Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 11:35, курсовая работа

Описание работы

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Метою даної роботи є розкрити сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, стратегію щодо управління трудовими ресурсами в приватно сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія – М». Обєктами аналізу економічної ефективності трудових ресурсів є: чисельний склад робітників та умовно працездатного населення, рівень використання робочої сили, рівень використання робочого часу, рівень оплати праці та ефективність використання трудових ресурсів.

Содержание работы

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу економічної ефективності трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району
1.1 Поняття, сутнітність, завдання, напрямки та джерела даних аналізу економчної ефективності використання трудових ресурсів
1.2 Показники для проведення аналізу економічної ефективності використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово – економічних умов господарства,як субєкта підприємства
2.1 Аналіз розміру та спеціалізації в ПСВП « Рутеія- М»
2.2 Аналіз забезппеченості і рівня використання ресурсів
2.3 Аналіз показників економічної ефективності і фінансового стану в ПСВП «Рутенія – М»
РОЗДІЛ 3. Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів а ПСВП « Рутенія – М» Кривоозерсього району
3.1 Аналіз чисельного складу робітників в ПСВП «Рутенія – М»
3.2 Аналіз використання робочого часу в ПСВП « Рутенія – М»
3.3 Аналіз продуктивності праці в ПСВП « Рутенія – М»
3.4 Аналіз рівня та оплати праці в ПСВП «Рутенія – М»
3.5 Шляхи підвищення економічної ефективності використання трудових ресурсів в ПСВП «Рутенія – М»
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

КУРСОВА АГД.doc

— 660.50 Кб (Скачать файл)

     Проаналізувати руху основних засобів, яку можна за допомогою наступних коефіцієнтів: зносу, придатності, вибуття, оновлення, росту. Які дадуть нам можливість визначити в якому стані знаходяться основні засоби.

Таблиця 2.8

Показники стану та руху основних засобів в ПСВП “Рутенія-М”  Кривоозерського району

Коефіцієнти

Роки

Відхилення (+, -)

2007р. порівняно з

2005

2006

2007

2005 р.

2006р.

Коефіцієнт зносу

0,09

0,04

0,05

-0,04

0,01

Коефіцієнт придатності

0,90

0,95

1,02

0,12

0,07

Коефіцієнт вибуття

0,01

0,04

0,22

0,21

0,18

Коефіцієнт оновлення

0,02

0,03

0,08

0,06

0,05

Коефіцієнт росту 

1,00

0,99

1,07

0,07

0,08


 

  Провівши  розрахунки таблиці 2.8 та зробивши їх аналіз можна зробити наступний висновок про те що, коефіцієнт зносу порівнюючи 2007 з 2005 зменшився, а це є позитивним явищем, тому що чим нижче коефіцієнт зносу тим кращий стан основних засобів. Коефіцієнт придатності також зріс 0.07 % порівнюючи 2007 з 2006 р.р. Аналізуючи всі показники таблиці 2.8 бачимо, що всі показники збільшилися порівнюючи з попередніми рокоми.

 

2.3Аналіз показників  фінансових результатів в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

 

Методика обліку формування доходів  і витрат від різних видів діяльності, яка є передумовою формування. Тому щоб краще  охаракте-ризувати господарство потрібно розглянути показники фінансових результатів. (Додаток)

 Проаналізувавши  розрахунки даної таблиці можна зробити наступний висновок про те що, динаміка показників фінансових результатів ПСВП «Рутенія – М» свідчать про таке:  що прибуток (збиток) від реалізації зменшився на 955200 грн. порівнюючи 2007 з 2005 р.р. Також значно зріс чистий прибуток 2007р. порівняно з 2006р., де відбувся збиток. Значно зріс рівень прибутковості продукції у 2007р. на що вплинуло значне збільшення ціни. На збільшення рівня прибутковості капіталу значний вплив мав приріст чистого прибутку, а на збільшення рівня прибутковості власного капіталу вплинуло зменшення середньорічної сума власного капіталу. Також відбулося зменшення середньорічної суми власного капіталу і собівартості реалізованої продукції.  З кожним роком значно зменшується середньорічна сума активів та середньорічна сума власного капіталу. (Додаток М,Н,П)

                                                                                                                              

                                                                                                     Таблиця2.9

Динаміка показників фінансових результатів в ПСВП “Рутенія-М” Кривоозерського     району

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Роки

Відхилення (+, -)

2007 р. порівняно з

2005

2006

2007

2005 р.

2006 р.

Прибуток (збиток) від реалізації,

тис. грн.

2077,0

560,2

1121,8

-955,2

561,6

Собівартість реалізованої продукції,

 тис. грн.

4663,3

3357,2

1856,5

-2806,8

-1500,7

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

889,4

-74,8

523,3

-366,1

448,5

Середньорічна сума активів, тис. грн.

5258,9

4481,3

4250,9

-1008

          -230,4

Середньорічна сума власного

капіталу, тис. грн.

1256,2

   1111

1081

-175,2

-30

Рівень прибутковості (збитковості)

 продукції, %

112,8

133,5

229

116,2

95,5

Рівень прибутковості (збитковості)

 капіталу, %

16,9

-1,66

12,3

-4,6

10,64

Рівень прибутковості (збитковості)

  власного капіталу, %

70,8

-6,7

48,4

-22,4

41,7


 

Метою вірного визначення фінансових результатів є надання користувачам оприлюдненої повної неупередженості інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. (Додатки М,Н,П)

                                                                                                                             Таблиця 2.10

Динаміка показників фінансової незалежності в ПСВП “Рутенія-М”  Кривоозерського  району

Коефіцієнти

Норматив

Роки

Відхилення (+, -) 2007 р. порівняно з

2005

2006

2007

2005 р.

