Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2013 в 19:57, курсовая работа

Описание работы

На підставі вищезазначеного метою виконання дипломної роботи є вивчення організації та методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів.
Відповідно мети у дипломній роботі поставлені та підлягають розв’язанню наступні завдання:
розглянути фінансові результати як складову господарської діяльності підприємства;
дослідити нормативно-правове регулювання та провести огляд спеціальної літератури з обліку доходів, витрат та фінансових результатів;
розглянути організаційно-економічну характеристику ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;
дослідити методику бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;
визначити та обґрунтувати напрямки удосконалення методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД».

Содержание работы

ВСТУП .3
РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА .6
1. 1. Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація .6
1. 2. Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація .8
1. 3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 11
1. 4. Нормативні дані для організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства 13
РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 16
2. 1. Облік доходів за видами діяльності та їх оцінка 16
2. 2. Облік витрат за видами діяльності та формування собівартості 18
2. 3. Порядок визначення фінансових результатів за видами діяльності підприємства 19
РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 21
РОЗДІЛ IV. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 24
4. 1. Синтетичний та аналітичний облік доходів діяльності підприємства 24
4. 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 28
4. 3. Відображення в обліку фінансових результатів діяльності підприємства 37
РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТзОВ «КОМПАНІЯ «ЗЕВС ЛТД» 42
5. 1. Характеристика господарської діяльності підприємства 42
5. 2. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 44
5. 3. Аналіз результатів обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 50
5. 4. Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 51
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59

Файлы: 1 файл

Diplomna_robota_Oblik_vitrat_dokhodiv_ta_finan.docx

— 126.63 Кб (Скачать файл)

 

2.  3. Порядок визначення фінансових результатів  за видами діяльності підприємства.

Облік фінансових результатів  операційної діяльності.

Від операційної діяльності підприємства одержують певний фінансовий результат.

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операційну діяльність поділяють  на:

 • Основну діяльність (діяльність пов’язана із продажем готової продукції, робіт, послуг, а в торгівлі — товарів);
 • Іншу операційну діяльність (діяльність із передання в оренду основних засобів, нематеріальних активів; продажу оборотних активів);
 • Діяльність з операцій із тарою, з інвентаризації, конвертації (продажу) іноземної валюти, з одержання грантів і субсидій, одержання (чи сплати) пені, штрафів, неустойок.

Облік результатів фінансової діяльності.

Фінансова діяльність — діяльність, яка зумовлює зміни розміру й складу власного та запозиченого капіталу.

Фінансова діяльність підприємства пов’язана  з залученням грошових коштів через  випуск акцій і облігацій, збільшення статутного фонду та одержання кредитів і позик у банківських і  небанківських установах. Таким  чином, фінансова діяльність — це залучення капіталу.

Облік результатів інвестиційної  діяльності.

Інвестиційна діяльність — придбання й реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Облік фінансових результатів  від надзвичайних подій.

Ведеться облік фінансових результатів  від надзвичайних подій — тобто подій, які відрізняються від звичайної і відбуваються зрідка або нерегулярно (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії та ін.).

 

РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА.

 

Документація як елемент  методу бухгалтерського обліку —  це спосіб суцільного та безперервного  відображення господарських операцій за допомогою бухгалтерських документів.

Кожна господарська операція повинна бути обов'язково оформлена  відповідним документом, складеним  з дотриманням певних вимог. Без  документа операція не може бути відображена в обліку.

Повне документальне оформлення витрат, доходів та фінансових результатів  діяльності підприємства відображається при складані фінансової звітності.

Вимоги  до фінансової звітності встановлені  Положенням (стандартом) бухгалтерського  обліку 1, затвердженого наказом  Міністерства фінансів України від 31.03 .99 р. № 87.

До фінансової звітності підприємства відносяться:

 • Баланс;
 • Звіт про фінансові результати;
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Звіт про власний капітал;
 • Примітки і пояснення.

Фінансова звітність повинна розкрити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарсько-фінансової діяльності підприємства. Квартальний бухгалтерський звіт обмежується балансом і звітом про фінансові результати. В такому ж обсязі складається скорочена  за кількістю показників фінансова  звітність суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів  господарської діяльності.

Метою складання  фінансової звітності є надання  користувачам звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття управлінських рішень. За загальними положеннями П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" господарсько-фінансова діяльність підприємства складається із звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Статті  доходів і витрат, пов’язаних з  господарсько-фінансовою діяльністю підприємства, розміщені в Звіті про фінансові  результати відповідно до класифікації діяльності підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності  є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня  звітного періоду. Проміжна (місячна  та квартальна) звітність складається  наростаючим підсумком з початку  звітного періоду.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена в фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період відображаються у  Звіті про фінансові результати, що складається згідно з П(С)БО 3. Цим Положенням визначені зміст  і форма Звіту про фінансові  результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Для малих  підприємств може передбачатися  спрощена форма Звіту про фінансові  результати.

Метою складання  Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої  та неупередженої інформації про  доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний  період.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті необхідно порівняти  доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання  цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають в бухгалтерському  обліку, а на підставі цього обліку в Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в  момент надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).

При способі  нарахування дохід у Звіті  про фінансові результати відображається в момент надходження активу або  погашення зобов’язань, які приводять  до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок  внесків учасників). Витрати відображаються у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які  призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або  розподілу власникам). Згортання (перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Положенням "Звіт про фінансові результати" (пункти 12 - 37) встановлено економічний  зміст статей доходів і витрат та порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту  Про фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення  бухгалтерського обліку доходів  і витрат підприємства. Як і в  Звіті про фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті, що дають можливість визначити фінансовий результат  від звичайної діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної  діяльності - від основної та іншої  діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної  оцінки діяльності підприємства.

 

РОЗДІЛ IV. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

4.  1. Синтетичний та аналітичний облік доходів діяльності підприємства.

У бухгалтерському обліку для обліку доходів Планом рахунків передбачено 7 клас рахунків — «Доходи і результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки відображають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки починають новий звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за даний період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при складанні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять місяців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкція до нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та витрат щомісяця або по закінчені звітного року.

Схематично взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат має наступний вигляд:<Рис. 4.1. Взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат.

 

Для узагальнення в бухгалтерському  обліку інформації про реалізацію готової  продукції, доходи від страхової  діяльності, а також суми знижок, наданих покупцям, та інші вирахування  з доходів Планом рахунків бухгалтерського  обліку передбачено рахунок 70 «Доходи від реалізації», до якого відкривають такі субрахунки:

 • 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;
 • 702 «Дохід від реалізації товарів»;
 • 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;
 • 704 «Вирахування з доходу»;
 • 705 «Перестрахування».

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції:

 

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відображено виручку від реалізації готової продукції.

36

701

2.

Відображено нарахування ПДВ.

701

641

3.

Списання чистого доходу.

701

791


Суми інших доходів від операційної  діяльності підприємства відображаються на рахунку 71 «Інші операційний дохід» на відповідних субрахунках:

 • 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»;
 • 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активі»;
 • 713 «Дохід від операційної оренди активів»;
 • 714 «Дохід від операційної курсової різниці»;
 • 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»;
 • 716 «Відшкодування раніше списаних активів»;
 • 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»;
 • 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»;
 • 719 «Інші доходи від операційної діяльності»;

 

 

Бухгалтерські записи на відображення операцій, пов’язаних із одержанням доходів від іншої операційної діяльності, відображаються наступними проводками.

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відображено дохід від реалізації оборотних активів.

36

712

2.

Нараховане ПДВ від вартості реалізації оборотних активів.

712

641

3.

Відображено реалізацію іноземної валюти.

36

711

4.

Одержано дохід від операційної  оренди.

37

713

5.

Одержано дохід від операційних  курсових різниць.

362

714

6.

Одержані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки).

31

715

7.

Списано кредиторську заборгованість по закінченні строку позовної давності.

63

717

8.

Одержання коштів цільового фінансування.

48

718

9.

Віднесення іншого операційного доходу на фінансові результати.

71

791


 

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні  або спільні підприємства, облік  яких ведеться за методом участі в  капіталі, призначено рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі». Він має такі субрахунки:

 • 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»;
 • 722 «Дохід від спільної діяльності»;
 • 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства»;

Бухгалтерські записи відображення операцій з рахунком 72 «Дохід від участі в капіталі».

п/п

Найменування операції

Кореспонденція

Д-т

К-т

1.

Відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі.

141

72

2.

Віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій.

72

792

Информация о работе Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»