Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 04:47, дипломная работа

Описание работы

Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних та методичних засад управління виробничо-збутовою діяльністю і пошук шляхів їх удосконалення на основі аналізу підприємства.
Виходячи із мети даної роботи, можна сформулювати її завдання:
розкрити теоретичні основи виробничої та збутової діяльності підприємств та особливості управління нею в сучасних умовах господарювання;
охарактеризувати взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю;
дослідити ринок послуг з ремонту авіаційної техніки;
проаналізувати стан діяльності ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» , оцінити ефективність системи виробництва та просування послуг досліджуваного підприємства;
виявити напрямки вдосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств України.

Содержание работы

Вступ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність та економічний зміст виробничо-збутової діяльності
1.2. Особливості управління виробничою діяльністю підприємства
1.2.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття
1.2.2. Основні показники виробничої програми
1.2.3. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства
1.3 Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства
1.4. Методика оцінки ефективності управління виробничо-збутовою діяльністю
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН»»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Характеристика операційної та виробничої діяльності ДП «Авіакон»
2.3. Характеристика збуту послуг на підприємстві.
РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Шляхи вдосконалення виробничої діяльності підприємств України.
3.2. Використання маркетингових комунікацій як чинник зростання ефективності управління збутовою діяльністю підприємства
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Файлы: 1 файл

ДИПЛОМ1.doc

— 1.22 Мб (Скачать файл)

ЗМІСТ

 

Вступ

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ       

1.1. Сутність та економічний зміст виробничо-збутової діяльності

1.2. Особливості управління виробничою діяльністю підприємства

1.2.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття

1.2.2. Основні показники виробничої програми

1.2.3. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства

1.3 Особливості сучасного  управління збутовою діяльністю  в системі маркетингу підприємства 

1.4. Методика оцінки ефективності управління виробничо-збутовою діяльністю

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН»»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Характеристика операційної та виробничої діяльності ДП «Авіакон»

2.3. Характеристика збуту послуг на підприємстві.

РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Шляхи вдосконалення виробничої діяльності підприємств України.

3.2. Використання маркетингових комунікацій як чинник  зростання ефективності управління збутовою діяльністю підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

Нестеренко Н.А. Управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства (на прикладі ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»», м.Конотоп, Сумської обл.).

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.000007 «Адміністративний менеджмент». – Сумський національний аграрний університет. Суми, 2012.

У роботі викладені теоретичні основи виробничо-збутової діяльності підприємств, проаналізовані проблеми та обґрунтовані основні напрямки підвищення виробничо-збутової діяльності авіаремонтних підприємств (на прикладі ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»»).

Ключові слова: виробництво, збут, авіаремонт.

 

АННОТАЦИЯ

Нестеренко Н.А. Управление производственно-сбытовой деятельностью  предприятия (на примере ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон»», Конотоп, Сумской обл.).

Дипломная работа на получение образовательно-квалификационного уровня «Магистр» по специальности 8.000007 «Административный менеджмент». - Сумской национальный аграрный университет. Сумы, 2012.

В работе изложены теоретические основы производственно-сбытовой деятельности предприятий, проанализированы проблемы и обоснованы основные направления повышения производственно-сбытовой деятельности авиаремонтных предприятий (на примере ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »»).

Ключевые слова: производство, сбыт, авиаремонт.

 

ANNOTATION

Nesterenko, N. Management of the supply activities of the enterprise (for example, GP " Konotop Aircraft Repair Plant" Aviacon "", Konotop, Sumy region).

Diploma work for education and qualification level of "Master" in the specialty 8.000007 "Administrative Management". - Sumy National Agrarian University. Sumi, 2012.

The paper describes the theoretical basis of the value of enterprises, analyzed the problem and proved the main ways of increasing the supply of aircraft repair enterprises (for example, the State Enterprise "Konotop Aircraft Repair Plant" Aviacon "").

Keywords: production, distribution, aviaremont.

ВСТУП

 

Інтеграція України  в світовий ринковий простір вимагає  впровадження в практику діяльності підприємств концепції маркетингу, яка докорінно змінює підходи до розуміння мети діяльності, завдань, методів реалізації та засобів їх досягнення. Змінюється сама філософія управління науково - виробничою та збутовою діяльністю підприємства.

Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі  виробництва та збуту в діяльності фірми. В таких умовах головна задача будь-якого підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості.

Актуальність дослідження  процесу удосконалення виробничо-збутової діяльності полягає в тому, що розробка дієвого механізму такого удосконалення дозволить виявляти несприятливі тенденції, які виникають в процесі господарської діяльності підприємств і нейтралізувати їх за допомогою відповідного інструментарію. Відокремлення виробничо-збутової діяльності зумовлено тим, що регулювання розвитку вітчизняних підприємств вимагає комплексного підходу, який передбачає дослідження їх діяльності на основі взаємозалежності та взаємозв'язку визначальних для підприємства сфер діяльності. Завдання полягає в тому, щоб у процесі управління охопити ті сфери діяльності підприємства, які є найважливішими для нього на сучасному етапі.

Враховуючи вищесказане  можна констатувати, що збільшення ефективності функціонування підприємства, модернізація усіх виробничих процесів в сучасних умовах неможливе також без розробки нових методів управління виробничою та збутовою діяльністю, які б допомагали орієнтуватись на потреби ринку і вести конкурентну боротьбу. Саме тому, неабиякої актуальності набуває тема даної магістерської роботи.

Діяльність щодо виробництва  та збуту переважної більшості вітчизняних  промислових підприємств здійснюється безсистемно і неефективно. Перехід  до маркетингової орієнтації діяльності потребує не тільки тривалого періоду, але й відповідних методологічних розробок, технічного, інформаційного, організаційного забезпечення і т. ін. Цій проблемі в країнах з розвинутою ринковою економікою вже не одне десятиріччя приділяється велика увага. Концепція сучасного маркетингу є ядром нової підприємницької мотивації, яка орієнтована на потреби споживачів як основу для досягнення цілей діяльності підприємства.

Результати проведеного  аналізу та оцінки стану виробничої та збутової діяльності ДП «Конотопський  авіаремонтний завод «Авіакон»»  та запропоновані шляхи їх удосконалення можуть бути використані у практичній діяльності підприємства з метою покращення ефективності системи виробництва та збуту їх послуг на ринок.

Метою даної дипломної  роботи є дослідження теоретичних  та методичних засад управління виробничо-збутовою діяльністю і пошук шляхів їх удосконалення на основі аналізу підприємства.

Виходячи із мети даної  роботи, можна сформулювати її завдання:

  • розкрити теоретичні основи виробничої та збутової діяльності підприємств та особливості управління нею в сучасних умовах господарювання;
  • охарактеризувати взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю;
  • дослідити ринок послуг з ремонту авіаційної техніки;
  • проаналізувати стан діяльності ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» , оцінити ефективність системи виробництва та просування послуг досліджуваного підприємства;
  • виявити напрямки вдосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств України.

Предметом вивчення даної роботи є елементи, особливості та механізми управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства.

Об’єктом дослідження виступає управління виробництвом та збутом ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»» 

Проблеми, пов’язані  з формуванням ефективної системи  управління виробничою та збутовою діяльністю підприємств є об’єктом досліджень вчених в області економіки, менеджменту, маркетингу, підприємництва та ін. Над теоретичними і практичними аспектами досліджуваної теми політики десятиліттями працювало багато зарубіжних вчених, серед яких Ансофф І., Армстронг Г., Котлер Ф., П. Дойль, Дж.Р.Еванс, Б.Берман. Вивчення наукових робіт цих відомих науковців дає змогу опанувати цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці. Але маркетинг потрібно розвивати і конкретизувати відповідно до реальних умов в Україні й національної системи господарювання.

Серед вітчизняних вчених, які присвятили себе дослідженню  проблем виробництва і збуту  зокрема належать Азарян О.М., Балабанова Л.В., Близнюк С.В., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Голубков Е.П., Є. Ромат, Крамаренко В.І., О. Майборода, Примак Т.О., Старостіна А.О., П. Шеремета.

Теоретико-методологічну  базу дослідження становлять загальнонаукові  і спеціальні методи пізнання. При  дослідженні економічної сутності виробничої та збутової діяльності та управління нею використані методи системності, наукової абстракції. Методи порівняльного, графічного та статистичного аналізу, синтезу, математичного аналізу функцій, маркетингових досліджень застосовувались для аналізу стану та оцінки ефективності системи виробництва та збуту досліджуваного підприємства. Виявлення шляхів удосконалення управління діяльністю здійснювалось за допомогою методів інтерпретації, комплексності.

Інформаційною базою  наукової роботи є: вітчизняна і зарубіжна  література з досліджуваної проблеми; законодавчі та нормативно-правові акти України з питань регулювання маркетингової діяльності підприємницьких структур; наукові статті, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях.

 

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Сутність та економічний зміст виробничої та збутової діяльності

 

Економіка України об'єктивно інтегрується у світову систему господарювання, включається в міжнародний поділ  праці завдяки здійсненню радикальної  економічної реформи, яка передбачає всебічне розширення господарської самостійності і відповідальності основної ланки виробництва – підприємства.

Застосування концепції маркетингу дає змогу створити ефективну  основу управлінської, господарської  і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. На принципах маркетингу будує свої системи переважна більшість провідних компаній світу.

Важлива особливість маркетингу як системи внутрішньофірмового керування  полягає в тому, що підхід до прийняття інженерних, виробничо-збутових рішень здійснюється з позиції найбільшого задоволення вимог споживача, ринкового попиту. Це забезпечує створення організаційних, економічних і правових умов для ефективного функціонування і розвитку фірми.

Маркетингу як ринковій концепції керування виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємства притаманні загальні та специфічні функції. Загальними функціями  виступають функції менеджменту  – планування, організація, мотивація  і контроль [1, с.65]. Вони характерні для будь-якого типу керування. Специфічні функції розкривають сутність маркетингу, характеризують його вплив на підприємство в цілому. І саме до специфічних функцій маркетингу належить здійснення збутової політики підприємства [2, с.24; 3, с.167].

Розглянемо детальніше процеси виробництва та збуту послуг.

Для будь-якого підприємства основною його функцією є виробнича  діяльність.

  Під виробничою діяльністю розуміють сукупність цілеспрямованих процесів, що здійснюється людьми за допомогою засобів праці чи природних процесів, у результаті    яких предмети праці змінюють свій склад, стан, форму отримують певні нові властивості та перетворюється в готову продукцію.

До виробничої діяльності в ходять;

1. Жива праця людей  яка активна частина виробництва, що ставить основу трудового процесу;

2. Предмети праці, над  якими працює людина для перетворення  їх у проміжний чи харчових  продукт із метою задоволення  певних потреб споживачів;

3. Засоби праці-частина  засобів виробництва, за допомогою  яких людина впливає на предмет праці.

Виробничий процес - це сукупність взаємозв’язаних  дій  людей, засобів праці та природи, потрібних для цілеспрямованого, постійного перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка  призначена як для споживання, так і для подальшої переробки.

  Основними элементами виробничого процессу є:

- Праця як свідома діяльність людини;

  • Предмет праці (служать для їх перетворення у готову продукцію); 
  • Засоби праці (використовується людиною для перетворення переметів праці у готову продукцію) [4, с.211].

  На сучасних підприємствах процес виробництва  досить складний. Він поєднує велику кількість окремих процесів, які уторують структуру виробничого процесу.

  Виробничі процеси на підприємстві залежмо від їх ролі у виготовлені продукції по діляться на три види.

  1. Основні-процеси, що безпосередньо пов’язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію. Результаті основних виробничих процесів випускається продукція яка передбачена планом підприємства.
  2. Допоміжні-процеси, які лише сприяють безперебійній роботі підприємства, але безпосередньої у часті у виготовленні продукції не беруть.
  3. Обслуговуючі-процеси, що створюють умови для здійснення основних та допоміжних процесів (транспорті та складські процеси.).

Під час побудови виробничих систем і удосконалення організації виробництва використовуються прийоми організаційного моделювання, що становлять метод вивчення виробничих систем за допомогою розробки й аналізу організаційних моделей. Модель використовується для спрощеного відображення й опису реального об'єкта, тобто виробничої системи, її підсистем, тих або інших організаційних ситуацій [5, с.97].

Конкретні виробничо-технічні умови в об'єднаннях і на підприємствах  промисловості надзвичайно різноманітні. Разом з тим єдність принципових основ організації промислового виробництва дає змогу розробити загальну модель організації, що може бути адаптована до конкретних умов.

Головна мета організації  виробництва — забезпечити високу економічну і соціальну ефективність функціонування підприємств. Водночас із генеральною метою підприємства — виробництвом і реалізацією матеріальних благ для задоволення потреб покупців — підприємство прагне досягти безліч окремих цілей: економічних, соціальних, техніко-технологічних, екологічних та ін.

Информация о работе Анализ деятельности ГП «Конотопский авиаремонтный завод« Авиакон »