Рефераты по делопроизводству

Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей

17 Июня 2015, реферат

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Інструкції з організаціїохорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах" від 28 жовтня 2008 р. № 985
І. Догляд за ділянкою та приміщенням
Будівлю дошкільного навчального закладу, ігрові майданчики та територію необхідно утримувати в чистоті та порядку.
Постійно здійснювати технічний контроль за станом приміщення закладу та його території (стін, стелі, вікон, дверей, меблів, фізкультурного обладнання, електромережі, вентиляційних і санітарно-технічних установок, водогону, газопроводу, каналізації, майданчиків, тіньових навісів тощо).

Інформатизація та інформаційне забезпечення: підходи до трактування понять

11 Октября 2013, реферат

Розглянуто нормативні та авторські підходи до трактування понять "інформаційне забезпечення" та "інформатизація". Визначено важливість інформаційного забезпечення та необхідність процесу інформатизації для ефективного функціонування всіх напрямів діяльності, зокрема відзначено місце розглянутих об'єктів у економічній сфері.

Інформаційні системи у вдосконаленні діловодства приватного підприємства „Продмашстрой”

17 Января 2013, дипломная работа

Визначено сутність понятійного апарату дослідження. Виявлено етапи розвитку діловодства як соціокультурного явища. З’ясовано особливості сучасного діловодства. Розглянуто види сучасних інформаційних технологій та особливості їх класифікацій. Проаналізовано стан діловодства на приватному підприємстві „Продмашстрой”. Розроблено модель вдосконалення діловодства на даному підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем.

Історія вивчення проблеми біопошкодження документів

02 Декабря 2014, контрольная работа

Місце грибів у системі органічного світу впродовж століть залишалося предметом дискусій. Вчені різних епох відносили їх до рослин, тварин, мінералів, або навіть патологічних утворень. В середині ХХ століття утвердилось уявлення про гриби як про окреме царство живої природи. Нарешті, молекулярно-генетичні дослідження кінця ХХ — початку XXI століть переконливо показали, що гриби є збірною поліфілетичною групою.

Історія документознавства як науки та навчальної дисципліни

27 Сентября 2015, реферат

Становлення документознавства як самостійного напрямку наукової діяльності відбувалося на початку ХХ століття. Його засновником став відомий бельгійський вчений Поль Отле. Він запропонував назвати нову науку що вивчатиме документаційну діяльність бібліологією або документологією, що було б пов`язано з ототожненням книги та документа. Предметом нової науки стали процеси, пов`язані з пошуком, збирання, систематизацією і поданням в користуванні різних видів документів. І хоча остаточне формування відбулося в ХХ столітті, йому передувала величезна наукова робота, викликана необхідністю вивчення такого важливого елементу людського життя як документування.

Історичний аспект трактовки документознавства

19 Января 2013, курсовая работа

Метою дослідження є визначення змісту та структури документознавства як науки.
На основі об’єкта, предмета та мети дослідження були визначені наступні завдання:
- дослідження трактувавання документознавства як наукової дисципліни у історіографічному аспекті;
- аналіз традиційного документознавства та його структури;

Аббревиатура, используемая в документации РФ

03 Мая 2015, контрольная работа

Государственная система документационного обеспечения управленияразработана на основе Конституции СССР, законов СССР и союзных республик, актов высших органов государственного управления, с учетом государственных стандартов, унифицированных систем документации, общесоюзных классификаторов технико-экономической информации, а также передового практического опыта.

Автоматизация делопроизводства

05 Ноября 2012, курсовая работа

В современном учреждении основными технологическими инструментами работы с документами являются компьютеры, установленные на рабочих местах исполнителей и объединенные в сеть. Если компьютерная сеть охватывает все рабочие места делопроизводственного персонала в структурных подразделениях организации, то появляется возможность использовать сеть для перемещения документов.

Автоматизация делопроизводства

21 Октября 2013, курсовая работа

Использование компьютерных технологий ускоряет документооборот, повышает исполнительскую дисциплину сотрудников, совершенствует управление организации в целом. Компьютеризация делопроизводственных процессов позволяет отказаться от ручных форм учета и перейти на современную форму регистрации документов с помощью ПЭВМ. Тем более что постоянно возрастает объем регистрируемых документов на любых предприятиях, внедряются системы автоматизации в смежных областях, и в связи с этим целесообразно использовать новые технологии для автоматизации регистрации документов.

Автоматизация делопроизводства и документооборота

04 Марта 2013, дипломная работа

Цель дипломного исследования – разработка рекомендаций по со-вершенствованию документационного обеспечения деятельности Адми-нистративной комиссии администрации города Белгорода.
Задачи дипломного проекта:
- изучить тенденции документационного обеспечения деятельности муниципальных служб в Российской Федерации и провести анализ нормативно-правового регулирования делопроизводства в органах мест-ного самоуправления;
- рассмотреть правовой статус, структуру и систему документо-оборота городской администрации и Административной комиссии;
- предложить направления совершенствования делопроизводства и документооборота в Административной комиссии администрации города Белгорода.

Автоматизация делопроизводства и первичного учета дел в ОВД

25 Декабря 2012, курсовая работа

В последние годы на первый план выдвигается новая отрасль информационная индустрия, связанная с производством технических средств, методов, технологий для производства новых знаний. Эта индустрия тесно связано с развитием компьютерных технологий. В информационном обществе доминирует производство информационного продукта, а материальный продукт становится более информационно емким. Возрастает спрос на знания, от человека требуется способность к интеллектуальному труду и творчеству.
Со временем возникло большое число избыточной информации, в которой иногда трудно сориентироваться и выбрать нужные сведения.

Автоматизация делопроизводства и учреждений

06 Июня 2013, контрольная работа

Актуальность, цели и задачи настоящей работы будут определены следующими положениями. Организация и работа с документами охватывает все процессы, относящиеся к записи (фиксации) на различных носителях и оформлению по установленным правилам информации, необходимой для осуществления управленческих действий.

Автоматизация процесса документооборота проектного бюро

18 Марта 2013, реферат

Целью данной курсовой работы является автоматизация процесса документооборота научно-исследовательского института, функционирующего в рамках строительной отрасли. Внедрение системы электронного документооборота позволит:
сократить затраты;
уменьшить количество ошибок типа «человеческий фактор»;
повысить производительность компании;
улучшить взаимодействие между подразделениями.

Автоматизация регистрации документов

25 Мая 2013, реферат

Использование компьютерных технологий ускоряет до¬кументооборот, повышает исполнительскую дисциплину сотрудников, совершенствует управление организации в целом.
Компьютеризация делопроизводственных процессов позволяет отказаться от ручных форм учета и перейти на современную форму регистра¬ции документов с помощью ПЭВМ. Тем более, что постоянно возрастает объем регистрируемых документов на любых предприятиях, внедряются системы автоматизации в смежных областях, и в связи с этим целесообразно использовать новые технологии для автоматизации регистрации документов.

Автоматизация системы делопроизводства

01 Мая 2013, статья

Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.
Автоматизируются:
производственные процессы;
проектирование;
организация, планирование и управление;
научные исследования;
обучение;
бизнес-процессы;
и другие сферы человеческой деятельности.

Автоматизация складского учета

16 Января 2014, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является автоматизированное ведение складского учета товарно-материальных ценностей на предприятии АПК. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
спроектировать информационную базу по складскому учету товарно - материальных ценностей;
изучить рынок бухгалтерских программ;
изучить рынок компьютеров и выбрать наиболее подходящий из них;
рассчитать экономическую эффективность внедрения автоматизированной системы обработки информации.

Автоматизация учета документов в информационной системе «Евфрат - документооборот»

04 Марта 2013, курсовая работа

Учёт - установление количества чего-нибудь, путём подсчётов. Учёт документов на предприятии – является важным звеном в работе предприятия (учреждения), и при правильной организации, позволяет осуществлять учёт объёма документов находящихся в организации, их местоположение, к какому типу относятся, их место составления, очерёдность прибытия в организацию, отправления в другие организации или подразделения данной организации.

Автоматизированное рабочее место специалиста из отдела снабжения

21 Мая 2013, курсовая работа

Сотрудники кафедры представляли свои разработки на выставке во Всеросийском выставочном центре в г. Москве c 2001г.по 2005г. и были награждены соответствующими дипломами: за разработку “Комплекс методических пособий по новым информационным технологиям”,за «учебно-методический комплекс по техническому творчеству», за создание и практическое применение информационно-логических моделей представления знаний», за активное участие во Всероссийском Форуме “Образовательная среда-2004”, за активное участие во Всероссийском Форуме “Образовательная среда-2005”

Автоматизированные информационные системы

28 Сентября 2014, курсовая работа

Автоматизация и создание информационных систем являются на данный момент одной из самых ресурсоемких областей деятельности техногенного общества. Одной из причин активного развития данной области является то, что автоматизация служит основой коренного изменения процессов управления, играющих важную роль в деятельности человека и общества. Возникают системы управления, действие которых направлено на поддержание или улучшение работы объекта с помощью устройства управления (комплекс средств сбора, обработки, передачи информации и формирования управляющих сигналов или команд) .

Автоматизированные системы документооборота

07 Июля 2013, курсовая работа

Системы управления документацией являются средством автоматизации крупномасштабного формализованного бизнеса, преобразовывая документооборот из бумажной формы в электронную. Автоматизация документооборота подразумевает возможность использования информации из базы данных, уменьшение ввода информации вручную, что дает выигрыш во времени и в снижении количества ошибок. Помимо форм документов, в базе данных системы управления документооборотом хранятся данные (адреса, номера договоров, даты заключения договоров, суммы и т.д.), которые могут потребоваться во многих документах (договорах, приказах, актах выполненных работ и т.д.). Один раз введенная вышеуказанная информация позволяет формировать документы, требуемые в административных структурах.

Адаптация персонала

01 Июня 2012, курсовая работа

Цель исследования – оценка системы адаптации персонала в организации.
В рамках поставленной цели ставятся следующие задачи:
• определить сущность и цели адаптации;
• определить составляющие системы управления адаптации работника на предприятии;
• изучение особенностей управления адаптацией персоналом.

Актовые документы

10 Июня 2013, реферат

Одним из видов документов, с которыми в своей деятельности часто сталкиваются организация и ее кадровая служба, является акт. В широком смысле акты — это обобщающее наименование документов, имеющих правовое значение и оформленных в установленном порядке. Специфика акта состоит в том, что этот вид документа применяется в различных системах документации (организационно-распорядительной, финансово-бухгалтерской, проектно-конструкторской и др.).

Анадиз документооборота

21 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение организации делопроизводства, а также разработка рекомендаций по совершенствованию документационного обеспечения управления детского сада №19 – Центра развития ребенка г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области с учетом современной ситуации.
Для достижения цели последовательно должны быть решены следующие задачи:
- изучить историю создания, основные направления и организацию деятельности МДОУ №19, а также организационно-правовой статус учреждения;
- рассмотреть организацию делопроизводства в данном учреждении: проанализировать основные управленческие документы, организацию оперативного и архивного хранения документов;
- разработать основные направления совершенствования документационного обеспечения деятельности МДОУ №19.

Аналіз програмного забезпечення для документообігу

08 Мая 2015, курсовая работа

Вже сьогодні важко назвати будь-яку галузь життя та діяльності людей, де б не використовувались комп'ютери.
Для підвищення досягнутих Україною результатів в економічному й соціальному розвитку, а також завоювання місця повноправного партнера в світовій економічній системі значно залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та наскільки ефективно будуть використовуватися сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, а також їх роль у підвищенні ефективності суспільної праці.

Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

13 Апреля 2015, курсовая работа

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що з кожним роком зростає обсяг і потужність інформаційного потоку. Упорядкувати цей потік і тримати його в контрольованому руслі можна тільки за допомогою автоматизованих систем обробки та переробки інформації. В основі цих систем (методів) лежать процеси аналізу первинних документів (індексація і предметизація) і синтезу (генерація вторинних документів, складання каталогів). У закінченому вигляді (база даних первинних документів, бібліографічні описи та засоби пошуку) разом з пам'ятками минулого і становлять національну спадщину країни.

Анализ библиографической работы детской библиотеки(детского отделения ЦБС)

16 Февраля 2015, контрольная работа

Централизованная библиотечная система (ЦБС) была образована в 1977 году, как Централизованная библиотечная система Советского района, по Постановлению исполкома Советского района.
В 1992 году ЦБС была переименована в Централизованную библиотечную систему № 2 ЮАО города Москвы, по распоряжению префекта Южного округа.

Анализ документов

22 Декабря 2014, доклад

При анализе документов источником социологической информации выступают сообщения, которые содержатся в протоколах, докладах, резолюциях и решениях, выступлениях политиков, публикациях газет, журналов, в художественных произведениях, иллюстрациях, фильмах, дневниках, летописях и т.п. Например, в известной работе У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918) объектом анализа стали записки самоубийц и письма, которые на протяжении десятилетий мать писала сыну.

Анализ использования систем электронного документооборота органами исполнительной власти Российской Федерации

09 Ноября 2014, курсовая работа

Целью работы является анализ развития электронного правительства и электронного документооборота в государственных органах. В связи с формулированной целью были поставлены следующие задачи:
- Рассмотреть виды, задачи и функции электронного документооборота, его плюсы и минусы.
- Анализ использования систем электронного документооборота органами исполнительной власти Российской Федерации.

Анализ нарушений принципа запрета дискриминации в сфере труда

23 Декабря 2011, курсовая работа

Запрещение дискриминации является одним из основных принципов трудового права. Данному принципу посвящен ряд статей Трудового кодекса Российской Федерации, увеличен объем его нормативного регулирования. Являясь обеспечением важнейшего права человека - равенства, принцип запрещения дискриминации способствует реализации социальной сущности равенства - созданию равных возможностей всестороннего развития всех членов общества, сглаживанию неизбежно возникающих в обществе неравенств, оказанию помощи незащищенным слоям населения. Одной из основных проблем трудового права на современном этапе является обеспечение равенства и защита от дискриминации.

Анализ организации документооборота на примере предприятия ОсОО «РУГИ по ЭиТБ г.Бишкек»

04 Июня 2013, дипломная работа

Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы исследовать основные этапы документооборота в бухгалтерии.
Для постановки цели необходимо определить следующие задачи:
рассмотреть, как правильно составляются и оформляются документы;
исследовать проверку первичных документов;
проанализировать обработку документов