Рефераты по экономике

«Политическая экономия трудящихся» Н.Г. Чернышевского

06 Ноября 2013, реферат

Особое место среди произведений экономистов XIX вв. в России занимают труды Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889). Его научное творчество наиболее плодотворно протекало в 50-е — начале 60-х годов XIX вв., в период подъема общественного движения в России. Чернышевский — русский философ - утопист, революционер-демократ, литературный критик, публицист, писатель, крупнейший мыслитель и ученый своего времени. Он оказал громадное влияние на современников и последующие поколения революционеров. Его труды по философии, политической экономии и истории составили целую эпоху в развитии этих наук. В.И. Ленин называл его самым большим и талантливым представителем социализма до К. Маркса.

«Стадии экономического роста» У. Ростоу

02 Апреля 2015, доклад

Так называлась книга Ростоу, вышедшая в 1960 г. и снабженная подзаголовком «Некоммунистический манифест». Замысел автора – противопоставить марксистскому учению об историческом процессе развития общества свою концепцию. Марксистскому делению общества на пять исторических формаций он противопоставляет свое деление на следующие пять стадий экономического роста:
1. традиционное общество;
2. подготовка предпосылок для взлета или подъема;

«Стратегічне бачення» та тратегічна піраміда для навчального закладу

05 Марта 2014, контрольная работа

Таким чином, бачення пов'язує бізнес з культурою організації, створюючи при цьому еталони цінностей, загальні для кожного працівника організації. По суті, бачення поєднує індивідуальні ідеали всіх працівників організації в єдиний еталон цінностей. Філософія, цінності, бачення, місія і мета утворять ієрархію висхідної конкретності (найзагальніше поняття - філософія; найконкретніші -цілі), що утворює "каркас" організаційної культури.
Практика багатьох закордонних фірм показує, що бачення може ніколи і не стати реальністю, але його можна переглянути на будь-якому етапі реалізації стратегії, уточнюючи при цьому уявлення про напрямок розвитку організації. Графічне зображення бачення - модель "протомісії"

«Тұлға» әлеуметтануының мәні

17 Октября 2013, реферат

Әлеуметтану, басқа гуманитарлық ғылымдардан айырмашылығы, жеке адамды зерттеудің бір ракурсы – жеке адам - әлеуметтік өмірдің қайнар көзі, оның шынайы әрі жалғыз қайраткері және дамытушысы, әлеуметтік өмірдің, әлеуметтік әрекеттестіктің, институттардың және тағы басқалардың бөлінбес бөлшегі ретінде қарастырады. Жеке адам және қоғам мәселесі әлеуметтануда салыстырмалы тәуелсіз, бірақ бір-бірімен тығыз байланысты 2 ракурста зерттеледі.

«Утечка мозгов»: аспекты проблемы

16 Апреля 2013, статья

Современные условия развития мировой экономики характеризуются развитием взаимоотношений между странами: создание международных и транснациональных корпораций, оказание помощи бедным странам, действие различных международных организаций. Всё это ведёт к размытию границ и постепенно уменьшает действия барьеров в экономических отношениях между странами. Однако не будем слишком наивны. Ведь основную выгоду от транснационализации и глобализации мировой экономики получают экономически развитые страны. Полезные ископаемые, природные ресурсы, земля, трудовой потенциал развивающихся стран, всё это в большой степени питает страны с развитой экономикой

«Эйр Астана» АҚ-ның бағалы қағаздармен операциялары

04 Марта 2013, реферат

«Эйр Астана» әуекомпаниясы 2001 жылы тіркеліп, ең бірінші рейсін 2002 жылдың 15-ші мамырында Алматы – Астана бағыты бойынша орындады. Рейстің ашылу салтанатына әуекомпанияның акционерлері болып табылатын Қазақстан Республикасы үкіметінің және ұлыбританиялық BAE Systems компаниясының өкілдері – Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев және Сэр Ричард Эванс қатысты.

«Қазақтелеком» АҚ-ның құрылуы және басқару құрылымы, ұйым қызметінің тиімділіг

05 Декабря 2013, курсовая работа

Зерттеудің өзектілігі: Акционерлік қоғамның құрылуын, мәнін және ондағы қаржы мәселелерін қарастыру. Яғни, акционер – акцияның меншік иесі болып табылатын адам.
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы бар, осы Заң акционерлік қоғамның құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет, қайта ұйымдастырылу және таратылу тәртібін; акционерлердің құқықтары мен міндеттерін, сондай – ақ олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі шараларды; акционерлік қоғам органдарының құзіретін, құрылу және жұмыс істеу тәртібін және жауапкершілігін белгілейді.

Європейська інтеграція: Бельгія

15 Марта 2014, курсовая работа

Актуальність даної теми полягає в тому, що не зважаючи на те, що Україна та Бельгія розташовані досить далеко одна від одної, торговельні та культурні зв’язки двох країн мають глибокі історичні корені. Бельгія є є одним з найбільших споживачів українських послуг. Мета курсової роботи - дослідження та аналіз економіки Бельгії та взаємозв’язків з іншими країнами, в тому числі з Україною. Мета роботи визначає наступні задачі:
надати загальну характеристику економічного розвитку Бельгії;
розглянути законодавчу базу регулювання відносин Бельгії з Україною;
проаналізувати показники зовнішньої торгівлі, сфери послуг, інвестиції та міграції населення;
визначити коло проблем співпраці Бельгії з Україною;
визначити заходи усунення недоліків у взаємовідносинах Бельгії з Україною.

Європейська валютна інтеграція та її сучасні проблеми

04 Июня 2014, курсовая работа

Курсова робота присвячена дослідженню оптимальності європейської валютної інтеграції на сучасному етапі. Визначено сутність поняття «валютна інтеграція» та її форм, виділено основні критерії, за якими можна оцінити оптимальність єдиного валютного простору. Проаналізовано виконання вимог вступу та членства в Європейському валютному союзі та відповідність Європейського валютного союзу критеріям оптимальної валютної зони. Виявлено основні проблеми європейської валютної інтеграції і шляхи їх вирішення, а також обґрунтовано перспективи валютної інтеграції України з ЄС.

Єдина система державного резерву України, його склад та призначення

03 Октября 2013, реферат

До складу державного резерву України входить мобілізаційний резерв, який включає запаси матеріально — технічних та сировинних ресурсів, призначених для забезпечення розгортання виробництва військової та іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий період, розгортання у воєнний час робіт по відновленню залізничних та автомобільних шляхів, морських та річкових портів, аеродромів, ліній і споруд зв’язку, газо– і нафтопроводів, систем енерго– і водопостачання для організації безперебійної роботи промисловості, транспорту і зв’язку, надання медичної допомоги, а також запаси сировинних, матеріально — технічних і продовольчих ресурсів для забезпечення стратегічних потреб держави і для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Створення, поповнення і утримання мобілізаційного резерву та заходи мобілізаційної підготовки можуть належати до державного оборонного замовлення, яке є засобом державного регулювання у сфері наукового, матеріально — технічного забезпечення потреб оборони і національної безпеки України.

Інноваційна політика країн ЄС

14 Мая 2015, творческая работа

Успішному розвитку національної інноваційної системи сприяють наступні фактори:
• послідовна і довгострокова інноваційна політика держави з чітко сформульованими цілями і завданнями;
• раціональне використання наявного інноваційного потенціалу в якості фундаменту для будівництва інноваційної економіки і реалізації інноваційної політики;

Інтеграційні процеси в Америці

05 Декабря 2013, доклад

Південноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) 1994 р.
Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР) березень 1991 р.
Карибська асоціація вільної торгівлі (КАРАФТА), 1965-1973 рр.; Карибське співтовариство та Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), 1973 р.;
Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ), 1960-1980 рр., у 1980р. – замінено на Латиноамериканську асоціацію інтеграції (ЛАІ).
Організація американських країн ЛАЕС.

Інтеграція України до ЄС

11 Июня 2015, курсовая работа

Метою наукової роботи є вивчення, аналіз економічної співпраці України з країнами Західної Європи та інтеграція України до ЄС.
Під час написання даної випускної роботи мною було опрацьовано багато літератури (друковані публікації, періодичні видання, закони і т.ін.) і серед неї виділяються такі видання як “Віче”, “Економіка України”, “Політика і час”, збірник документів “Україна на міжнародній арені” та ін., в яких зібраний і надрукований цікавий та корисний матеріал : статистичні відомості стосовно зовнішньоекономічних стосунків України з країнами ЄС

Інтелектуальна власність

18 Декабря 2013, курс лекций

З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному й соціальному розвитку суспільства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин і породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури й мистецтва, бази даних, комп'ютерні програми, фонограми та відеограми тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об'єкти права інтелектуальної власності", або "інтелектуальна власність".

Інтелектуальна власність

02 Ноября 2014, курсовая работа

Історично інтелектуальна власність була і залишається одним з основних і необхідних елементів розвитку суспільства і прогресу людства загалом. З часом зростало її значення як рушійної сили процесу пізнання та створення матеріальних благ. Протягом останніх десятиріч інтелектуальна власність набуває визначального характеру в процесах економічного, соціального і культурного розвитку країн світу.

Інфляція як економічне явище

05 Января 2015, курсовая работа

Якщо цей процес набуває затяжного характеру, то поглиблюється розрив між рівнем цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому. Виникає знецінення національних грошей щодо іноземної валюти. Це призводить до зниження валютного курсу національних грошей, що теж є проявом інфляції.

Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки . Особливості інфляційної політики в Україні

23 Сентября 2012, реферат

Метою даної курсової роботи є визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції та методів боротьби з нею.
Для досягнення мети даної роботи були поставленні такі проміжні задачі:
1. Вивчити літературу по даній темі.
2. Визначити поняття інфляція.
3. Дати загальну характеристику інфляції попиту та пропозиції.
4. Визначити причини виникнення інфляції.

Інформаційна культура

15 Мая 2013, реферат

В період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого прийняття і обробки великих об'ємів інформації, оволодінню сучасними засобами, методами і технологіями роботи. Крім того, нові умови роботи породжують залежність інформованості однієї людини від інформації, придбаної іншими людьми. Тому вже недостатньо вміти самостійно планувати і накопичувати інформацію, а треба навчитися такої технології роботи з інформацією, коли готуються і приймаються рішення на основі колективного знання. Це говорить про те, що людина повинна мати певний рівень культури щодо використання інформації, адже це основа спілкування майбутнього покоління.

Історія економіки та економічної думки

13 Мая 2015, контрольная работа

Стадія роз-ку людства періоду неоліту,за якої відбувається перехід від привласнюючого до виробничого гос-ва називається „неолітичною революцією”. Неолітична революція та перехід до регулярного виробництва матеріальних благ сприяли перевищенню мінімально-необхідного рівня споживання і зростанню надлишкового продукту. Наявність надлишкового продукту було поштовхом до змін в організаційно-господарських відносинах первісного суспільства.

Історія економічної думки на Україні

18 Ноября 2014, реферат

Розвиток української суспільно-економічної думки у період кінця XIX — початку XX ст. відзначається різнома¬нітністю течій і напрямів, багатством економічних ідей та визначними здобутками, що не тільки піднесли її у ці ро¬ки на рівень світової, передусім західноєвропейської, еко¬номічної науки, а й вагомо збагатили останню.

Історія розвитку харчової промисловості

22 Мая 2013, реферат

В Україні фабричне заводське виробництво харчових продуктів виникло у 2 пол. 19 ст. і займало значне місце в структурі промисловості. Переважали дрібні напівкустарні підприємства.
Першу цукроварню на Україні збудували у 1824 р. в селі Троєщині (тепер Канівський район, Черкаської області). Технічне оснащення цукрової промисловості було вищим, ніж інших галузей харчової промисловості. До рівня фабричного виробництва наблизилась спиртова промисловість. Виробництво вина було розвинуте головним чином на півдні України і базувалося на примітивній техніці і технологіях. Паромеханізовані заводи діяли в олійно-жировій промисловості.

Історичні умови започаткування казначейства

22 Октября 2015, реферат

Історія зародження, становлення і розвитку казначейства надзвичайно багата і тривала.

Термін “Казначейство” походить від поняття казна, що в перекладі з тюркської означає сукупність фінансових ресурсів держави. “Казначейство” (the Treasury) в перекладі з англійської означає скарб, цінність.

Ішкі айырмашылықтар мен сыртқы экономикалық байланыс

04 Декабря 2013, реферат

Оңтүстік Африка – дүние жүзіндегі көптеген халықтар тағдырының, тілдерінің, дінінің мәдениетінің тоғысқан жері. Мұнда әлі күнге дейін жинағыш тайпаларын және бушмен аңшыларын кездестіруге болады. Оңтүстік Африка Республикасы жаңа заманғы жоғары өндірістік шаруашылықты және ғылымды құрған, апартейд тығырығынан шығып келе жатқан және демократиялық көп ұлтты қоғам құруға кіріскен мемлекет. Оңтүстік Африка Республикасы солтүстік шығысында Мозанбик және Свазилендпен, солтүстігінде Ботсва және Зимбабвемен, Солтүстік Батысында Намибиямен шекаралас жатыр. Лесото Корольдігін толықтай Оңтүстік Африка Республикасының территориясы қоршап жатыр. Шамамен 3 000 ( үш мың ) километрге созылып жатқан Оңтүстік шекарасы Атлант және Үнді мұхиттарымен шекаралас жатыр.

А.С.Макаренко тәрбие мәселесі туралы

21 Января 2014, реферат

А.С.Макаренко педагогикалық қызметте табысқа жетудің бірінші қолайлы шарты болып табылатын тәрбиенің мақсатын анық та және айқын елестете білу деп түсінді, онсыз ешқандай да тәрбие жұмысы мүмкін емес.
Оның айтуынша, қабілетсіз немесе “бұзылған” бала “сәтсіз педагогтардың” ойлап тапқандары, барлық “бұзылғандық, тәртіпсіздік және балалардың қылмескерлігі туа біткен және түзетуге болмайтын сапалар емес”.
Макаренко бүгінгі “бұзылған бала ертең қабілеті жануы мүмкін, отанының нағыз азаматы, Социалистік Еңбек ері болып шығады”,-деп есептеды.

