Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 22:47, отчет по практике

Описание работы

Об’єктом виробничої практики є АТ "Райффайзен Банк Аваль", що надає широкий спектр банківських послуг своїм клієнтам.
Предметом дослідження є фінансовий стан даного банку, а також причини зміни результатів у фінансовій діяльності.
Методологічну основу роботи склали загальні методи аналізу фінансового стану банку, а саме горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, порівняльний та графічний.
Інформаційними джерелами на основі яких проводиться аналіз є Баланс та звіти про фінансові результати АТ "Райффайзен Банк Аваль", внутрішня організаційна документація.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль» …………………………..4
Загальна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»………….……4
Cтратегія банку та напрями діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………….13
Органи управління банку…………………………………...…………17
РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічні показники діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………………26
Основні результати діяльності банку…………………………………26
Оцінка фінансової звітності банку…………………………………….35
РОЗДІЛ 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………………..57
Економічне середовище, в умовах якого здійснює свою діяльність банк………………………………………………………………………57
Дочірні установи банку.Мережа відділень АТ«Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………60
РОЗДІЛ 4. Індивідуальне завдання…………………………………………...67
Основні макроекономічні показники. Банківський сектор України у 2010 році………………………………………………………………….67
Виявлення негативних тенденцій у діяльності банку та розробка заходів щодо їх усунення……………………………………………..79
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………..82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………83

Файлы: 1 файл

отчет по практике.doc

— 6.05 Мб (Скачать файл)

Стратегія сегменту роздрібного бізнесу :

сегмент роздрібного бізнесу включає в себе фізичних осіб, приватних підприємців, малі та середні підприємства (МСБ), тобто компанії з річним оборотом менше 5 мільйонів євро, та такі особи, що не займаються діяльністю, пов’язаною з проектами та торговим фінансуванням. В залежності від місцевих умов малі та середні підприємства в свою чергу можуть бути поділені на мікропідприємства з річними надходженнями менше 1 мільйона євро та МСБ.

Банк є також одним з лідерів у бізнесі кредитних і дебетних карток та в даний час стрімко розширюємо цей бізнес.

Банк надає своїм роздрібним клієнтам та клієнтам МСБ широкий спектр банківських та фінансових продуктів та послуг, включаючи наступні основні продукти:

 • кредити;
 • депозити та інвестиції;
 • обслуговування платежів та рахунків;
 • картки;
 • лізинг.

Крім згаданих вище продуктів та послуг Банк продає низку продуктів та послуг, що пропонуються третіми сторонами, включаючи продукти страхових компаній.

Клієнти, що належать до сегменту роздрібного бізнесу, обслуговуються через наступні канали збуту:

 • мережа відділень та банкоматів;
 • мобільні продавці, роздрібні торговці та авто ділери;
 • телефонний банкінг;
 • банкінг в режимі “Online”.

Сегмент “казначейство” головним чином включає трансакції, пов’язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає, як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо- та довгострокові фінансові ін-вестиції. 

Всі  операції,  що  виконуються  казначейством, обліковуються на нашому рахунку, відображаються в сегменті “казначейство”, в той час, як прибутки від казначейських операцій, пов’язаних з клієнтами, відображаються в інших сегментах, зокрема в таких сегментах, як “корпоративні клієнти” та “роздрібні клієнти”.

Банк проводить ряд операцій з метою управління процентною ставкою та ризиком, пов’язаним з ліквідністю. Це передбачає деривативи процентних ставок та інші контракти, пов’язані з процентними ставками, метою яких є зменшення нашої залежності від зміни процентних ставок.

Крім цього Банк пропонує ринок капіталів для корпоративних клієнтів та клієнтів-установ, випуск облігацій та пропозиції щодо капіталу.

Станом на 1 січня 2011 року клієнтська база складає  5 440 303 клієнтів, в тому числі:

- юридичних осіб 211 541 клієнтів,

- фізичних осіб 5 228 762  клієнтів.

Статутний капітал Банку разом з емісійними різницями складає 6 036 081 тис. грн, чисті активи  55 101 543 тис. грн.;

Надходження національної готівкової валюти за 2010 рік склали 111 677 268 тис.грн.,  видатки 86 830 526 тис. грн.

Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2011 року склав 2 500 086 тис. у гривневому еквіваленті.

На кореспондентському рахунку в НБУ залишок коштів на 1 січня 2011 року склав 399 962 тис. грн..

Сума обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в Управлінні НБУ по м. Києву і Київській області згідно встановлених нормативів на початок року становила 863 399 тис. грн..

 

 

 

 

 

 

1.3. Органи управління банку

Вищими органами управління банку є Загальні збори акціонерів, а також Спостережна рада та Правління  банку. У своїй діяльності органи управління банку керуються чинним законодавством та Статутом банку.

Спостережна рада

До складу Спостережної ради Райффайзен Банку Аваль входять:

Герберт Степіч — голова Спостережної  ради АТ «Райффайзен  Банк Аваль», голова Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Мартін Грюль  — член Спостережної  ради АТ «Райффайзен  Банк Аваль», член Правління Райф- файзен Банк Інтернаціональ АГ

Айріс Богданеріс — член Спостережної  ради АТ «Райффайзен  Банк Аваль», член Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Ганс Віднер — член Спостережної  ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Правління Райф- файзен Банк Інтернаціональ АГ

Пітер Леннк — член Спостережної  ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Правління Райф- файзен Банк Інтернаціональ АГ

Ренате Каттінгер —  член Спостережної  ради АТ «Райффайзен  Банк Аваль», старший віце- президент  Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Курт Гайгер — член Спостережної  ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», член Спостережної  ради  Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ

Павло Грушко — член Спостережної  Ради АТ «Райффайзен Банк Аваль», адвокат  компанії Schönherr Ukraine LLC

Органами контролю за діяльністю Банку є Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту Банку.

Загальні Збори  акціонерів своїм  рішенням затвердили Принципи корпоративного управління, які спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління та забезпечать збалансування інтересів акціонерів Банку, посадових осіб, працівників Банку та ділових партнерів Банку.

Основними принципами корпоративного управління Банку є:

- забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Банку;

- виважене,   сумлінне   та   ефективне   виконання   Спостережною   Радою   та Правлінням Банку своїх функцій;

- лояльність та відповідальність посадових осіб Банку, недопущення конфлікту інтересів;

- прозорість інформаційної політики, яку проводить Банк;

- забезпечення управління ризиками та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

- усвідомлення соціальної ролі та відповідальності Банку та його працівників.

Загальні збори  акціонерів банку Вищим органом управління банку є Загальні Збори акціонерів банку, які можуть вирішувати будь які питання  діяльності Банку.

Правомочність, порядок і  строки скликання, проведення та прийняття  рішень Загальними зборами акціонерів банку визначаються відповідно до  законодавства України, Положення  про  Загальні збори акціонерів Банку та Статуту Банку.

В загальних зборах мають  право брати участь всі акціонери  незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, які включені  до переліку  акціонерів, які мають  право на таку участь, або їх представники.

Спостережна Рада Банку захищає права та представляє інтереси акціонерів Банку,контролює та регулює діяльність Правління Банку у межах компетенції, що визначена цим Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку, яке затверджується Загальними Зборами.

Очолює Спостережну Раду Голова Спостережної Ради, який обирається персонально Загальними Зборами. Голова Спостережної Ради має заступника, який обирається серед членів Спостережної Ради простою більшістю голосів. У випадку  відсутності Голови Спостережної Ради, його права та обов’язки виконує його Заступник.

Голова Спостережної Ради організовує її роботу, скликає засідання  Спостережної Ради   та   головує   на   них,   здійснює   інші   повноваження,   передбачені   Статутом   та Положенням про Спостережну  Раду Банку.

Голова та члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній Раді) у кількості не менше дев’яти осіб, на строк до трьох років. Кількісний склад Спостережної Ради та строк повноважень Голови та членів Спостережної Ради визначаються у встановлених межах за рішенням Загальних Зборів. Загальні Збори можуть встановити залежність членства у Спостережній Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Голова   та   члени   Спостережної   Ради   несуть   персональну   відповідальність   за виконання покладених на них обов’язків. Член Спостережної Ради, який є представником  акціонера - юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі.

Засідання Спостережної Ради скликаються її Головою принаймні  чотири рази на рік,але не рідше одного разу на квартал.

Спостережна Рада здійснює такі функції:

 • затверджує бюджет Банку;
 • обирає та відкликає членів Правління Банку; затверджує умови цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання;
 • контролює діяльність Правління Банку; приймає рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка у зв’язку з цим тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Правління Банку;
 • встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
 • приймає рішення та визначає порядок покриття збитків;
 • приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю  Банку  (дочірніх  підприємств),  філій  (дирекцій),  представництв  Банку, затвердження їх Статутів (положень); приймає рішення про участь Банку у створенні банківських об’єднань та про участь у промислово-фінансових групах;
 • затверджує Положення про Правління Банку, Положення про кредитний комітет Банку, Положення про службу внутрішнього аудиту Банку;
 • визначає зовнішнього аудитора та умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі погоджує розмір оплати його послуг;
 • приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Головного аудитора Банку, затверджує плани   проведення  перевірок  службою  внутрішнього аудиту Банку, звіти, висновки та результати перевірок служби внутрішнього аудиту Банку, в тому числі з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • приймає рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку (або депозитарія) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
 • визначає ймовірність визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 • приймає   рішення   про   вчинення   значного   правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 процентів вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України;
 • приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів, готує порядок денний Загальних Зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів), визначає дату складення переліку акціонерів (Реєстру акціонерів), які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах, призначає голову Загальних Зборів, а також готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні Збори;
 • обирає реєстраційну комісію, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
 • приймає  рішення  про  розміщення  Банком  цінних   паперів  (крім  акцій)  та приймає рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів (крім акцій), якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів;
 • визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (Реєстру акціонерів), порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
 • приймає рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для здійснення оцінки  ринкової  вартості  майна (у тому  числі,  акцій Банку)  та  затвердження  умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
 • затверджує  ринкову  вартість  майна  (у  тому  числі,  акцій  Банку)  у  випадках,передбачених чинним законодавством;
 • надсилає  акціонерам  пропозиції  про  придбання  особою  (особами,  що  діють спільно) значного пакета акцій Банку;
 • обирає членів кредитного комітету Банку;
 • визначає принципи побудови організаційної структури Банку; визначає загальні принципи та умови оплати праці в   Банку, його філіях (дирекціях), відділеннях та представництвах;
 • здійснює   інші   повноваження,   передані   на   вирішення   Спостережної   Ради Загальними Зборами, та вирішує інші питання, віднесені до компетенції Спостережної Ради цим Статутом, Положенням про Спостережну Раду Банку та/або законодавством України.

Правління банку

Виконавчим органом Банку  є Правління Банку, яке здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для його статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів і Спостережної Ради, а також Положенням про Правління, що затверджується Спостережною Радою Банку.  Правління Банку складається не менше ніж з трьох членів, які призначаються на термін до п’яти років з можливістю дострокового відкликання. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним Зборам та Спостережній Раді, організовує виконання їх рішень.

До складу Правління входять такі члени Правління: Голова Правління, Перший заступник Голови Правління,  заступник(и) Голови Правління та інші особи, обрані до складу Правління.

Правління Банку повноважне вирішувати всі питання діяльності Банку, за виключенням  тих,  що  віднесені  до  виключної  компетенції  Загальних  Зборів  або  до компетенції Спостережної Ради, та обмежень, встановлених Положенням про Правління та окремими рішеннями Загальних Зборів та Спостережної Ради.

В банку створені та функціонують наступні виконавчі комітети:

- Кредитний  комітет банку та кредитні  комітети в дирекціях;

- Комітет з  проблемних кредитів банку та  комітети дирекцій;

- Комітет з  управління активами і пасивами  банку;

- Тарифний комітет  банку та комітети дирекцій;

- Комитет з  питань внутрішнього аудиту банку;

- Тендерний  комітет банку;

- Інші комітети  банку (комітет по змінам, проектний  комітет, комітет з питань управління  персоналом банку).

У 2010  році склад Правління  Райффайзен  Банку Аваль  поповнився  заступником   голови Правління Андреасом Гшвентером, який замінив на цій посаді Райнера Зіхерта, відповідального за операційну  вертикаль, котрий звільнився з банку за власним бажанням. 

Отже, до складу Правління  Райффайзен Банку Аваль входять(рис.2):

Володимир Лавренчук –  голова Правління

Герхард Бьош – перший заступник  голови Правління

Віктор Горбачов – заступник  голови Правління, корпоративний бізнес (українські компанії)

Артур Іліяв – заступник  голови Правління, корпоративний бізнес (мультинаціональні корпорації)

Андреас Гшвентер – заступник голови Правління, операційна підтримка

Информация о работе Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»