Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Cилы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций

16 Мая 2013, доклад

Cилы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные или привлекаемые для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других работ в зонах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения, состоят из:
· формирований поисково-спасательной службы МЧС России;
· военизированных и невоенизированных противопожарных, поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-технических формирований федеральных органов исполнительной власти;
· сил Государственной противопожарной службы МЧС России;

Cоціальний конфлікт, його причини та наслідки

04 Февраля 2014, реферат

Актуальність даної теми очевидна, так як конфлікти відіграють в житті людей, народів і країн набагато більшу роль, ніж хотілося б самим людям. всі хочуть миру, але кожний прагне до нього по-своєму і внаслідок цього «по-своєму» виникає війна. Конфлікти народжуються на грунті щоденних розбіжностей у поглядах, розбіжностей і протиборства різних думок, спонукань, бажань, стилів життя, надій, інтересів, особистісних особливостей.

Cущность,понятие,виды ущерба

27 Сентября 2013, реферат

В настоящее время стало очевидным, что, разрушая и истощая природ-
ную среду, невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие обще-
ства. Поэтому формирование оптимальной системы природопользования явля-
ется важнейшей проблемой, решение которой возможно при глубоких знаниях
основ экологии, законов развития природы, экономики и организации природо-
пользования всеми специалистами экономического профиля.

Mероприятия по защите людей в зоне заражения

01 Июня 2013, курсовая работа

Цель работы: определить основные способы защиты населения в зоне загрязнения

На основании этого выдели следующие задачи:

- изучить сущность понятия радиоактивное загрязнение и виды зон заражения

- выявить основные источники радиационного загрязнения

- ознакомиться с радиационным контролем зоны заражения

- рассмотреть режимы радиационной защиты

- проанализировать действия людей в зонах загрязнения

«Действия населения при лесных и торфяных пожарах.»

11 Декабря 2014, реферат

. Человечество, куда бы ни привел его прогресс, находится во взаимодействии с окружающей средой, поэтому мы обязаны бережно относиться к ней. Лесные и торфяные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики.
Задачи:
- рассмотреть причины возникновения пожаров;
- действия органов власти по предотвращению лесных пожаров;
- действия населения при возникновении лесных и торфяных пожаров.

Інженерний захист будинків і споруд

31 Мая 2013, реферат

Необхідність застосування інженерного захисту визначається:
для знову забудовуваних і реконструюються територій - у проекті генерального плану з урахуванням варіантності планувальних і технічних рішень;
для забудованих територій - з урахуванням існуючих планувальних рішень, вимог замовника і на основі зіставлення вартості повного комплексу інженерного захисту з мінімальним його обсягом, включаючи витрати на винос будівель і споруд та відновлення втрачених фондів на нових місцях.

Інструкція з Охорони Праці

25 Ноября 2014, реферат

Вводный – проводится со всеми вновь поступившими на учебу или работу, командированными и учащимися, прибывшими на практику, с экскурсантами при экскурсии на предприятие. Включает вопросы электробезопасности, пожарной защиты, трудовой дисциплины, первой помощи потерпевшим и т.д.; инструктаж проводит специалист по ОТ с записью в журнале вводного инструктажа.

Історія розвитку безпеки життєдіяльності

11 Мая 2015, реферат

Проблема захисту людини від небезпек постала водночас з появою на Землі людства. Протягом усієї історії цивілізації кожна окрема людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких, людству доводилося піклуватися про безпеку свого існування. У другій половині Х1Х століття в країнах Західної Європи, в Росії, США почався інтенсивний розвиток машинного виробництва з усіма його негативними вадами, характерними і для сучасності - недосконалість техніки, технологій і через це - забруднення природного середовища відходами, збільшення рівня захворюваності та смертності як загальної, так і пов'язаної з виробничими умовами - смертельні травмування, виробничі хвороби, зменшення тривалість життя людей, народжуваність, активні процеси деградації природи.

Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище

03 Ноября 2012, реферат

Аварія – це вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій, споруд внаслідок порушення технології виробництва, правил експлуатації, правил безпеки, помилок, які допущені при проектуванні, будівництві, а також внаслідок стихійних лих. Джерелом аварії можуть бути транспортні засоби, заводи, відсталі технології, застаріле обладнання електростанцій, АЕС.
Згідно з розмірами та завданою шкодою розрізняють легкі, середні, важкі та особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються великими жертвами.

Аварії на транспорті

29 Октября 2014, реферат

Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжуються не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних засобів та дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Аварии и катастрофы техногенного характера

24 Ноября 2013, контрольная работа

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.
Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их последствий применяются критерии:
число погибших во время катастрофы;
число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами);
индивидуальное и общественное потрясение;
отдаленные физические и психические последствия;

Аварии и катастрофы техногенного характера

29 Января 2014, контрольная работа

В Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" чрезвычайная ситуация определяется как "обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей".

Аварии и катастрофы техногенного характера

29 Января 2014, контрольная работа

В Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" чрезвычайная ситуация определяется как "обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей".

Аварии на авиационном транспорте

16 Октября 2013, доклад

Чрезвычайными ситуациями на авиационном транспорте называются случаи частичного или полного разрушения воздушного судна.
Они подразделяются на катастрофы, аварии и поломки.
Авиационной катастрофой называется авиационное происшествие, повлекшее за собой гибель одного или более человек, полное или частичное разрушение воздушного судна или его бесследное исчезновение.
Авиационной аварией называется авиапроисшествие без человеческих жертв, но вызвавшее значительное повреждение воздушного судна так, что восстановительные работы невозможны или нецелесообразны.

Аварии на АЭС

19 Января 2013, реферат

Платон, будучи великим педагогом, который учитывал состояние и уровень духовного развития своих современников, своё открытие описал в виде мифа. Душа, писал он в своих диалогах - это колесница, в которою впряжено Разум и Чувства, а управляет ими Воля. Когда Разум, оторвавшись от земного, слишком забирается в небесные высоты, то Воля осаждает его, возвращая к реальности; когда же чувства, отяжелев, стремятся слишком опустится в земное, похотливое, воля удерживает и повышает их. Вся колесница (душа, вся жизнь человека) движется в том направление, которое ей указывает воля.

Аварии на гидротехнических сооружениях

24 Декабря 2014, реферат

Сегодня в Российской Федерации не так уж много рек, на которых не было бы хоть одного водохранилища. На территории России на данном этапе проблема обеспечения безопасности гидротехнических сооружений является достаточно острой, т.к. сохраняется опасность гидродинамических аварий. В стране эксплуатируется более 30 тыс. водохранилищ и несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов. Имеется около 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд. м3. Гидротехнические сооружения на 200 водохранилищах и 56 накопителях отходов эксплуатируются без реконструкции более 50 лет и находятся в аварийном состоянии.

Аварии на железнодорожном транспорте

11 Ноября 2013, доклад

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.
Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии на пожаро- взрывоопасных объектах

11 Мая 2014, реферат

К пожаро-, взрывоопасным объектам относятся предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, предприятия, использующие газо- и нефтепродукты в качестве сырья или энергоносителей, все виды транспорта, перевозящие взрыве- и пожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и продукто-проводы. В условиях заводского концентрированного производства становятся опасными и вещества, считающиеся негорючими. Взрывается и горит, например, древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная и сахарная пыль.

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия

15 Апреля 2013, доклад

Радиационно опасные объекты. Аварии на ради-ационно опасных объектах, их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения.

К радиационно опасным объектам относятся атомные электростанции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, переработке и захоронению ядерных отходов, научно-исследовательские и другие учреждения, имеющие ядерные установки и стенды, транспортные ядерные энергетические установки, некоторые военные объекты.

Аварии на радиационно-опасных объектах

27 Ноября 2013, реферат

Под радиационно-опасными понимаются объекты, использующие в технологических процессах или имеющие на хранении радиоактивные вещества, которые в случае аварии вызывают опасные для здоровья людей и окружающей среды загрязнения.
Радиационная авария - происшествие, приведшее к выходу (выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.

Аварии на радиационных объектах

24 Апреля 2012, реферат

Тема «Аварии на радиоактивных объектах» - становится одной из наиболее популярных в наше время. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что качество конструирования реакторов на атомных станциях, оставляет желать лучшего. Ни одна хозяйственная отрасль не может обойтись без радиоактивных веществ, поэтому развитие ядерной энергетики нам действительно необходимо. Но, к сожалению, атомная наука не является безопасной для жизнедеятельности людей и других живых организмов, хотя и несет в себе огромные возможности.

Аварии на радиационных объектах

12 Июня 2013, доклад

29 сентября 1957 года произошла авария, получившая название «Кыштымская», - первая в СССР чрезвычайная ситуация подобного рода: в хранилище радиоактивных отходов на химкомбинате «Маяк» взорвалась емкость. Специалисты оценили мощность взрыва, радиоактивное облако от которого прошло над Челябинской, Свердловской и Тюменской областями, образовав след площадью свыше 20 тысяч кв.км, в 70-100 тонн в тротиловом эквиваленте. По подсчетам зарубежных изданий от радиации погибло,как минимум, 200 чел.Радиационному заражению подверглось 500 км окружающей местности. Спустя неделю у местных жителей начали проявляться признаки лучевой болезни.

Аварии на речном (морском) транспорте. Статистика ЧС на водном транспорте, причины аварий. Рекомендации пассажирам по безопасному поведени

30 Января 2014, реферат

Водный транспорт определяется исключительной экономичностью перевозок морем самой широкой номенклатуры грузов. На морские перевозки приходится свыше 60% всего мирового грузооборота, так как основную часть экспортно-импортных грузов в межконтинентальной торговле можно перевезти только морем.

Аварии на системах теплоснабжения

05 Июня 2015, реферат

Тепловая сеть — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
По месту выработки теплоты системы теплоснабжения делятся на: централизованные (источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла); местные (потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости).

Аварии на транспорте

23 Июня 2013, реферат

Целью данной работы является рассмотрение сущности транспортных аварий и катастроф.
Исходя их поставленной цели можно выделить следующие задачи:
- выделить сущность аварий и катастроф, критерии и отличия;
- рассмотреть виды транспортных аварий и катастроф, их причины и характеристики;
В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы.

Аварии на транспорте

25 Сентября 2013, творческая работа

Аварии на железнодорожном транспорте
Основными причинами аварий и катастроф являются неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.
Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Ликвидировать такие аварии довольно сложно.

Аварии на трубопроводах

20 Июня 2013, реферат

Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причинам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый человеческий фактор. Огромное число катастроф происходит в результате халатности, как работников, так и начальства. Именно это и подчёркивается в ряде дальнейших примеров.

Аварии на химически опасных объектах

18 Ноября 2012, реферат

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования биосферы.

Аварии на химически опасных объектах

27 Мая 2013, реферат

Происшествия на химических предприятиях и при транспортировке по железным и шоссейным дорогам представляют опасность для персонала и населения, прежде всего именно из-за физических и токсикологических последствий, связанных с возможной утечкой, а также вследствие пожаров, взрывов и других аварий.

Аварии на химически опасных объектах

12 Апреля 2014, реферат

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера аварии на химически опасных объектах занимают одно из важнейших мест. Химизация промышленной индустрии во второй половине ХХ столетия обусловила возрастание техногенных опасностей, связанных с химическими авариями, которые могут сопровождаться выбросами в атмосферу аварийно химически опасных веществ (АХОВ), значительным материальным ущербом и большими человеческими жертвами. Как свидетельствует статистика, в последние годы на территории Российской Федерации ежегодно происходит 80–100 аварий на химически опасных объектах с выбросом АХОВ в окружающую среду.