Рефераты по инновациям

3D Моделирование штампов в КОМПАС 3D

18 Марта 2013, творческая работа

Работа содержит презентацию по дисциплине "Инновации"

Business plan basics

17 Апреля 2013, реферат

A business plan defines the structure of the company and the object of the business activity. It contains a market analysis and details of strategic marketing, management structure, personnel and finance. A business plan plays an essential role in business administration. When properly conceived, it acts as a valuable tool.

Innovation and enterprineurship behaviour on basis of the Eastman Kodak Company

11 Мая 2013, доклад

Now innovations are an active link of all spheres of society activity. It is impossible to present the modern world without as already carried out innovations and become habitual, and without future innovations, promoting further evolution. The majority of scientists agree in opinion that innovations turned into the main motive power of economic and social development. Innovative activity led the world community to new, higher step of development.

Інновації в дошкільної освіті

05 Апреля 2013, творческая работа

Інновації - це зміни всередині системи. У педагогічній інтерпретації і в
найзагальнішому сенсі інновації означають нововведення в педагогічній
системі, що поліпшують розвиток (перебіг) і результати освітнього процесу.
Проте нововведення можуть і погіршити систему. Отож суть не в самих
нововведеннях, а втім, що вони дають. Так, науковці (І.Підласий, А.Підласий)
доводять, що запозичивши термін, ми не спромоглися збагнути його істинний
сенс. Справа не в тім, що для позначення новацій, заміни чого-небудь
новим існує нормативне англійське слово “novation“.
Інновація ж означає таке нововведення, що здійснюється в системі за рахунок
її власних (in - всередині) ресурсів (резервів).

Інноваційні капіталовкладення і джерела фінансування інновацій

20 Октября 2015, контрольная работа

Аналіз попиту на інноваційну продукцію є одним із важливих напрямків діяльності підприємств і здійснюється у таких напрямках: аналіз потреби нововведення, аналіз попиту на нововведення та впливу на нього різних факторів, аналіз впливу попиту на результат діяльності підприємства, визначення Максимальної можливості збуту, обґрунтування плану виробництва продукції з урахуванням можливостей підприємства.

Інноваційна діяльність

11 Мая 2015, реферат

З поняттям інновація (нововведення) найчастіше ототожнюють: по-перше, новаторське дослідження або розроблення; по-друге, зміни в стилі роботи організації з метою створення сприятливіших умов для своїх клієнтів (управлінська інновація); по-третє, розроблення нових товарів або послуг на умовах вигідніших, ніж ті, що є нині. Усі ці напрямки найуспішніше реалізуються за наявності достатнього інноваційного потенціалу. З останнім пов’язують здатність створювати наукомістку продукцію, що відповідає вимогам світового ринку.

Інноваційна політика ТОВ "ПТЗ"

15 Января 2013, курсовая работа

Сьогодні досягнення значних темпів економічного зростання не можливе без впроваджень в економічну діяльність результатів наукових досліджень, які б сприяли зростанню добробуту та збалансованому економічному, соціально-культурному та екологічному розвитку суспільства. Інноваційна політика спрямована на максимальне задоволення безмежних потреб в умовах обмеженості ресурсів економіки.

Автоматизация технологического процесса производства цемента

11 Февраля 2013, курсовая работа

За последние годы на предприятиях цементной промышленности были созданы условия для ускорения технического прогресса и решения многих важных задач совершенствования техники и технологии. При этом следует подчеркнуть, что технический прогресс осуществлялся путем широкого проведения таких мероприятий, как оснащение предприятий современным оборудованием, новыми средствами механизации и автоматизации, внедрение передовой технологии, интенсификация производственных процессов, рациональная организация труда, выпуск продукции, отличающейся наибольшей эффективностью и высоким качеством.

Автоматизация учета готовой продукции

08 Сентября 2013, реферат

Любая система автоматического управления (регулирования) состоит из двух основных частей: объекта управления и управляющего устройства. Объект управления (регулирования) – это устройство, требуемый режим которого обеспечивается специально организованным управлением (аппарат, оборудование или технологический процесс и т.п.).
Управление объектом в автоматических системах осуществляется с помощью управляющего устройства (автоматического регулятора). Управляющее устройство – это устройство, осуществляющее воздействие на объект управления с целью обеспечения требуемого режима работы.

Автоматизация шлихтовальной машины

04 Марта 2014, курсовая работа

Сновальные валы из сновального отдела подают в шлихтовальный отдел, где основными контролируемыми параметрами являются вытяжка основных нитей, влажность ошлихтованной основы, величина приклея; для нитей из искусственных и синтетических волокон учитывают также степень электризации шлихтованной основы. К основным возмущающим факторам относятся нестабильность физико-механических свойств нитей, качество шлихты и колебание ее уровня. В качестве управляющих факторов используют скорость шлихтования, температуру и уровень шлихты, степень отжима, глубину погружения основы в шлихту температуру в сушильной камере, натяжение нитей.

