Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2013 в 19:57, курсовая работа

Описание работы

На підставі вищезазначеного метою виконання дипломної роботи є вивчення організації та методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів.
Відповідно мети у дипломній роботі поставлені та підлягають розв’язанню наступні завдання:
розглянути фінансові результати як складову господарської діяльності підприємства;
дослідити нормативно-правове регулювання та провести огляд спеціальної літератури з обліку доходів, витрат та фінансових результатів;
розглянути організаційно-економічну характеристику ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;
дослідити методику бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;
визначити та обґрунтувати напрямки удосконалення методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД».

Содержание работы

ВСТУП .3
РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА .6
1. 1. Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація .6
1. 2. Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація .8
1. 3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 11
1. 4. Нормативні дані для організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства 13
РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 16
2. 1. Облік доходів за видами діяльності та їх оцінка 16
2. 2. Облік витрат за видами діяльності та формування собівартості 18
2. 3. Порядок визначення фінансових результатів за видами діяльності підприємства 19
РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 21
РОЗДІЛ IV. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 24
4. 1. Синтетичний та аналітичний облік доходів діяльності підприємства 24
4. 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 28
4. 3. Відображення в обліку фінансових результатів діяльності підприємства 37
РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТзОВ «КОМПАНІЯ «ЗЕВС ЛТД» 42
5. 1. Характеристика господарської діяльності підприємства 42
5. 2. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 44
5. 3. Аналіз результатів обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 50
5. 4. Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 51
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59

Файлы: 1 файл

Diplomna_robota_Oblik_vitrat_dokhodiv_ta_finan.docx

— 126.63 Кб (Скачать файл)

Доходи, що виникають у процесі  фінансової діяльності підприємства (дивіденди, відсотки, інші доходи, одержані від  фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються методом участі і капіталі)), відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 73 «Інші фінансові доходи», який має такі субрахунки:

 • 731 «Дивіденди одержані»;
 • 732 «Відсотки одержані»;
 • 733 «Інші доходи від фінансових операцій».

Бухгалтерські записи відображення операцій з рахунком 73 «Інші фінансові доходи».

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Нараховану суму дивідендів, процентів, роялті, що підлягають отриманню.

373

73

2.

Віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітний рік, до складу фінансового  результату від фінансових операцій.

73

792


Для узагальнення інформації про доходи, що виникають у процесі звичайної  діяльності, але не пов’язані з  операційною діяльністю підприємства, призначений рахунок 74 «Інші доходи», який має такі субрахунки:

 • 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;
 • 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;
 • 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»;
 • 744 «Дохід від не операційної курсової різниці»;
 • 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;
 • 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Бухгалтерські записи з відображення операцій від іншої звичайної  діяльності мають такий вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відображено реалізацію фінансових інвестицій.

37

741

2.

Відображено реалізацію необоротних  активів.

36

742

3.

Нараховано ПДВ з продажної вартості необоротних активів.

742

641

4.

Одержання доходу від не операційних  курсових різниць.

30

744

5.

Дохід від безоплатно отриманих оборотних  активів.

20

745

6.

Віднесено суму до оцінки об’єкта, які  раніше були уцінені до складу доходу.

10

746

7.

Дохід від фінансової оренди активів.

37

746


Для відображення доходів, що виникли  внаслідок надзвичайних подій, призначений  рахунок 75 «Надзвичайні доходи». На кредиті рахунка відображають визнану суму відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, на дебеті — списання на рахунок фінансових результатів. Рахунок має такі субрахунки:

 • 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;
 • 752 «Інші надзвичайні доходи».

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку надзвичайних подій та страхових платежів мають наступний вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відшкодування вартості майна страховою  організацією (якщо майно було застраховано).

31

75

76

2.

Віднесено суму надзвичайних доходів  на рахунок фінансових результатів.

75

794


Для відображення доходів, що виникли  внаслідок платежів страхування, призначений  рахунок 76 «Страхові платежі».

4.  2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства.

Витрати, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського  обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291. відображають на рахунках 8-го та 9-го класу.

Для обліку витрат підприємства можуть бути використані рахунки класу 8 «Витрати за елементами». Вони призначені для суб`єктів малого підприємництва та організацій некомерційного спрямування, які використовують їх замість рахунків класу 9 «Витрати діяльності», однак можливим є й паралельне використання рахунків цих класів.

Облік витрат за елементами передбачає групування витрат за їх однорідності, незалежно від того, на які конкретно цілі витрати здійснені.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку рахунки класу 8 «Витрати за елементами» призначені для обліку витрат за елементами. За дебетом цих рахунків протягом звітного періоду здійснюється відображення витрат по мірі їх виникнення, а за кредитом списання у кінці звітного періоду на дебет рахунка 79 «Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Витрати діяльності», якщо облік витрат на підприємстві ведеться за схемою розгорнутого обліку. Рахунки класу 8 залишків не мають.

На рахунку 80 «Матеріальні витрати» обліковують матеріальні витрати за звітний період. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 «Витрати».

Підприємства малого бізнесу можуть використовувати рахунок 80 та інші рахунки класу 8 замість рахунків класу 9; інші підприємства – як рахунок для управлінських цілей і для збирання статистичних даних.

На дебеті рахунка 80 «Матеріальні витрати» відображають суми визнаних матеріальних витрат, на кредиті – їх списання. Рахунок 80 має такі субрахунки:

 • 801 «Витрати сировини й матеріалів»;
 • 802 «Витрати купівельних напвфабрикатів та комплектуючих виробів»;
 • 803 «Витрати палива й енергії»;
 • 804 «Витрати тари і тарних матеріалів»;
 • 805 «Витрати будівельних матеріалів»;
 • 806 «Витрати запасних частин»;
 • 807 «Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення»;
 • 808 «Витрати товарів»;
 • 809 «Інші матеріальні витрати».

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку матеріальних витрат мають наступний вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відпущено у виробництво сировину і матеріали

801

201

23

801


 

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» призначений для обліку витрат на оплату праці за звітний період.

На дебеті рахунка 81 «Витрати на оплату праці» відображають суму визнаних витрат на оплату праці, на кредиті їх списання. Рахунок 81 має  такі субрахунки:

 • 811 «Виплати за окладами й тарифами»;
 • 812 «Премії та заохочення»;
 • 813 «Оплата відпусток»;
 • 814 «Оплата іншого невідпрацьованого часу»;
 • 816 «Інші витрати на оплату праці»

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку витрат на оплату праці мають наступний вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

 

Нараховано заробітну плату апарату управління цеху

811

661

91

811


 

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» призначений для обліку витрат, пов`язаних з відрахуваннями на соціальні заходи.

На дебеті рахунка 82 «Відрахування на соціальні  заходи» відображають збільшення понесених  витрат, пов`язаних з відрахуваннями на соціальні заходи, на кредиті  – їх списання. Рахунок 82 має такі субрахунки:

 • 821 «Відрахування на пенсійне забезпечення»;
 • 822 «Відрахування на соціальне страхування»;
 • 823 «Страхування на випадок безробіття»;
 • 824 «Відрахування на індивідуальне страхування».

 

 

 

 

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку відрахувань на соціальні заходи мають наступний вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Зроблено нарахування на заробітну  плату органам пенсійного страхування.

821

651

23

821

2.

Зроблено нарахування на заробітну  плату органам соціального страхування.

822

653

23

822

3.

Зроблено нарахування на заробітну  плату органам соціального страхування  на випадок безробіття.

823

653

23

823


Рахунок 83 «Амортизація» призначений для обліку сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.

На дебеті рахунка 83 «Амортизація» відображають суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на кредиті – їх списання. Рахунок 83 має такі субрахунки:

 • 831 «Амортизація основних засобів»;
 • 832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів»;
 • 833 «Амортизація нематеріальних активів»;

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку амортизації мають наступний вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення.

831

131

23

831


 

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» призначений для обліку операційних витрат, які не відображаються на інших рахунках 8-го класу.

Ці витрати переважно визнаються як витрати періоду, якщо не входять до собівартості виробництва продукції. Зокрема, до інших операційних витрат належать вартість робіт, послуг, одержаних від сторонніх підприємств, нараховані податки та інші обов`язкові збори і платежі (крім податків на прибуток), втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій та ін.

  На дебеті рахунка 84 «Інші операційні витрати» відображають суму визнаних витрат, на кредиті – їх списання.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку інших операційних витрат  мають  наступний вигляд.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відображено витрати на утримання  виробничих приміщень.

841

631

91

841


На рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображають собівартість реалізованої продукції, фактичну собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок). Адміністративні витрати, витрати  на збут та інші операційні витрати не включають до виробничої собівартості готової та реалізованої продукції. Інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду. Рахунок  90 має такі субрахунки:

Информация о работе Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»