Рефераты по педагогике

Адам әрекеті нәтижесінде табиғи кешендердің өзгеруі

17 Июня 2015, доклад

Адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға бейімделумен қатар, оны өзгертеді. Сондықтан табиғатты өзгерту барысында адамзат оның кейінгі зардаптарын да ескеруі қажет. Табиғат кешендеріне кері әсер ететін озық ғылыми-техниканың тікелей қатысы жоқ.

Адамгершілік мәдениеті

27 Апреля 2013, дипломная работа

Егемендi елiмiздiң болашағы жас жеткiншектердiң бiлiм дәрежесiнiң тереңдiгiмен өлшенедi. Қазiргi заманғы бiлiм беру әлеументтiк құрылымының маңызды элементтерiнiң бiрiне айналды. Адамның жеке басын қалыптастыру негiзi бастауышта қаланатыны бәрiмiзге белгiлi. Бастауыш мектептен бастап оқушыларға бiлiмнiң қыры мен сырын жетiк таныту, қабiлеттерiн шыңдау адамгершiлiк қасиеттерiн дарытып Қазақстан Республикасының азаматы деген атаққа лайық болатындай етiп тәрбиелеу - бiздiң мiндетiмiз болмақ. Сондықтан да бастауыш мектептен бастап оқушының жан-жақты дамуына басты назар аударылуы керек.

Адамгершілік тәрбиесі

19 Мая 2013, реферат

1. Ы.Алтынсарин, әл-Фараби, т.б. ұлы адамдар мен педагогтардың адамгершілік тәрбиесі туралы ойлары.

2. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны, бағыттары.

3. Діни-рухтың тәрбие.

4. Қыздар тәрбиесі. Жастарды отбасы өміріне даярлау.

Адамгершілік тәрбиесі

23 Мая 2015, лекция

1. Ы.Алтынсарин, әл-Фараби, т.б. ұлы адамдар мен педагогтардың адамгершілік тәрбиесі туралы ойлары.
2. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны, бағыттары.
3. Діни-рухтың тәрбие.
4. Қыздар тәрбиесі. Жастарды отбасы өміріне даярлау.

Адамгершілік тәрбиесі мен әдістемесі

16 Ноября 2013, контрольная работа

Жалпы базалық кұндылықтар.Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеу туралы Н.Қулжанова, А.К. Менжанова, Ж.А.Исмайлова зерттеулері. Мектеп жасына дейінгі балалардың "Мен бейнесі", "Мен тұжырымдамасынын" қалыптасу ерекшеліктері. "Өзін- өзі тану" бағадарламасы - мектеп жасына дейінгі балаларды жоғары рухани адамгершілікке тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балалардың “Мен бейнесі”, “Мен түжырымдамасының” қалыптасу ерекшеліктері. “Өзін- өзі тану” бағадарламасы – мектеп жасына дейінгі балаларды жоғары рухани адамгершілікке тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеу мақсат, міндеттері, мазмұны және оның әдістері, принциптері.

Адамгершілікке тәрбиелеу құралы — еңбек пен ата-ана үлгісі

13 Января 2015, реферат

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады.

Адамзат тарихындағы педогокикалық кәсіптің пайда болуы және қалыптасуы

04 Октября 2015, лекция

Педагогика (гр. 'παῖς', paіda — бала, гр. 'ἄγω', gogos — жетектеуші) — жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны. Педагогикалық институттарда профильді бағдарламалар бойынша оқылатын оқу курсы да педагогика деп аталады. Қазіргі кездегі педагогика оқу-тәрбие жұмысының мәселелерін қамтиды.[1] Ертедегі Грекия еңбекке, қол және соғыс өнеріне үйретуші құлдарды педагог деп атаған.

Адаптація дитини в дитячому садку

27 Января 2013, реферат

В адаптаційний період, коли багатьом дітям важко і самотньо в незвичній обстановці, саме гра "в спілкування" може скрасити перший час перебування дитини в дитячому саду.

Адаптація до школи

07 Ноября 2012, реферат

Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей, як в соціально - педагогічному, психологічному, так і фізичному плані.
Поступивши в школу, дитина стає школярем далеко не відразу. Це становлення, входження, в шкільне життя відбувається впродовж початкової школи, і поєднання рис дошкільного дитинства з особливостями школяра характеризуватиме важкий період молодшого шкільного віку. Всі діти, початківці навчання в школі, стикаються з тими або іншими труднощами.
Початок систематичного навчання в школі є стресовою ситуацією в житті дитини, оскільки пов'язано з необхідністю адаптуватися до нових мікросоціальних умов. Цей процес супроводжується різноманітними зрушеннями у функціональному стані і значною мірою зачіпає психоемоційну сферу. Від благополуччя адаптаційного періоду під час вступу до школи значною мірою залежить успішність подальшої соціальної діяльності дитини. Шкільна дезадаптація призводить до зниження учбової мотивації, деформації міжособових відносин, розвитку невротичних станів, формування девіантних форм поведінки. Несприятливий перебіг адаптації свідчить про зниження функціональних резервів організму і перенапруження регуляторних систем, що супроводжується виникненням соматичних захворювань.

Адаптации педагогической системы М. Монтессори

24 Мая 2013, реферат

В условиях современной ситуации вхождения России в мировое образовательное пространство возрастает потребность в анализе и интерпретации имеющегося зарубежного педагогического опыта; построенного на принципах признания і самоценности детства, демократизации системы образования, приоритетности задач развития личности в . процессе организации учебно-воспитательной работы, создании и апробации инновационных педагогических технологий. Именно компаративный* анализ педагогических процессов в национальных образовательных системах позволяет освободиться от сформировавшихся штампов и соответствовать современным международным требованиям.

Адаптации студентов первого курса к жизни в вузе

27 Февраля 2013, статья

В адаптации студентов первого курса к жизни в вузе немаловажную роль играет студенческий актив. Главное его задачей является позитивная мотивация на участие в общевузовских мероприятиях. Для того чтобы достигнуть этой цели необходимо уже осенью проводить несколько ярких, масштабных мероприятий в которых первокурсники будут играть одни из главных ролей.

Адаптация

11 Мая 2013, доклад

Поступление в ДУ представляет для ребенка значительные трудности. При этом многие дети становятся беспокойными, плаксивыми, замкнутыми. Тревожное состояние, эмоциональная напряженность связаны с отсутствием близких для ребенка людей, изменением бытовой обстановки, Различают 3 степени адаптации: Легкая, при которой наблюдается кратковременное отрицательное эмоциональное состояние, которое выражается в снижении речевой активности, незначительных нарушениях поведения, ухудшении сна и аппетита;

Адаптация детей к ДОУ

14 Октября 2015, контрольная работа

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на новые для него условия.
Целью этого процесса является адекватное реагирование на колебания разных факторов внешней среды
Правильное воспитание увеличивает способность детского организма целесообразно реагировать на изменение окружения. Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные взаимоотношения членов семьи и многое другое – все это не только полезно для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка при поступлении в детский сад.

Адаптация детей к условиям детского сада будет проходить легче, если создать необходимые условия

19 Декабря 2013, дипломная работа

Модернизация российского образования предполагает отведение семье исключительной роли в решении задач воспитания, развития и оздоровления ребенка. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании». Поэтому работа детского сада составляет предмет обсуждения на сегодняшний день.

Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям детского дома средствами изобразительной деятельности с элементами арт-терапи

26 Сентября 2013, дипломная работа

Цель исследования: изучить влияние изобразительной деятельности на процесс адаптации детей к детскому дому.
Объект исследования: адаптация детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: адаптация детей младшего дошкольного возраста к детскому дому средствами изобразительной деятельности.
Гипотеза исследования: изобразительная деятельность в сочетании с методами и приемами арт-терапии

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада

01 Апреля 2015, курсовая работа

Цель исследования - исследовать процесс адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения.
Объектом исследования: процесс адаптации детей раннего возраста.
Предметом исследования является психолого-педагогические условия адаптации детей раннего возраста в ГОУ Д.с. №1637 г. Москвы.

