Аналіз збалансованості вхідного і вихідного грошового потоку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2014 в 22:44, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи – розробка шляхів поліпшення показників збалансованості грошового потоку для стабілізації загального стану підприємства.
Предмет дослідження – структура та динаміка показників збалансованості грошо
Методи дослідження – детермінований факторний аналіз, прогнозування, опис, економічний аналіз.

Содержание работы

РЕФЕРАТ………………………………………………………………………….2
ВСТУП………………………………………………………………….……….3-4
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………………...5-12
1.1. Сутність, форми та структура грошових потоків підприємства ……...5-10
1.2 . Методика розрахунку і аналізу збалансованості грошових потоків...10-12
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ…………………………..13-23
2.1. Загальна характеристика підприємства………………………………..13-14
2.2. Аналіз вхідного і вихідного грошового потоку………………………14-17
2.3. Аналіз збалансованості вхідного і вихідного грошового потоку….....18-19
2.4. Факторний аналіз………………………………………………………..19-23
РОЗДІЛ 3. ВИСНОВКИ ……………………………………………….….…24-28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...…………………..29

Файлы: 1 файл

курсовая ек анализ.docx

— 124.00 Кб (Скачать файл)

- розробка пропозицій з реалізації резервів підвищення ефективність використання коштів.

 

 

1.2 . Методика розрахунку  і аналізу збалансованості грошових  потоків

 

Від обсягів і швидкості руху грошового обігу, ефективності керування ним безпосередньо залежать платоспроможність і ліквідність підприємства. Тому аналіз грошових потоків є основою оцінки і прогнозування платоспроможності підприємства, дає змогу об'єктивніше оцінити його фінансовий стан. Аналіз грошових потоків проводять по підприємству в цілому, а також у розрізі основних видів господарської діяльності і центрах відповідальності. Основними джерелами інформації для аналізу формування і розміщення капіталу підприємства є дані фінансової звітності:

  1. форма № 1 "Баланс";

  1. форма № 2 "Звіт про фінансові результати";

  1. форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів";

  1. форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності",

  1. дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками грошових коштів

У першу чергу проводять горизонтальний аналіз грошових потоків: вивчають динаміку обсягу формування додатного, від'ємного і чистого грошового потоку підприємства в розрізі окремих джерел, розраховують темпи їхнього зростання і приросту, визначають тенденції зміни їхнього обсягу.

Темпи приросту чистого грошового потоку зіставляють з темпами приросту активів підприємства (ТРА) і з темпами приросту обсягів виробництва (реалізації) продукції (ТРП). Для нормального функціонування підприємства, підвищення його фінансової стабільності і платоспроможності потрібно, щоб темпи зростання обсягів продажів були вищі від темпів зростання активів, а темпи зростання чистого грошового потоку випереджали темпи зростання обсягу продажів:

 

100<ТрА<ТрП<ТрЧГП.

 

Паралельно проводять і вертикальний (структурний) аналіз додатного, від'ємного і чистого грошових потоків:

а) за видами господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), що дасть змогу установити частку кожного виду діяльності у формуванні додатного, від'ємного і чистого грошового потоків;

б) за окремими внутрішніми підрозділами (центрами відповідальності), що покаже внесок кожного підрозділу у формування грошових потоків;

в) за окремими джерелами надходження і напрямами витрати коштів, що дає можливість установити частку кожного з них у сформуванні загального грошового потоку. При цьому визначають роль і місце чистого прибутку у формуванні ЧГП, виявляють ступінь достатності амортизаційних відрахувань для відтворення основних засобів і нематеріальних активів.

Результати горизонтального і вертикального аналізу служать базою проведення фундаментального (факторного) аналізу формування чистого грошового потоку.

Важливим етапом аналізу руху грошових коштів є визначення

показників, які відображають якість управління грошовими потоками.

Фінансовий стан вважається стійким якщо забезпечується збалансованість

надходження грошових коштів і їх виплат

Рівень збалансованості грошових потоків оцінюють за допомогою коефіцієнта збалансованості   який розраховують за формулою :

,

  де kзгп - коефіцієнт збалансованості вхідного і вихідного грошових потоків підприємства; ГПвх - обсяг вхідного грошового потоку підприємства; ГПвих - обсяг вихідного грошового потоку підприємства.

Оптимальним уважають значення показника, що дорівнює 1,0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.

 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

 

2.1. Загальна характеристика  господарської діяльності ТОВ  «Фінансова компанія «Юг Капітал»

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінансова компанія «Юг Капітал» (надалі – «Товариство») зареєстровано 27 березня 2012 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців – 10741020000042124, відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Дмитрівська , будинок 37, літера «Б», м. Київ, 01054.

