Рефераты по инвестициям

Financování investic

25 Ноября 2011, курсовая работа

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FINANCOVÁNÍ INVESTIC
Financováním investic se obvykle rozumí financování prvotního pořízení, obnovy a rozšíření různých forem dlouhodobého majetku. Často je financování investic nazýváno dlouodobým financováním. Je tomu tak proto, že přeměna investičního majetku na penežní formu trvá déle než u běžného mjetku a penežní prostředky jsou vázány v investičním majetku po delší dobu.

Foreign direct investment (mobile phone)

29 Ноября 2013, творческая работа

Работа содержит презентацию по дисциплине "Инвестиции"

Investitiile straine in Romania

21 Января 2014, дипломная работа

Ne referim la investiţii în legătură cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani în vederea obţinerii unor profituri viitoare. In sens larg investiţia
reprezintă sacrificiul unei părţi din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil şi incert.
Sacrificiul are loc în prezent şi e sigur. Recompensa pentru el vine mai târziu, dacă vine, şi oricum mărimea ei este incertă. In unele cazuri elementul care predomină este timpul (exemplu: investiţia în bonurile de tezaur guvernamentale), in altele riscul este atributul dominant ( investiţia SAFI), iar alteori, ambele aspecte sunt importante (ex.: achiziţionarea acţiunilor întreprinderilor care se privatizează).

Інвестиційні проекти

16 Января 2013, лекция

Використання теорії і практики міжнародного менеджменту у сфері управління інвестиційними проектами на сучасному етапі розвитку економіки України потребує нових підходів та методології, що обумовлено вступом України до СОТ і дедалі зростаючою інтенсивністю процесу глобалізації світогосподарських зв’язків. Відсутність у практиці українських підприємств сучасних комплексних проектних програм, слабкий рівень використання наукових розробок у сфері міжнародного проектного менеджменту робить їх більш вразливими у конкурентному середовищі.

Інвестиційна діяльність страхових компаній

13 Октября 2013, курсовая работа

Метою дослідження є уточнення теоретико-методологічних засад інвестиційної діяльності страхових компаній та розробка напрямів поліпшення процесу інвестування, націлених на підвищення ефективності функціонування як страхового бізнесу, так і економіки України.
Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження:
•дослідити сутність інвестиційної діяльності страховиків та визначити її місце і роль у страховому бізнесі;
•визначити інвестиційні можливості страхових компаній відповідно до спеціалізації страховиків;
•проаналізувати інвестиційну діяльність вітчизняних страхових компаній та виявити причини недостатньої їх ролі як постачальників інвестиційного капіталу для національної економіки;
•дослідити особливості державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні;
•визначити основні шляхи активізації інвестиційної діяльності страхових компаній;
•розробити економіко-математичну модель, яка дозволяє оптимізувати інвестиційну діяльність страхових компаній.

Інвестиційна політика Сінгапуру

15 Ноября 2012, доклад

Інвестиційна політика Сінгапуру
Сінгапур - високорозвинена країна з ринковою економікою і низьким оподаткуванням, в якій важливу роль відіграють транснаціональні корпорації. Валовий національний продукт на душу населення - один з найвищих у світі. У рейтингу конкурентоспроможності економіка Сінгапуру зайняла в 2007 році 7-е місце серед 131 країни (в 2006 році - 5-е місце).
Сінгапур зараховують до східно-азіатським «тиграм» за швидкий стрибок економіки до рівня розвинених країн. У країні розвинені виробництва електроніки (як багатьох відомих європейських, американських, японських компаній, так і сінгапурських, наприклад Flextronics), суднобудування, сектор фінансових послуг. Один з найважливіших виробників CD-приводів. Ведуться масштабні дослідження в області біотехнологій. Широко відомі у світі сінгапурські авіакомпанії, сінгапурський холд

