Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 22:47, отчет по практике

Описание работы

Об’єктом виробничої практики є АТ "Райффайзен Банк Аваль", що надає широкий спектр банківських послуг своїм клієнтам.
Предметом дослідження є фінансовий стан даного банку, а також причини зміни результатів у фінансовій діяльності.
Методологічну основу роботи склали загальні методи аналізу фінансового стану банку, а саме горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, порівняльний та графічний.
Інформаційними джерелами на основі яких проводиться аналіз є Баланс та звіти про фінансові результати АТ "Райффайзен Банк Аваль", внутрішня організаційна документація.

Содержание работы

ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль» …………………………..4
Загальна характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»………….……4
Cтратегія банку та напрями діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………….13
Органи управління банку…………………………………...…………17
РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічні показники діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………………26
Основні результати діяльності банку…………………………………26
Оцінка фінансової звітності банку…………………………………….35
РОЗДІЛ 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………………………………………..57
Економічне середовище, в умовах якого здійснює свою діяльність банк………………………………………………………………………57
Дочірні установи банку.Мережа відділень АТ«Райффайзен Банк Аваль»……………………………………………………………………60
РОЗДІЛ 4. Індивідуальне завдання…………………………………………...67
Основні макроекономічні показники. Банківський сектор України у 2010 році………………………………………………………………….67
Виявлення негативних тенденцій у діяльності банку та розробка заходів щодо їх усунення……………………………………………..79
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………..82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………83

Файлы: 1 файл

отчет по практике.doc

— 6.05 Мб (Скачать файл)

Таким чином, враховуючи сучасну ситуацію на банківському ринку, і аналіз звітності АТ «Райффайзен  Банк Аваль» дозволив виокремити такі проблеми:

  1. проблеми з відтоком депозитів;
  2. низька диверсифікація активів;
  3. високий рівень валютизації активів;
  4. проблеми з ліквідністю;
  5. нестабільність ресурсної бази.

На мою думку, для вирішення цих проблем необхідно вжити таких заходів:

 1. Управлiння ризиками за позичками у iноземнiй валютi (пом'якшуючi програми для позичальникiв);
 2. Збiр проблемної заборгованостi: оптимiзацiя процесу для прискорення розгляду справ та пiдвищення прiоритетiв;
 3. Дотримання бюджету витрат, як складова ключових показникiв дiяльностi для менеджерiв рiзних рiвнiв;
 4. Збільшення диверсифікації активів, шляхом переорієнтації від кредитування фізичних і юридичних осіб, до кредитування банків і надання факторингових послуг.
 5. Оптимiзацiя процесiв та органiзацiйної структури;
 6. Забезпечення достатньої капiталiзацiї;∙
 7. Забезпечення високого рiвня лiквiдностi як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах;
 8. Переорiїнтацiя в роботi з пасивами на залучення коштiв на внутрiшньому ринку;
 9. Прiоритетнiсть пасивiв над активами (формування довгострокової, стабiльної, диверсифiкованої ресурсної бази);
 10. Забезпечення максимальної вiддачi вiд кредитування (отримання процентних та комiсiйних доходiв вiд кредитування, переведення грошових потокiв позичальникiв i його контрагентiв до Банку тощо);
 11. Забезпечення ефективної роботи з проблемною кредитною заборгованiстю;
 12. Збiльшення частки комiсiйного доходу в чистому операцiйному доходi банку;
 13. Оптимiзацiя витрат (скорочення непрiоритетних витрат, запровадження режиму зважено∙ економiї, зниження непроцентних витрат, щляхом запровадження центрів самообслуговування);
 14. Пiдвищення ефективностi дiяльностi фiлiальної мережi;
 15. Підвищення якості юридичного супроводу операцій, залучення кваліфікованих юристів.
 16. Запозичення досвіду інших банків щодо залучення депозитів. Це зокрема:
 • депозитна лiнiя (розмiщення на одному рахунку до 5 депозитiв одночасно - з рiзними сумами, на рiзнi строки та з рiзними процентними ставками).Вона  дозволяє вiльно користуватися коштами на депозитному рахунку iз мiнiмальним не знижувальним залишком у режимi поточного рахунку, що є вкрай зручним для клiєнта засобом iнвестування та використання вiльних грошових коштiв для отримання додаткового процентного доходу.
 • розмiщення тимчасово вiльних коштiв на короткi строки (вiд 3-х днiв).
 • видача кредиту у розмірі вкладу з незначною маржею;
 • депозитні схеми з програмами страхування;
 • мультивалютні вклади (з перерахуванням на ту валюту, яка вигідніша вкладнику за курсом на поточний момент).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ  ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Місцем проходження  мною  виробничої практики було АТ «Райффайзен Банк Аваль». На першому етапі було проаналізовано напрями діяльності банку, його стратегію,організаційну структуру. На другому етапі розглянуто фінансові звіти банку, виявлено  ефективність діяльності банку. На третьому етапі я простежила макроекономічні показники та ринкове середовеще, у якому здійснює свою діяльність АТ «Райффайзен Банк Аваль».У четвертому блоці виявлено проблеми у діяльності банку та запропоновано шляхи їх вирішення.

Таким чином, спираючись на викладену інформацію, можна виділити ряд шляхів, які дозволять в подальшому удосконалити діяльність АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

– розширення складу фінансових коефіцієнтів, які використовуються банком для аналізу кредитоспроможності  позичальника, що дає можливість отримати різнобічну оцінку його господарської  діяльності та у певній мірі нівелювати розбіжності, що можуть виникати між прогнозованими і фактичними тенденціями, що складаються у процесі індивідуального відтворення;

– індивідуальний підхід при зборі проблемної заборгованості;

– вдосконалення  роботи щодо оцінки ділової репутації  клієнта;

– постійне залучення  клієнтів шляхом проведення рекламних  акцій та презентацій;

– створення  позитивного образу банка для  клієнтів.Я вважаю,що стратегічним завданням для банку, як і для всієї банківської системи України є відновлення довіри клієнтів, збереження своєї долі ринку.

Зважаючи на існуючі тенденції, що склалися на грошово-кредитному ринку України, слід обов'язково усвідомлювати притаманні ризики, перед впровадженням будь-яких нововведень.

Отже, перераховані заходи можуть позитивно вплинути на діяльність АТ «Райффайзен Банк Аваль» та дозволять гідно конкурувати на ринку банківських послуг в складних економічних умовах, що позитивно вплине і на банківський сектор, і на стан економіки вцілому.

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 1. АТ «Райффайзен Банк Аваль». Річний звіт 2010р. [Електронний ресурс]: http://www.aval.ua/about/bank_reports/
 2. В.Міщенко, А.Сомик, Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та напрямки підвищення ефективності регулювання. – Вісник НБУ, №1, 2009. стр34.
 3. Законодавчі і нормативні акти України – http://www.uazakon.com
 4. Жарій Я. В. Особливості управління діяльністю комерційного банку в умовах фінансової кризи // Вісник ЧДТУ. – 2009 - № 35  , с. 53-63.
 5. Національний інститут стратегічних досліджень. – http://www.niss.gov.ua
 6. Офіційний сайт Національного банку України: www.bank.gov.ua
 7. Офіційний сайт  банку: http://www.aval.ua/
 8. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 347 с.
 9. Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” Консолідована фінансова звітність . За рік, що закінчився 31 грудня 2010 року зі Звітом незалежних аудиторів. Переклад з оригіналу англійською мовою
 10. Управління фінансами на підприємстві // Economics [Електронний ресурс]: http://trackls.narod.ru/books/bk4/fin6.html
 11. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 183 с.

Информация о работе Аналіз зовнішньоекономічної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»