Рефераты по информатике

Cкрытая передача информации в аудиосигналах с использованием вейвлет-преобразования

04 Ноября 2013, курсовая работа

В данной работе мы рассмотрим метод встраивания ЦВЗ в аудиосигнал модификацией амплитуды сигнала и обнаружения самого ЦВЗ. А также для улучшения качества этого метода применим Фурье преобразование и различные вейвлет преобразования.

Delphi интегралды ортысы

07 Января 2015, курсовая работа

Delphi екi түрде дайындалған: бiрiншiсi – күрделi қосымшаны бiрлесiп дайындаушылар үшiн (Delphi Client – Server), екiншiсi – қалған программалаушылар үшiн (Delphi for Windows). Соңғысы ыңғайланып, қысқартылып алынған түрi. Ол тек маман программаушылар емес, барлық Delphi - мен жұмыс iстеушiлерге арналған. әдетте пайдаланылатыны – екiншi түр.

Delphi ортасымен танысу

29 Сентября 2013, реферат

Есептеуіш тениканың қақынмен дамуы тиімді программалық құралдарды жасау - обькетілі бағдарланған программалау жүйелерінің жасалуына әкелді. Бұл орта қазіргі заманғы компьютерлік технологиялардың кез келген саласындағы бизнес программа, мультимедия, ойын, мәліметтер қоры сияқты өнімдерді құруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы ең қуатты программалау тілдерінің бірі болып табылады.

Delphi ортасының мүмкіндіктері

05 Июня 2013, курсовая работа

Delphi негізінде қосымшаларды жылдам құру концепциясы (RAD – Rapid Application Development) жатқандықтан,жинақта Windows-та жұмыс істейтін қосымшаларды құруға арналған визуальды компоненттерді,формаларды, оқиғаларды,қасиеттерді пайдалануға көп көңіл бөлінген.Сонымен қатар жиі қолданылатын визуальды компоненттерді пайдаланып,Delphi ортасында бағдарламалауды үйрену мәселелері қамтылған.

Delphi программалау ортасында графикалық компоненттерді пайдалану әдістемесі

18 Июня 2015, дипломная работа

Жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сыныптарында информатика пәнін оқытуда, объектілік бағдарланған программалау негіздерін қарастырамыз. Object Pascal тілі – Delphi ортасындағы негізгі программалаушы құрал болып табылады. Бұл бөлімнің негізгі тақырыптарының бірі ішкі программалармен жұмыс істеу іскерліктері екендігі белгілі. Бұл тақырыпты меңгеру оқушыларға көбінесе қиындық туғызып отырады. Сондықтан теориялық мағлұматтар мен жаттығу есептерін тиянақты берудің оқу процесінде өзіміз қолданып жүрген тәсілін ұсынамыз.
Дипломдық жұмыстың мақсаты, жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сыныптарында информатика пәнін оқытуда, объектілік бағдарланған программалау негіздерін қарастырып, ішкі программалармен жұмыс істеу іскерліктерін үйрету. Теориялық мағлұматтар беріп, жаттығу есептерін оқу процесінде өзіміз қолданылып жүрген тәсілін ұсыну.

Delphi программалау тілін пайдалану

16 Января 2015, курсовая работа

Мектепте информатикадан білім беруді қайта құру осы жұмыстың басты мақсаттарының бірі болып табылады. Оқушылардың информатикаға даярлауды жақсарту проблемасы, әсіресе қазіргі кезеңде, барынша алуан түрлі ғылымдарға информатиканың жедел енуі өмір шындығына айналып отырған кезде ерекше артып отыр. Алайда, оқушыларды мектепке оқыту мен тәрбиелеу ісін жетілдіру болашақ мұғалімді педагогтік институттар мен университеттерде әдістемелік-математикалық, психология-педагогикалық және кәсіптік даярлауды жетілдірумен барынша тығыз байланысты.

DElPHI туралы мәлімет

10 Декабря 2014, курсовая работа

Обьектіге бағдарлы оқиғалық программалау тілінде программаның жұмысы негізінен оқиғалар тізбегінен және түрлі обьектілердің осы оқиғаларға жауабынан тұрады. Олардың визуальды түрлері – visual Basic тілі Qbasic программалау тілі негізінде, Delphi (Делфи) обьектілі Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып құрылған (visual - көзбен көру, экрандық). Олар, әсірісе, Delphi программалау тілі - кез-келген қосымшаны дайындауға болатын жылдамдығы тез, қуатты тіл.

Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері

25 Апреля 2013, курсовая работа

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынмен дамып, күнделікті тұрмысқа енуіне байланысты соңғы кездері программалауға деген қызығушылықтың арта түскені белгілі.Қазіргі уақытта компьютерсіз қандайда бір жұмыс орындауды көз алдымызға елестету қиын.Бұл компьютермен жұмыс шстейтін адамға қандай да бір ұмтылысты тудыруы мүмкін.Программалау іскерлігін үйрену үшін нақты есептер шығарып, программасын жаза білу қажет.Ол үшін программалау тілі мен оны құру ортасын меңгеру керек. Объектілі бағдарланған программалау жүйелерінде программалаудағы негізгі ерекшелік алдымен программалау синтаксисі мен компоненттерді пайдалануды үйренуде болып табылады.

Delphi: використання компонентів MainMenu, StatusBar

30 Апреля 2013, лабораторная работа

Мета: Ознайомитися з особливостями використання компонентів MainMenu, StatusBar для побудови головного меню та рядка стану. Навчитися створювати проекти в середовищі Delphi з використанням компонентів MainMenu, StatusBar.

Delphі ортасымен танысу

10 Марта 2014, реферат

Delphi - жаңа программаны өңдеуге арналған инструменттер жиынтығының интегралданған IDE (Integated Development Environment ) ортасы болып табылады. Обьектілі - бағдарланған пргограммалау технологиясын RAP – Rapid Application Development (қосымшаларды жылдам құру ортасы) жылдам құру жүйесінің негізіне жатқызады.
Delphi программасымен көптеген жұмыстар атқаруға болады. Мысалы: терезелерді түзету, ортасының компаненттер политрасы, формалар терезесі, обьектілер тармағының терезесі, программалар код терезесі , форманың қасиеттерін өзгерту, формаға жаңа компоненттер орналастыру т.б. жұмыстар істеуге болады.

DHCP сервер: развертывание и настройка

18 Августа 2014, реферат

Протокол динамического конфигурирования хостов DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) предназначен для предоставления динамических IP адресов клиентам TCP/IP и их фильтрации в случае, если они не используются. Он был разработан компанией Microsoft специально для устранения недостатков его предшественников RARP и ВООТР.

E- Learning электронды оқЫТУ жүйесін оқу үрдісіне енгізудің мәселелері мен оларды шешу жолдары

13 Августа 2013, статья

E-learning жүйесі бүгінгі таңда әлемнің көптеген елдерінің білім беру жүйесіне үлкен қарқынмен енгізіліп жатқан алдыңғы қатарлы үлгілердің бірі болып табылады. Бұл жүйені ұйымдастыру жағынан қамтамасыз етуді білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар орталықтары жүзеге асыратын болады. Электронды оқыту жүйесін білім саласына енгізудегі басты мақсат - білім беру үрдісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету. Ал бұл мақсатты жүзеге асыру үшін, оқу үрдісін автоматтандыруды енгізуге жағдай жасау қажет.

ER-метод логического проектирования баз данных и его реализация в среде СУБД MS Access

21 Сентября 2013, курсовая работа

Основные задачи:
Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации.
Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам.
Сокращение избыточности и дублирования данных.

Excel. Анализ фирмы оптовой торговли продуктами питания. Обеспечение безопасности

28 Июня 2013, курсовая работа

В современном мире информационных технологий для оптимизации работы базы данных предприятия, не обойтись без встроенных функций, упрощающих работу, так как зачастую такие базы данных включают в себя огромный объём информации и поэтому удобней всего пользоваться инструментами Microsoft Excel 2010. В данной курсовой работе я проведу анализ деятельностифирмы оптовой торговли продуктами питания, которая хранит на своих складах множество продуктов, таких как пшено, сахар, гречка, молоко, творог, ряженка. Годовые отчеты формируются поквартально.

Exel

05 Декабря 2012, контрольная работа

С момента появления в 1985г. первой версии электронной таблицы Excel, эта программа, постоянно совершенствуясь, остаётся на самых передовых позициях в ряду аналогичных программных продуктов. «Простые задачи должны решаться просто». Этому постулату как нельзя лучше отвечают вычислительные возможности Excel, которые без оговорки можно назвать безграничными. Практически любую задачу вычислительного характера можно решить средствами Excel, используя уникальную по простоте технологию, условно называемую «щёлк – щёлк – щёлк». В сочетании с языком программирования Visual Basic for Application (VBA) Excel приобретает универсальный характер.

Exel - все о таблицах

24 Октября 2012, курсовая работа

За всю историю табличных расчетов с применением персональных компьютеров требования пользователей к подобным программам существенно изменились. В начале основной акцент в такой программе, как, например , Visi Calc, ставился на счетные функции. Сегодня, положение другое. Наряду с инженерными и бухгалтерскими расчетами организация и графическое изображение данных приобретают все возрастающее значение. Кроме того, многообразие функций, предлагаемое такой расчетной и графической программой, не должно осложнять работу пользователя. Программы для Windows создают для этого идеальные предпосылки.

First PC mouses

17 Октября 2013, реферат

Douglas Engelbart of the Stanford Research Institute invented the mouse in 1963[2][3] after extensive usability testing. Several other experimental pointing-devices developed for Engelbart's oN-Line System (NLS) exploited different body movements — for example, head-mounted devices attached to the chin or nose — but ultimately the mouse won out because of its simplicity and convenience. The first mouse, a bulky device (pictured) used two gear-wheels perpendicular to each other: the rotation of each wheel translated into motion along one axis.

Gestion de la gare routière

17 Ноября 2013, курсовая работа

Une base de données (son abréviation est BD, en anglais DB, database) est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible. Ces données doivent pouvoir être utilisées par des programmes, par des utilisateurs différents. Ainsi, la notion de base de données est généralement couplée à celle de réseau, afin de pouvoir mettre en commun ces informations, d'où le nom de base. On parle généralement de système d'information pour désigner toute la structure regroupant les moyens mis en place pour pouvoir partager des données.

GPSS модельдеу жүйесі

03 Мая 2013, курсовая работа

GPSS тілі объектілі- бағдарлы тілдің принципі бойынша құрылған декларативті типтегі тілі.
Тілдің негізгі элементтері болып модельденетін жүйенің динамикалық және статикалық объектілерін сәйкесінше бейнелейтін транзактілер мен блоктар табылады.
Нақты модельде объектілерді таңдау модельденетін жүйенің мінездемесіне байланысты.

Internet даму тарихы мен статистикалық мәліметтер

09 Марта 2015, курсовая работа

Әлеуметтік пенде болғандықтан адам әрқашанда өзі сияқтылармен араласу тәсілдерін іздестіреді. Соңғы кездегі INTERNET желісінің күрт дамып кетуі (қазіргі кезде 18 000 әр түрлі желілерді біріктіріп, күнбе-күн жаңаларымен толықтыруда) қашықтық үғымын жоққа шығарып, планетамыздың кез-келген нүктесін бір-бірімен бейнелі түрде байланыстыруда.

Intranet-конструкторы online-тестов

15 Октября 2015, контрольная работа

Количество онлайн ресурсов растёт с космической скоростью. Безусловно, пользователь теряется, что ему выбрать. Вряд ли всегда стоит надеяться на назойливую рекламу и самоуверенность разработчиков.
Конструкторы тестов занимают особое место. Они значительно помогают учителю в организации оперативного контроля знаний. Прежде всего, учителю необходимо определить для себя приоритеты: какие тесты ему нужны и в каком формате.

IP телефония

21 Апреля 2013, дипломная работа

Это полный цикл работ, к которым относятся:
предпроектное обследование;
разработка архитектуры корпоративной информационной системы и при необходимости ее моделирования;
выбор продуктов, необходимых для ее создания;
создание планов для дальнейшего развития системы.

Не всегда возможно "подогнать" информационную систему, которая внедряется, под устаревшую модель управления предприятием, и наоборот в условиях современного ведения бизнеса, информационная система делает процесс управления еще более эффективным.

IP-телефония

14 Декабря 2012, контрольная работа

IP-телефония – технология, позволяющая использовать Интернет или другую IP-сеть в качестве средства организации и ведения международных телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени.
Интернет-телефония – частный случай IP-телефонии, когда в качестве линий передачи телефонного трафика используются каналы сети Интернета. Интернет-телефония частично основывается на существующей сети закреплённых телефонных линий.

Ist es moglich, ohne Internet zu leben?

11 Декабря 2013, курсовая работа

Mit Internetabhängigkeit, auch Internet- oder Onlinesucht wird das Phänomen bezeichnet, das Internet übermäßig, das heißt gesundheits- und persönlichkeitsgefährdend zu nutzen.
Internetabhängigkeit verursacht wie andere Verhaltensstörungen die Vernachlässigung üblicher Lebensgewohnheiten, sozialer Kontakte, der persönlichen Versorgung und Körperhygiene, da ein Großteil der zur Verfügung stehenden Zeit im Internet verbracht wird. Im Extremfall kann die virtuelle Welt zu einem vermeintlich vollständigen Ersatz für sonstige reale soziale Kontakte werden und damit zu sozialer Isolation führen.

Iнформаційна культура

02 Мая 2013, курсовая работа

Мета курсової – розкрити питання культури поведінки у сфері інформаційних відносин.
Основними завданнями курсової роботи є:
1. Розглянути сутність і основні аспекти інформаційної культури.
2. Висвітлити культуру поведінки у сфері інформаційної культури

Java бағдарламалау тілі

11 Сентября 2013, контрольная работа

Java – бағдарламашылардың (программистердің) арасында кең таралған, танымал ОБ(объектіге бағытталған) бағдарламалау тілдердің бірі. Sun Microsystems 1995 жылы шығарған Java 1.0 версиясы бағдарламалауда жаңа стандарттар орнатып, революция жасады. Нәтижесінде Web нағыз интерактивті ортаға айналды. Әрине ғаламдық тордың дамуы есептеуіш жүйелердің қалыптасуына үлкен әсерін тигізді. Web пайда болмаған кезде көпшілік қолданушыларда бір-бірімен байланыспаған дербес компьтерлер болған. Ал қазіргі кезде компьтерлердің барлығына жуығы Интернетке қосылған, ал ол, өз кезегінде есептеуіш жүйелердің жаңадан қалыптасуына және ақпатарты бірлесіп қолдануға мүмкіндік береді. Сол жаңа жүйелердің қалыптасуы мен Интернеттің дамуы бағдарламалауда Java-ға негізделген жаңа көз-қарас, шешім алып келді. Бұл тіл тек қана Web-бағдарламалауды жеңілдеткен жоқ, оған қоса желілік бағдарламалаудағы жаңа типке, аплетке, жол ашты.

Java бағдарламалау тіліне кіріспе

19 Ноября 2013, лекция

Жұмыстың мақсаты: Java бағдарламалау тілімен алғашқы танысу.
Теориялық материал: бұл Internet желісінде жұмыс істейтін объектілі-бағытталған, платформалы – тәуелсіз, желі ішінде жұмыс істейтін тармақталған қосымшалардың өңдеуіне қолданылатын программалау тілі. Java жобасы 1995 жылы Sun Microsystems бірлестігінің арқасында көрсетілген болатын. Java бағдарламалау жүйесі кішкене интерактивті қолданбалы программалар - апплеттерді таратуға World Wide Web (WWW) жүйесін қолдануға мүмкіндік береді.

John von Neumann (1903–1957)

30 Октября 2013, реферат

НЕЙМАН, ДЖОН ФОН - американский математик. Родился 3 декабря 1903 в Будапеште. В 1926 окончил Будапештский университет, получил степень доктора философии. Продолжил математические исследования в Гёттингене, Берлине и Гамбурге. В 1931–1933 работал в Принстонском университете – вначале в качестве лектора, а затем профессора математической физики. В 1933 перешел в Институт перспективных исследований в Принстоне; оставался профессором этого института до конца жизни. Во время Второй мировой войны Нейман принимал участие в различных оборонных проектах, в т.ч. в создании атомной бомбы.

LCD мониторы, плазменные панели, ЭЛТ

11 Марта 2013, контрольная работа

Монитор — устройство, предназначенное для визуального отображения информации. В качестве монитора в некоторых случаях может применяться и телевизор.
Его можно смело назвать самой важной частью персонального компьютера. С экраном монитора мы постоянно контактируем во время работы. От его размера и качества зависит, насколько будет комфортно нашим глазам. Монитор должен быть максимально безопасным для здоровья по уровню всевозможных излучений. Также он должен обеспечивать возможность комфортной работы, предоставляя в распоряжение пользователя качественное изображение.

Macromedia Flash

26 Января 2014, реферат

Қазіргі күштің талабына сай, интернет арқылы үлкен көлемді ақпаратпен алмасуы, соның ішінде анимациялық (қозғалыстағы бейнелер қатары) ақпаратпен жұмыс істеу үлкен көлемді жадыны қажет етуіне байланысты, мәліметтердің көлемін қысқартуға мүмкіндік беретін Flash техналогиясын пайдалану тиімді болып табылады. Flash техналогиясының негізгі векторлық графикалық форматынан Shockwave Flash (SWF) құрылды. Бірақ бұл ең алғаш векторлық формат емес, SWF құрушылары ойдағыдай тапқан графиканың бейнелеу мүмкіндігі арасындағы үйлесімді, онымен жұмыс жасайтын инструментальді құралдар және қорытындысында Web – парақтарының қосылуының механизмі.