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ по средством художественого творчества

27 Марта 2014, курсовая работа

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой использование изобразительной деятельности как средства адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ будет успешной при следующих условиях:
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе;
2. Работа с родителями;
3. Развитие художественной деятельности, как способа успешной адаптации детей к условиям ДОУ.

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения

09 Февраля 2015, курсовая работа

Актуальность исследования обусловлена тем, что адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в новые для него условия, что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка, расстройство сна и аппетита.

Адаптация детского организма к условиям ДОУ

17 Августа 2015, контрольная работа

Поступление в дошкольное учреждение всегда сопровождается для ребенка определенными психологическими трудностями. Эти трудности связаны с тем, что малыш переходит из знакомой и обычной для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. Когда ребенок впервые поступает в детское учреждение, для него меняются все основные параметры среды: материальная обстановка (интерьер группы), встречи с незнакомыми взрослыми, непривычно большое число сверстников, несовпадение приемов обращения и воспитания дома и в дошкольном учреждении. Определенные социальные условия требуют соответствующих этим условиям форм поведения. В этом случае говорят об адаптации.

Адаптация к школе

24 Июня 2013, реферат

Проблема психофизиологической готовности к школе чрезвычайно актуальна. От определения ее сущности, показателей готовности, путей ее формирования зависит определение целей и содержания обучения и воспитания в дошкольных учреждениях, а также успешность последующего развития и обучения детей в школе. Проведенный анализ литературы показал, что готовность к школе в современных условиях рассматривается как готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Но готовность к учебной деятельности не охватывает полного феномена готовности к школе. Это становится особенно очевидным, если рассмотреть проблему со стороны адаптации к школе - того процесса и результата, который имеет место в первом классе.

Адаптация младших школьников

11 Ноября 2015, статья

В условиях введения ФГОС особенно актуальной является проблема социализации младших школьников. В этом возрасте происходит ряд психофизических изменений в развитии ребенка; меняются ведущий вид деятельности, социальная группа, в которую входит ребенок, сущность позиции, которую занимает ребенок в глазах окружающих и самого себя. Без учета этих изменений невозможно объективно оценить обоснованность социальных требований, предъявляемых к младшим школьникам современным обществом, соответствие этих требований реальному уровню их развития, определить основные направления социализации младших школьников, определить и обосновать показатели их социализированности.

Адаптация одаренных детей к начальной школе

22 Мая 2013, курсовая работа

Исходя их темы исследования, можно определить цель: раскрыть содержание процесса учебной адаптации одаренных детей к начальной школе. Задачи исследования:
1.Дать психолого-педагогическую характеристику развития одаренных детей младшего школьного возраста
2.Представить учебную адаптацию одаренных как социально-педагогическую проблему
3. Раскрыть особенности адаптации одаренных детей к начальной школе
В исследовании используются метод системного анализа, метод сравнений и аналогий, метод научного исследования

Адаптация первоклассников

16 Октября 2012, реферат

Актуальність обраної теми визначається тим, що інтенсифікація навчальної діяльності, яка спостерігається в останні роки, а також перетворення в соціально-економічній сфері змінили умови життя дітей і визначили необхідність повторного поглибленого аналізу пристосованої діяльності дитини під час вступу до школи і соціально-психологічної практики, пов'язаної з шкільною адаптацією.

Адаптация студентов к условиям обучения в университете

12 Апреля 2013, сочинение

Как известно, пусковым механизмом процесса адаптации человека является смена окружающей его среды. Процесс адаптации имеет место тогда, когда обычное, привычное поведение вообще или мало эффективно и необходимо преодоление затруднений, связанных именно с новизной условий. Именно с такими затруднениями, связанными с новизной условий, сталкивается бывший школьник при поступлении в вуз. Поэтому процесс адаптации к обучению в вузе можно рассматривать как явление, имеющее множество аспектов. Адаптация студентов – сложное явление, связанное с перестройкой стереотипов поведения, а часто и личности. У некоторых этот процесс заканчивается неблагополучно, о чем свидетельствует отсев студентов в первые семестры обучения. Часто за этим явлением стоит недостаточная гибкость адаптационных систем человека.

