то, что заработная плата является одним из основных составляющих себестоимости производимой продукции (работ, услуг). Изучение механизма оплаты труда и выявление резервов повышения эффективности использования средств на оплату труда в современных условиях, как одной из важнейших методологических и практических проблем, которая оказывает определенное влияние на развитие отношений между нанимателем и работниками. Эта проблема вышла на первый план при оценке социальной и экономической защищенности работников организаций. Реформирование оплаты труда проводится в целях повышения мотивации и стимулирования трудоспособного населения к труду, повышению его качества и производительности, что является главным источником экономического роста. А рост производства в свою очередь обеспечит не только работу и доходы трудоспособному населению, но и пенсии, стипендии, социальную поддержку малообеспеченных членов общества.

Анализ выполнения плана производства в ООО «Вольтаж Плюс»

08 Сентября 2013, контрольная работа

Предметом исследования курсовой работы является изучение работы отдела сбыта и деятельности предприятия в области сбытовой политики в ООО «Вольтаж Плюс».
Задачами контрольной работы являются:
анализ показателей выпуска и реализации продукции в ООО «Вольтаж Плюс»;
выявление проблем выполнения плана и реализации продукции в ООО «Вольтаж Плюс»;
оценить резервы улучшения реализации продукции в ООО «Вольтаж Плюс»;
разработать систему мероприятий по совершенствованию сбыта продукции в ООО «Вольтаж Плюс»;
оценить эффективность предложенных мероприятий ООО «Вольтаж Плюс».

Анализ и диагностика финансового состояния предприятия на примере ОАО "Межрегионэнергосбыт"

24 Декабря 2010, курсовая работа

ОАО "Межрегионэнергосбыт" было создано в 2006 году как дочернее общество ООО "Межрегионгаз" (ОАО "ГАЗПРОМ") и является одним из крупнейших энерготрейдеров России. В соответствии со Стратегией ОАО «ГАЗПРОМ» в электроэнергетике, основной задачей компании является оптимизация сбыта электроэнергии предприятиям группы "ГАЗПРОМ".

Анализ и планирование товарооборачиваемости

23 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность выбранной темы определяется управлением бизнесом – увеличением прибыли, повышением эффективности деятельности предприятия, достижением устойчивости организации на рынке.Товарооборачиваемость – это средний товарный запас за какой-либо период, выраженный в днях товарооборота за этот же период.
Товарооборачиваемость характеризует уровень среднего товарного запаса и отражает среднее время, в течение которого товары находятся на предприятии с момента их закупки до момента реализации. Время реализации товаров является качественным показателем деятельности торгового предприятия и позволяет судить об эффективности использования денежных средств, вложенных в товарные запасы.

Анализ использования оборотных средств компании „Transaero”

24 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ использования оборотных средств компании осуществляющей мировые пассажирские авиаперевозки – Transaero.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить место анализа использования оборотных средств в АХД;
Рассчитать основные показатели по выбранному предприятию;
Составить аналитическое заключение об эффективности деятельности предприятия на основе показателей.

Анализ использования трудовых показателей на примере ООО «Гаус»

12 Сентября 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами на основе предложенных данных, а также разработка имеющихся резервов повышения эффективности производства.
Для достижения поставленных целей в данной работе излагаются теоретические вопросы, связанные с использованием трудовых ресурсов и организации, анализа их использования на предприятии, так же раскрывается методика комплексного системного анализа основных экономических показателей, используемых для оценки трудовых ресурсов в условиях рыночной экономики.

Анализ маркетинговой деятельности на примере РУПП «Могилевхлебпром»

08 Марта 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ маркетинговой деятельности предприятия на примере РУПП «Могилевхлебпром», и разработка предложений по совершенствованию организации маркетинговой деятельности на указанном предприятии. Для реализации данной цели определены следующее задачи:
рассмотреть теоретические основы маркетинговой деятельности;
дать экономическую характеристику предприятия, на материалах которого выполняется курсовая работа;
глубоко изучить методику проведения анализа маркетинговой деятельности предприятия;
провести анализа маркетинговой деятельности предприятия по следующим направлениям:

Анализ материальных затрат в себестоимости продукции

15 Апреля 2013, контрольная работа

Цель – изучить теоретические и практические аспекты анализа затрат и себестоимости продукции.
Задачи :
- определить экономическую сущность основных категорий: издержки, расходы, затраты, себестоимость;
- раскрыть классификацию затрат на производстве.

Анализ основных средств на предприятии ОАО "Шахта Коркинский разрез"

09 Марта 2013, курсовая работа

Состояние производственного потенциала – важнейший фактор эффективности основной деятельности предприятий, а следовательно его финансовой устойчивости. Бухгалтерская отчетность позволяет достаточно подробно проанализировать наличие, состояние и изменение важнейшего элемента производственного потенциала предприятия – его основных средств.
Как известно, производственные основные фонды – это здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и некоторые другие виды.

