Рефераты по педагогике

Інтерактивні методи навчання в загальноосвітній школі

18 Мая 2015, реферат

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. ІАМН передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи учнів малими групами.
Які сильні сторони інтерактивних методів навчання?

Інтерактивні методи навчання

21 Июня 2015, доклад

Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської і має значення "взаємодіючий". Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання.
Одні вчені визначають його як діалогове навчання: "Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-не будь (людиною). Отже, інтерактивне навчання - це перш за все діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня".

Інтерактивні методи навчання у вивченні курсу «Я і Україна» для учнів 3-го класу

21 Мая 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи-вивчення ефективності традиційних підходів до використання інтерактивних методів навчання та впровадження оптимальної технології їх використання.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1)визначити сутність інтерактивного навчання;
2)розглянути інтерактивні методи навчання;
3)проаналізувати організаційно-педагогічні умови і доцільну структуру інтерактивного уроку;
4)охарактеризувати форми організації інтерактивного навчання.

Інтерактивний семінар – тренінг. «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»

06 Сентября 2013, контрольная работа

Мета семінару: підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Завдання семінару:
Підвищити рівень обізнаності вихователів щодо використання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми з метою формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників.
Пошук засобів розв’язання проблеми та застосування інтерактивних форм роботи.
Поглибити знання щодо змісту Базової програми.

Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя як показник розвитку його педагогічної майстерності

13 Мая 2013, статья

Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:
- формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;
- упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;
- інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;
- упровадження електронного документообігу.

А.Байтұрсыновтың дидактикаға қосқан үлесі

18 Марта 2014, курсовая работа

Курстық жұмыстың мақсаты. А.Байтұрсыновтың педагогикалық қырлары мен көзқарасын зерттей отырып, қазақ тіл білімінің негізін қалауға қосқан үлесімен танысу.
Курстық жұмыс нысаны. Ахмет Байтұрсыновтың тіл білімі саласындағы еңбектерін саралау, жүйелеу, оларға тарихи тұрғыдан баға беру, талдау болып табылады.
Курстық жұмыс міндеттері:
«Оқу құрал» еңбегінің тілдік және педогогикалық қырларын талдау;
А.Байтұрсыновтың жазуы мен емле ережелерін саралау;
Жазуға үйрету, хат таныту мәселелеріне қосқан үлесін қарастыру;

А.С. Макаренко о воспитании детей в семье

14 Января 2012, курсовая работа

С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять свой главный родительский долг – они становятся воспитателями. Через радости и испытания ведут они растущего человека по пути развития его духовных и физических сил, к духовной и физической зрелости.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский отвечает: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иногда даже делом легким,– и тем понятнее и легче оно, чем менее знаком человек теоретически или практически. П

А.С. Макаренко о коллективе

16 Ноября 2013, курсовая работа

Сегодня А. С. Макаренко известен не только в нашем обществе, но и во всем мире. Это подтвердилось с огромной силой в 1988году, когда отмечалось столетие со дня рождения "великого советского педагога и писателя, чья деятельность оказала значительное влияние на становление педагогики как науки, формирование методов образования, нравственного развития и творческого воспитания подрастающего поколения", - такова оценка Генеральной конференции ЮНЕСКО, принявшей резолюцию о международном годе Макаренко.

А.С. Макаренко про роль колективу у формуванні та розвитку особистості

27 Мая 2013, курсовая работа

Мета дослідження – полягає у здійсненні аналізу та систематизації поглядів А.С.Макаренка про роль колективу у формуванні та розвитку особистості. Завдання:
Ознайомитися з основними принципами виховання особистості А.С.Макаренка.
Проаналізувати вплив колективу на формування та розвитку особистості за поглядами А.С.Макаренка.
Розкрити
Здійснити аналіз основних технології колективного виховання за А.С.Макаренка .

А.С. Макаренконың ұжымды қалыптастыру теориясын жалғастырушы ғалымдар және олардың қосқан жетістіктері

28 Октября 2014, реферат

Белгілі болғандай, барша ғылым салаларының пайда болуындағы алғы шарт — өмір қажеттігі. Кейін тəрбие идеялары адамдар өмірінде аса маңызды рөл атқара бастады. Себебі əр түрлі қоғамда өсіп келе жатқан əулиетке берген тəрбиесіне орай өмір қажеттігі де жылдам немесе шабан дамитыны белгілі. Осыдан тəрбие тəжірибесін топтастыру жəне қорытындылау, арнайы оқу- тəрбие мекемелерін ұйымдастырып, жастарды өмірге дайындаудың қажеттігі туындады

А.С.Макаренко и его труды

23 Апреля 2013, доклад

Макаренко дал интересный психолого-педагогический анализ ложных видов родительского авторитета. Им он противопоставлял истинный авторитет, главным основанием которого является жизнь и работа родителей, их гражданское лицо и поведение, требовал, чтобы родители честно и разумно руководили своими детьми, сознавали свою ответственность перед обществом за их воспитание. Каждая семья, говорил Макаренко, ведет свое хозяйство, ребенок — член семьи и, следовательно, участник всего семейного хозяйства. С ранних лет в семейных условиях он приучается к будущей своей хозяйственной деятельности в более широких масштабах. Именно здесь, в условиях семейной хозяйственной деятельности, у детей воспитываются коллективизм, честность, заботливость, бережливость, ответственность, способность ориентировки и оперативность.