Авиационная промышленность Китая

01 Апреля 2014, реферат

Авиационная промышленность является одной из наиболее развитых отраслей военной промышленности КНР. Она располагает значительной научно-технической и производственной базой, оснащенной современным оборудованием и позволяющей выпускать военную авиационную технику различных типов. В целом отрасль удовлетворяет потребности НОАК, а также обеспечивает экспортные поставки ВВТ.

Австрийская школа маржинализма. Менгер, Ф. Везер, Э. Бем-Баверк

28 Октября 2013, реферат

Первые правильные объяснения решения столь сложных и серьезных вопросов были представлены в работах Уильяма Стэнли Джевонса, Карла Менгера и Леона Вальраса и в трудах представителей австрийской школы после Менгера. Эти работы произвели переворот, впоследствии получивший название «субъективной» революции, или революции «предельной полезности», в экономической теории. И сейчас я преследую цель: подробнее остановиться именно на теории маржинализма, а точнее его австрийской школе. Изучить ее особенности и значение.

Австрийская школа. Экономические взгляды К. Менгера, Е. Бём-Баверка и Ф. Визера

06 Декабря 2014, реферат

“Австрийская школа” возникла в 70-х годах 19-в., которые характеризовались дальнейшим ростом капитализма и обострением его противоречий. На основе растущей концентрации производства в 70-х годах начали возникать первые кап. монополии. Австрийская школа оспаривала учение Маркса, и в авангарде этого движения были австрийские и германские экономисты. Цель школы состояла в том, чтобы в борьбе против марксизма противопоставить ему теории, изображавшие капитализм вечным способом производства, отрицавшие противоречия между пролетариатом и буржуазией.

Автокорреляция. Аддитивная и Мультипликативная модели

26 Июня 2013, практическая работа

В данной работе изложено построение аддитивной и мультипликативной модели в качестве примера. Работа выполнена в программе Microsoft Excel.

Автоматизация бизнес-процессов оказания услуг клиентам ОАО «Ростелеком»

31 Мая 2015, дипломная работа

В настоящее время в России резко возрос интерес к общепринятым на Западе стандартам менеджмента, однако, в реальной практике управления существует один очень показательный момент. Многих руководителей до сих пор можно поставить в тупик прямым вопросом об организационной структуре компании или о схеме существующих бизнес-процессов. Наиболее продвинутые и регулярно читающие экономическую периодику менеджеры, как правило, начинают чертить понятные только им одним иерархические диаграммы, но и в этом процессе обычно быстро заходят в тупик. То же самое касается сотрудников и руководителей различных служб и функциональных подразделений. В большинстве случаев, единственным набором изложенных правил, в соответствии с которыми должно функционировать предприятие, является набор отдельных положений и должностных инструкций. Чаще всего эти документы составлялись не один год назад, слабо структурированы и невзаимосвязаны между собой и, вследствие этого, просто пылятся на полках. До поры до времени подобный подход был оправдан, так как во время становления российской рыночной экономики понятие конкуренции практически отсутствовало, да и затраты считать не было особой необходимости - прибыль была гигантской. В результате этого, мы видим в течение последних двух лет вполне объяснимую картину: крупные компании, выросшие в начале 90-х годов, постепенно сдают свои позиции, вплоть до полного ухода с рынка. Отчасти это обусловлено тем, что на предприятии не были внедрены стандарты управления, полностью отсутствовало понятие функциональной модели деятельности и миссии. С помощью моделирования различных областей деятельности можно достаточно эффективно анализировать "узкие места" в управлении и оптимизировать общую схему бизнеса. Но, как известно, на любом предприятии высший приоритет имеют только те проекты, которые непосредственно приносят прибыль, поэтому речь об обследовании деятельности и ее реорганизации обычно идет только во время ощутимого кризиса в управлении компанией.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в конкурентной среде компании вынуждены постоянно реагировать на изменения рынка, находить инновативные решения и добиваться, таким образом, преимуществ перед конкурентами. Успешные компании молниеносно осваивают новые продукты, рынки и, даже порой целые отрасли и способны также быстро их покинуть.
В современной практике моделирования управления и производственной деятельности для обозначения объектов моделирования управления и производственной деятельности для обозначения объектов моделирования принято использовать термин «бизнес – процесс».
Методики моделирования и анализа бизнес – процессов

Автоматизация бухгалтерского учета

05 Декабря 2012, реферат

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики России является одной из наиболее важных задач. Ситуация такова, что сам по себе бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, а основой для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия со стороны государства служит отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы), которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия