Рефераты по антикризисной экономике

Public Relations в кризисных ситуациях

19 Марта 2015, контрольная работа

Кризис - это событие, по вине которого компания попадает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других целевых аудиторий, которые по той или иной причине вполне законно интересуются действиями организации.
В жизни любого социального института или отдельного человека возникают различные критические ситуации. Временами разражаются кризисы общего, крайне разрушительного, катастрофического характера.

Sick Puppies - Riptide

05 Декабря 2013, реферат

Облік розрахунків за нарахованими доходами здійснюється на субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами». На цьому субрахунку ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню. Дивіденди – це частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Тобто на субрахунку 373 відображається дебеторська заборгованість у вигляді дивідендів як результат придбання підприємством акцій інших підприємств.

SWOT-анализ ОАО "ГАЗПРОМ"

11 Ноября 2013, контрольная работа

Сильные стороны
1.Устойчивое финансовое положение
2.Хорошая репутация потребителей
3.Наличие конкурентных преимуществ
4.Специалисты с высоким уровнем квалификации

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті

08 Декабря 2013, реферат

1. Осы техникалық регламент (бұдан әрі - Регламент) өнімнің немесе қызметтердің регламенттермен, стандарттармен немесе шарттардың талаптарымен (бұдан әрі - нормативтік құжаттар) белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кезінде (сәйкестік туралы декларацияны қабылдау немесе сәйкестік сертификатын беру түрінде) қолданылады.
2. Осы Регламент сәйкестікті міндетті және ерікті растау кезінде қолданылады.
Өзге регламенттермен өнім өндірісінің ерекшелігін, қызметтер көрсетуді сынақтарды, өнімді беруді және пайдалануды ескеретін, бірақ осы Регламентке қайшы келмейтін өнімдердің немесе қызметтердің сәйкестігін растаудың басқа да рәсімдері белгіленуі мүмкін.

Адміністративна реформа в Україні

08 Декабря 2013, реферат

Адміністративна реформа має бути комплексом модернізуючих заходів, але з системним характером, де система виконавчої влади, а саме Кабінет Міністрів України, потребує подальшого реформування та оптимізації у сфері організаційного, фінансового, інформаційного, координаційного характеру. А нова реформа більш схожа на невелике скорочення штату державних службовців, ніж на структурну реформу.
Всі заходи, що стосуються принципової зміни функціонування виконавчої влади в Україні, а також системні зміни її органів необхідно проводити з урахуванням контексту реформування державної служби, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, судочинства, зрештою, економіки та соціальної сфери. Поки що це звичайна реорганізація виконавчої влади, яка відбувається як звичайний процес зміни кадрів, перерозподілу обов’язків служб, міністерств, відомств.

Активы предприятия как составляющая конкурсной массы

11 Марта 2013, контрольная работа

В результате изучения различных источников по данному вопросу: учебной литературы, информации на Интернет-порталах, посвященным проблемам банкротства, аналитических статей, в работе в достаточной степени раскрыты следующие элементы исследуемой проблемы:
Понятие конкурсной массы
Активы как составляющая конкурсной массы
Понятие и виды активов
Структура активов в составе конкурсной массы
Проверка и оценка активов
Анализ активов предприятия – должника

Александр II и его реформы

27 Декабря 2013, реферат

Реформы Александра II и их последствия актуальны и сейчас. Первая причина этому - их значимость для исторической науки, вторая - их немаловажное значение для развития государства. Ведь если подробно изучить реформы наших предшественников, грамотно понять и проанализировать их со всех позиций, оценить их результаты, то можно избежать множества ошибок в настоящем и будущем.

Аналіз кадрової ситуації в регіоні

11 Июня 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є аналіз кадрової ситуації в Запорізькому регіоні: основних професійно-вікових груп; регіональний ринок професій; рівні оплати праці по категоріях; рівні зайнятості по категоріях; навчальні заклади, які займаються і перепідготовкою фахівців; демографічні ситуації і демографічні прогнози; національні і культурні особливості жителів Запорізького регіону.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити спеціальну літературу по даній проблемі, визначити сутність основних понять і функцій аналізу кадрової ситуації в регіоні;
проаналізувати ефективність системи кадрового забезпечення на прикладі кадрової служби облдержадміністрації м. Запоріжжя;
розробити заходи щодо вдосконалювання кадрової ситуації в кадровій службі облдержадміністрації м. Запоріжжя.