Аддиктивное поведение подростков

12 Января 2013, реферат

Цель работы — определить условия возникновения аддиктивного поведения подростков.
В соответствии с целью сформулированы задачи исследования:
1. Рассмотреть теоретические подходы, описывающие возникновение и развитие аддиктивного поведения.
2. Провести анализ модели возникновения аддиктивного поведения подростков.
2. Оценить эффективность социально-педагогической программы первичной профилактики аддиктивного поведения подростков.

Аддикция к еде – переедание

13 Июня 2013, доклад

Промежуточным звеном между нехимическими и химическими аддикциями являются аддикции к еде, имеющие две формы -переедание и голодание. Первая форма более распространена. Аддикция к еде возникает тогда, когда еда используется в виде аддиктивного агента, применяя который человек уходит от неустраивающей его субъективной реальности. В момент раздражения, неудовлетворённости, неудачи и скуки возникает стремление «заесть» неприятность, используя для этого процесс еды. И это часто удаётся сделать, так как во время приёма пищи происходит фиксация на приятных вкусовых ощущениях и вытеснение в подсознание материала, имеющего психологически неприятное содержание.

Адольф Дистервегтің педагогикалық қызметі мен теориясы (1790-1866)

21 Апреля 2013, реферат

Немістің ғұлама педагогі Адольф Дистервег ХІХ ғасырдың орта кезіндегі герман буржуазиялық-демократиялық педагогикасының көрнекті прогрессивті өкілі болып табылады. Ол шағын келген өндірістік қала Зиген Вестералияда чиновник-заңгердің жанұясында дүниеге келді. Дистервег оқыған орта мектепте догматикалық оқыту жүйесіне жеккөрушілікпен қарады. 1808 жылы ол Гербон университетіне оқуға түседі, онда математика, философия және история ғылымдарын оқып, одан кейін Тюбинген университетіне ауысып, 1811 жылы толық курсын бітірді және кейінірек философия докторы ғылыми дәрежесін алды.

Акселерация

01 Октября 2013, реферат

Акселерация; латынша (accelarae) — жылдамдық деген сөзден шыққан. Акселерация қазіргі замандағы адамдардың биологиясындағы жалпы қарқындылықты көрсетеді, табиғаты көп факторлы болып келеді. Көптеген гигиенистердің пікірлері бойынша балалар мен жасөспірімдердің қызмет функцияларының үйлесімді дамуын бұзатын болғандықтан және қызмет қаблетін азайта-тындықтан акселерация балалар организмі үшін қолайсыз болып табылады. Сондықтан, өсіп келе жатқан балалардың дене бітімінің дамуын бақылауға ерекше көңіл бөлінуі керек.

Организмнің өсіп, даму заңдылықтары балалар мен жасөспірімдердің қалыпты өсіп, дамуы үшін, қоршаған орта факторларын гигиеналық нормаландырудың теориялық негізі болып табылады.

Акселерация развития и готовность к обучению в школе

26 Мая 2013, реферат

Акселерация – на данном этапе – процесс, без которого мы не можем даже предста-вить себе процесс развития современного подростка. Трудно установить грань, когда ре-бенок становится подростком, подросток – юношей, юноша – взрослым. Это деление го-раздо старше научно-технической революции и такого ультрасовременного процесса, как акселерация. Древнерусское слово «отрок» обозначало и дитя, и подростка, и юношу. Это букваль-но означает, не имеющий права говорить (от слов «от» и «реку»). Даль в своем толковом словаре характеризовал подростковый возраст около 14-15 лет («дитя на подросте»), а юноша – как «молодой», «малый», «парень от 15 до 20 лет и более».

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури

08 Мая 2013, курсовая работа

Сучасний етап історичного розвитку України характеризується істотними змінами в житті її народу, оновленням усіх сфер діяльності людини, переоцінкою та утвердженням у свідомості нації нових світоглядних орієнтацій. Принципово важливі положення. концепцій визначають право школи й учителя на суверенність, автономність у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, забезпечення максимального врахування й розвитку їхніх індивідуальних здібностей, нахилів, талантів, реалізацію демократичних прав дітей.