Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 04:47, дипломная работа

Описание работы

Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних та методичних засад управління виробничо-збутовою діяльністю і пошук шляхів їх удосконалення на основі аналізу підприємства.
Виходячи із мети даної роботи, можна сформулювати її завдання:
розкрити теоретичні основи виробничої та збутової діяльності підприємств та особливості управління нею в сучасних умовах господарювання;
охарактеризувати взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю;
дослідити ринок послуг з ремонту авіаційної техніки;
проаналізувати стан діяльності ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» , оцінити ефективність системи виробництва та просування послуг досліджуваного підприємства;
виявити напрямки вдосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств України.

Содержание работы

Вступ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність та економічний зміст виробничо-збутової діяльності
1.2. Особливості управління виробничою діяльністю підприємства
1.2.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття
1.2.2. Основні показники виробничої програми
1.2.3. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства
1.3 Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства
1.4. Методика оцінки ефективності управління виробничо-збутовою діяльністю
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН»»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Характеристика операційної та виробничої діяльності ДП «Авіакон»
2.3. Характеристика збуту послуг на підприємстві.
РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Шляхи вдосконалення виробничої діяльності підприємств України.
3.2. Використання маркетингових комунікацій як чинник зростання ефективності управління збутовою діяльністю підприємства
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Файлы: 1 файл

ДИПЛОМ1.doc

— 1.22 Мб (Скачать файл)

 

Більш детально темпи зменшення (збільшення) структури персоналу можно побачити у діаграмі.

 

 

Рис.6. Динаміка чисельності  працівників

Пріоритетним завданням кадрової політики підприємства в умовах істотного росту портфеля замовлень і виконання їх в терміни, визначені підписаними контрактами, але залишається проблемою зменшення чисельності персоналу, це може негативно вплинути збереження якісного складу основних виробничих робітників.

Як бачимо, до 2011 року кількість працівників зменшилась на 6,6 %. Для ефективного виробництва та надання послуг слід збільшити кількість спеціалістів на підприємстві, у 2011 році їхня чисельність всього 128 чол., що становить лише 12,8 % усього персоналу

Основною ознакою підприємства є наявність в його власності, господарюванні або оперативному управлінні уособленого майна. Майно поділяють  на необоротні й оборотні активи, які  відрізняються фізичною формою, місцем у виробничому процесі, впливом на економіку підприємства.

Організація будь-якого  процесу виробництва передбачає наявність засобів виробництва, що включають засоби праці, предмети праці та труд людини, тобто її цілеспрямовану діяльність. Засоби й предмети праці виступають на підприємствах як виробничі фонди (основні й оборотні).

Основні фонди - це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і поступово, в міру зношування переносять свою вартість на вироблювану продукцію.  Цим вони відрізняються від оборотних фондів, які цілком переносять свою вартість на виготовлюваний продукт протягом одного виробничого циклу.

Облік і планування основних фондів проводять у грошовій оцінці і в натуральних показниках. Це обумовлено необхідністю мати дані про технічний склад, виробничі потужності підприємств і галузей, складати баланси обладнання, розробляти шляхи ефективного використання виробничої потужності підприємства.

Виробничі основні фонди — це фонди, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню. До них належать будівлі, споруди, силові машини та устаткування, передавальні пристрої, транспортні засоби, інші основні фонди, що діють у сфері матеріального виробництва.

Невиробничі основні  фонди — це фонди, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі  виробництва та передбачені для  обслуговування потреб житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти, культури. До них належать споруди, будівлі, машини, обладнання, апарати та інші фонди, що використовуються в невиробничій сфері.

Таблиця 3

Структура основних фондів підприємства

№  п.п. та назва

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Капітальне будівництво, тис.грн

90

112, 11

100, 10

117,29

160,19

Придбання основних засобів, тис.грн

97

101

968

745

855

Придбання інших необоротніх  матеріальних активів, тис.грн

359

487

543

326

602

Реалізація ін. необоротн. активів, тис.грн

510

529

590

406

684,6

Утримання об’єктів житл.-комун. і соц.-культ. приміщень, тис.грн

78, 301

80, 372

87, 698

83

90, 56

Інші доходи і витрати, тис.грн

+125, 109

+140, 1

+160, 023

+159,039

+107,463

Всього

1259,41

1449,582

1917,821

1836,329

2499,813


 

Підприємство зацікавлене  в оптимальному підвищення питомої  ваги активної частини основних фонів, тобто тих, які забезпечують процес виробництва. Поліпшити структуру основних фондів можна за рахунок оновлення та модернізації, ефективнішого використання виробничих приміщень, ліквідації зайвого малоефективного обладнання.

Відтворення основних фондів – це процес їх безперервного поновлення. При такому відтворенні відбувається заміна окремих зношених частин, тобто постійно відновлюється їх виробнича потужність, передбачається кількісне та якісне збільшення основних фондів, тобто підвищення рівня продуктивності устаткування.

Активи підприємства-- це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку. Залежно від строку та специфіки використання у виробничій діяльності підприємства активи поділяють на необоротні (фіксовані) та оборотні (поточні). Необоротні активи призначені для тривалого використання в процесі фінансово-господарської діяльності. До них відносять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, а також незавершене будівництво, довгострокову дебіторську заборгованість тощо.

Таблиця 4

Структура активів підприємства

Актив

2007 р.

2008 р.

2009 р. 

2010 р.

  1. р.

1

2

3

4

5

6

1.Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Первісна вартість

24981

29187

34478

37099

44101

Залишкова вартість

27011

30452

33071

36761

43200

Накопичена амортизація

189

204

287

338

449

Незавершене будівництво

6998

8254

10582

13269

16389

Основні засоби:

Залишкова вартість

42,692

44,211

46,111

48, 289

52,378

Первісна вартість

66,782

77,117

87,022

102,754

112,287

Знос

35,891

41,318

47,198

54,465

63,117

Усього за розділом 1

59324,3

68259,6

78598,3

87672,5

104366,7

2.Оборотні активи

Виробничі запаси

17,774

19,557

31,978

45,736

55,012

Незавершене будівництво

200

204,33

187,001

169,689

112,014

Готова продукція

8,298

9,848

12,969

14,709

17,229

Товари

73

77

88

96

110

Усього за розділом 2

299,072

310,735

319,948

326,134

294,255


 

 

З таблиці видно, що за звітний період структура активів аналізуючого підприємства істотно змінилася: спільна вартість активів підприємства за 2011 р. в порівнянні з 2007 р. збільшилась на 45037,58  тис.грн., або на 22,3%, що свідчить про розширення підприємством своєї діяльності, збільшилась доля необоротних активів, а оборотних активів відповідно зменшилась, в тому числі в сфері виробництва, готової продукції, виробничих запасів. В зв’язку з цим змінилась органічна будова капіталу: в 2007 році відношення основного капіталу до оборотного складало 1210%, а в 2011 – 922%, що буде прискорювати його оборотність.

Спільна вартість необоротних активів підприємства за 2011 р. збільшилась на 45042,4 тис.грн., і склала на кінець 2011 р. 104366,7 тис.грн., у тому числі:

1) залишкова вартість нематеріальних активів збільшилась на 16189 тис. грн., і склала 43200 тис. грн..;

2)вартість незавершеного будівництва збільшилась на 939,1 тис грн., у зв'язку із зростанням капітальних інвестицій до основних фондів.

За 2011 р. оборотні активи підприємства зменшилися на 4,817 тис.грн., і склали 294,255 тис.грн.

 

Таблиця 5

Динаміка та структура  продукції

 

Вид товарної продукції

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

В сер. За 4 р.

Тис.грн

Тис.грн

Тис.грн

Тис.грн

Тис.грн

1.Вертоліт Мі-6А, №  6402

5,987345

5,689054

5,412389

5,123210

5,552999

2.Вертоліт Мі-6А, №  0667

4,234890

4,2137895

4,676321

4,890654

4,984940

3. Вертоліт Мі-26

5,690340

5,643094

5,112342

5,129834

5,393903

4. Вертоліт Мі-24

1,478560

1,764230

1,890653

1,989088

1,780633

5. Вертоліт Мі-2,1-4

7,895634

7,154275

7,523451

6,321908

7,320942

6. Вертоліт Мі-35

4,367509

4,675230

4,976112

4,112308

4,778955

7. Вертоліт Мі-8Т,1-4

3,467541

3,897541

3,875009

3,122564

3,590663

8. Вертоліт Мі-8ИВ

5,789342

5,134870

5,763218

5,134265

5,4504240

9. Вертоліт Мі-8МТ

3,127905

3,674312

3,985678

3,278654

3,556745


 

Всього ДП «Авіакон»  проводить капітальний ремонт та модернізацію 9 типів вертольотів. Збільшення замовників, контрактів з іншими країнами, та розширення виробництва дало б змогу збільшити і кількість замовлень для ремонтування та модернізації. Це, в свою чергу, повинно збільшити прибуток підприємства.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

 

Таблиця 6

Динаміка основних економічних  показників господарської діяльності

 

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

Відхил.

Відх. 

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід(виручка) від реалізації продукції, тис грн.

61982

73870

145772

189558

227897

154027

33

Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції, тис грн.

59782

71305

141370

183673

201237

129932

27

Валовий прибуток(збиток),тис грн.

971799

101048

13756

169269

199867

98819

17

Фін. результати від операційної  діяльності),тис грн.

92478

10362

16506

196723

239578

229216

41

Фін. результати від звичайної  діяльності),тис грн.

11937

13256

11357

149782

198987

185731

32

Чистий прибуток),тис  грн.

6359

7488

6711

10021

19977

12489

18

Информация о работе Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »