Рефераты по трудовому праву

TRUDOVOI DOGOVOR

07 Февраля 2014, контрольная работа

Под термином "договор" понимают также гражданское правоотношение, возникшее из договора, и собственно документ, в котором изложено содержание договора, заключенного в письменной форме.

Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму

28 Февраля 2013, реферат

Облік та аналіз аварій і нещасних випадків на виробництві, розробка на їх основі пропозицій з профілактики аварійності та виробничого травматизму здійснюються на всіх рівнях Держгірпромнаглядом. Щоб комплексно управляти охороною праці на державному рівні й ефективно займатися профілактикою виробничого травматизму, необхідно постійно мати дані про його стан, причини та фактори за видами виробництв, підприємств, об'єднань, галузей та регіонів.

Автоматизовані системи управління охороною праці обліку, аналізу та дослідження травматизму

24 Декабря 2012, реферат

Основна мета полягає у дослідженні автоматизованих систем охорони праці обліку, аналізу та дослідження травматизму.
Для досягнення мети ми передбачаємо розв’язати такі завдання:
уточнити поняття «травматизм»;
вивчити способи розслідування та обліку травматизму;
вивчити методи аналізу виробничого травматизму;
та ознайомитися з автоматизованими системами охорони праці.

Агломерациялық фабрикалардағы еңбек гигиенасы

01 Ноября 2013, реферат

3 роторлық вагон аударғышы, қоймалары, ұнтақтау бөлімшелері бар. 1-цехтағы К-3-75 агломерациялық 4 машинаның аумағы 75 м² кіріктіру және 10 м² салқындату алаңдарында тиісінше 15 және 16 вакуум камералары бар. 2 цех кіріктіру алаңы 312 м², агломерат ОП-5-315 желілік салқындатқыштарында суытылатын 3 АКМ-2-312 жабдығынан (жыл сайынғы қуаты 2 млн т агломерат) тұрады. Цехтардың үлесті өнімділігі (т/м²/сағ): 1 - 1,366,2 - 0,912. Агломераттардағы темір мөлшері цехтар бойынша тиісінше 48,2 және 46% болатын Атасу, Соколов-Сарыбай , Лисаков кен орындары рудаларының концентраттары кіріктіріледі.

Адаптация работника

05 Апреля 2013, реферат

Так в ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, протекает процесс трудовой адаптации. Этот процесс будет успешнее, чем в большей степени нормы и ценности коллектива и становятся нормами и ценностями отдельного человека, чем лучше и скорее он принимает, усваивает свои социальные роли. чем больше предприятие отвечает запросам и требованиям работника, тем выше его удовлетворенность трудом. Таким образом, адаптация – это сложный, двухсторонний процесс между личностью и средой, в которую он включается.

Актуальні проблеми гігієни праці

26 Октября 2013, реферат

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих чинним законодавством. З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною здоров'я, для чого створює на підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються службою охорони праці. Діє ця служба на підставі Типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці. Для нормального функціонування системи управління охороною здоров'я власник зобов'язаний розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях.

Актуальні проблеми гігієни праці

10 Октября 2013, реферат

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності повинні встановлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я.

Актуальность проблемы трудовой мотивации в России

18 Мая 2015, курсовая работа

Актуальность темы исследования, не вызывает сомнений, так как в современных условиях проблемы трудовой мотивации широко распространены. Объектом исследования являются проблемы трудовой мотивации труда в современных условиях.
Целью данной курсовой работы является изучение теоретического содержания основ трудовой мотивации, а также проблем трудовой мотивации в России.

Актуальные проблемы использования труда иностранных работников в РФ и пути их преодоления

22 Августа 2014, курсовая работа

Основной целью работы является определение основных проблем использования иностранной рабочей силы в России. В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
1. дать определение понятию иностранных граждан;
2. указать особенности правового статуса иностранных граждан в отношении трудовой деятельности на территории РФ;
3. рассмотреть проблемы привлечения и использования иностранной рабочей силы в РФ;
4. обозначить основные проблемы использования иностранной рабочей силы;
5. охарактеризовать проблему нелегальной миграции в России.

Актуальные проблемы трудового права

17 Октября 2012, контрольная работа

С 1 февраля 2002 года в России вступил в силу новый Трудовой кодекс. Он был принят Госдумой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря и 31 декабря подписан президентом России. Трудовой кодекс существенно отличается от КЗоТа, как по содержанию, так и по своей структуре. Он предусматривает, в частности, более строгие требования при заключении и расторжении трудовых договоров с руководителями предприятий и главными бухгалтерами. Трудовой кодекс определяет необходимые правовые условия, позволяющие согласовывать интересы работодателя и работника, интересы государства, а также устанавливает принципы правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Аналіз головних засад щодо охорони здоров’я матері та дитини, зазначені в законі №2801-XII від 11.12.1992 "Основи законодавства України про охор

23 Марта 2015, контрольная работа

На мою думку, здоров’я – це своєрідна основа, база для збереження генофонду держави. Цей висновок можна зробити посилаючись на невеликий життєвий досвід молодої в цілому здорової ( в обов’язковому порядку як фізично, так і морально) особи, коли її зненацька навідає хвороба, - нехай це буде, наприклад, неважкої форми грип, який частий гість в сучасній оселі.

Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-

26 Апреля 2013, курсовая работа

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Метою даної роботи є розкрити сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами в приватно сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія – М». Обєктами аналізу економічної ефективності трудових ресурсів є: чисельний склад робітників та умовно працездатного населення, рівень використання робочої сили, рівень використання робочого часу, рівень оплати праці та ефективність використання трудових ресурсів.

Анализ зароботной платы

11 Октября 2012, курсовая работа

Тема курсовой работы является весьма актуальной на сегодняшний день. Ведь чтобы происходило нормальное функционирование любого предприятия, необходимо наличие достаточного количества квалифицированного персонала. Анализ эффективности использования факторов производства невозможен без внимания к затратам на оплату труда.
Цель данной курсовой работы является разработка рекомендаций по улучшения эффективности использования труда и заработной платы.

Анализ зароботной платы

19 Апреля 2013, реферат

Основной целью при анализе заработной платы является то, чтобы: 1) найти механизм установления общего уровня ставок з/платы 2) показать, как определяются ставки заработной платы на конкретных рынках труда с применением нескольких репрезентативных моделей рынков труда; 3) проанализировать влияние профсоюзов на структуру и уровень заработной платы; 4) выяснить экономический эффект минимума заработной платы; 5) объяснить дифференциацию в заработной плате; 6) ввести и кратко рассмотреть понятие инвестирования в человеческий капитал.

Анализ и оценка тенденций в сфере трудовой миграции Кыргызской Республики

06 Июня 2014, реферат

Принимая во внимание актуальность политики государственного регулирования миграционных процессов в современных условиях развития Кыргызской Республики, включая и активизацию интеграционных процессов между странами СНГ, появилась большая потребность в определении новой долгосрочной государственной политики регулирования миграционных процессов и выработки принципиально новых механизмов управления трудовой миграции, а именно, разработки осмысленной стратегии с конкретным планом мероприятий по его реализации.
Настоящий документ был разработан специалистами Департамента внешней миграции при Министерстве иностранных дел КР при тесных консультациях с международными экспертами, на основе лучших международных моделей, используемых в других странах, с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики.

Анализ использование форм оплаты труда в ООО«Старт»

24 Июля 2012, курсовая работа

Цель работы рассмотрение систем оплаты труда в строительстве.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть организацию оплаты труда, ее принципы и составные элементы;
- определить виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления;
- рассомтреть особенности оплаты труда работникам в строительных организациях;
- провести анализ использование форм оплаты труда в ООО«Старт»;
- рассмотреть тарификация работ и присвоение квалификации разрядов рабочим;

Анализ материалов судебной практики при расторжении трудового договора по инициативе работодателя за прогул работника

22 Декабря 2014, курсовая работа

Цели исследования - анализ норм трудового законодательства и материалов судебной практики, посвященных расторжению трудового договора по инициативе работодателя.
Поставленные цели предполагают решение ряда определенных задач:
- рассмотреть современные классификации оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя;
- проанализировать случаи расторжения трудового договора по общим основаниям при наличии и отсутствии вины работника;

Анализ мотивационного механизма и стимулирование работников Сбербанка

15 Декабря 2013, курсовая работа

Сбербанк России эффективно и на выгодных условиях привлекает в российскую экономику ресурсы крупнейших частных финансовых структур развитых иностранных государств. Получаемые средства Сбербанк России направляет на кредитование базовых отраслей национальной экономики, потребительское и ипотечное кредитование. В основу долгосрочной стратегии Банка заложен принцип эффективного взаимодействия с реальным сектором, определяющим экономический потенциал страны. Такая политика способствует укреплению национального суверенитета России и повышению благосостояния ее граждан

Анализ правовых аспектов и проблем, связанных с рабочим временем

02 Апреля 2015, курсовая работа

Цель работы заключается в научном и прикладном анализе правовых аспектов и проблем, связанных с рабочим временем.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся задачи по изучению, анализу и решению таких проблемных вопросов, как: понятие и значение рабочего времени; виды рабочего времени, его нормирование; сверхурочные работы; режим рабочего времени, его использование и учёт.
курсовая по трудовому

Анализ работы и рабочего места

14 Июня 2013, курсовая работа

Целью исследования является совершенствование анализа и описания работы и рабочего места.
Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи:
дать характеристику анализа работы и рабочего места;
рассмотреть этапы проведения анализа работы и рабочего места;
изучить методы сбора информации для анализа работы;
исследовать процесс составления описания работы и рабочего места;
провести анализ работы руководителя ООО ПКФ «Технакон»;

Анализ работы и рабочего места

15 Июня 2013, контрольная работа

Достижение определенного результата деятельности отдельного работника, группы или организации в целом зависит от многих факторов. Одним из важных является выполняемая отдельным сотрудником работа, т.е. трудовая деятельность, которая имеет как содержательную сторону, так и процессуальную, технологическую сторону осуществления деятельности. Все это в совокупности позволяет выделить и описать тот или иной участок работы, который в данном контексте можно назвать рабочим местом.
Определение основных характеристик и требований к работе (или к рабочему месту) и к работнику осуществляется в ходе анализа работы и ее описания.

Анализ ситуации на рынке труда молодежи в Пермском крае

28 Ноября 2013, контрольная работа

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. Между тем возможности молодых людей и без того ограничены в силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения.

Анализ стимулирования труда персонала на примере нефтеперерабатывающего предприятия ООО «Русснефть»

03 Марта 2015, курсовая работа

Руководство организации может разработать прекрасные планы и стратегии, найти оптимальные структуры и создать эффективные системы передачи и обработки информации, установить в организации самое современное оборудование и использовать самые лучшие технологии. Однако все это будет сведено на нет, если члены организации не будут работать должным образом, если они не будут хорошо справляться со своими обязанностями, не будут вести себя в коллективе соответствующим образом, стремиться своим трудом способствовать достижению организацией ее целей и выполнению своей миссии.

Анализ условий и охраны труда в организациях муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» за 2010 год

06 Июня 2013, реферат

Анализ производственного травматизма и профзаболеваемости:
По данным ГУ регионального отделения ФСС РФ по ЕАО и проведения анализа производственного травматизма на территории Биробиджанского муниципального района в 2010 году произошло 6 несчастных случаев легкой степени тяжести и 1 тяжелый несчастный случай, переходящий с 2009 года, а также зарегистрирован случай производственной заболеваемости. Несчастных случаев со смертельным и групповым исходом в муниципальном районе не зафиксировано.

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

20 Мая 2012, курсовая работа

Рациональное использование персонала предприятия – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов. Для целей анализа весь персонал следует разделить на промышленно-производственный и непромышленный персонал.

Аттестация Государственных и муниципальных служащих

11 Мая 2014, контрольная работа

Актуальность рассматриваемой темы обосновывается тем, что существенные изменения, происходящие в настоящее время в институтах государственной и муниципальной службы в результате проводимых административной реформы, реформы государственной службы и местного самоуправления, заставляют обратить более пристальное внимание к содержанию понятия аттестации государственных служащих, а также к его правовым последствиям.
Цель настоящей работы - подробно рассмотреть особенности и процедуру аттестации государственных служащих.

Аттестация как эффективный инструмент управления персоналом

31 Мая 2012, реферат

В период начавшейся стабилизации российской экономики все больше внимания уделяется главной ценности любой организации - ее человеческим ресурсам. А персонал является тем ресурсом, который должен обеспечивать эффективную и конкурентоспособную деятельность на рынке. Поэтому современные правовые, социальные, финансово-экономические, информационные условия деятельности предприятий обусловливают необходимость совершенствования работы с кадрами, направленной на повышение профессионализма трудовых коллективов и работников, усиление требовательности к их деловым качествам и результативности труда. Основными направлениями этой деятельности является обеспечение правильного подбора, расстановки и использования кадров в соответствии с их квалификацией, уровнем подготовки и опытом работы, рационального разделения и кооперации труда специалистов, своевременное принятие мер поощрения и взыскания по результатам производственной деятельности. Важным инструментом проведения этой работы является аттестация.

Аттестация персонала

06 Апреля 2012, курсовая работа

Аттестация является одной их важнейших функций управления персоналом. Ее роль в системе управления организацией заключается в том, что именно на ее основе управляющий субъект принимает соответствующие решения. От того, насколько эта информация будет качественной и надежной, в конечном счете, зависит эффективность принимаемого решения. Значение оценки высоко еще и потому, что она связывает, объединяет все элементы системы управления персоналом в единое целое.

Аттестация работников

17 Октября 2013, контрольная работа

Аттестация – это периодическая проверка профессионального уровня работника для установления соответствия его квалификации занимаемой должности или выполняемой им работы. Основная задача проведения аттестации заключается в проверке профессиональных навыков, деловых качеств или специальных теоретических знаний работника, а также его умения применять их при выполнении трудовой функции, определенной трудовым договором.
Кроме того, такие мероприятия в период внедрения новых способов управления человеческими ресурсами внутри компании или иных технологических изменений позволяют определить потребность организации в необходимости повышения квалификации как отдельных работников, так и целых подразделений.

Аттестация рабочего места

13 Марта 2013, реферат

Администрация предприятия обязана обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда. Для этого внедряются современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и обеспечиваются санитарно-гигиенические условия, предотвращающие профессиональные заболевания. В этой работе ориентиром должны служить межотраслевые и отраслевые правила по охране труда, санитарные правила и нормы.