Аналiз ролi упаковки i ii розробка на пiдприэмствi "Контi"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июля 2013 в 23:12, курсовая работа

Описание работы

Під упаковкою прийнято розуміти спосіб або комплекс способів для забезпечення захисту продукції і навколишнього середовища від пошкоджень, а також для полегшення процесу транспортування продукції. Упаковка може грати незначну роль для одних груп виробів (наприклад, недорогі металеві вироби типу скріпок, кнопок і т.п.), а може придбавати і дуже велике значення (наприклад, алюмінієва фольга і аерозольні балони для косметики, медицина і т.п.). В певних випадках упаковка дозволяє збільшити можливості використовування продукції по прямому призначенню і розширити її споживацькі функції.

Содержание работы

ВСТУП 5
1. ЗНАЧЕННЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 4
1.1. Класифікація та функції упаковки 4
1.2. Вимоги до дизайну упаковки 11
1.3 Етапи розробки упаковки 13
2. РОЗРОБКА УПАКОВКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА "КОНТІ" 26
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства "Конті" 26
2.2 Аналіз товарного асортименту "Конті" 35
2.3. Вимоги до упаковки 37
3. УПАКОВКА НА "КОНТІ" ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ 41
3.1 Оновлення упаковки на "Конті" 41
3.2 Шляхи підвищення ефективності упаковки для продукції підприємства "Конті" 44
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

Файлы: 1 файл

курсач.doc

— 269.00 Кб (Скачать файл)

Найменування "КОНТI" є аббревiатурою - "кондитерськi науково-технiчнi iнновацiї", що чiтко вказує на стратегiю  компанiї, яка спрямована на iнвестицiї  в кондитерськi iнновацiї.

Компанiя "КОНТI" вийшла на ринкi України та стран СНГ  з 1997 року. До лютого 2006 року компанiя називалась "Київ-Контi".

С 2004 року компанiя виходить на мiжнародний рiвень, поєнав виробництво  в Українi та Росiї, i створює Групу "КОНТI", до складу якої входять  ЗАТ "ВО "КОНТI" в Українi та ЗАТ "Кондитер - Курск" в Росiї.

У складi групи 4 фабрики: - 3 в Українi (Донецька, Костянтинiвська, Горлiвська) та 1 в Росiї (Курська):

- Костянтинiвська (у  складi компанiї з 1997 р.);

- Горлiвська (у складi  компанiї з 1999 р.);

- Донецька (у складi  компанiї з 2001 р.);

- Курська (у складi  компанiї з 2004 р.).

Компанiя активно закрiплює позицiї на ринку Росiї. Власне виробництво  та активний розвиток мережi дiстрiбьюторiв  дали змогу групi "КОНТI" на протязi року в два рази збiльшити долю присутностi копанiї "КОНТI" на росiйському  ринку (з 1% до 2,1%).

Асортимент продукцiї групи "КОНТI" дуже широкий - цукерки, печиво, шоколадно-вафельнi торти, батончики, вафлi, печиво-сендвич, карамель, драже, мармелад, крекер, цукерки та шоколад. 

Основнi ТМ групи "КОНТI":

- "КОНТI"

- "Бонжур"

- "Мамулiн торт"

- "Белiссiмо"

- "Мелодiка"

- "Супер-Контiк"

- "Гранд"

Інформація про організаційну  структуру емітента

Компанiя "КОНТИ" вiдома на ринку України й країн СНД iз 1997 року. До лютого 2006 року компанiя  називалася " Київ-Конти".

З 2004 року компанiя виходить на мiжнародний рiвень, об'єднавши виробництво в Українi й Росiї, i утворить Групу "КОНТИ", у складi якої ЗАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТИ" в Українi й ЗАТ "Кондитер - Курськ" у Росiї.

У складi групи 4 фабрики: - 3 в Українi (Донецька, Костянтинiвська, Горлiвська) i 1 у Росiї (Курська):

- Костянтинiвська (у  складi компанiї з 1997 р.);

- Горлiвська (у складi  компанiї з 1999 р.);

- Донецька (у складi  компанiї з 2001 р.);

- Курська (у складi  компанiї з 2004 р.).

Костянтинiвська кондитерська фабрика була заснована в 1943 роцi. 

До складу компанiї "КОНТI" фабрика ввiйшла в 1997 роцi, i iз цього  моменту в пiдприємства почалося нове життя. Була проведена генеральна реконструкцiя бiсквiтного, карамельного й цукеркового цехiв, зроблена модернiзацiя  всього встаткування. Основнi фонди пiдприємства були оновленi за рахунок модернiзацiї вже iснуючих технологiчних лiнiй. Також було встановлено нове обладнання.

Зараз на фабрицi провадяться  цукерки, цукрове печиво, вафлi, карамель i драже.

Горлiвська кондитерська фабрика була створена у 60-тi роки ХХ столiття. Фабрика називалася харчосмаковою, випускаючи гiрчицю, сухарi, пиво. Лише у 1989 роцi Горлiвська фабрика стала називатися кондитерською, освоївши випуск печива.

В 1999 роцi Горлiвська кондитерська фабрика ввiйшла до складу компанiї "КОНТI". На фабрицi вiдразу ж був проведений капiтальний ремонт будинкiв i споруджень, модернiзованi наявнi виробничi потужностi. В 2004 р. тут була встановлена нова лiнiя з виробництва печива - сендвича. Зараз фабрика спецiалiзується на випуску печива.

Донецька кондитерська фабрика була заснована в 1946 роцi. В 2001 роцi, до моменту входження до складу компанiї "КОНТI" фабрика могла технiчного "нокауту". Сьогоднi ж технiчне оснащення Донецької фабрики є одним iз кращих у Європi. На фабрицi виробляються десерти "Бонжур", шоколаднi цукерки з комбiнованими начинками, шоколадно-вафельнi вироби, печиво - сендвич i мармелад.

Курська Кондитерська фабрика  була заснована в 1936 роцi. Фабрика  успадкувала традицiї кондитерського виробництва, що iснували в Росiї  ще в XI столiттi. Курськi кондитери завжди славилися своєю майстернiстю.

Продукцiя пiдприємства неодноразово вдостоювалася вищих  нагород престижних виставок i конкурсiв. Але економiчна ситуацiя, що зложилася  в країнi до кiнця 90-х, привела до того, що Курська фабрика стала втрачати свої позицiї й випробовувала гостру необхiднiсть у фiнансових уливаннях.

В 2004 роцi Курська кондитерська фабрика ввiйшла до складу групи "КОНТI". Iз цього моменту починається  новий етап у розвитку фабрики. На пiдприємствi була зроблена модернiзацiя наявного встаткування, установленi лiнiї по виробництву цукрового печива, печива - сендвича, шоколадно - вафельної продукцiї. В 2004 роцi була пiдписана iнвестицiйна Угода, що передбачають гарантiї по iнвестицiйнiй i соцiальнiй полiтицi компанiї в Курськiй областi. 

Щорiчно мiж Адмiнiстрацiєю Курської областi й керiвництвом групи "КОНТI" пiдводять пiдсумки виконання  Угоди й пiдписується Протокол до Угоди про взаємне спiвробiтництво  на майбутнiй рiк. 

За два роки компанiя "КОНТИ" вклала в розвиток Курської КФ 184 млн. рублiв, i в перспективi цi iнвестицiї будуть збiльшуватися. З 2004 року виробництво кондитерських виробiв на Курської КФ збiльшилося в 3 рази. 

Чисельнiсть спiвробiтникiв  фабрики виросла вдвiчi. Також, майже  у два рази виросла середня заробiтна плата.

Зараз на фабрицi провадяться  шоколаднi цукерки й батончики, карамель, печиво, печиво - сендвич, крекер, шоколадно-вафельна продукцiя.

Опис обраної облікової  політики

Бухгалтерський облiк  на пiдприємствi у 2005 роцi здiйснювався  вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Починаючи з 1 сiчня 2000 р. пiдприємство працює по новому Плану рахункiв, який затверджено наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. 291. Господарськi операцiї у бухгалтерському облiку вiдбуваються шляхом записiв у регiстрах бухгалтерського облiку iз застосуванням програмного продукту "1-С Пiдприємство" версiї 7.7. На пiдприємствi виданий Наказ вiд 03.01.2000 р. 18 "Про облiкову полiтику на пiдприємствi".

Фiнансова звiтнiсть  складена пiдприємством згiдно з  вимогами, що встановленi Положенням (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi 1 "Загальнi вимоги до упорядкування  фiнансової звiтностi". при пiдготовцi фiнансової звiтностi дотримувався принцип безперервної дiяльностi пiдприємства, автономностi, iсторичної собiвартостi, принцип обачностi i принцип єдиного грошового вимiрювача.

Облiкова полiтика. що використовується на пiдприємствi, протягом звiтного перiоду була незмiнною, що вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Обрана облiкова полiтика освiтлює принципи урахування i методи оцiнки окремих статей звiтностi.

Використовуються наступнi принципи облiкової полiтики:

- активи визначаються  в облiку, якщо iснує ймовiрнiсть  надходження пiдприємствуекономiчних  вигiд, амортизацiя основних засобiв  проводиться виходячи з норм  податкового законодавства;

- при передачi в  експлуатацiю малоцiнних та бистрозношувальних  предметiв, нараховувалося 100% зносу з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi;

- дебiторська заборгованiсть  визначається активом, якщо iснує  можливiсть отримання пiдприємством  майбутнiх економiчних вигiд i може  бути достовiрно визначена її  сума;

- при передачi запасiв у виробництво, при продажу i iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi (ПСМ. готова продукцiя), а також iдентифiцированiй собiвартостi (iншi ТМЦ);

- зобов"язання визначаються, якщо товари, матерiали та iншi ресурси (роботи. послуги) отриманi пiдприємством вiд постачальникiв;

- при розрахунку собiвартостi  реалiзованої продукцiї застосовується  метод конкретної iдентифiкацiї запасiв,  якi фактично використанi;

- прибуток визначається  в момент збiльшення активу  або зменшення зобов’язань, що обумовлює збiльшення власного капiталу (за винятком внескiв учасникiв пiдприємства).

Витяг з аудиторського  висновку

Аудиторську перевiрку  проводило ТОВ "АФ "Донбас-Аудит".

Ми провели аудиторську  перевiрку балансу ЗАТ"ВО "Контi"(який додається)станом на 31 грудня 2005 року,а також перевiрку Звiту про фiнансовi результати,Звiту про ввласний капiтал та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату.Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства.Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї  товарно-матерiальних запасiв ,тому що ця дата передувала початку аудиторської перевiрки.Ми не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.

За нашою думкою,за винятком коригувань(при наявностi таких),якi могли б стати необхiдними ,якби ми змогли перевiрити кiлькiсть  товарно-матерiальних запасiв,фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ЗАТ "ВО "Контi" на 31 грудня 2006 року,а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк ,згiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996/XIU вiд 16.07.1999 року,а також затверджених Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Інформація про основні  види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність  виробництва окремих товарів, надання послуг

Постiйне освоєння нових  виробничих технологiй дає можливiсть  групi "КОНТI" займати лiдируючi позицiї по виробництву в основних товарних групах кондитерських виробiв.

Частка компанiї "КОНТI" у виробництвi кондитерських виробiв  в Українi:

- шоколадно-вафельнi торти  - 30 %

- печиво - 23% 

- карамель - 10%

- драже - 19 % 

- цукерки - 7 %;

Компанiя активно змiцнює позицiї на ринку Росiї. Власне виробництво  й активний розвиток мережi дистриб'юторiв  дозволили групi "КОНТI" протягом року у два рази збiльшити частку присутностi копаннi "КОНТI" на росiйському ринку (з 1% до 2,1%).

Асортименти продукцiї  групи "КОНТI" дуже широкий - цукерки, печиво, шоколадно-вафельнi торти, батончики, вафлi, печиво-сендвич, карамель, драже, мармелад, крекер, цукерки й шоколад. 

Насолоди вiд "КОНТI" уже давно вiдомi й улюбленi не тiльки в Українi й Росiї, але й  у країнах СНД, Балтiї, Iзраїлевi, Монголiї. 

Основнi ТМ групи "КОНТI":

- "КОНТI"

- "Бонжур"

- "Мамулiн торт"

- "Белiссiмо"

- "Мелодiка"

- " Супер-Контiк"

- "Гранд"

Основними ринками збуту  є не тiлькi регiональнi ринки збуту  України, а також країн СНД, Балтiї, Iзраїль, Монголiя та iншi. Основою  успiху групи "КОНТI" є активна iнновацiйна й iнвестицiйна дiяльнiсть, а постiйнi iнновацiї вже стали  вiзитною карткою пiдприємства. Модернiзацiя наявного встаткування й установка нового дозволяють випускати продукцiю, що вiдповiдає свiтовим стандартам

Якiсть кондитерських  виробiв - запорука успiху компанiї "КОНТI" 

Одне з головних умов успiху компанiї "КОНТI" - висока якiсть кондитерських виробiв, що випускаються. Стратегiя компанiї в областi якостi спрямована на вiдповiднiсть вимогам Європейського Економiчного Спiвтовариства.

На пiдприємствах компанiї "КОНТI" функцiонує iнтегрована система  менеджменту якостi, що вiдповiдає мiжнародним стандартам ISO 9001:2000 i НАССР* (системи безпеки харчових продуктiв). 

Продукцiя компанiї  пройшла санiтарно - епiдемiологiчну  експертизу МОЗ України. Лабораторiї  фабрик компанiї атестованi в системi Укрсепро.

Пiсля входження до складу групи "КОНТI" Курської КФ, система менеджменту якостi ISO 9001:2000 була уведена й на цьому пiдприємствi.

Сертифiкат за версiєю ISO 9001:2000 i НАССР мають високу ринкову  цiннiсть. Наявнiсть у компанiї  системи якостi, сертифiкованої на вiдповiднiсть цим загальновизнаним свiтовим стандартам, говорить про її високу конкурентоспроможнiсть i пiдтверджує прагнення всього колективу пiдприємства постiйно пiднiмати рiвень якостi й безпеки випускається продукции, що.

Сьогоднi компанiя "КОНТИ" входить у трiйку лiдерiв кондитерського ринку України й посiдає перше мiсце по темпах росту обсягiв виробництва. Частка компанiї в загальному обсязi виробництва кондитерських виробiв в Українi 14% (за пiдсумками роботи Й кварталу 2006 року - данi Держкомстату України).

Щомiсяця на фабриках "КОНТИ" провадиться близько 15 тис. тонн продукцiї - близько 11 тис. тонн в Українi й близько 4 тис. тонн - у Росiї.

Щорiчно компанiя планує збiльшувати обсяги виробництва в  середньому на 30%.

Постiйне освоєння нових  виробничих технологiй дає можливiсть групi "КОНТИ" займати лiдируючi позицiї по виробництву в основних товарних групах кондитерських виробiв.

Частка компанiї "КОНТИ" у виробництвi кондитерських виробiв  в Українi:

- шоколадно-вафельнi торти  - 30 %

Информация о работе Аналiз ролi упаковки i ii розробка на пiдприэмствi "Контi"