Рефераты по менеджменту

«Механистические» и «органические» принципы управления

22 Июня 2013, курсовая работа

Организационная структура управления – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков информации и принятие управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. Структуру можно сравнить с каркасом здания управленческой системы, построенным для того, чтобы все протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и качественно.

«Сущность новой управленческой парадигмы в мире и в России»

27 Декабря 2013, реферат

Важнейшим направлением развития в России, позволяющим резко повысить производительность труда, являются инновационные процессы, основывающиеся на современной научно-технической политике обновления производства. Главная сфера действия менеджмента в инновационных процессах - инновационное предпринимательство, а также государственные предприятия наукоемкого сектора промышленности России.Таким образом, целью данной работы является изучение современной парадигмы управления.

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті

04 Апреля 2015, реферат

1. Осы техникалық регламент (бұдан әрі - Регламент) өнімнің немесе қызметтердің регламенттермен, стандарттармен немесе шарттардың талаптарымен (бұдан әрі - нормативтік құжаттар) белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кезінде (сәйкестік туралы декларацияны қабылдау немесе сәйкестік сертификатын беру түрінде) қолданылады.

«Человеческий фактор» в развитии менеджмента

30 Октября 2013, реферат

Цель данной работы: Рассмотреть «Человеческий фактор» в развитии менеджмента.
Задачи:
Рассмотреть этапы развития менеджмента
Обозначить «Человеческий фактор» в развитии менеджмента

Єкономическая стратегия

18 Декабря 2012, курсовая работа

Задачи курсовой работы:
выявить сущность экономической стратегии;
узнать этапы формирования экономической стратегии;
изучить основные составляющие экономической стратегии.
Целью курсовой работы является рассмотрение эффективности экономической стратегии фирмы.

Імідж організації та його дослідження

08 Октября 2013, реферат

Імідж компанії (далі, корпоративний імідж) – це сприйняття організації групами громадськості. Це те, який бачить організацію група чи групи. Корпоративний імідж виникає й унаслідок сприйняття громадськістю комплексу комунікаційних повідомлень,генерируемих організацією. Корпоративний імідж може базуватися на віруваннях, як і, як і фактах. Корпоративний імідж то, можливо позитивним, негативним чи нечітким.

Інвестиційний проект: «River cafe»

22 Мая 2013, научная работа

Одним із заходів нашої країни, направлених на підвищення матеріального і культурного рівня громадян є широкий розвиток і подальше поліпшення громадського харчування в країні. В умовах ринкової економіки виникла і успішно розвивається, наряду з харчовою промисловістю і торгівлею, така галузь господарства як громадське харчування, що замінює домашнє приготування їжі суспільним виробником з застосуванням сучасної технології і обладнання. Громадське харчування являє собою специфічну галузь народного господарства.

Індивідуальна робота з «Менеджмент і організація в будівництві»

12 Января 2013, практическая работа

Інвестор - фізична особа, яка має вільні кошти та бажає вкласти їх в будівництво конно-спортивного комплексу з метою одержання від вкладених коштів доходу (відсотків) та власних цілей (заняття спортом.утримання коней,відпочинок, , проведення змагань тощо).
Замовник - товариство з обмеженноювідповідальністю «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» зареєстроване за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5. Код ЄДРПОУ 34347602 п\р №2600800004378 в ПАТ КБ “Правекс-Банк” м.Київ, МФО 321983. Свідоцтво платника податків ПДВ № 100275562 ІПН 343476026545, є юридичною особою за законодавством України.

Індивідуальне завдання «Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

09 Января 2013, контрольная работа

У 1953 р. американський вчений, майбутній лауреат Нобелівської премії В. Леонтьев (Wassily Leontief) опублікував результати своїх досліджень, присвячених практичній перевірці положень та концепції Хекшера — Оліна (праця "Domestic Production and Foreign Trade: the American Capital Position Re-examined" (1953)).

Інноваційний менеджмент

06 Декабря 2012, реферат

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна переживає бум новаторства. На зміну одному формам і методам керування економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації, усі суб'єкти господарювання від державного рівня керування до знову створеного товариства з обмеженою відповідальністю в сфері малого бізнесу.

Інноваційний менеджмент,підтримуючий маркетинг

24 Ноября 2013, контрольная работа

Ме́неджмент (українською — управління) — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.
Термін менеджмент утворився від англійського дієслова to manage (керувати), яке, в свою чергу, походить від кореня латинського слова manus (рука).