Інвестиційна теорія циклів М.І. Туган-Барановського

25 Мая 2013, реферат

Маржиналістські ідеї в Україні найкраще представлені у працях М. Тугана-Барановського. Учений не був суворим послідовником ні австрійської, ні будь-якої іншої школи. М. Туган-Барановський, проаналізувавши розвиток теорії граничної корисності від її витоків до більш пізніх учень у своїй праці "Вчення про граничну корисність господарських благ як причину їх цінності" (1890), дійшов висновку про доцільність використання в економічних дослідженнях теорії корисності. Поняття граничної корисності, встановлення цінності предмета за його граничною корисністю було, за виразом М. Тугана-Барановського, "аріадниною ниткою" для виходу з лабіринту суперечностей при поясненні цінності корисністю, дало можливість школі К. Менгера сформулювати "нову теорію цінності, яка має всі шанси стати загальноприйнятою в науці"

Іноземні інвестиції в Україні

11 Марта 2013, реферат

Ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурні перетворення, відновлення виробництва, створення дієвої та ефективної ринкової та соціальної інфраструктури, формування конкурентоспроможного середовища є неможливим без відповідних інвестицій. Закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки України та підвищення життєвого рівня населення не в останню чергу залежить від збільшення джерел формування інвестиційних ресурсів, зокрема іноземних, та розширення шляхів доступу до них.
Аналіз визначень прямих іноземних інвестицій (далі - ПІІ) ілюструє кілька дещо відмінних підходів. Але всі вони окреслюють ту саму сутність феномену ПІІ.

Австралийская биржа ценных бумаг Факты история

22 Сентября 2013, доклад

История развития биржевых торгов в Австралии уходит в далекие 1850-е годы, когда в эту солнечную страну начинается массовая иммиграция свободного населения. Это было связано, в первую очередь, с тем, что были открыты многочисленные месторождения золота. Создание площадки для торговли активами было вызвано бурным развитием добывающей промышленности. Возможно, какую-то роль сыграли и иммигранты из Англии, где биржевая торговля к тому времени уже была достаточно развита. Функционировала Лондонская фондовая биржа, поэтому англичане очень хорошо были осведомлены о биржевой деятельности.

Автоматизация процессов бухучета

13 Декабря 2011, курсовая работа

Занять лидирующее положение на рынке, повысить эффективность работы персонала, создать оптимальную структуру управления - вот первоочередные задачи руководителя предприятия. В бухгалтерской и банковской деятельности это особенно важно, что обуславливает широкое применение бухгалтерских пакетов и программ, благодаря внедрению которых повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой информации, принимаются более объективные финансовые и управленческие решения.

Активизация государственной инвестиционной политики

24 Марта 2013, курсовая работа

Основная цель курсовой работы – исследование государственной инвестиционной политики, а также определение приоритетных направлений инвестиционной политики в России.
Задачи работы:
Дать основные понятия государственной инвестиционной политики
Изучить основные методы государственного регулирования инвестиционной активности
Проанализировать показатели состояния инвестиционной политики РФ
Исследовать сложившуюся ситуацию инвестиционной политики в регионах
Выявить проблемы инвестиционной политики в современной экономике России
Предложить направления совершенствования государственной инвестиционной политики.

Актуальность проблемы инвестирования

31 Мая 2013, реферат

На инвестициях в России можно нажить огромное состояние. Одним из самых важных и ответственных этапов инвестиционного процесса является выбор предприятия, в которое будут вложены инвестиционные ресурсы. На выбор же объекта инвестирования в основном влияет такая категория как инвестиционная привлекательность предприятия.
Необходимыми предпосылками инвестиционной деятельности являются низкий уровень инфляции, равно как и предсказуемость поведения цен в экономике. Требуется ужесточение контроля за доходами и расходами бюджета, завершение в кратчайшие сроки создания централизованной казначейской системы исполнения бюджета.

Акции как инвестиционный документ

07 Апреля 2014, курсовая работа

Цель работы – рассмотреть основные аспекты применения акций в инвестиционной деятельности.
Для достижения заданной цели поставлены следующие задачи:
- Изучить особенности акции как инвестиционного инструмента;
- Рассмотреть особенности применения акций в инвестиционной деятельности на примере ОАО «Металлург»;
- Ознакомится с проблемами и перспективами развития российского рынка акций.

Амортизация и её роль в обновлении основного капитала

11 Января 2015, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – рассмотреть сущность амортизации основных средств и выделить различные способы начисления амортизации.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:
рассмотреть экономическую сущность и понятие амортизации основных средств;
раскрыть понятие нормы амортизации, методов начисления амортизации основных средств;
рассмотреть амортизационную политику фирмы.

Аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства

10 Декабря 2014, курсовая работа

Метою комплексної курсової роботи є аналіз теоретичних, методичних та практичних аспектів управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Поставлена мета розкривається через наступні завдання:
- дослідити теоретичні основи організації та аналізу інвестиційної діяльності підприємства;
- зробити комплексний аналіз фінансового стану підприємства;

Аналіз запасу безпеки інвестиційних проектів та аналіз беззбиктовості

10 Мая 2012, доклад

Точка беззбитковості може бути визначена як об’єм продаж, при якому дохід дорівнює сумарним витратам ;
Запишемо основне рівняння моделі, яке показує, що прибуток до виплати податків NI визначається сумарним доходом мінус усі постійні та змінні витрати:
Точка беззбитковості по означенню відповідає умові NI = 0, звідки:
Тобто, точка беззбитковості ВЕР – такий обсяг виробництва,при якому прибуток до виплати податків рівний 0, або сукупні витрати рівні виторгу.

Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг российских предприятий

22 Ноября 2013, курсовая работа

Цель исследования заключается в изучении инвестиционных качеств ценных бумаг и методов их оценки.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:
1. анализ понятия, сущности и видов ценных бумаг;
2. исследование инвестиционных качеств ценных бумаг,
3. изучение порядка оценки инвестиционных качеств российских эмитентов и путей их решений.

Анализ эффективности инвестиций ООО «Берикап»

27 Апреля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – анализ эффективности инвестиций ООО «Берикап».
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1) рассмотреть теоретические вопросы, связанные с формированием инвестиционной стратегии предприятия;
3) проанализировать основные финансовые характеристики деятельности объекта исследования;
4) провести анализ инвестиционной деятельности объекта исследования;
5) выявить основные направления вложения инвестиций в рассматриваемое предприятие

Анализ влияния инвестиций на повышение эффективности деятельности коммерческого банка на примере ОАО «Сбербанк России»

09 Июня 2013, курсовая работа

Целью работы является исследование теоретических основ управления инвестиционно-кредитным портфелем и разработке методического подхода по оптимизации процесса управления инвестиционно-кредитным портфелем в коммерческом банке.
Цель исследования обуславливает постановку и решение следующих задач:
1. Раскрытие сущности управления инвестиционно-кредитным портфелем коммерческого банка.
2. Анализ существующих проблем инвестиционного кредитования.
3. Исследование инвестиционной привлекательности региона.

Анализ внешнеэкономических условий при формировании инвестиционной стратегии предприятия

10 Января 2013, контрольная работа

На всех исторических этапах внешнеэкономическая деятельность оказывала влияние на решение экономических проблем на различных уровнях: народного хозяйства в целом, отдельных регионов, объединений, предприятий.
Как часть общей структуры народного хозяйства внешнеэкономические связи оказывают воздействие на внутрихозяйственные пропорции, размещение и развитие производительных сил. Реформирование международной деятельности призвано помочь преодолеть создавшееся положение

Анализ возможностей коллективного инвестирования через ОФБУ

24 Мая 2013, лабораторная работа

Когда мы говорим о коллективном инвестировании, почти наверняка имеем в виду паевые фонды. Однако не следует забывать, что фонды – это не только ПИФы. В распоряжении российского инвестора есть и другой финансовый инструмент – общие фонды банковского управления, или ОФБУ. Чего не могут делать ПИФы, могут ОФБУ. И хотя они пока еще не так распространены, как ПИФы, противоречивых слухов и недомолвок уже накопили очень много. Попробуем быть объективными и посмотреть на ОФБУ непредвзятым взглядом.