Автоматизированная система диспетчерского управления

05 Июня 2013, реферат

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) ЕЭС представляет собой иерархически построенную человеко-машинную систему, обеспечивающую по всей территории, охватываемой электрическими сетями, сбор, преобразование, передачу, переработку и отображение информации о состоянии и режиме энергосистемы, формирование на основе собранной информации, передачу и реализацию управляющих команд с целью выполнения системой функций надежного и экономичного снабжения электрической и тепловой энергией требуемого качества всех ее потребителей.

Автоматизированная система управления предприятием общественного питания «1С:Общепит»

07 Декабря 2013, реферат

Существует много программ для автоматизации предприятий общественного питания. Сейчас это очень актуальная тема так как с развитием IT - технологий появилась возможность сэкономить человеческие ресурсы и увеличить прибыль предприятий.
Цель реферата – выяснить в чем заключается сущность системы 1С:Общепит.

Автоматизированные системы управления бизнесом

22 Сентября 2013, контрольная работа

Интенсивное усложнение и увеличение масштабов промышленного производства, развитие экономико-математических методов управления, внедрение ЭВМ во все сферы производственной деятельности человека, обладающих большим быстродействием, гибкостью логики, значительным объёмом памяти, послужили основой для разработки автоматизированных систем управления (АСУ), которые качественно изменили формулу управления, значительно повысили его эффективность. Достоинства компьютерной техники проявляются в наиболее яркой форме при сборе и обработке большого количества информации, реализации сложных законов управления.

Автоматизированные системы учета в гостиничном бизнесе

24 Мая 2015, курсовая работа

Актуальность работы: в первую очередь определяется необходимостью совершенствования системы управления гостиничным предприятием в России, а также активной автоматизацией управления службами гостиницы.
Предмет работы: современные автоматизированные системы управления гостиницей.
Объект исследования: служит популярная автоматизированная система управления гостиницей «Эдельвейс».
Цель работы: определение и рассмотрение целесообразности автоматизации процесса управления гостиницей.

Автоматическая диспетчеризация автоперевозок

14 Апреля 2013, курсовая работа

Данная работа включает в себя:
 Постановку задачи с учетом данной предметной области и с применением диаграмм языка UML.
 Информационное обеспечение задачи.
 Программное обеспечение задачи.

Автоматические кормушки для собак

11 Февраля 2013, реферат

Собака любой породы и любого возраста – это один из самых любимых домашних питомцев не только в нашей стране, но и во всем мире. Собак по праву можно зачислить в разряд самых умных, преданных, отважных и красивых животных.
Несмотря на постоянно меняющуюся моду на домашних любимцев, собаки вот уже долгое время остаются вне конкуренции, так как эти дружелюбные и грациозные существа легко поддаются дрессировке и идеально приспособлены для жизни рядом с человеком.

Авторлық мектеп

10 Апреля 2014, доклад

Авторлық мектептер - автор немесе авторлық ұжым жасаған жетекші психологиялық-педагогикалық концепцияға негізделген экспериментальды оқу-тәрбие мекемелер. Оқу процесін өзіндік ерекшелікпен құруға, білім беру мекемесінің жаңа құрылымын құруга, педагогикалық еңбек ақыны ерекше төлеуге, бірінші кезекте материалды-техникалық жабдықтауға құқық беретін авторлық мектептер статусы. Статусын арнаулы қоғамдық - мемлекеттік экспертиза өткізгеннен кейін білім беру басқармасының сәйкес органы береді.[1]

АИИС для мониторинга, контроля и учёта энергопотребления на предприятиях

25 Декабря 2012, курсовая работа

Автоматизированная информационно-измерительная система контроля, учета и управления энергоресурсами предназначена для сбора, обработки, хранения и отображения данных о потребленных энергоресурсах и в комплексе позволяет решать следующие задачи:
•автоматизация процессов сбора, обработки и хранения данных с территориально распределенных узлов учета;
•мониторинг поступления и потребления энергоресурсов;
•технический учет и анализ потребления энергоресурсов;
•интеграция существующих систем учета энергоресурсов в единое информационное пространство.

Академическая активность студентов

08 Декабря 2013, курсовая работа

Цель работы – выявить является ли участие в олимпиадах выражение академической активности.
Задачи теоретического исследования:
На основе анализа литературы по данной проблематике
1) Изучить олимпиадное движение как инновационную форму организации обучения;
2) Изучить проявление академической активности в условиях олимпиадного движения;

Алгоритм инновационной деятельности

09 Октября 2013, творческая работа

Инновационный процесс -совокупность процедур и средств, с помощью которых научное открытие или идея превращаются в социальное, в том числе, образовательное нововведение.

Анализ вариационных рядов

15 Ноября 2011, курсовая работа

Цель курсового проекта – изучить некоторые статистические методы: анализ вариационных рядов.