Аналіз передумов і ознаки прояву кризових явищ на підприємстві

24 Апреля 2012, реферат

Поняття „криза" - одне з найбільш складних, яке має багато змістових відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. Даний термін походить від грецького Krisis — різкий перелом, тяжкий перехідний стан, крайня точка падіння, гостра нестача, невідповідність.

Найбільш поширеними сферами використання цього терміну є:

1) медицина - швидке зниження температури тіла хворого, переломний момент під час перебігу хвороби при гострому лихоманковому захворюванні;

Анализ финансового состояния ООО «Землепроект»

06 Марта 2013, курсовая работа

Цель написания курсовой работы – проведение анализа финансового состояния Общества с ограниченной ответственностью «Землепроект».
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Раскрытие сущности и значимости проведения анализа финансового состояния, как для самого предприятия, так и для внешних пользователей финансовой информации.
2. Дать описание источников информации, необходимых для проведения анализа.
3. Описать методику проведения оценки финансовой деятельности предприятия.
4. Представить организационно-экономическую характеристику ООО «Землепроект».

Анализ антикризисного управления предприятием

23 Сентября 2013, курсовая работа

Таким образом, на основание законодательства официальных документов, экономической литературы была сформулирована цель данной курсовой работы, целью является изучение антикризисное управление предприятием.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: Проанализировать понятие кризисов и сущность антикризисного управления;
Рассмотреть деятельность осуществляемую в рамках антикризисного управления;
Изучить правовую базу антикризисного управления.

Анализ антикризисного управления предприятия ЗАО «НПК»

12 Мая 2015, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – изучение антикризисного менеджмента на Закрытом акционерном обществе «Новоуральская промышленная компания» (далее ЗАО «НПК»), а также поиск и предложения мер по преодолению кризисных явлений на предприятии и улучшению его финансового состояния.
Для достижения данной цели необходимо:
- рассмотреть понятия объект, предмет, методику финансового анализа;
- произвести анализ финансового состояния ЗАО «НПК»;

Анализ банкротства предприятий в России на современном этапе

20 Декабря 2014, курсовая работа

Для оценки последних новации в сфере банкротств, имеющих «отраслевую» направленность, важно понимать состояние соответствующих объектов регулирования.
Целью данной курсовой работы является рассмотрение банкротства предприятий, сущности, форм и последствий. Задачами данной работы является рассмотрение теоретических аспектов выбранной темы, а также изучение данной темы на современном этапе.

Анализ вероятности банкротства на примере ОАО "Татнефть"

24 Ноября 2013, курсовая работа

Ситуация банкротства предприятий в условиях продолжающегося кризиса является типичной не только для экономики развивающихся стран, но и для стран с развитой экономикой. Учитывая этот факт, нестабильность и непредсказуемость сложившегося мирового рынка в целом, а также криминализированность и коррумпированность российского рынка в частности, можно сделать вывод об актуальности данной работы. Предметом исследования в работе служат сущность и механизмы преступлений в сфере банкротства, возможности их выявления и предупреждения. Объектом исследования выступает национальные особенности преступлений в сфере банкротства. Основной целью работы является оценка инструментария для защиты в сфере банкротства.

Анализ деловой активности

29 Марта 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы изучить показатели деловой активности.
1. Исходя из цели курсовой работы необходимо решить следующие задачи: 1. определить показатели, с помощью которых можно оценить деловую активность;
2. проанализировать динамику этих показателей на примере ООО «ОМЕГА»;
3. выявить факторы, влияющие на показатели деловой активности данного предприятия;
4. выявить методы повышения деловой активности для данного предприятия и определить эффект от этого повышения.

Анализ деятельности ОАО «ОГК-6"

23 Декабря 2012, курсовая работа

Для расчета показателей эффективности деятельности предприятия используется отчет о прибылях и убытках. В первую очередь рассчитываются суммарные расходы и суммарные доходы предприятия, а также такие показатели как прибыль до налогообложения, выручка (нетто) от продаж, чистая прибыль. Затем находятся показатели рентабельности, доходность активов, доходы на один рубль расходов, прибыль от продаж и другие.

Анализ деятельности предприятия

21 Декабря 2012, контрольная работа

Наблюдение как процедура банкротства вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса обоснованности требований заявителя. В случае, когда дело о банкротстве возбуждено на основании заявления должника, то наблюдение как процедура банкротства вводится со дня принятия арбитражным судом заявления должника к производству.1

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

28 Января 2014, курсовая работа

Целью работы является исследование методов и практики расчетов показателей эффективности производства предприятия. Здесь даются характеристики показателей эффективности производства, которые требуется применять при оценке эффективности производства предприятия. На основании расчетов данных показателей управление предприятием должно корректировать процессы производства, совершенствовать управление производством предприятия в целях повышения эффективности производства. Задачами является: - ознакомиться с методикой проведения анализа показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - провести нужные расчеты;
- составить выводы по полученным результатам.

Анализ и исследование производительных сил в Самарской области

08 Апреля 2013, дипломная работа

Самарская область — пятый по площади регион Поволжья — занимает территорию площадью 53,6 тыс. км², что составляет 0,31 % территории России. Область протянулась с севера на юг на 335 км, а с запада на восток — на 315 км. Географическое положение области определяется координатами 51°47′ и 54°41′ с. ш. и 47°55′ и 52°35′ в. д. Область расположена в юго-восточной части европейской территории России, в среднем течении Волги, по обеим её сторонам.

Анализ и оценка рисков

08 Марта 2014, контрольная работа

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, так как связан с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Любое наше действие, оказывающее влияние на будущее, имеет неопределенный исход. Когда мы направляем деньги на свой счет, мы не знаем, какова будет их покупательская способность в тот момент, когда нам захочется ими воспользоваться. Неизвестна будущая стоимость акций, купленных сегодня, неизвестна оплачиваемость специальности, которую желает получить студент, обучающийся в ВУЗе. Итак, когда люди не уверены в будущем, говорят, что они идут на риск. В повседневной жизни очень много факторов риска - риск попасть в автокатастрофу, риск быть ограбленным или заболеть. Риск - это часть жизни. И ни какая гениальность, никакие способности человека не могут устранить его.

Анализ и оценка финансового состояния предприятия в системе антикризисного управления предприятием

15 Марта 2013, курсовая работа

Из-за прямого воздействия на обеспечение сохранения базисных переменных величин таких как ликвидность, доход или оборот отдельные составные части “реактивного антикризисного менеджмента” характеризуются четким и конкретным целеполаганием как к примеру достижение определенного уровня ликвидности или доходности. Эта целенаправленность, а также одновременно с этим нехватка времени существенно усложняют разработку взвешенной антикризисной концепции, а также переосмысление прежних целей и норм. “Реактивный антикризисный менеджмент” можно охарактеризовать как планирование и внедрение, основанных на небольшом количестве критериев мероприятий, целью которых как правило является восстановление прежнего, докризисного состояния.

Анализ имиджа руководителя компании

02 Мая 2013, реферат

Начало 21 века характеризовалось бурным развитием социально-культурной активности в сфере связей с общественностью. Это опосредованно новыми возможностями медиа технологий, которые позволяют тиражировать имидж и внешние аспекты корпоративной культуры в своих коммуникативных практиках. Еще в прошлом веке имиджевые аспекты корпоративной культуры имели существенное значение в основном для внутреннего пользования организации (фирмы). С развитием интернета, помещаемые в виртуальную среду обитания, эти имиджевые характеристики становятся значимым фактором воздействия на социум.

Анализ коммуникаций оао "Нефтяная компания "Лукойл"

19 Мая 2015, курсовая работа

Актуальность проблемы. В настоящее время данная проблема является актуальной, так как хорошо налаженные коммуникации содействуют обеспечению организационной эффективности. Если организация эффективна в области коммуникации, она эффективна и во всех других видах деятельности. Коммуникации должны быть таковы, чтобы руководство компании, фирмы имело объективную информацию в нужное время и в удобной форме для принятия решений. Значит, в конечном счете, применительно к задачам теории организации, наиважнейшим является коммуникационный процесс.