Анализ динамики и структуры доходов Федерального бюджета РФ в период 2003-2005 гг

04 Марта 2013, реферат

Цель данной курсовой работы - произвести анализ динамики и структуры доходов Федерального бюджета РФ в период 2003-2005 гг. Для ее достижения необходимо решить ряд конкретных задач:
рассмотреть теоретические основы бюджетной системы РФ и принципы ее построения;
выделить федеральный бюджет как главный элемент бюджетной системы РФ и исследовать его состав, структуру и динамику в 2003-2005 гг.;

Анализ динамики инвестиционных рейтингов стран

18 Ноября 2013, курсовая работа

Тема данной курсовой работы является актуальной. На данный момент существует три крупнейших рейтинговых агентства, которые постоянно оценивают и обновляют рейтинги той или иной страны, либо какой-либо организации. Рейтинговая оценка инвестиций позволяет потенциальному инвестору на основе определенных показателей принять решение о целесообразности инвестиций в тот или иной объект.
Целью данной работы является изучение рейтинговой оценки инвестиций, как метода, с помощью которого оцениваются различные страны, агентствами: Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings.

Анализ и инвестиционная стратегия на макро- и микроуровнях

10 Декабря 2012, контрольная работа

Инвестиции – это долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью получения прибыли в будущем или решения других задач (например, социальных).
Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, региона, предприятия. Однако сами по себе инвестиции не является достаточным фактором успешного развития. Чрезвычайно важно как прогнозируются и планируются инвестиции, кто является инвестором, кто их реализует, куда направляются инвестиции и на какие цели.

Анализ и оценка инвестиционного портфеля

26 Апреля 2013, курсовая работа

Актуальность темы. Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания. Значение экономического анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности трудно переоценить. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.

Анализ и оценка финансирования инвестиционных проектов

07 Июня 2015, курсовая работа

В общем виде под проектным финансированием понимается строго целевой характер использования выделяемых средств на нужды выполнения конкретного инвестиционного проекта. Проектное финансирование используется в основном для финансирования инвестиционных проектов, связанных с капиталовложениями в реальные, а не в финансовые активы. В частности, оно служит важнейшим способом финансирования так называемых инновационных проектов, направленных на разработку и освоение новых видов продукции и новых технологических процессов.

Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов

29 Апреля 2013, курсовая работа

Среди задач настояшей работы можно выделить следующие:
Во-первых, определить принципы и задачи оценки инвестиционных проектов.
Во-вторых, рассмотреть методы, которые применяются в данной области.

Анализ и проблемы инвестиционного рынка в Кыргызской Республике

02 Июня 2013, дипломная работа

Цель данной дипломной работы в теоретическом аспекте проанализировать инвестиционную политику и исследовать проблемы и пути привлечения и использования иностранных инвестиций в Кыргызской Республике.
Основные задачи, которые решить
1. Определить сущность и функции инвестиций и инвестиционного рынка
2. Рассмотреть привлечение инвестиций в Кыргызстане.

Анализ и роль инвестиционной деятельности в экономике РФ

05 Июня 2013, курсовая работа

Целью данной работы – определить роль прямых инвестиций в экономике РФ.
При написании данной работы я поставил перед собой следующие задачи:
1) рассмотреть прямые иностранные инвестиции как одна их форм зарубежных инвестиций;
2) проанализировать и выявить роль инвестиционной деятельности в экономике РФ;
3) определить перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.

Анализ инвестиций в MS Excel

28 Марта 2013, лабораторная работа

.Вычислить 7-годичную ипотечную ссуду покупки машины за 170000 руб. с годовой ставкой 5 % и начальным взносом 10 %. Сделать расчёт для ежемесячных и ежегодных выплат.
Решение: Расчеты производились в Excel. На рис.1 показаны исходные и вычисленные данные, а на рис.2 формульный вариант вычисления данных.