Інструменти банківського менеджменту

15 Октября 2013, курсовая работа

Мета дослідження полягає в теоретичному розгляді ролі особливостей та інструменти банківського менеджменту у ринковій трансформації економіки України.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
– проаналізувати менеджмент в банківській сфері – його сутність і особливості;
– дослідити напрями банківського менеджменту;
– дослідити організаційну побудову банку;

Інформаційні системи в менеджменті

22 Ноября 2013, контрольная работа

інформаційна система - це система, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо конкретної проблемної сфери. З технічного Погляду Набір взаємозалежних компонентів, які збирають, зберігають, опрацьовують і розподіляють інформацію з метою забезпечення управління організацією та підтримки прийняття управлінських рішень.
З ділового погляду Сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів комунікації, методів і процедур опрацювання даних та персоналу, які організовують збирання, зберігання, опрацювання і розподіл інформації для підготовки і прийняття управлінських рішень

Інформаційні технології (IT) в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу

28 Ноября 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

Інформаційне забезпечення в прийнятті управлінських рішень

30 Сентября 2014, курсовая работа

До параметрів середовища, що забезпечують ефективну діяльність індивідів, які спільно працюють в організації, належить усвідомлення кожним не лише цілей, завдань, а й методів їх здійснення - чітких і зрозумілих планів діяльності. Щоб індивідуально та колективні зусилля були успішними, люди повинні знати чого від них очікують. Отже, індивідуальна і спільна діяльність персоналу організації повинна плануватися і забезпечуватися успішно прийнятими рішеннями.«Ми живемо у таку економічну, технологічну і соціальну еру, в якій прийняття рішень поряд з іншими управлінськими функціями стало необхідним для забезпечення життєдіяльності підприємства.

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

12 Декабря 2014, реферат

Пошук необхідної інформації про ринки, ціни, клієнтів, товари - важливий етап здійснення зовнішньоторговельних зв'язків. Так як все більше число підприємств нашої країни самостійно виходить на зовнішній ринок, їх цікавить інформація про закордонні підприємствах, ринках, ціни, а також стандартах якості, науково-технічні досягнення. Керівник підприємства може мати досить повну інформацію про іноземні фірми, інвестиційному кліматі та ринках зарубіжних країн.

Інформаційне забезпечення менеджменту у сфері соціального захисту населення

26 Мая 2013, научная работа

Хто володіє інформацією - той володіє світом - цей принцип, актуальний для всієї історії людства, наприкінці ХХ століття став актуальним як ніколи до цього. В умовах інформатизації сучасного суспільства соціальний менеджмент набуває особливо глобального масштабу. Сучасний менеджер повсякденно має справу з інформаційними процесами. Він збирає інформацію, оцінює її, визначає головне, пла¬нує, реалізує намічений план, у процесі якого приймає адаптивні рішення, і, нарешті, аналізує результати.

Інформаційно-комунікаційні особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з громадою: регіональний аспект

03 Октября 2014, статья

Започаткований Президентом України курс на модернізацію країни, визначив одним із пріоритетних напрямків - реформу публічної влади, складовою якої стало удосконалення системи місцевого самоврядування, задля забезпечення реальної участі населення в управлінні місцевими справами. Одним із ключових напрямків підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування є вдосконалення інформаційно-комунікативного середовища

Інфраструктура інноваційної діяльності організації

31 Марта 2015, курсовая работа

Зараз представляється досить очевидним, що підвищення конкурентоспроможності російської промисловості можливо тільки через розвиток інноваційної діяльності. Одним з головних напрямів розвитку та стимулювання інноваційної діяльності є створення інноваційної інфраструктури. В Основах політики Російської Федерації в галузі розвитку науки і технологій на період до 2010 року і подальшу перспективу побудова інноваційної інфраструктури названо серед основних завдань формування національної інноваційної системи.

Історія розвитку міжнародного бізнесу

15 Октября 2013, реферат

Ведення міжнародного бізнесу має значні відмінності в порівнянні з веденням бізнесу в рамках країни. Велике значення для успішної діяльності фірми набувають речі, про які національним компаніям не доводиться навіть думати. У зв'язку з цим стає очевидним необхідність ретельного вивчення особливостей ведення і управління міжнародним бізнесом, чим саме і займається міжнародний менеджмент. Міжнародний бізнес можна визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їхніх підрозділів, що знаходяться в різних країнах, що має головною метою одержання прибутку за рахунок отримання вигод із переваг ділових міжнародних операцій.

А. Файоль и административная школа менеджмента: взгляд менеджера 21 века

22 Апреля 2013, доклад

Теория административного управления, разработанная Анри Файолем, одним из основоположников этой теории, по совместительству французским горным инженером и выдающимся менеджером-практиком, на сегодняшний день является основополагающей при определении функциональной нагрузки современной управленческой деятельности, потому что главной задачей административной школы является создание универсальных принципов управления, соблюдая которые организация будет успешно осуществлять свою деятельность. Главный вклад Файоля в теорию менеджмента состоит в том, что он рассмотрел управление как универсальный процесс, состоящий из пяти функций, являющих собой основу всего каркаса управления и организационной иерархии современных фирм и предприятий.

Аанлиз мотивации

08 Апреля 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы - рассмотреть особенности мотивации персонала в современных российских условиях на примере общества с ограниченной ответственностью (ООО) “Альфа.
В задачи работы входит:
1.Установить понятия мотива, потребности и стимула, осуществить анализ наиболее известных теорий мотивации.
2.Осуществить обзор основных научных подходов к мотивации и стимулированию трудовой деятельности.

Абрахам Маслоу

15 Октября 2013, реферат

А́брахам Масло́у (Авраам Масло́в) (англ. Abraham Maslow; 1 апреля 1908, Нью-Йорк — 8 июня 1970, Менло-Парк, Калифорния) — видный американский психолог, основатель гуманистической психологии.
Широко известна иногда приписываемая Маслоу так называемая «Пирамида Маслоу» — диаграмма, иерархически представляющая человеческие потребности.

Абсолютное управление динамикой и взаимодействие интересов человека

05 Мая 2013, курсовая работа

Задача социологии – определить, в каком соотношении друг с другом находятся социальные явления и дают ли они необходимое равновесие обществу; Социология должна стать объективной, "чистой" наукой эмпирического характера, реализовать идеал "описательной науки". Российская социология, хотя и прошла те же этапы развития, что и социологи на Западе, но ориентировалась исключительно на формализованные модели, эмпирические исследования и количественные методы изучения социальных явлений. В концепциях отечественных социологов всегда присутствовали оценочные суждения, знания о ценностях, духовно-нравственные ориентации.

Авангардный стиль

12 Ноября 2012, творческая работа

Презентация содержит всё об авангардном стиле одежды. Авангардный стиль – модное направление, берущее начало в творчестве художников-авангардистов. Предполагает необычность форм, использование ярких аксессуаров, идеально подходящих под единую концепцию, но при этом неожиданных и необычных.

Авария на АЭС Фукусима

28 Мая 2014, реферат

Рост материального благосостояния немыслим без прогресса науки и развития техносферы, которые создали ряд серьезных угроз человеку и среде его обитания. Вместе с тем развитие техносферы сегодня — необходимое условие выживания. (Малков)
На всех стадиях своего развития человек связан с окружающим его миром и средой обитания. На рубеже 21 века человечество всё больше и больше ощущает на себе проблемы, возникающие при проживании в высокоиндустриальном обществе. Опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.

Автоматизация деятельности предприятия

19 Декабря 2014, реферат

Мы постоянно слышим о том, что российские предприятия не могут конкурировать с западными производителями, что у нас не настолько развиты технологии, и что качество российской продукции слишком уступает зарубежным аналогам. Проблема в том, что российские управленцы стали сталкиваться, по крайней мере, с двумя проблемами в управлении:
выясняется, что показатели и процедуры, которые ранее использовались для анализа и планирования деятельности предприятия (например, объем произведенной продукции) не позволяют успешно конкурировать; появление конкурентов не только начинает препятствовать получению привычной сверхприбыли, но иногда сводит ее до нуля.

Автоматизация офисной деятельности

12 Июня 2012, лабораторная работа

Создайте на рабочем листе список, содержащий не менее 25 строк с информацией о сотрудниках предприятия, предусмотрев поля: Номер сотрудника, ФИО, Должность, Цех, Номер бригады, Зарплата. Предусмотреть наличие в списке трех цехов по две бригады в каждом цехе. Количество должностей в списке не должно превышать трех.

Автоматизация работы пользователя в среде MS Office 2000

25 Декабря 2011, реферат

Любое предприятие сталкивается с проблемой автоматизации работы отдельных сотрудников и подразделений в целом. Первая проблема при этом как выбрать подходящие программные продукты? Желательные свойства информационной системы сильно зависят от размеров предприятия и специфики его бизнеса, но есть и универсальные требования.

Автоматизация рабочего места менеджера по продажам средствами MS Office

18 Марта 2012, дипломная работа

Цель дипломного проекта – проанализировать IT-технологии сети аптек 36,7 и разработать рекомендации по проведению проектных работ создания автоматизированного рабочего места менеджера по продажам.
Объект исследования – информационные технологии, применяемые в сети аптек 36,7.
Предмет исследования – АРМ менеджера по продажам.
Задачи исследования:
- анализ состояния рабочего места менеджера по продажам и планирование проведения проектных работ;
- провести постановку задачи на проведение проектных работ по созданию рабочего места менеджера по продажам;
- дать рекомендации по проведению проектных работ создания рабочего места менеджера.