Анализ конкурентоспособности предприятия "Мега Мир"

19 Апреля 2013, курсовая работа

Данная курсовая посвящена анализу конкурентоспособности туристского предприятия. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит актуальный характер в современных условиях, так как конкурентоспособность турфирмы - это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности.
Конкурентоспособность включает в себя три основные составляющие:
· качество выполняемых туристским предприятием услуг;
· политику сбыта и качественного сервиса по предоставлению туристических услуг (предпочтения потребителя);
· предпочтения потребителя (выход фирмы на целевой рынок потребителя, определение своей ниши на рынке ).

Анализ конкурентоспособности ТОО «Тиолайн»

06 Июня 2013, дипломная работа

Целью данной работы является разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности, а так же перспективного развития предприятия ТОО «Тиолайн». Практическая ценность работы заключается в том, что внедрение предложенных мероприятий предоставит возможности для повышения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом, укрепления его положения среди конкурентов.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
-рассмотреть основные теоретические аспекты повышения конкурентоспособности;
- дать оценку основным результатам деятельности;
- провести анализ внутренней и внешней среды;
- разработать рекомендации стратегического развития предприятия.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия

19 Июля 2013, контрольная работа

По данным отчетности предприятия подготовить конспект лекций и провести анализ финансового состояния по темам:
1. Оценка несостоятельности (банкротства) предприятия.
2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия.

Анализ методов начисления амортизации основных средств на предприятии «Мария-Ра»

30 Июня 2013, курсовая работа

Учетная политика предприятия – это основополагающие принципы, методы, процедуры и правила, которые принимает предприятие для подготовки и представления своей финансовой отчетности.
Разработка и реализация учетной политики связаны с практическим осуществлением бухгалтерского и налогового учета на предприятии.
Важнейшей составной частью учетной политики является амортизационная политика предприятия. Возможность оптимизации амортизационных сумм позволяет предприятию целенаправленно влиять на финансовые результаты производства и хозяйственную устойчивость предприятия. Амортизационная политика хозяйствующего субъекта закрепляется в учетной политике, принимаемой на предприятии ежегодно, и реализуется в двух направлениях учета – бухгалтерском и налоговом – амортизируемых объектов основных средств.

Анализ методов продвижения банковских услуг

01 Июня 2015, курсовая работа

Цель курсовой работы - проанализировать практику применения методов продвижения услуг ОАО "Сбербанк России" и на основании проведенного анализа предложить пути их совершенствования.
Задачи исследования:
рассмотреть теоретические основы продвижения банковских услуг;
изучить основные методы продвижения услуг;
проанализировать методы продвижения услуг ОАО "Сбербанк России";
предложить пути совершенствования политики продвижения услуг ОАО "Сбербанк России".

Анализ производства и реализации продукции

10 Ноября 2014, курсовая работа

Развитие и углубление экономического анализа является необходимым условием стабильной работы предприятия и позволяет предвидеть хозяйственную и коммерческую ситуации для достижения конечной цели предприятия, которой, как правило, является получение максимальной прибыли. Методику анализа целесообразно переориентировать на исследование таких сторон деятельности предприятия, которые приобретают особую важность в условиях рынка: конкуренция и обострение проблем выживаемости, финансовой устойчивости при надежности предприятия как партнера. В условиях рыночной экономики приобретают вес методы, направленные на прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности, на выработку рекомендаций для принятия продуманных и обоснованных решений.

Анализ процедуры банкротства ООО «Управление механизмами»

10 Августа 2013, контрольная работа

Цель контрольной работы - сформировать комплекс знаний по антикризисному управлению предприятием.
Задачи контрольной работы: научиться проводить анализ финансового состояния предприятия и выявлять финансовые и управленческие причины неплатежеспособности; научиться проводить диагностику и преодолевать причины неплатежеспособности и несостоятельности предприятий; сформировать знания, необходимые для разработки антикризисной стратегии и плана финансового оздоровления предприятия.