Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 04:47, дипломная работа

Описание работы

Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних та методичних засад управління виробничо-збутовою діяльністю і пошук шляхів їх удосконалення на основі аналізу підприємства.
Виходячи із мети даної роботи, можна сформулювати її завдання:
розкрити теоретичні основи виробничої та збутової діяльності підприємств та особливості управління нею в сучасних умовах господарювання;
охарактеризувати взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю;
дослідити ринок послуг з ремонту авіаційної техніки;
проаналізувати стан діяльності ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» , оцінити ефективність системи виробництва та просування послуг досліджуваного підприємства;
виявити напрямки вдосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств України.

Содержание работы

Вступ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність та економічний зміст виробничо-збутової діяльності
1.2. Особливості управління виробничою діяльністю підприємства
1.2.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття
1.2.2. Основні показники виробничої програми
1.2.3. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства
1.3 Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства
1.4. Методика оцінки ефективності управління виробничо-збутовою діяльністю
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН»»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Характеристика операційної та виробничої діяльності ДП «Авіакон»
2.3. Характеристика збуту послуг на підприємстві.
РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Шляхи вдосконалення виробничої діяльності підприємств України.
3.2. Використання маркетингових комунікацій як чинник зростання ефективності управління збутовою діяльністю підприємства
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Файлы: 1 файл

ДИПЛОМ1.doc

— 1.22 Мб (Скачать файл)

Дослідивши організацію  системи управління збутовою діяльністю на ДП «Авіакон», проаналізуємо показники виробництва та реалізації послуг підприємства за останні роки.

Об'єм виробництва і  об’єм реалізації послуг є взаємозалежними  показниками. В умовах обмежених  виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет віддається якості  виробництва продукції, яка визначає об'єм замовлень. Але у міру посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажів, а, навпаки, можливий об'єм продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинне проводити тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реалізувати.

Темпи зростання об'єму  виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо  впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має велике значення. Дані по обсягам виробництва  та реалізації продукції досліджуваним підприємством зображені в табл.

Таблиця.

Обсяг виробництва та реалізації продукції на ДП «Авіакон»  за 2007-2011 рр.

Назва показн.

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

Об.

тис. грн.

Темп зростання, %

 

 

 

Об., тис. грн.

Темп зростання, %

 

Обсяг, тис. грн.

Темп зростання, %

 

 

 

Обсяг, тис. грн.

 

 

 

Темп зростання, %

 

 

 

Обсяг, тис. грн.

 

 

 

Темп зростання, %

Вир-во продукції

62811,1

58,2

87712,5

56,7

132687,3

66,4

168479,4

73,2

213674,7

85,1

Ре-ція продукції

62217,0

55,5

87 408,1

59,7

113 679,6

67,2

168256,1

74,1

213289,3

84


 

Протягом 2007-2011 рр. на ДП «Авіакон» спостерігається стрімке  зростання показників виробництва  та реалізації продукції. З кожним роком  підприємство більш як в півтора  рази помножує результати попереднього періоду. Найбільший темп зростання як виробництва, так і реалізації продукції припадає на 2011 р. і становить відповідно 85,1 та 84 %. Збільшення обсягів виробництва є свідченням того, що керівництво підприємства веде активну діяльність із залучення інвестиційних коштів для розширення виробничих потужностей, впровадження новітньої техніки та результатів науково-технічного прогресу.

Позитивним моментом є те, що темпи зростання обсягів  реалізації продукції та послуг  перевищують темпи виробництва  продукції. Так, в 2007 році підприємство не реалізувало виготовленої продукції на ту суму яку виготовила. За таких умов відбувалося затоварення, тож продукція знаходилась на складах підприємства і ставала причиною додаткових витрат. Результати 2011 року засвідчують, що цього негативного моменту вдалось уникнути, практично вся виготовлена продукція була реалізована. Отже, можна констатувати вдосконалення організації збутової діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання.

Серед причин успіху ДП «Авіакон»  протягом 2007-2011 рр., також варто відмітити наявність відносно вільних ніш, проведення заходів із дослідження та сегментування ринку, ефективна інноваційно-інвестиційна політика власників, а також рекламна діяльність по просуванню продукції та послуг. За сучасних умов успіх підприємства без орієнтації на маркетинг неможливий на ринку авіаремонту України. Разом з тим слід зауважити, що дослідження ринку здійснюється не відділом маркетингу даного підприємства, а виконується на замовлення спеціалізованими дослідницькими компаніями, що вимагає додаткових витрат. Тому, варто реалізовувати ці заходи силами власних спеціалістів з маркетингу.

Важливим інструментом економічного оцінювання збутової діяльності є аналіз формування коштів на кожному  етапі, пов’язаному із збутом продукції. Такий аналіз необхідно проводити, опираючись на обґрунтовану класифікацію збутових витрат, що, у свою чергу, обумовлює їх групування з метою виявлення впливу кожної групи на витрати операційної діяльності при виготовленні продукції (собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати [25, с.155]) та на кінцеві результати діяльності підприємства. Згрупуємо витрати на збут, які автор А.В.Череп виділяє у своїй статті [75, с.18] та відобразимо їх у табл..

Таблиця

Класифікація збутових витрат підприємства за групами витрат *

Групи витрат

Найменування витрат

Витрати на утримання підрозділу підприємства, який пов’язаний зі збутом продукції

 • на оплату праці і комісійні винагороди працівникам підрозділів, продавцям і торговим агентам, які забезпечують збут продукції;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • витрати на оплату службових відряджень;
 • витрати на матеріали і канцелярські товари та др.;
 • витрати на утримання, ремонт, експлуатацію основних засобів, необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, пов’язаних зі збутом продукції;

Витрати на підготовку продукції до реалізації

 • витрати на зберігання і упаковку продукції;
 • витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філіалів, представництв) підприємства;
 • витрати на ремонт тари;
 • витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
 • витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), яка зберігається на складі підприємства;

Витрати на розподіл та реалізацію продукції

 • витрати на вантаження та розвантаження продукції;
 • витрати на транспортування, перевалювання і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги; пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору поставки;

Витрати на проведення рекламних заходів  та дослідження ринку

 • на розробку і видання рекламних виробів;
 • на розробку і видання ескізів етикеток, зразків упаковки;
 • на рекламу в засобах масової інформації;
 • на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно- та відеофільмів;
 • на заощадження і експедицію рекламних матеріалів;
 • на придбання літератури інформаційного характеру для дослідження ринку;

Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції

 • податки і збори;
 • витрати, пов’язані із забезпеченням правил техніки безпеки і охорони праці

 

Як видно з табл., збутові витрати - це витрати, утворені службами і підрозділами підприємства, які пов’язані із здійсненням  функцій, що складають зміст збутової діяльності; вони необхідні як для  забезпечення функціонування системи  управління збутовою діяльністю підприємства, так і для задоволення потреб споживачів.

Витрати на збут на досліджуваному підприємстві групуються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського  обліку 16 “Витрати”, затвердженого  Наказом Міністерства Фінансів України  № 318 від 31 грудня 1999 року (пункт 19). 

Подальший аналіз проведемо  з метою дослідження ефективності використання різних груп витрат збуту, для чого визначимо питому вагу цих  груп у загальній структурі досліджуваної  категорії витрат (табл.).

Таблиця 2.7

Структура збутових витрат ДП «Авіакон»

Група витрат

Роки

2009

2010

2011

Обсяг, тис.грн.

Питома вага, %

Обсяг, тис.грн.

Питома вага, %

Обсяг, тис.грн.

Питома вага, %

Витрати на утримання підрозділу підприємства, який пов’язаний зі збутом продукції

231,9

5,7

341,3

6,4

684,8

8,0

Витрати на підготовку продукції до реалізації

1826,9

44,9

2239,5

42,0

3064,6

35,8

Витрати на розподіл та реалізацію продукції

1485,1

36,5

2004,9

37,6

3098,8

36,2

Витрати на проведення рекламних заходів  та дослідження ринку

435,4

10,7

645,2

12,1

1506,6

17,6

Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції

89,5

2,2

101,3

1,9

205,4

2,4

Разом

4068,9

100

5332,2

100

8560,2

100


 

Наведені дані табл. демонструють, що найбільшу частку в збутових витратах досліджуваного підприємства займають витрати на підготовку, розподіл та реалізацію продукції, проте їх доля поступово зменшується. Натомість стрімко виросла, особливо в 2011 р., частка витрат на проведення рекламних заходів та дослідження ринку. Також зріс відсоток витрат на утримання підрозділу підприємства, пов’язаного зі збутом продукції, що пояснюється в основному підвищенням заробітної плати, збільшенням чисельності збутового персоналу та кількості службових відряджень.

Рис. 7. Країни замовники  послуг ДП « Авіакон»

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» за досліджуваний період послуги по авіаремонту були поставлені в: Афганістан, Китай, Індію, В’єтнам, Румунію, Чехію, Сирю, Словакю, Германію, Мозамбік, Ємен, Нікарагуа,  КНДР,  Бангладеш, Югославію,  Сомалі,  Гвінею,  Острова Зеленого мису, Мадагаскар, Кампучію, Конго, Бенін, Ефіопію, Шрі Ланку, Судан, Єгипет, Росію, Литву, Латвію, Ліван, Ірак, Малі, Естонію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Вірменію, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизія, Білорусь, Гвінею. На черзі Китай, Індія, Іран та ін. Основними замовниками послуг є Росія, ОАЄ, Індія та Іран.

Незважаючи на кризовий стан авіаремонтної  промисловості  України зовнішня торгівля послугами  демонструє позитивне сальдо (Рис. ), що свідчить про високу якість отриманих послуг.

Рис. Динаміка збуту послуг у вартісному вираженні

Проведений аналіз дає  змогу зробити висновок щодо прогресивних змін, які відбуваються в структурі  збутових витрат та в показниках діяльності ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»»  протягом останніх років. Така тенденція є свідченням того, що виробничо-орієнтована концепція, яка доводить пріоритет виготовлення дешевих і доступних послуг, вичерпала себе. Саме тому підприємство переходить на концепцію маркетингу, яка встановлює перевагу ринкових вимог споживача над виробничими. Звичайно, цей шлях є досить складним і вимагає значних організаційних змін. Так, проведені дослідження виявили, що структура системи управління збутовою діяльністю даного підприємства  потребує удосконалення. Необхідною умовою подальшого зростання результатів діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання є виділення маркетингу в окрему пріоритетну функцію управління, створення відповідного відділу, який би виконував всі завдання збутової діяльності та координував роботу всіх інших служб підприємства відповідно до особливостей ринку та потреб замовників. Також, на ДП «Авіакон»  необхідно розвинути практику широкого застосування логістичних засад в процесі зберігання та розподілу продукції.

Информация о работе Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »