Рефераты по инновациям

Инновация и её сущность

25 Ноября 2011, реферат

Инновационный процесс — это совокупность действий по превращению инновационной идеи или определенного научного достижения в продукт инновации и его коммерциализации. Он характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска недостижения предполагаемых результатов.
Инновационный процесс можно представить как последовательное выполнение работ цикла «наука — техника — производство», обеспечивающих получение научного результата, его производственное освоение и коммерциализацию.

Инновация и новый бренд

06 Декабря 2015, курсовая работа

Цель данной курсовой работы - исследование инновационной деятельности и брендинга на российском рынке
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить нормативно правовую базу инновационной деятельности
- обосновать теоретические аспекты инновационной деятельности и бренда
- проанализировать нынешнее состояние инновационной деятельности в России

Инновация как объект прогнозирования

02 Января 2012, контрольная работа

Целью данной контрольной работы является рассмотрение инноваций как объекта прогнозирования.
В соответствии с поставленной целью в данной контрольной работе необходимо решить следующие задачи:
дать определение и рассмотреть прогнозирование инновационного развития;
решить задачу с последующим обоснованием.

Инновация как основной фактор повышения эффективности производств

05 Апреля 2013, контрольная работа

В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Развитие новых технических и организационно-технологических решений, совершенствование основных принципов управления применительно к специфике отечественного рынка создают условия для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный импульс для экономического роста.

Инновация на предприятии

14 Мая 2013, курсовая работа

Салон «DIAMONDS» – это салон по пошиву свадебных и вечерних нарядов, деятельность которого направлена на индивидуальную работу с клиентом.
Одна из основных целей организации – это получение максимум прибыли, поэтому в настоящее время большое значение имеют маркетинговые исследования, а именно: анализ ассортимента продукции – какие пользуются большим спросом, или какие приносят наибольшую прибыль, кто является постоянными клиентами, анализ завершенных или незавершенных заказов, в какие регионы в основном поступает продукция.

Инновация туралы түсінік

06 Марта 2014, курсовая работа

Кәсіпкерлік дегеніміз – адамдар мен олар құрған бірлестіктердің белсенді, дербес шаруашылық қызметі. Оның көмегімен адамдар тәуекелге бел буып, мүліктік жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу жолын көздейді. Кәсіпкерлікті шығармашылық күш-жігерді жүзеге асыруға, экономикалық және ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа, жаңашылдыққа байланысты. Ал, жаңашылдық ең біріншіден жаңалықпен немесе инновациямен тығыз байланыстыруға болады. Сондықтан кәсіпкерліктегі жаңашылдыққа жетудің тиімді тәсілі болып инновация болып табылады. Кәсіпкерліктің инновациялық қызметі – бұл жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не қызмет көрсетуі, оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы ғылыми-техникалық және зияткерлік әлеуеттік шаралар жүйесі

Инновациялық жоба: күн энергияcын пайдалану және оның болашағы

24 Сентября 2013, реферат

Бүгінгі күнде адамдардың тұрмыс тіршілігі табиғатты басқару арқылы, жақсартуға ұмтылу және жаңа өндірістерді дамытудың салдары айнала қоршаған ортаға экологиялық проблемалар тудыруда. Адам баласына кейінгі кезде энергия жетпейді. Газет, журнал беттерінде энергетикалық кризис жайлы мақалаларды жиі кездестіреміз. Мұнай үшін кейбір мемлекеттер бір-бірімен жауласып жатса, ал кейбіреулері экологиялық дағдарысқа, құлдырауға ұшырайды екен.
Елбасы 2012 жылдың 5 қыркүйегінде Назарбаев университетінде оқыған интерактивті дәрісінде: кәсіби, білімді, ойлы, жаңалыққа құмар маман болып шығуды міндеттеді. Инновациялық жобаларды жүзеге асыру арқылы біз еліміздің бәсекеге қабілетті экономикасын қалыптастыруға жағдай жасаймыз. Бұл істе Елбасы жастарға үлкен үміт артуда.
Қазіргі заманға сай өмір сүру үшін инновациялық жобаларды өзімізде ойлап табу қажет.

