Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2013 в 19:57, курсовая работа

Описание работы

На підставі вищезазначеного метою виконання дипломної роботи є вивчення організації та методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів.
Відповідно мети у дипломній роботі поставлені та підлягають розв’язанню наступні завдання:
розглянути фінансові результати як складову господарської діяльності підприємства;
дослідити нормативно-правове регулювання та провести огляд спеціальної літератури з обліку доходів, витрат та фінансових результатів;
розглянути організаційно-економічну характеристику ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;
дослідити методику бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»;
визначити та обґрунтувати напрямки удосконалення методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД».

Содержание работы

ВСТУП .3
РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА .6
1. 1. Облік доходів, критерії їх визнання та класифікація .6
1. 2. Облік витрат, критерії їх визнання та класифікація .8
1. 3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 11
1. 4. Нормативні дані для організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства 13
РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 16
2. 1. Облік доходів за видами діяльності та їх оцінка 16
2. 2. Облік витрат за видами діяльності та формування собівартості 18
2. 3. Порядок визначення фінансових результатів за видами діяльності підприємства 19
РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 21
РОЗДІЛ IV. ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 24
4. 1. Синтетичний та аналітичний облік доходів діяльності підприємства 24
4. 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 28
4. 3. Відображення в обліку фінансових результатів діяльності підприємства 37
РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТзОВ «КОМПАНІЯ «ЗЕВС ЛТД» 42
5. 1. Характеристика господарської діяльності підприємства 42
5. 2. Порядок обліку витрат, доходів та фінансових результатів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 44
5. 3. Аналіз результатів обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 50
5. 4. Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» 51
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59

Файлы: 1 файл

Diplomna_robota_Oblik_vitrat_dokhodiv_ta_finan.docx

— 126.63 Кб (Скачать файл)

 

1.  3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Від будь-якої діяльності підприємства одержують певний фінансовий результат.

Фінансовий результат — це приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Фінансовим результатом господарської  діяльності підприємства є збиток або  прибуток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу тобто реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Крім того, підприємство може реалізовувати (продавати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності.

Прибуток формується поступово  протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить  прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці  між виручкою від реалізації і  витратами на виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи, витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують або зменшують  суму прибутку чи збитків, — це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов`язані з надзвичайними подіями.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку або збитку звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

Прибуток  — це сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними витрати.

Збитки — це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток або збиток формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності.

Чистий прибуток включає  в себе:

 • Чистий дохід від реалізації продукції;
 • Валовий прибуток або збиток;
 • Фінансові результати від операційної діяльності;
 • Фінансові результати від звичайної діяльності;
 • Фінансові результати від надзвичайної діяльності;
 • Чистий прибуток (збиток).

Остаточний фінансовий результат — чистий прибуток або збиток визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період. Розрахунок чистого прибутку згідно з формою звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» здійснюється в кілька етапів (див. рис. 1.3.).
 

Рис. 1.3. Розрахунок остаточного фінансового результату діяльності підприємства.

 

Розмір та характер прибутків і  збитків тобто фінансових результатів за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

 

1.  4. Нормативні дані для організації обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Норми П(С)БО 15 «Доходи» застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Положення не поширюється на доходи, пов'язані з:

 • договорами оренди;
 • дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі;
 • страховою діяльністю;
 • первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції;
 • змінами вартості інших поточних активів;
 • природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства;
 • видобуванням корисних копалин

Норми П(С)БО 16 «Витрати» застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від  форм власності (крім банків і бюджетних  установ).

Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами  з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених П(С)БО 18 "Будівельні контракти". Положення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, пов'язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.

Законодавче і нормативне регулювання  фінансової звітності підприємств  здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні» від 16.07.09 №996-XIV, у відповідності  до Постанови Кабінету Міністрів  України від 28.02.2006 р. №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та ряду положень (стандартів) бухгалтерського  обліку в Україні. В п.1 ст.2 Закону України від 16.07.06 №996-XIV говориться, що всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, зобов'язані  вести бухгалтерський облік і  подавати бухгалтерську звітність  згідно з законодавством.

Фінансову звітність подають всі  юридичні особи незалежно від  організаційно-правової форми і  форми власності у термін, встановлений Порядком №419, тобто не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Відповідно до ст.186 КоАП порушення термінів або ненадання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень тягне за собою накладання штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів, на посадових осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за організацію  бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення фіксування всіх господарських  операцій та зберігання оброблених первинних  документів, регістрів обліку, звітності  протягом встановленого терміну  відповідно до ст.8 п.3 Закону №996 покладено  на власника (власників) або уповноважений  орган (посадову особу), які згідно з  законодавством чи установчими документами здійснюють керівництво підприємством. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені терміни фінансової звітності.

Загальні вимоги до фінансової звітності  викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1, затвердженому  наказом Міністерства фінансів України  від 31.03.99 №87. Це положення визначає: мету фінансових звітів, їх склад, звітний  період, якісні характеристики та принципи, котрими належить керуватися під  час складання фінансових звітів, вимоги до розкриття інформації у  фінансових звітах. Проте тут не розглядаються правила складання  консолідованої фінансової звітності. Форми, перелік статей фінансових звітів та їхній зміст установлені П(С)БО 2-6.

 

РОЗДІЛ II. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

2.  1. Облік  доходів  за видами діяльності  та їх оцінка.

Для відображення в бухгалтерському обліку і складанні  фінансової звітності зокрема, Звіту  про фінансові результати, події, пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за видами діяльності (див. рис. 2.1.).

  

Рис. 2.1. Класифікація видів діяльності.

Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності.

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов'язана  з виробництвом продукції, або реалізованої продукції, що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу.

Доходи від операційної  діяльності включають:

 • дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • інші операційні доходи (різні доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції, а саме: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо).

Облік доходів від іншої  звичайної діяльності.

Доходи від інших  операцій підприємства, які виникли  у процесі його звичайної діяльності. До таких операцій належать:

 • реалізація фінансових інвестицій;
 • реалізація необоротних активів;
 • доходи від не операційних курсових різниць;
 • дохід від безоплатно отриманих оборотних активів;
 • інші доходи.

Облік доходу від надзвичайних подій.

Доходи і витрати, що виникають  внаслідок аварій, стихійного лиха та інших подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та не виникають часто або регулярно.

Облік доходів від фінансових операцій.

Доходи від фінансової діяльності включають:

 • Дохід від участі в капіталі (використовується для відображення прибутку, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування);
 • Інші фінансові доходи.

Оцінка доходу.

У бухгалтерському обліку дохід  відображають, у сумі справедливої вартості активів – отриманих  або тих, що мають бути отримані.

Сума доходу, яка виникає у  результаті господарської операції, як правило, визначається за домовленістю між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої  компенсації або компенсації, яка  може бути отримана, з урахуванням  будь-якої торгової знижки, наданої  підприємством.  

 

2.  2. Облік  витрат за видами діяльності та формування собівартості.

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування втрат за їх призначенням.

Витрати операційної діяльності.

Поділяються на такі, що безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат включається до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а друга обліковується відокремлено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Витрати фінансової діяльності.

Відносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою, а також витрати, пов’язані  із залученням позикового капіталу.

Витрати інвестиційної  діяльності.

Включаються в себе витрати  на капітальне будівництво, придбання  та виготовлення основних засобів, нематеріальних активів, придбання довгострокових та поточних фінансових інвестицій, а  також витрати, пов’язані з реалізацією  необоротних активів і фінансових інвестицій.

Витрати від надзвичайних подій.

Включають втрати від стихійного лиха, від техногенних катастроф і  аварій та інші.

Формування собівартості.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована  протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції включають:

 • прямі виробничі витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання  виробничої собівартості продукції  встановлює підприємство.

Информация о работе Автоматизація обліку витрат, доходів та фінансових результатів на ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД»