Рефераты по финансам

Аналіз ділової активності підприємства

22 Мая 2013, контрольная работа

Фінансовий аналіз є одним із основних елементів фінансової політики підприємства.
Для забезпечення якісного та докладного фінансового аналізу потрібно оволодіти загальними концептуально-методичними принципами у його підходах і трактуваннях. Фінансовий аналіз — це процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку, це засіб накопичення, трансформації й використання інформації фінансового характеру.

Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів

05 Октября 2013, контрольная работа

Соціальне забезпечення населення України є однією з найбільш актуальних проблем на даний момент в нашій країні. На першому місці серед проблем соціальної сфери стоїть проблема пенсій. На жаль, пенсії не відповідають реальному прожитковому рівню в нашій країні. Тому людям потрібно шукати альтернативні шляхи забезпечення гідної старості. Серед таких шляхів виділяється шлях користування послугами недержавних пенсійних фондів.
Метою роботи виступає обґрунтування теоретичних засад функціонування НПФ та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи НПФ в Україні; порівняння альтернативних варіантів вкладення коштів, а саме: банківський депозит та накопичувальна програма в страховій компанії.

Аналіз джерел формування капіталу підприємства

04 Декабря 2013, курсовая работа

Метою написання даної курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних засад формування та використання капіталу підприємства,розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання.
Об’єктом дослідження є капітал підприємства.
Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».
Предметом роботи є теоретичні і практичні засади управління капіталом підприємства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення

11 Июня 2013, реферат

Визначивши поняття платоспроможністі підприємства , з'ясуємо фактори, які безпосередньо впливають на неї. Насамперед, слід зазначити, що під факторами розуміють умови здійснення господарських процесів і причини, що впливають на ці процеси.
Усі фактори, що впливають на платоспроможність підприємства можна класифікувати за наступними ознаками:
- за місцем виникнення : зовнішні та внутрішні;
- за структурою : прості, складні;
- за часом впливання : постійні та змінні;

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ

14 Мая 2013, курсовая работа

Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже саме податки є тим джерелом надходження коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну. Податки є дуже складною фінансовою категорією, яка впливає на всі економічні явища та процеси. Нині податки – це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню. Саме податкова система являє собою механізм за допомогою якого справляються податки, вона є рушійною силою у процесі державного регулювання соціально-економічного розвитку, інвестиційної

Аналіз платоспроможності підприємства та шляхи її зміцнення

10 Декабря 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження платоспроможності базового підприємства та визначення шляхів її зміцнення.
Виходячи з мети роботи, перед нами постають наступні завдання: визначити сутність, значення та види платоспроможності підприємства; розглянути показники поточної платоспроможності підприємства; провести аналіз платоспроможності підприємства; визначити шляхи покращення платоспроможності підприємства.
Предметом в курсовій роботі виступає методика аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства.
Об’єктом в курсовій роботі виступає платоспроможність підприємства .
Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства
є дані:
– балансу (форма № 1);
– звіту про фінансові результати (форма № 2);

Аналіз платоспроможності підприємства та шляхи їх зміцнення

08 Апреля 2014, курсовая работа

В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства як його здатність вчасно та в повному обсязі виконувати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм господарської діяльності – є однією з умов конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стабільності. Здатність підприємства розраховуватись за своїми боргами в обсягах та строках, передбачених договорами та законодавством, є необхідною умовою успішного функціонування на ринку, що і обумовлює актуальність обраної теми.

Аналіз продуктивності праці

09 Сентября 2013, курсовая работа

Розвиток ринкових відносин вимагає систематичного спостереження за зміною продуктивності праці в сільському господарстві. У період централізованого управління облік і аналіз у нашій країні в основному розвивалися паралельно, незалежно один від іншого. Дані бухгалтерського обліку і систематичного обліку служили в основному для складання зовнішньої звітності, на якій і будувався аналіз, що незначно впливає на процес прийняття управлінських рішень на рівні підприємства. З переходом до ринку ситуація повинна змінитися. В умовах самостійності і відособленості підприємств істотно зростає роль єдиного народногосподарського обліку й аналізу в обґрунтуванні управлінських рішень на рівні підприємств, районів, а також республіки. Потрібні добре розроблені прийоми і методи економіко – статистичного аналізу з використанням комп’ютерів.

Аналіз розміщення і структури капіталу підприємства

14 Ноября 2013, курсовая работа

Капітал є частиною фінансових ресурсів, що використовується підприємством в обороті та дає доходи від цього обороту, тобто це виробнича частина фінансових ресурсів, яка змінює свою форму та забезпечує своє збільшення. Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають ефективність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і рухом коштів закінчується кругообіг засобів господарюючого суб‘єкта, оборотом всього капіталу підприємства. Таким чином, фінансовий капітал менший або дорівнює фінансовим ресурсам.

Аналіз руху грошових коштів на підприємствіТОВ «Ей.Ем.Джей»

01 Ноября 2013, курсовая работа

Рух грошових коштів фірми є безперервний процес. Для кожного напряму використання грошових фондів повинне бути відповідне джерело. У широкому сенсі активи фірми є чистим використанням грошових коштів, а пасиви і власний капітал – чисті джерела. Для діючого підприємства реально не існує початкової і кінцевої точки. Кінцевий продукт – це сукупність витрат сировини, основних засобів і праці, оплачуваних грошовими коштами. Продукція потім продається або за готівку, або в кредит. Продаж в кредит спричиняє за собою дебіторську заборгованість, яка в результаті інкасується, перетворюючись на готівку.

Аналіз фінансових результатів підприємства

27 Октября 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є розкриття змісту економічних понять фінансових результатів, їх формування в умовах ринкової економіки як з теоретичної, так і з практичної точки зору, дослідження аналізу фінансових результатів виробничого підприємства.
В даній курсовій роботі розглядаються наступні завдання:
розглянути сутність доходів, витрат та прибутку підприємства, а також особливості їх формування;
розкрити фактори, що впливають на формування та використання прибутку;
надати інформацію про сучасний фінансовий стан підприємства ПАТ«Рошен»;
проаналізувати динаміку фінансових результатів та рентабельності за останні декілька років;

Аналіз фінансових ресурсів підприємства ВАТ «ДніпроАЗОТ»

25 Мая 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є комплексний аналіз фінансових ресурсів підприємства на прикладі ВАТ „ДніпроАЗОТ”.
Завданням даної роботи є оцінка фінансових ресурсів підприємства ВАТ „ДніпроАЗОТ” а також шляхи поліпшення його фінансового стану.

Аналіз фінансової діяльності ДП «Дослідне господарство “Елітне” Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних н

17 Декабря 2013, контрольная работа

Одним з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників відображають процес формування і використання його фінансових коштів і по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності. Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє вивчити стан капіталу в процесі його кругообігу, виявити здатність підприємства до сталого функціонування і розвитку в мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього середовища. Мета фінансового аналізу - оцінка минулої діяльності та положення підприємства на даний момент, а також оцінка майбутнього потенціалу.

Аналіз фінансової стійкості підприємства, субєкта ЗЕД

28 Октября 2014, курсовая работа

Фінансова стійкість є запорукою виживання і зміцнення позицій підпри-ємства на ринках. Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день вчасно і правильно виконаний аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє йому вжити заходи для попередження кризових явищ і досягти високих економічних результатів.
Проблеми фінансової стійкості підприємств у сучасних умовах у різних аспектах розглядалися в наукових публікаціях вітчизняних і зарубіщних вче-них: Дж. Ван Хорна, Балабанової І.Т., Бланка І.А., Ковальова В.В., Крейниної М.Н., Савицької Г.В., Шеремета А.Д. тощо.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

15 Декабря 2013, курсовая работа

Мета роботи полягає у визначенні сутність поняття фінансової стійкості підприємства, чинників, що впливають на неї, та проаналізувати фінансову стійкість на прикладі підприємства.

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

03 Мая 2014, курсовая работа

Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів із фінансових та інших відносинах. Тому можна вважати, що основна задача фінансового аналізу - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Аналіз формування і розподілу валового і чистого прибутку

09 Января 2014, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є дослідження процесів формування та розподілу валового та чистого прибутку підприємства із використанням методів економічного аналізу на основі даних про господарську діяльність підприємства.

Аналіз формування і розподілу валового і чистого прибутку

13 Июня 2013, реферат

Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відображає її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Особливості формування прибутку підприємства залежать від сфери їхньої діяльності, галузей господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин. Розмір прибутку свідчить про необхідність заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції, нарощення обсягів виробництва і реалізації, розширення асортименту виготовлюваних товарів, змін у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання і основним джерелом фінансових ресурсів підприємства.

Анализ использования ресурсов в рамках жизненного цикла проекта

01 Декабря 2013, реферат

Цель реферата – описать современное состояние взглядов на анализ использования ресурсов в жизненном цикле проекта.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1) рассмотреть понятие жизненного цикла проекта, его сущность и состав фаз (этапов);
2) рассмотреть использование ресурсов в рамках жизненного цикла проекта, критерии определения его эффективности и особенности использования ресурсов на разных этапах жизненного цикла проекта.

Анализ кредитоспособности заемщика (на примере Калужского филиала ОАО «Акционерный банк» Пушкино»)

14 Апреля 2013, дипломная работа

Целью данной работы является изучение применяемой методики оценки кредитоспособности заемщика и определение направлений ее совершенствования.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить теоретические вопросы оценки кредитоспособности заемщика;
дать организационно-экономическую характеристику коммерческого банка ОАО «Акционерный банк «Пушкино»;
рассмотреть практику оценки анализа кредитоспособности клиента в этом банке;
выявить проблемы, возникающие в процессе анализа кредитоспособности заемщика;
определить направления повышения эффективности методики анализа кредитоспособности клиента;
разработать рекомендации по обеспечению повышения эффективности данной методики.

Анализ международных финансовых рынков

20 Апреля 2013, курсовая работа

Целью работы является исследование международных финансовых рынковю
Актуальность и цель работы предопределили необходимость решения следующих задач:
- Изучить понятие, сущность и структуру международных финансовых рынков;
- Рассмотреть вопросы глобализации и интернационализации международных финансовых рынков;
- Проанализировать эволюцию международных финансовых рынков

Анализ платеже- и кредитоспособности организации

02 Января 2011, дипломная работа

целью работы является анализ платеже- и кредитоспособности организации.
Цель данной работы реализуется через задачи исследования:
1. Дать оценку платежеспособности на основе показателей ликвидности и на основе изучения денежных потоков;
2. Определить факторы изменения платежеспособности;
3. Раскрыть понятие и дать оценку кредитоспособности организации;
4. Определить факторы изменения инвестиционной привлекательности фирмы;
5. Дать оценку риска банкротства и оценить предлагаемые пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.

Анализ рынка потребительского кредитования в России

22 Января 2013, контрольная работа

Данный сегмент начал активно развиваться в конце 90-х годов. Первым банком, который вышел с уникальными программами по предоставлению кредитов "на месте" является "Русский стандарт". Именно, данный банк можно с уверенностью называть первопроходцем отечественного потребительского кредитования. Наряду, с высокими процентными ставками (суммарные переплаты за кредит составляли порядка 70-80% в год),

Анализ слияний и поглощений российских и зарубежных компаний в сфере электроэнергетики

26 Ноября 2013, магистерская работа

Цель исследования – рассмотреть теоретически научно-методические подходы, а также сделать практическое исследование, изучив функционирование рынка слияний и поглощений в отрасли. В соответствии с целью были мной были поставлены следующие задачи: - проанализировать тенденции рынка слияний и поглощений, обознача, в первую очередь, понятие и роль слияний и поглощений на международном рынке, а затем и на российском рынке; - сделать анализ слияний и поглощений российских компаний в сфере электроэнергетики; для этого я расскажу об особенностях процессов слияний и поглощений в сфере электроэнергетики и сделаю обзор сделок слияния и поглощения в рассматриваемой сфере.

Анализ финансирования учреждений здравоохранения на примере ГБУЗ «Городской родильный дом №2»

12 Ноября 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является проведение анализа финансирования учреждений здравоохранения на примере ГБУЗ «Городской родильный дом №2» и разработка рекомендаций по их совершенствованию.
Исходя из поставленной цели работы, основное внимание было уделено решению следующих задач:
– раскрытие теоретических основ финансирования учреждений здравоохранения;
– изучение источников финансирования деятельности медицинских учреждений;
– определение роли бюджетов в финансировании здравоохранения;
– анализ финансирования учреждений здравоохранения на примере ГБУЗ «Городской родильный дом №2» за 2010-2012 гг.;
– выявление проблем и путей совершенствования финансирования здравоохранения.

Анализ финансового состояния банка

10 Июня 2013, дипломная работа

Целью настоящей дипломной работы является анализ управления финансовым состоянием банка.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
– дана характеристика теоретических основ анализа финансового состояния банка и особенностей управления им;
– раскрыты функции и механизм финансового анализа банка;
– рассмотрены системы и методы анализа финансового состояния банка;
– разработаны предложения по повышению эффективности финансовой деятельности коммерческого банка.

Анализ активных операций на примере АО

13 Июня 2013, реферат

Задачи работы:
определить сущность активных операций коммерческих банков;
выяснить структуру активов активных операций банков и кратко охарактеризовать основные из них;
изучить основные аспекты анализа активных операций коммерческих банков Республики Казахстан;
выявить основные проблемы совершенствования активных операций.

Анализ активных операций на примере Московского Индустриального банка

31 Мая 2013, курсовая работа

Целью работы является изучение услуг коммерческих банков на современном этапе развития.
Для достижения этой цели в ходе работы решаются следующие задачи:
- раскрыть сущность активных операций, их роль и место в банковской деятельности;
- изучить и проанализировать активных операций на примере Московского Индустриального банка.;
- проанализировать проблемы и наметить перспективы совершенствования проведения активных операций.

Анализ активов

09 Мая 2013, контрольная работа

Активы баланса за рассматриваемый период увеличились в 2010г по сравнению с 2009г в 1,29 раза. Принято темпы роста активов сравнивать с темпом роста капитала банка. Как видно из таблицы, темпы роста капитала в 2010г составляет 0,93. Это связано с тем, что в 2010 г у банка уменьшилась нераспределенная прибыль.

Анализ активов и пассивов банка

28 Апреля 2013, дипломная работа

Цель дипломной работы – исследовать в теоретическом плане сущность и значение анализа активов коммерческих банков, а также проанализировать на конкретном примере состав и качество активов банка.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
 изучить основные аспекты анализа активов и пассивов, ликвидности коммерческих банков;
 определить сущность и качество активов и пассивов коммерческого банка;