Инновациялық қызмет. Инновациялық цикл.

20 Ноября 2012, реферат

Инновация және инновациялық қызметті бұл курста тек бизнеске қатысты қарастырамыз. Осыған орай біз бизнесті адамзаттың бағалы бір құралы ретінде халыққа тиімді бағамен сапалы қызмет көрсету және тауармен қамтамасыз етуді қарастырамыз. Еңбектің бөлінуіне байланысты бизнес қазіргі уақытта халықты кажетті заттармен қамтамасыз етудің тиімді әдісі болып табылады. Бизнесті қолданудың ең бастысы бос уақыттың болуы, яғни тек жұмыспен ғана емес озінің болашаға ойлауға және басқа да қызығушылықтарын дамыту отбасы, мәдениет, политикасын, өнер, ғылым, спорт т.б.

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі

08 Октября 2013, реферат

Экономика саласындағы мемлекеттің саясаты стратегиялық мақсаты әлеуметтік бағыт болатын инновациялық экономика құруға негізделуі керек. Инновациялық даму жүйелік көзқарасты қажет етеді, өйткені ол тек қана ҒЗТКЖ және инновацияларға апаратын жолдарды ғана емес сонымен қатар әлеуметтік, ұйымдастырушылық, экономикалық және т.б. факторлар кешенінің кері байланысын және қарым-қатынас үрдісін қарастырады. Мемлекеттің инновация саласына әсер етудегі мақсаты зерттеу жүргізудегі тәуекелдерді төмендетуге және нарықты реттеуге бағытталған жақсы инновациялық саясат құру болуы керек.
Шетелдердің тәжірибелері көрсетіп отырғандай инновациялық саясаттың ең негізгі қаржылық құралы сол салаға мемлекеттік бюджет қаражаттарын қолдану болып табылады.

Иновации в социальной работе

15 Декабря 2014, курсовая работа

В умовах загального прискорення науково-технічного прогресу, глобалізації та інтернаціоналізації ринку, посилення конкуренції, спостерігається активізація інноваційної діяльності в соціальній сфері сучасного суспільства.
Враховуючи актуальність і необхідність інноваційного розвитку в сучасному світі, під яким розуміється процес генерації, освоєння і впровадження нових ідей, процесів, товарів і послуг, можна виділити загальні риси поняття інноваціі1:

Иновационная деятельность

13 Января 2014, реферат

В настоящее время, когда передовая экономика строится на научно-технических достижениях и высоких технологиях, развитые страны уделяют все большее внимание правовому регулированию инновационной деятельности. Опыт таких стран показывает, что научная, научно-техническая и инновационная деятельность является решающим фактором экономического развития, способствующим стабилизации экономики и преодолению кризисных явлений. Для России, вступившей на путь рыночных реформ в экономике и демократизации общественной жизни, проблемы сохранения и развития научного потенциала имеют жизненное значение.

Иновационные банковские продукты

05 Сентября 2014, реферат

Высокие компьютерные,инновационные технологии являются основой для глобализации финансовой сферы. Активно формирующаяся глобальная финансовая система приводит к столь же глобальной финансовой конкуренции.Для национальных банков складывается принципиально новая внешняя среда деятельности вместе с тем не следует и преувеличивать степень финансовой глобализации,поскольку этот процесс характеризуется противоречивостью и определенной ограниченностью.Изменения глобальной финансовой среды тесно взаимосвязаны с созданием единого информационного поля. Наиболее важные тенденции финансовой глобализации,на наш взгляд,заключаются в следующем:1) распространение инновационных банковских технологий;2) конкуренция на новом техническом уровне; 3) изменение структуры банковской сферы - волна слияний.

Иновационные технологии

20 Января 2013, контрольная работа

Цель данной работы состоит в исследовании жизненного цикла инноваций.

Иновационный менеджмент

27 Декабря 2013, доклад

Инновации, или нововведения, — это создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок.

Интеллектуальная собственность

03 Марта 2013, контрольная работа

Інформаційними документами вважаються не тільки описи технічних рішень, патентоспроможність яких встановлена відповідним державним органом, а й описи, заявлені в Держпатент, якщо вони пройшли одну із стадій патентної процедури — реєстрацію пріоритету заявки. Заявки, що перебувають на розгляді в патентному відомстві, не тільки є об’єктом експортного дослідження на новизну та корисність, а й одночасно можуть бути інформаційним джерелом для встановлення новизни інших, поданих пізніше, заявок.

Интеллектуальная собственность

05 Декабря 2013, курсовая работа

Целью данной работы является определение роли и защиты интеллектуальной собственности, как элемента общей стратегии. Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
-раскрыть понятие интеллектуальной собственности,
-рассмотреть виды инновационной деятельности,
-определить механизм защиты интеллектуальной собственности, как в России, так и в международном плане.

Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии общества. Формы и методы государственной охраны интеллектуальной собственности

02 Апреля 2013, контрольная работа

Точно так же как и материальный ресурс, ИС можно купить, продать и арендовать. Так же как и материальный ресурс, ее могут утерять или уничтожить при неосторожном или невнимательном уходе. Ее можно застраховать или использовать в качестве залога. Она может появиться на свет в результате моментальной вспышки вдохновения или многих лет усердного кропотливого труда. Она может исчезнуть в одно мгновение или существовать вечно.

Интеллектуальная собственность и её роль в социально-экономическом развитии

13 Апреля 2013, контрольная работа

Интеллектуальная собственность – закрепленные законом права, что являются результатом интеллектуальной деятельности в научной, промышленной, художественной и литературной областях. То есть это право на результат интеллектуальной деятельности, а не сам результат. Интеллектуальная собственность является не материальным объектом, так как право нельзя пощупать, ощутить, ухватить.
Интеллектуальная собственность имеет немало общих черт с реальной и личной собственностью. Интеллектуальная собственность является активом, и в этом качестве ее можно покупать, лицензировать, продавать, обменивать или отдавать безвозмездно, как любую другую форму собственности. Кроме этого, владелец интеллектуальной собственности имеет право запретить неправомочное использование или продажу данной собственности.

Интеллектуальный капитал как источник конкурентных преимуществ для украинских предприятий

25 Декабря 2013, реферат

В современном мире ни для кого не новость, что процесс глобализации охватил все пространство мирового рынка и является необратимым. В условиях экспансии крупнейших иностранных ТНК на рынок Украины возникает вопрос о возможности развития именно национального производства. В этих условиях жизненно важной для украинских компаний становится стратегия глобализации.

Интеллектуальный продукт, как собственность

30 Мая 2013, реферат

В настоящее время для экономических отношений характерна одна особенность: если раньше на рынке появлялись только чётко определённые виды интеллектуального продукта (произведения науки, литературы и искусства, результаты технического творчества и некоторые другие), то теперь виды интеллектуального продукта систематически расширяются (компьютерные программы, секреты производства, базы данных и основанная на них информация).

Интерактивные методы обучение. Проектное обучение

22 Ноября 2013, реферат

В современном российском обществе чрезвычайно высок интерес к проекту и проектированию, а в образовании – к «проектному обучению». Это общеизвестный факт, не нуждающийся в подтверждении, но очень любопытно и мало понятно другое – почему этот интерес столь велик и случайно ли он возник именно в наше время.

Интернет общение как новый вид общения

07 Июня 2012, реферат

В настоящее время существует довольно много самых различных средств, способов и форм общения, и немалая их часть так или иначе связана с современными техническими возможностями, которые в большей мере представлены использованием глобальной сети – Интернет. Это связано с тем, что человечество за последнее время совершило большой скачок в развитии техники и науки, что открывает новые просторы для деятельности человека.

Так развитие и возникновение компьютерных и цифровых технологий, а впоследствии массовое распространение персональных компьютеров, открыли новый вид общения «человек – компьютер», а развитие Интернет добавило к данному взаимодействию возможность коммуникации «человек – компьютер – человек».

Интернет – банкинг в России (Кировской области)

01 Апреля 2014, курсовая работа

В наш век информационных технологий, когда глобальная сеть забралась в каждый самый отдаленный уголок нашей планеты, в каждый дом и квартиру, уже мало что осталось не под управлением Интернет технологий. Это касается и банковских услуг. Ведь с учётом мобильности многих деловых людей, им требуется постоянный доступ к своему банковскому счёты, возможно, в любой точке мира, где может не оказаться под рукой, скажем, филиала требуемой компании. Тогда на помощь приходит понятие, звучащее как "интернет-банкинг".
Как следует из названия, это один из способов передачи информации по сети Интернет. Интернет-банкинг - это обобщённое наименование всех интернет-технологий, позволяющих обеспечивать банковское обслуживание на расстоянии, посредством сети Интернет. Говоря простым, языком, при помощи интернет-банкинга, любой пользователь услуг того или иного банка может управлять своим счётом через Интернет.

Инфоорматизация Лечебно-профилактических учреждений

20 Марта 2013, статья

Внедрение информационных технологий в учреждениях здравоохранения - это не только способ автоматизации ручного труда, но и возможность улучшения качества и доступности медицинских услуг, а также оптимизация клинических, финансовых и административных процессов и их синхронизация их друг с другом. Все страны мира, осознавая важность информационных технологий, уделяют большое внимание их использованию в области здравоохранения. Информационные технологии, используемые в предоставлении медицинских услуг, как правило, называют электронной системой здравоохранения или информатизацией здравоохранения.

Информационная асимметрия и строгая ответственность производителей

27 Мая 2014, реферат

Целью работы является изучение таких экономических понятий, как «информационная асимметрия» и «строгая ответственность производителей», и оценка их влияния на рынок товаров и услуг.
Логика реализации указанной цели предполагает решение ряда задач:
– рассмотрение исторического опыта проблемы информационной асимметрии;
– изучение классификационных признаков асимметрии информации;
– анализ влияния форм проявления информационной асимметрии на рынок товаров и услуг;
– изучение различных видов ответственности производителей в условиях рыночной экономики;
– поиск путей обеспечения строгой ответственности производителей рынка товаров и услуг.

Информационное обеспечение алгоритмов управления

21 Октября 2013, реферат

Всякий процесс управления, будучи целенаправленным действием, содержит две основополагающие, неразрывно связанные части: первая – субъект управления, т.е. та часть, которая собственно производит указанные целенаправленные действия, и вторая часть — объект управления (ОУ), - которая является предметом приложения этих действий.
Существует четыре первичных функции управления: планирование, организация, мотивация и контроль, связанные в единый процесс управления – воздействи

Информационное обеспечение и статистика инноваций

05 Апреля 2015, контрольная работа

Инновационный проект — проект, содержащий технико-экономическое, правовое и организационное обоснование конечной инновационной деятельности.
Итогом разработки инновационного проекта служит документ, включающий в себя подробное описание инновационного продукта, обоснование его жизнеспособности, необходимость, возможность и формы привлечения инвестиций, сведения о сроках исполнения, исполнителях и учитывающий организационно-правовые моменты его продвижения.

Информационные технологии в государственном управлении

19 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данного курсового проекта является характеристика информационных технологий в государственном управлении. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Обобщить и проанализировать научную литературу и нормативно-правовые акты по данному вопросу;
2) Рассмотреть ннформационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и региональном управлении;
3) Дать характеристику информационным технологиям в ОАО «РЖД» Московской дирекции инфраструктуры Московско-Смоленской дистанции пути;

Информационные ресурсы и интеллектуальная собственность

26 Ноября 2013, лабораторная работа

Интеллектуальная собственность — в широком понимании термин означает закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Статья 44 (ч. 1) Конституции РФ устанавливает, что «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».

Информационные системы и ее виды

30 Мая 2013, контрольная работа

Современное понимание информационной системы предусматривает использование компьютера, как основного технического средства обработки информации. Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются технической базой и инструментом информационной системы.
Информационной системой называется программно-аппаратный комплекс, функционирование которого состоит в надежном хранении информации в памяти компьютера, выполнении специфических для конкретной предметной области преобразований информации и вычислений, предоставлении пользователю удобного и легко осваиваемого интерфейса.