2006 р.

Фінансування

< 0,2

2,3

3,6

1,7

-0,6

-1,9

Автономії (незалежності)

> 0,5

0,3

0,2

0,3

0

0,1

Стійкості (стабільності)

> 1,0

0,4

0,3

0,6

0,2

0,3


 

Аналізуючи показник фінансування, можна зробити висновок, що підприємство на протязі 2005-2006 років було змушене залучити  короткострокові кредити та позикові кошти і на даний час воно знаходиться в залежності від них. Показник незалежності також показує що дане підприємство залежить від вкладених коштів. Про це ж свідчить показник стабільності підприємства.                      

Але якщо порівнювати досліджувані роки можна побачити, що в 2007р. усі показники змінилися на краще.

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, на протязі 2007 року підприємству вдалося трішки покращити фінансову незалежність і стати менш залежним від позик і залучених коштів.

Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності  є однією з найголовніших задач  підприємства, метою якого є успішна діяльність в сучасних економічних умовах. Відношення вартості оборотних матеріальних засобів, а також власних та позичених джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів та витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, в той час як платоспроможність є її зовнішнім проявом. Забезпеченість запасів та витрат є причиною, яка визначає міру платоспроможності або неплатоспроможності, та наступає внаслідок забезпеченості.

Найбільш ліквідними активами є грошові кошти (ними одразу можна покрити борги), а також  поточна дебіторська заборгованість. При цьому поточна дебіторська заборгованість враховується лише у разі вжиття певних заходів щодо її погашення, тобто коли є впевненість у скорому її перетворенні на грошові кошти. До високоліквідних активів належать також цінні папери, котрі враховуються у складі короткострокових фінансових вкладень, тобто ті, що знаходяться у третьому розділі активів.

Менш ліквідними активами вважаються товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.

Ліквідність балансу  разом з платоспроможністю є  критерієм оцінки фінансового стану підприємства. Вона характеризує ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами. Аналіз ліквідності балансу підприємства дає можливість оцінити здатність та ймовірність повернення ним запозичених коштів (таблиця 2.11).(Додатки М,Н,П)

                                                                                                            Таблиця2.11

Динаміка показників ліквідності в ПСВП “Рутенія-М”  Кривоозерського  району

Коефіцієнти

Норматив

Роки

Відхилення (+, -)

2007р. порівняно з

2005

2006

2007

2005р.

2006р.

Абсолютної ліквідності

0,2-0,35

0,004

0,003

0,069

0,065

0,066

Швидкої ліквідності

0,7-1,0

1

0,4

0,4

-0,6

0

Покриття

1,0-2,5

0,03

0,9

1,2

0,17

0,3


 

   Аналізуючи дані таблиці 2.11 динаміку показників ліквідності в ПСВП «Рутенія – М»можна зробити наступний висновок про те що,є велика вірогідність ліквідації підприємства. Характеризуючи показник покриття то ми можемо спостерігати його покращення протягом трьох років. Коефіцієнт швидкої ліквідності свідчить про те, що короткострокові зобов’язання не можуть бути погашені негайно швидко-ліквідними грошовими коштами та цінними паперами. Лише в 2005р. він склав норму , а ось у 2006-2007 році цей показник не змінився і склав лише 0,4.                                

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, наскільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. З таблиці видно, що загальна ліквідність у

  2005-2007 роках була незадовільною. У 2006 році цей показник був самим низьким і становив 0,003. Можна сказати, що підприємству вдалось втриматись на протязі року від його подальшого зниження, тобто стабілізувати і тому вже у 2007р. він становить 0,062.

    Отже, з даного розділу можна зробити висновок,про те що ПСВП «Рутенія –М» це невелике сільсікогосподарське підприємство, яке має вузькоспеціалізовану форму спеціалізації. Також можна сказати, що за минулий 2007 рік ПСВП «Рутенія – М» суттєво покращило власне фінансове становище незважаючи на неврожайний рік.

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОХ РЕСУРСІВ ПСВП «РУТЕНІЯ – М» КРИВООЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ

 

3.1. Аналіз чисельного складу робітників в ПСВП «Рутенія – М» Кривоозерського району

Починати аналіз окресленого  кола питань доцільно з характеристики динаміки чисельності працівників на підприємстві (з обов'язковим виділенням чисельності працівників основної діяльності) за останні 2—3 роки. Такий аналіз дає змогу оцінити, як підприємство «вписується» у ринкові умови господарювання (це особливо актуально для перехідного періоду в Україні), наскільки успішно воно витримує конкурентну боротьбу на ринку своєї продукції і на ринку трудових ресурсів. Лише з урахуванням динаміки виробничих потужностей підприємства і їх використання, динаміки продуктивності праці висновки про динаміку чисельності працівників підприємства набувають обґрунтованості й аналітичної цінності.

Якщо за незмінних (або  змінених незначною мірою) виробничих потужностей на підприємстві з року в рік скорочуються чисельність персоналу і, пропорційно, обсяг випуску продукції, тобто коли скорочення чисельності персоналу не компенсується зростанням продуктивності праці, а отже, відбувається зниження показника використання виробничої потужності підприємства, це однозначно свідчить про недоліки в організації виробництва, маркетингової служби, про неспроможність власників і керівників підприємства утримати його «на плаву», зберегти трудовий колектив. Така ситуація потребує з'ясування конкретних причин відпливу робочої сили і розробки рекомендацій для стабілізації становища.

Информация о работе Аналіз економічної ефективності використання трудових ресурсів в приватному сільськогосподарському виробничому підприємстві «Рутенія-