Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 11:35, курсовая работа

Описание работы

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Метою даної роботи є розкрити сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами в приватно сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія – М». Обєктами аналізу економічної ефективності трудових ресурсів є: чисельний склад робітників та умовно працездатного населення, рівень використання робочої сили, рівень використання робочого часу, рівень оплати праці та ефективність використання трудових ресурсів.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу економічної ефективності трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району
1.1 Поняття, сутнітність, завдання, напрямки та джерела даних аналізу економчної ефективності використання трудових ресурсів
1.2 Показники для проведення аналізу економічної ефективності використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово – економічних умов господарства,як субєкта підприємства
2.1 Аналіз розміру та спеціалізації в ПСВП « Рутеія- М»
2.2 Аналіз забезппеченості і рівня використання ресурсів
2.3 Аналіз показників економічної ефективності і фінансового стану в ПСВП «Рутенія – М»
РОЗДІЛ 3. Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів а ПСВП « Рутенія – М» Кривоозерсього району
3.1 Аналіз чисельного складу робітників в ПСВП «Рутенія – М»
3.2 Аналіз використання робочого часу в ПСВП « Рутенія – М»
3.3 Аналіз продуктивності праці в ПСВП « Рутенія – М»
3.4 Аналіз рівня та оплати праці в ПСВП «Рутенія – М»
3.5 Шляхи підвищення економічної ефективності використання трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М»
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

КУРСОВА АГД.doc

— 660.50 Кб (Скачать файл)

 

 

По узагальнюючим показникам ПСВП «Рутенія – М» можна зробити  наступний висновок що, вироблено вартості валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005 р.) на одну людино-годину збільшення відбулося лише порівнюючи 2007р. з 2006 р.на 82,9%. Щодо валового доходу на середньорічного працівника і одну людино-годину у тих же порівняних роках збільшення відбулися на 29 % і 28,5 %.

Рівень продуктивності праці одного працівника за рік залежить від:

 • числа відпрацьованих люд.-год. одним середньорічним працівником за рік;
 • рівня виконання валової продукції за одну люд.-год.

Частка їх впливу на відхилення результативного показника визначається за допомогою прийому обчислення різниць.

                                                                                                          Таблиця 3.16

Вихідні дані та розрахунок впливу факторів на продуктивність праці  в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського  району

Показники

2006 р.

2007 р.

Факторні:

Вироблено валової продукції, тис. грн.

 

3014,5

 

904,8

Чисельність працюючих,чол.

113

61

Результативний:

Продуктивність праці одного працівника за рік, тис.грн

37,5

67,4

Умовний показник

 

8

Загальне відхилення

 

29,9

В т.ч. за рахунок факторів:

-зміни виробленої продукції тис.грн

 

-29,5

-зміни чисельності, чол.

 

59,4


 

       Аналізуючи  показники таблиці 3.16 про вплив  факторів на продукти-вність праці можна зробити наступний висновок, про те що на підвищення продуктивності праці вплинув другий фактор, зміна чисельності працівників чол. 59.4 і зменшення зміни виробленої продукції тис.грн 29,5.

Для детальнішого визначення продуктивності праці потрібно визначити  прямі витрати праці на 1 ц види продукції (таблиця 3.17)

Таблиця 3.17

Прямі витрати праці  на 1 ц основних видів  сільськогосподарської  продукції в ПСВП «Рутенія – М» Кривоознрського району,люд.-год.

Показники

2006

2007

Відхилення (+;-)

Зернові

0,65

2,03

1,38

Соняшник

0,41

3,5

3,09

Цукровий буряк

0,17

0,06

-0,11


 

За даними таблиці  можна зробити висновок, що найбільші  прямі витрати праці припадають на соняшник у порівнянні2007р. з 2006р - 3,09, а також прямі витрати праці на 1 ц цукрового буряка порівнюючи 2007р. з 2006р. зменшились на 0,11.

Таблиця 3.18

Вихідні дані та розрахунок впливу факторів на працемісткість соняшнику  в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

Показники

2006

2007

Факторні:

Прямі витрати праці на сорняшник  в розраху-

нку на один га, люд.-год.

56,3

48,2

Врожайність соняшнику, ц/га

16,2

9,2

Результативний:

Прямі витрати праці на 1 ц соняшнику,

люд.-год.

3,5

5,2

Умовний показник

 

2,98

Загальне відхилення

 

1,7

В т.ч. за рахунок факторів:

-зміни прямих витрат праці  на соняшник в

 розрахунку на1 га;

 

-0,52

-зміни врожайності соняшнику

 

2,22


       

Провівши розрахунок впливу факторів на працнмісткість соняшнику  можна зробити висновок про те що, прямі витрати праці на 1 ц соняшнику зросли на 1,7 люд.-год. за рахунок впливу другого фактора зміни врожайності соняшнику, яка зросла на 2,22 ц/га незважаючи на те що, прямі витрати праці на соняшник в розрахунку на 1га зменшилась на 0,52.    

Щоб знизити працемісткість продукції необхідно: в рослинництві підвищити врожайність і знизити витрати праці на один га, що і відбулося у досліджуваному господарстві.

Для того, щоб виявити  шляхи зниження витрат на 1 га угідь  і на одну голову худоби треба перш за все визначити структуру витрат праці за всімавидами робіт у відповідних галузях рослинництва і тваринництва. 

 

                                                                                                    Таблиця 3.19

Склад і структура витрат праці при виробництві соняшнику в ПСВП «Рутенії – М» Кривоозерського району в 2007

Види робіт

Витрати праці на 1 ц

 соняшнику,люд.-год.