Анализ и различные аспекты эффективности конкретного инновационного проекта

10 Сентября 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – провести анализ и исследовать различные аспекты эффективности конкретного инновационного проекта при реализации его в ООО «Элемент - Трейд».
Для достижения этой цели намечены задачи:
1) раскрыть сущность эффективности и факторов, влияющих на нее, при разработке программ и реализации проектов нововведений;
2) определить основные виды эффектов от реализации инновационного проекта;
3) дать общую экономическую, организационно-правовую характеристикупредприятию ООО «Элемент - Трейд» и охарактеризовать его трудовые ресурсы;

Анализ инвестиционного проекта по созданию турфирмы

25 Марта 2013, курсовая работа

В данной работе раскрывается сущность инновационного проекта по созданию турфирмы. Выход на рынок туристских услуг обусловлен тем, что с каждым днем спрос на туристские услуги возрастает, а качественного обслуживания и добросовестного выполнения своих обязанностей тур агентствами остается очень низок.
Целью проектного анализа является рассмотрение и принятие решения по открытию новой турфирмы. В ходе этого анализа мы установим, целесообразно ли открывать турфирму. А так же установим сроки окупаемости проекта. Для создания турфирмы не требуются большие затраты и усилия.

Анализ инноваций в НТП ОАО «Ворошиловский»

23 Апреля 2014, курсовая работа

Целью курсовой работы является инновационная деятельность и научно-технический прогресс на предприятии.
Задачами курсовой работы являются:
1. Дать общую характеристику НТП.
2. Охарактеризовать содержание инновационной деятельности.
3. Рассмотреть НТП и финансирование инноваций.

Анализ инновационной деятельности

28 Января 2014, курсовая работа

Целью работы является изучение теоретических и практических аспектов разработки инновационной деятельности. На основании цели были поставлены следующие задачи:
• дать определение инновационной деятельности и выделить классификацию;
• проанализировать различные методы оценки инновационных проектов;

Анализ инновационной деятельности предприятия и характеристика инновационных процессов

31 Января 2013, курсовая работа

Хоппер – дозатор, думпкар грузоподъемностью 90тн, хоппер для угля грузоподъемность 8тн, цементовоз, хоппер для перевозки минеральных удобрений агломерата, окатышей, кокса, технического углерода, вагона бункерного типа для перевозки муки, гранулированных полимеров, а также вагоны – лесовозы разных модификаций, вагоны для аппатита, разгружающиеся силой тяги локомотива, были впервые разработаны, изготовлены, испытаны и освоены в производстве на АО «Днепровагонмаш».

Анализ моделей (систем) финансирования национальных инновационных систем развитых стран на основе теории контрактов

03 Декабря 2012, доклад

Национальная инновационная система позволяет повысить интенсивность экономического развития страны за счет использования эффективных механизмов получения, передачи и использования в хозяйственной практике результатов научно-технической и инновационной деятельности. Построение эффективной и рациональной модели финансирования национальной инновационной системы, формирование системы взаимосвязанных институтов финансирования является ключевым элементом на пути к устойчивому экономическому росту и конкурентоспособности страны.

Анализ национальной инновационной системы России

06 Июня 2013, доклад

Необходимо создавать институциональные условия для успешного функционирования как малого инновационного бизнеса, так и представителей крупных корпораций, обеспечивая финансирование на основе государственно-частного партнерства. Необходимо организовать непосредственное взаимодействие инновационных компаний с вузами и исследовательскими лабораториями. Идея создания особых экономических зон является логичной, но требующей крупных инвестиций, в связи с чем целесообразно формировать данный кластер не только силами государства, но и привлекать венчурные фонды, эндаумент-фонды, фонды прямых инвестиций и частных инвесторов, создавая тем самым «заказ» на определенные исследования и разработки.

Анализ организации инновационного менеджмента на предприятии

04 Июня 2013, курсовая работа

Вопросы оценки и повышения уровня инновационного климата и инновационного потенциала предприятий, условия развития и регулирования их инновационной деятельности не получили достаточного освещения. Таким образом, цель курсовой работы заключается в разработке мероприятий, способствующих в развитии инновационного менеджмента на предприятии. Для достижения указанной цели в курсовой работе решались следующие задачи: изучить теоретические аспекты развития инновационного менеджмента предприятий в современных условиях; произвести анализ уровня развития инновационного менеджмента на предприятии; разработать мероприятие по совершенствованию уровня развития инновационного менеджмента на исследуемом предприятии.

Анализ поля сил инноваций

10 Апреля 2014, лабораторная работа

Важным положением современной концепции государственной политики России в области образования является активная интеграция отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство. Присоединение России к Болонской конвенции предусматривает перестройку высшего профессионального образования (ВПО). В настоящее время в технических вузах сложились системы ВПО с законодательно закрепленными тремя ступенями: бакалавр, магистр и дипломированный специалист (инженер). Причем подготовка инженеров резко сократилась и ведется по единичным специальностям.