Особливості готування до вчинення злочину

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2013 в 23:19, курсовая работа

Описание работы

В даній роботі розглянуто питання про поняття і форми готування до вчинення злочину при вчиненні умисного злочину, стадії вчинення злочину; особливості кримінальної відповідальності, за готування до злочину. При написанні курсової роботи використано нормативно правову базу, науково-методичну літературу з даної проблеми, вітчизняних авторів.

Содержание работы

ВСТУП ……………………………………………………………………………5
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ, ЙОГО ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ..............................9
1.1 Суспільна небезпека готування до злочину…………………………………9
1.2 Особливості готування до вчинення злочину……………………………...11
1.3 Співвідношення підготовки до злочину зі складом злочину……………..15
1.4 Відповідальність за виявлення умислу до вчинення злочину…………….18
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ…………………………………………………………………..22
2.1.Кримінальне законодавство України……………………………………….22
2.2.Обставини з не доведенням злочину до кінця……………………………..24
2.3.Покарання за готування до злочину………………………………………..25
РОЗДІЛ 3. ВІДМЕЖУВАННЯ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ ВІД ВИЯВЛЕННЯ УМИСЛУ……………………………………………………...28
3.1.Умови та дії при готуванні до вчинення злочину…………………………28
3.2 Засоби вчинення злочину…………………………………………………...29
3.3. Мотивація злочинної поведінки……………………………………………33
ВИСНОВКИ..........................................................................................................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….41

Файлы: 1 файл

Gotuvannya_do_zlochinu.doc

— 189.00 Кб (Скачать файл)


Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………5

РОЗДІЛ 1. Поняття готування до злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину..............................9 
1.1 Суспільна небезпека готування до злочину…………………………………9 
1.2 Особливості готування до вчинення злочину……………………………...11 
1.3 Співвідношення підготовки до злочину зі складом злочину……………..15 
1.4 Відповідальність за виявлення умислу до вчинення злочину…………….18 
РОЗДІЛ 2. Кримінальна відповідальність за готування до злочину…………………………………………………………………..22 
2.1.Кримінальне законодавство України……………………………………….22 
2.2.Обставини з не доведенням злочину до кінця……………………………..24 
2.3.Покарання за готування до злочину………………………………………..25 
РОЗДІЛ 3. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу……………………………………………………...28 
3.1.Умови та дії при готуванні до вчинення злочину…………………………28 
3.2 Засоби вчинення злочину…………………………………………………...29 
3.3. Мотивація злочинної поведінки……………………………………………33 
ВисновКИ..........................................................................................................38

сПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Зростання злочинності в  Україні, особливо організованої, насильницької та корисливої, що спостерігається в останні роки, викликано переломним періодом розвитку України і деякими іншими негативними чинниками. Це ставить перед державою серйозні завдання боротьби з таким явищем.

Необхідно добиватися припинення зростання злочинності, а потім  й її

істотного скорочення. З цією метою вживаються політичні, економічні,

організаційні, законодавчі та інші заходи.

    Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне законодавство. Щоб це законодавство було досить ефективним, необхідно правильно його застосовувати. Однак для цього слід грунтовно вивчати це законодавство, з тим щоб добре знати і застосовувати в практичній діяльності його норми.

Готування до злочину - це своєрідна  стадія вчинення злочину, яка у відповідності  до Законодавства України , а саме ч.1 ст.14 КК визначається як підшукання або пристосування знарядь і засобів або інше умисне створення умов для вчинення злочину. Готування до злочину в кримінальному праві України виступає як одна із стадій вчинення умисного злочину. Під стадіями скоєння злочину мається на увазі – етапи розвитку злочинної діяльності , які різняться між собою ступенем реалізації злочинного  умислу і полягають, зокрема у готуванні до злочину, замаху на його вчинення та виконанні закінченого злочину. Правильне визначення стадій вчинення злочину, насамперед готування до злочину, важливе для відмежування закінченого злочину від незакінченого і відповідно, для правильної кваліфікації вчиненого злочину, а також для визначення ступеня суспільної небезпеки вчинених дій. До дій, що являють собою підготовку до вчинення суспільно небезпечного діяння, інакше мовити злочину, можна віднести: підшукання засобів чи знарядь для вчинення злочину;  пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину;  інше умисне створення умов для вчинення злочину.

Оскільки, боротьба зі злочинною  діяльністю є ефективною, коли з нею боряться не в загальному, а в кожному конкретному випадку вчинення злочину, незалежно від того чи закінчений злочин, чи незакінчений. Тому, неостанню роль відіграє вірне визначення в кримінальному законі поняття незакінченого злочину, стадій вчинення злочину та відповідальності за попередню злочинну діяльність ( готування до злочину і замах на злочин ).

  Для суспільних відносин, що існують на сьогодні в нашій країні, небезпечним є не тільки завершені в повній мірі злочини, а й умисні дії, що входять до складу попередньої злочинної діяльності, і які виражаються у створенні умов для подальшого вчинення злочину ( готування до злочину ), а також і дії, безпосередньо спрямовані на його вчинення ( замах на злочин ), але, які не призвели до закінчення злочину через певні причини. З цих причин дії такого роду наділені суспільною небезпечністю і відповідальність за них, що передбачена в законі, є важливою умовою дотримання суспільного порядку, прав і свобод людини і громадянина.

      По суті це створення сприятливих умов для подальшого вчинення злочину, які мають бути суттєвими. Фактично вчинені особою діяння можуть розцінюватись як стадія готування до злочину лише в тому випадку, коли вони були спрямовані на вчинення конкретного злочину, передбаченого відповідною статтею особливої частини КК. Наявність стадій вчинення злочину характерна лише для злочинів, що вчиняються з прямим умислом, тому ознакою субєктивною сторони готування до злочину і вина у формі умислу, від умислу - прямий. Іноді готування до конкретного злочину містить, по суті, склад закінченого іншого злочину. Готуванням до злочину визнаються лише такі дії особи, які зупинені або припинені нею з причин, що не можуть бути визнані добровільною відмовою від доведення злочину до кінця. Перші два види готування (підшукання та пристосування) стосуються засобів та знарядь для вчинення злочину.Підшукання - це, фактично, придбання засобів і знарядь вчинення злочину будь-яким способом: законним.  або незаконним . Під застосуванням слід розуміти будь-який вплив винної особи на речі матеріального світу з метою подальшого використання їх як знарядь чи засобів вчинення злочину.

      Готування третього виду полягає  у вчиненні всіх інших дій,  які створюють умови для вчинення  злочину. Найбільш суттєвими з них є створення організованої групи чи підбір співучасника (співучасників), усунення наявних перешкод для вчинення злочину чи запобіжні заходи щодо можливих перешкод при його вчиненні, розробка плану вчинення злочину тощо. Практичне вирішення питання при кримінальну відповідальність за готування до злочину повязується зі ступенем суспільної небезпечності злочину.

Готування до злочину в  кримінальному праві України  виступає як одна із стадій вчинення умисного злочину. Під стадіями споєння злочину  мається на увазі – етапи розвитку злочинної діяльності , які різняться між собою ступенем реалізації злочинного умислу і полягають, зокрема у готуванні до злочину, замаху на його вчинення та виконанні закінченого злочину.

Актуальність дослідження  питань, що стосуються першої стадії розвитку умисної кримінальної діяльності, обумовлюється необхідністю неухильного дотримання законності та охорони конституційних прав та свобод громадян. Крім того правильне визначення стадій вчинення злочину, зокрема готування до злочину, важливе для відмежування закінченого злочину від незакінченого і, відповідно, для правильної кваліфікації вчиненого, а також для визначення ступеня суспільної небезпеки вчинених дій і особистості винного, оскільки, закінчений злочин небезпечніший від замаху, замах небезпечніший від готування, тощо. Крім того, встановлення конкретної стадії дає змогу індивідуалізувати покарання, яке призначається винному.

Для подальшого аналізу питання  про готування до злочину, при  вчиненні умисного злочину, на мою думку слід розкрити наступні питання: по перше, поняття про готування до злочину як стадію вчинення злочину; по друге – визначення об’єктивної та суб’єктивної сторони готування до злочину, як умисної злочинної діяльності; по третє, особливості кримінальної відповідальності, за готування до злочину, тощо.

      В даній роботі  розглянуто  питання про поняття і форми  готування до вчинення злочину  при вчиненні умисного злочину,  стадії вчинення злочину;  особливості  кримінальної відповідальності, за  готування до злочину. При написанні курсової роботи  використано нормативно правову базу, науково-методичну літературу з даної проблеми, вітчизняних авторів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.

Поняття готуванння до злочину, його об’єктивні та  суб’єктивні ознаки

 

1.1.Суспільна небезпека готування до злочину.

 

       Готування до вчинення злочину  – це діяльність по створенню  умов для вчинення злочину.  Готування до вчинення злочину  за своїми фактичними властивостями  не відрізняється від готувальних  дій, свідомо спрямованих на досягнення будь-якого не суспільно-небезпечного результату. В усіх випадках готувальні дії створюють умови для подальшої діяльності. В якості дій, спрямованих на створення умов для вчинення злочину, готування дії в кінцевому рахунку можуть призвести до одного із слідуючих наслідків, що мають різне юридичне значення:

    - до закінченого злочину;

    - до замаху на злочин, коли, почавши безпосереднє вчинення злочину, особа не здійснює його за обставин, що не залежать від його волі;

    - до припинення готувальних дій з причин, що не залежать від волі винного;

    - до припинення злочинно. діяльності до її завершення актом добровільної  відмови від вчинення злочину.

      Саме, коли мова йде в кримінальному  праві про відповідальність за  готування до злочину, мається на увазі саме третій випадок (результат), тобто, коли ці дії були припинені за обставин, що не залежать від волі винного до того, коли особа приступила безпосередньо до вчинення злочину. Так, сутністю готувальних дій до вчинення злочину є те, що вони є умовами вчинення злочину, вміщають в себе реальну можливість настання злочинного результату, які внаслідок подальших дій виконання не реалізується в реальний злочинний результат за обставин, що не залежать від волі винного. Саме в створенні реальної можливості вчинення злочину і настання злочинного результату виявляється суспільна небезпечність готування до вчинення злочину [9].

Поняття злочину охоплює  не тільки закінчений злочин, але й  готування до нього і замах  на нього як суспільно небезпечні діяння. Однак готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 14). Закон, як відомо, виключає відповідальність і за закінчений злочин, який хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність (ч. 2 ст. 11) не становить суспільної небезпеки. Тим більше, не є злочином замах, що не становить суспільної небезпеки (наприклад, замах на знищення або ушкодження майна, що не має цінності).

  Стаття 2 встановлює, що єдиною підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом. Така ж підстава кримінальної відповідальності існує і за готування до злочину й замах на злочин. Інакше кажучи, підставою відповідальності за готування до злочину і за замах на злочин може бути лише встановлення в діянні особи складу злочину. При готуванні до злочину і замаху на злочин має місце склад незакінченого злочину, відповідно - склад готування до злочину або склад замаху на злочин.

  2. Кваліфікація незакінченого злочину. Відповідно до ст. 16 кримінальна відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин настає за ст. 14 або ст. 15 і за тією статтею Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за закінчений злочин, до якого суб'єкт готувався або на який вчинив замах. Наприклад, готування до умисного вбивства кваліфікується за ст. 14 і ч. 1 ст. 115, а замах на вбивство - за ст. 15 і ч. 1 ст. 115. Практика вважає, що, коли обман покупців вчинений у незначних розмірах, але матеріалами справи встановлено, що умисел винного був спрямований на обман Покупців у значних розмірах і не був здійснений з обставин, що не залежали від нього, вчинене слід кваліфікувати як замах на обман Покупців у значних розмірах, тобто за ст. 15 і ч. 1 ст. 225.

  Якщо діяння, вчинені особою при готуванні до одного злочину або замаху на нього, містять у собі ознаки іншого закінченого злочину, все вчинене слід кваліфікувати як незакінчений злочин за ст. 14 або ст. 15 та відповідною статтею Особливої частини КК і за сукупністю - за інший закінчений злочин. Тут закінчений склад одного злочину одночасно є готуванням до іншого злочину або замахом на нього.

  Наприклад, незаконне придбання пістолета для вбивства кваліфікується як незаконне придбання вогнепальної зброї за ч. 1 ст. 263 і як готування до убивства за ст. 14 та ч. 1 ст. 115. У разі викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів чи вибухових речовин або їх незаконного носіння, збереження, придбання, виготовлення з метою вчинення іншого злочину вчинене кваліфікується як сукупність закінченого злочину і як готування до вчинення іншого злочину.

 

1.2. Особливості готування до вчинення злочину.

 

      Виходячи із сутності готувальних  дій до вчинення злочину можна встановити наступні ознаки готування до злочину:

      - Реальна можливість якого-небудь явища є реальністю об’єктивного світу. Тому в кожному конкретному випадку караності готувальних дій передусім повинно бути встановлено наявність в цих діях реальної можливості настання злочинного результату. Якщо дії настільки віддалені від вчинення злочину, що з них не витікає закономірна спрямованість їх на вчинення певного злочину, то не можна говорити про наявність в цих діях реальної можливості вчинення злочину. Їх навіть неможливо назвати готуванням. Наприклад, якщо особа купує взуття на легкій підошві, яке збирається використати для крадіжки майна, то самі вказані дії настільки віддалені від самої крадіжки, що не можна говорити про наявність в них реальної можливості настання злочинного наслідку, а тому карати особу за такі дії ще не можна.

      - Особливості вчинення готування до злочину в часі мають суттєве значення для визначення наявності, а також характеру і степені суспільної небезпечності. Так, готувальні дії, що продовжуються систематично протягом тижнів, місяців, характеризують за загальним правилом, більш значиму суспільну небезпечність діяння і особи, що його вчинення. Отже, готувальні дії в часі передують безпосередньому вчиненню злочину. Твердження , що злочинець приступає до вчинення злочину, тільки тоді, коли він закінчив готувальні діїє не вірним.

      - Готування, як будь-яка можливість, має значення не саме по собі, а лише у відношенні до того злочину, умови вчинення якого воно створює. Ми  говоримо, що особа вчинила “готування до того чи іншого злочину”, а не просто, що особа вчинила, які-небудь самостійно карані абстрактні готувальні дії. Тому, зміст готувальних дій, так як і їх суспільна небезпечність визначаються в першу чергу складами злочинів, умови виконання яких вони створюють. готування до вбивства різко відрізняється від крадіжки. В винному створені готувальними діями умов для виконання злочину, в реальності можливість настання злочинного наслідку полягають умови кримінальної відповідальності за готування до злочину.

Информация о работе Особливості готування до вчинення злочину