В % до підсумку

Внесення органічних добрив

0,003

6,6

Вспашка

0,0075

21,43

Боронування

0,0075

21,43

Посів

0,004

11,4

Внесення мінеральних добрив

0,0009

2,57

Міжрядна обробка (культивація)

0,0015

4,3

Просапка

0,0045

12,86

Обробка гербіцидами 

0,003

8,6

Збір врожаю

0,003

8,6

Разом:

0,035

100,0


 

Проаналізувавши дані таблиці 3.19 можна зробити висновок про те що, склад і структура витрат праці при виробництві соняшнику в ПСВП «Рутенія – М», що найбільший відсоток припадає на вспашку і боронування 21,43 %, а найменший на міжрядну обробку.

Крім того на продуктивність праці впливають фактори, які  групуються в такі групи:

 • матеріально-технічні (удосконалення техніки і технології, застосування нових видів сировини, матеріалів);
 • організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування, удосконалення системи управління організації);
 • економічні (удосконалення методів планування, систем оплати праці, участі у прибутках);
 • соціальні (створення належного морально-психологічного клімату, нематеріальне заохочення, поліпшення системи підготовки і перепідготовки кадрів);
 • природні умови та географічне розміщення підприємств.

Загальний вплив чинників на зміни в продуктивності праці  на підприємстві визначаються в такому порядку:

 • розраховується вихідна чисельність промислово-виробничого персоналу в розрахунковому періоді, тобто умовна чисельність, яка б була необхідною для забезпечення планового обсягу виробництва;
 • визначається зміна вихідної чисельності під впливом окремих чинників продуктивності праці, а також сумарна зміна чисельності;
 • розраховується загальний приріст продуктивності праці у розрахунковому періоді:

Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства, що спрямовані на підвищення результатів їхньої діяльності підприємства.

Для формування належного  ставлення до праці необхідно  створювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому діяльність. Система мотивації повинна розвивати почуття належності до конкретної організації. І основу будь-якої моделі мотивації накладають передусім психологічні аспекти.

Отже, з даного підрозділу можна з зробити ниступний висновок про те що, продуктивністі праці в ПСВП «Рутенія – М» була найвищою у 2005 році.

 

 

2.5. Аналіз рівня та  організації оплати праці в  ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

 

У відповідності до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата будь-якого робітника службовця як соціально-економічних категорій, повинна виконнувати відтворювальну функцію, але заробітна плата не може виконувати 100% своїх функцій. А саме не достатні темпи економічного розвитку за умови зростання темпів інфляції, що відповідно призводить до збільшення грошової маси в обігу і відповідно до платоспроможного попиту населення.

Заробітна плата є  фактором зниження ровні безробіття та стимулювання інфляції через заборгованість із заробітної плати.

Розмір реальної заробітної плати залежить від величини номінальної заробітної плати та рівня цін на предмети споживання і послуги.

Заробітна плата як соціально- економічнаи категорія є основним джерелом грошових надходжень працівників  підприємства, а правильна її організація  через собівартість підвищує економічну ефективність діяльності. Заробітна плата є елементом ринку праці, ціною робочої сили, стетею витрат на виробництво, яка входить в собівартість продукції.

Під час розрахунку заробітної плати як ціни робочої сили необхідно  враховувати єдину міру оплати праці критерієм якої є реальна вартість життя працівника і його сімї.

У відповідності до Закону України «Про оплату праці» заробітна  плата  - це винагорода,обчислена  як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник, або уповноважена особа виплачує працівнику за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати  залежить від складності та умов роботи, професіональних та ділових якостей  працівника ,результатів його праці  в сукупній діяльності підприємства.

Високий рівень та зростання питомої ваги основної заробітної плати свідчить про пріоритетність для підприємства таких принципів стимулювання, як гарантованість та стабільність рівня оплати праці. Зростання рівня додаткової заробітної плати (відносно основної) є результатом підвищення уваги до зростання ефективності витрат на оплату праці, принципу її "зароблюваності". Зростання розміру інших заохочувальних та компенсаційних виплат визначає орієнтування системи матеріального стимулювання на результати діяльності підприємства, перш за все, отримання прибутку та участь у ньому найманих працівників, посилення уваги до "негрошових" форм заохочення та закріплення персоналу.

Аналіз складу додаткової заробітної плати дозволяє визначити  активність підприємства у використанні окремих інструментів стимулювання продуктивності праці - преміювання, надбавок та доплат, одноразових заохочень тощо; визначити обсяги компенсаційних виплат, що застосовуються для компенсації працівникам особливих умов праці на даному підприємстві; оцінити розміри та визначити можливі причини зростання інших виплат, що включаються до складу додаткової оплати праці (оплата щорічних та додаткових відпусток, збереження заробітної плати в передбачених законодавством випадках, здійснення витрат та придбання спеціального одягу та взуття тощо ).  Фонд оплати праці господарства – основний показник з оплати праці,який включає основну і додаткову заробітну плату робітників і службовців, а також заохрчування та компенсаційні виплати.

На фонд оплати праці  впливають такі показники:

 • середня чисельність робітників ( цей фактор залежить від рівня організації праці, розмірів виробництва, форми власності);
 • середня заробітна плата одного працюючого (освіта, кваліфікація, форма оплати праці);
 • кількість днів відпрацьованих 1 робітником;
 • середня тривалість робочого дня;

В процесі дослідження  фонду оплати праці підприємства необхідно визначити залежність зміни фонду оплати праці та зміни  валового виробництва продукції.

Информация о работе Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-