Абай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарасы

16 Апреля 2013, реферат

Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы классик ақыны, ағартушы демократы, ұлтымыздың рухани мақтанышы. Абай өз ауылында арабша хат танығаннан кейін, он жасында Семей қаласындағы Ахмет Ризаның медресесінде 3 жыл оқиды. Оқуға зерек, ұғымтал Абай діни сабақтармен қоса өз бетінше араб, парсы тілдерін үйреніп, шығыс классиктері: Низами, Сағди, Хафиз, Науан, Физули еңбектерімен танысып, тағылым алады.

Абай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарасы

06 Октября 2015, реферат

Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы классик ақыны, ағартушы демократы, ұлтымыздың рухани мақтанышы. Абай өз ауылында арабша хат танығаннан кейін, он жасында Семей қаласындағы Ахмет Ризаның медресесінде 3 жыл оқиды. Оқуға зерек, ұғымтал Абай діни сабақтармен қоса өз бетінше араб, парсы тілдерін үйреніп, шығыс классиктері: Низами, Сағди, Хафиз, Науан, Физули еңбектерімен танысып, тағылым алады.

Абрахам Маслоу: гуманистическая теория личности

12 Марта 2013, курсовая работа

С точки зрения гуманистической психологии люди - в высшей сте-пени сознательные и разумные создания без доминирующих бессознатель-ных потребностей и конфликтов. В этом гуманистическое направление существенно отличается от психоанализа, который представляет человека как существо с инстинктивными и интрапсихическими конфликтами, и сторонников бихевиоризма, трактующих людей практически как послуш-ных и пассивных жертв сил окружающей среды.

Авторитарный стиль воспитания

28 Октября 2012, доклад

Характеристика и особенности авторитарного стиля воспитания

Авторитет тренера как педагогический феномен

27 Января 2015, курсовая работа

Авторитет тренера детского спортивного коллектива имеет огромное педагогическое значение. Чем авторитетнее тренер, тем большее влияние оказывает он и на своих воспитанников, и на тех ребят, которые только присматриваются к занятиям. То, что говорит авторитетный тренер, оценивается как важное, а потому и гораздо лучше воспринимается. Для многих ребят, нашедших свое призвание в занятиях спортом, уважаемый, авторитетный тренер выступает в качестве идеала, которому ОНИ стремятся следовать в жизни.

Авторитет учителя начальных классов, как важнейшее условие эффективности воспитания

21 Марта 2013, курсовая работа

Цель нашего исследования: выявить, какие компоненты составляют содержание педагогического авторитета и какое значение они имеют для различных категорий субъектов учебно-воспитательного процесса в школе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования;
2) изучить структуру авторитета учителя начальных классов;

Автором гасла «Україна для українців» є Микола Міхновський. Микола Міхновський

24 Декабря 2013, доклад

Автором гасла «Україна для українців» є Микола Міхновський. Микола Міхновський - став символом новітньої доби українського націоналізму. Молодий харківський адвокат на зорі ХХ сторіччя видав невеличку брошуру "Самостійна Україна" (1900р.). Як згодом виявилося, кільканадцять сторінок тексту стали ідейним дороговказом для поколінь українців. Наскрізною ідеєю книжки є твердження про необхідність визволення української нації з-під чужоземного ярма й побудови "одної, єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від гір Карпатських аж до Кавказьких". Його думки та ідеї взяло на озброєння покоління українців, яке вже після його смерті, зокрема в лавах ОУН і УПА змагалися за самостійну Україну.
Заслугою М.Міхновського перед українською державністю варто вважати те, що він першим на політичному рівні відверто заявив про колоніальний статус України у складі Російської імперії,

Авторские воспитательные системы

03 Февраля 2014, контрольная работа

В последние годы авторские системы воспитания стали чрезвычайно популярны в нашей стране - уже с раннего возраста детей различными способами учат читать и считать. Но психологи и психотерапевты "бьют тревогу" - увеличивается число детей с нарушениями психики. Чем же авторские методики отличаются друг от друга и от традиционных программ воспитания? Широкий размах увлечения авторскими методиками воспитания спровоцирован появлением класса молодых неработающих, но образованных мам с нереализованными амбициями

Авторские школы

19 Мая 2013, реферат

Концепции и практика авторских школ обычно существенно отличаются от традиционной практики школ и часто строятся на противопоставлении этой практике, ее критике и доказательстве преимуществ новых подходов перед известными. В качестве отличительной черты авторских школ многие специалисты выделяют также и то, что такие школы создаются на основе заранее разработанного оригинального (отсюда - авторская школа) концептуального проекта.

Агрессивное поведение. «Трудных» дети

01 Ноября 2013, курсовая работа

Актуальность темы связана с относительной распространённостью детей с признаками коммуникативной агрессии. В наше время очень много детей, имеющих девиантное поведение. Если не работать с ними, то это приведёт к невозможности усвоения школьной программы, неприятию одноклассниками, возникновению конфликтны ситуаций. Изучение влияния разных факторов на становление характерологических и личностных аномалий и раскрытие сложных процессов их формирования на ранних этапах онтогенеза – это основа разработки комплексных мероприятий по первичной диагностике и коррекции поведенческих нарушений.

Агрессивное поведение подростков

02 Декабря 2015, доклад

Агрессивное поведение подростков с каждым годом все более и более нарастает и проявляется. При этом от него страдает в первую очередь само подрастающее поколения.

Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что буквально означает – «нападать», «нападения».

Агрессивное поведения

19 Января 2014, курсовая работа

Актуальность исследования. Агрессия, в каких бы формах она ни проявлялась, ока зывается часто главным источником трудностей во взаимо отношениях между людьми, приносит боль и непонимание, а зачастую ведет к драматическим последствиям. Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем не только для родителей, педагогов и психологов, но и для всего общества в целом.

Агрессивность в младшем школьном возрасте

05 Марта 2014, курсовая работа

Цель исследования: изучение особенностей агрессивности в младшем школьном возрасте.
Задачи исследования:
Проанализировать имеющиеся научные данные относительно личностных особенностей агрессивного поведения младших школьников;
Изучить теоретические концепции формирования агрессивности у детей
Рассмотреть возрастные особенности и новообразования, влияющие на возникновение агрессивного поведения в младшем школьном возрасте.
Выявить и проанализировать взаимосвязь психологических особенностей тревожности с агрессивностью в младшем школьном возрасте;
Изучить роль социально-психологических факторов в развитии агрессивности личности по данным отечественной и зарубежной литературы;
Объект исследования: агрессия

Агрессивность дошкольников

24 Октября 2013, курсовая работа

Цель: изучить особенности проявления агрессивности детей дошкольного возраста и выявить пути её коррекции.
Объект: ребенок дошкольного возраста.
Предмет: особенности проявления агрессивности у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1- провести психолого - педагогический анализ научно – методической литературы по теме и прояснить сущность и особенности проявления агрессивности у детей дошкольного возраста;
2- определить влияние СМИ на агрессивное поведение детей дошкольного возраста;
3- изучить вопросы социализации детской агрессии;

Агрессивность как форма девиантного поведения у подростков

30 Марта 2013, реферат

Цель курсовой работы – выявить наиболее эффективные методы психолого-педагогической поддержки при коррекции и профилактики агрессивного поведения у подростков. Задачи моей работы:
1) дать определение понятия «агрессивность»;
2) рассказать о факторах формирования агрессивности у подростков;
3) описать эффективные методы коррекции агрессивного поведения;
4) рассмотреть различные методические рекомендации для родителей при проявлении агрессивности в поведении подростков.

Агрессия в поведении ребенка. Методы работы с детской агрессией

06 Ноября 2012, лекция

Слово "агрессия" произошло от латинского "aggressio", что означает нападение", "приступ". В психологическом словаре можно найти такое определение данному термину: "Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.).

Агрессия детей. Причины и коррекция

12 Января 2013, лекция

“Агрессия – деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, приносящее физический или моральный ущерб людям, или вызывающее у них психологический дискомфорт”(Сл №3)
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль играет воспитание в семье, причём с первых дней жизни ребёнка.

Агрессия подростков

25 Декабря 2013, курсовая работа

Цель нашей работы: изучить влияние агрессивности на уровень общительности.
Для достижения цели и доказательства гипотезы мы выдвинули ряд задач:
1.Провести анализ литературы, посвященной общению и общительности подростков;
2.Изучить агрессивность, опираясь на литературные источники;

Агрессия у дошкольников: проявление и средства ее преодоления

14 Сентября 2012, курсовая работа

Целью исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность средств преодоления агрессии.
Проблема исследования заключается в нахождении эффективных средств преодоления агрессии у детей дошкольного возраста.
Данная проблема обусловила выбор темы исследования « Проявление агрессии в дошкольном возрасте и пути её преодоления».