Анализ платежеспособности предприятия

27 Мая 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы заключается в изучении теоретических аспектов анализа платежеспособности предприятия, а также применение на практике на примере ООО « Про металл»
В соответствии с названной целью поставлены следующие задачи:
Изучить теоретические основы методики анализа ликвидности и платежеспособности предприятия;
Дать краткую характеристику исследуемого предприятия;
Дать оценку финансовой устойчивости предприятия как основы его платежеспособности;
Изучить состав и структуру активов по степени ликвидности;

Анализ прибыли и рентабельности предприятия

07 Апреля 2013, курсовая работа

Анализ прибыли и рентабельности необходимы для эффективного управления предприятием. С их помощью руководители предприятия могут осуществлять планирование, контроль, улучшать и совершенствовать направления своей деятельности. Успешное финансовое управление направлено на:
выживания предприятия в условиях конкурентной борьбы;
избежание банкротства и кредитных финансовых неудач;
лидерство в борьбе с конкурентами;
обеспечение приемлемых темпов роста экономического потенциала предприятия;

Анализ производства продукции растениеводства

12 Января 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование эффективности производства продукции растениеводства Колхоза «Мир».
Задачи исследования курсовой работы:
- изучение теоретических вопросов по анализу хозяйственной деятельности предприятия,
- выявление основных проблем в области производства продукции растениеводства в колхозе «Мир» и определение путей их решения.

Анализ расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии

31 Октября 2013, курсовая работа

Дебиторская задолженность - это суммы, причитающиеся от покупателей и заказчиков. Естественно, что предприятия заинтересованы продавать продукцию покупателям и заказчикам, которые способны оплатить счета при наступлении срока платежа.
Данные для анализа состава и движения дебиторской задолженности можно систематизировать в таблице.
Приведенные данные по ЧПУП «Лепорд» позволяют сделать вывод, что за рассматриваемые три года общая сумма дебиторской задолженности по предприятию увеличилась.

Анализ рентабельности и производственной деятельности

05 Июня 2013, контрольная работа

В широком смысле слова понятие рентабельности означает прибыльность, доходность. Предприятие считается рентабельным, если результаты от реализации продукции, покрывают издержки производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования предприятия. По данным отчета о прибылях и убытках можно проанализировать динамику рентабельности продаж, чистой рентабельности отчетного периода, а также влияние факторов на изменение этих показателей. Для выявления внутренних резервов повышения эффективности деятельности предприятия следует провести факторный анализ показателей рентабельности, поскольку эти показатели характеризуют эффективность работы ресторана в целом, доходность деятельности и окончательные результаты хозяйствования.

Анализ себестоимости продукции

08 Октября 2013, курсовая работа

Себестоимость – это основной ценообразующий и прибылеобразующий фактор, поэтому анализ себестоимости позволяет, с одной стороны, дать общую оценку эффективности использования ресурсов, с другой – определить резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы продукции.
Анализ себестоимости проводится в следующих направлениях:
- анализируются затраты на один рубль товарной продукции;
-дается анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхода;
- анализируется себестоимость конкретных видов продукции;
- проводится анализ себестоимости важнейших видов изделий;
- выявляются резервы снижения себестоимости.

Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения на примере ООО «Лапидус»

16 Июня 2013, дипломная работа

Целью данной дипломной работы является анализ и критическая оценка формирования себестоимости продукции и разработка мероприятий, повышающих эффективность управления затратами. Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить ряд задач:
-рассмотреть сущность, экономическую характеристику и классификацию затрат;
- изучить методику проведения анализа себестоимости;
-изучить резервы снижения себестоимости продукции;
-проанализировать структуру и динамику общей суммы затрат предприятия;
-провести углубленный анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции;
-сделать факторный анализ затрат;
-определить резервы снижения себестоимости продукции в условиях конкретного предприятия.

Анализ себестоимости продукции растениеводства

21 Мая 2013, курсовая работа

Получение частных натуральных показателей затрат труда, кормов, удобрений, горючего и т. п. имеет самостоятельное значение. Обобщающий показатель затрат на предприятиях, ведущих товарное производство, можно получить только в стоимостной форме, поскольку все экономические ресурсы имеют стоимость или требуют оплаты. Затраты предприятия в денежной форме на все элементы процесса производства представляют собой себестоимость продукции, работ и услуг. Эти затраты определяются в текущих ценах по сумме фактических расходов предприятий на оплату труда с отчислениями, на приобретенные средства производства и услуги. Элементы собственного производства (семена, корма) обычно включаются в затраты по себестоимости или по рыночным ценам.

Анализ системы внутрифирменного планирования на предприяти

16 Ноября 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является раскрытие системы внутрифирменного планирования на предприятии.
Для раскрытия темы ставится ряд задач:
- раскрыть теоретические основы внутрифирменного планирования: содержание основных понятий внутрифирменного планирования;
- провести исследование системы внутрифирменного планирования в ОАО «ВАМИН Татарстан»;
- раскрыть основные направления совершенствования внутрифирменного планирования и финансового контроля на предприятии.

Анализ фин устойчивости

11 Марта 2013, курсовая работа

Целью работы является анализ финансовой устойчивости организации и разработка и разработка мероприятий, направленных на улучшение финансовой устойчивости предприятия.
Основными задачами настоящей курсовой работы являются:
- изучить сущность финансовой устойчивости организации;
рассмотреть процесс оценки финансовой устойчивости организации;
сделать анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «Агростар»;
разработать предложения по повышению финансовой устойчивости ООО «Агростар».

Анализ финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Иркутскэнерго»

17 Октября 2013, курсовая работа

Целью выполнения курсовой работы является развитие и закрепление практических навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности на примере ОАО «Иркутскэнерго».
Аналитическая работа проводится на основе исходных данных по данным бухгалтерского учета и отчетности предприятий.
При выполнении курсовой работы разрабатываются три основные части.