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг.

Предметом діяльності Товариства є:

- факторинг;

- фінансовий лізинг;

- надання фінансових кредитів  за рахунок власних коштів;

- залучення фінансових  активів юридичних осіб із  зобов’язанням щодо наступного  їх повернення;

- надання поручительств;

- надання гарантій;

- надання позик.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Свідоцтва ФК №331, виданого Національної комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Облікова кількість працівників Товариства складає 3 особи

У своїй  діяльності управління керується законами України, Статутом підприємства.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і надає її Засновнику або уповноваженого ним органу та відповідним органам державного управління. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством України. Фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється згідно Статуту.

Управління підприємством здійснюється Засновником (директором), до компетенції якого належить: внесення змін та доповнень до Статуту; затвердження програми діяльності підприємства та звітів про її виконання; вирішення питання про припинення діяльності підприємства тощо. Також директор підприємства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну,  але не менше трьох років.

Згідно Статуту, власною продукцією підприємства є товари та послуги, що надані з повними витратами на собівартість, в тому числі на заробітну плату, оренду обладнання, приміщення, транспортні засоби та інше.

За своїми зобов’язаннями підприємство відповідає усім своїм майном, на яке згідно  з чинним законодавством України може  бути накладене стягнення на вимогу кредиторів.

У своїй діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» керується чинним законодавством України, підзаконними нормативними актами, актами  місцевих органів влади і управління та Статутом.

 

2.2. Аналіз вхідного  і вихідного грошового потоку

 

Необхідні дані беруться з форм бухгалтерської звітності: «Бухгалтерського балансу» і «Звіту про рух грошових коштів.

 

 

Таблиця 2.1.

Вхідний грошовий потік

Показник

2012 рік

 

2013 рік

 

Відхилення

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

I.Операційна  діяльність

           

Надходження від

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

44

1,34

1573

5,27

1529

3,93

II.Інвестиційна  діяльність

           

Надходження від погашення позик

50

1,52

-

0,17

50

-1,35

III.Фінансова  іяльність

           

Надходження від:

           

Власного капіталу

3200

97,15

3200

10,73

0

-86,42

Отримання позик

-

 

25000

83,83

25000

83,83

Загальний обсяг вхідного потоку

3294

100

29823

100

26529

0


 

 

Дані таблиці 2.1. свідчать, що в цілому на ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» станом на 2013 рік грошовий коштів надійшло майже на 30 тисяч більше  у порівнянні з 2012 роком, що пов’язано перш за все, з отриманням позик.

У результаті горизонтального аналізу можна зазначити, що основну частку від загального надходження грошових коштів за останні 2 роки займає операційна та фінансова діяльність.

Разом з тим результати аналізу структури надходжень грошових потоків дають змогу визначити основні їх джерела. Так, у 2013 році до них можна віднести:

- залучення позик (83,83%);

- надходження від власного  капіталу (10,73%);

- надходження від реалізації  продукції (5,27%).

Аналіз формування вихідного грошового потоку ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» наведено в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2.

Вихідний грошовий потік

 

Показник

 

2012 рік

 

2013 рік

 

Відхилення

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

I.Операційна  діяльність

           

Витрачання на оплату:

           

Товарів (робіт, послуг)

103

3,13

181

0,61

78

-2,53

Праці

16

0,49

26

0,09

10

-0,40

Відрахувань на соціальні заходи

8

0,24

13

0,04

5

-0,20

Зобов’язань з податків та зборів

5

0,15

6

0,02

1

-0,13

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

2

0,06

1

0,003

-1

-0,06

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків та зборів

3

0,09

5

0,02

2

-0,07

II.Інвестиційна  діяльність

           

Витрачання на придбання:

           

Фінансових інвестицій

   

3200

10,75

3200

10,75

III.Фінансова  діяльність

           

Витрачання на:

           

Погашення позик

3150

95,83

25013

83,99

21863

-11,84

На сплату відсотків

   

1335

4,48

1335

4,48

Загальний обсяг вхідного потоку

3287

100

29780

100

26493

0


 

 

Згідно з розрахунками таблиці 2.2. величина витрат підприємства з кожним роком збільшується, приріст витрат становив 26493 тис. грн. або у 9 разів. Доцільно зазначити, що у 2013 році майже 84% витрачено на фінансову діяльність, а саме погашення позик.

Основними напрямками використання грошових коштів за 2013 рік стали:

- погашення позик (83,99%);

- придбання фінансових  інвестицій (10,75%);

- сплата відсотків (4,48%).

 

 

 

 

2.3. Аналіз збалансованості  вхідного і вихідного грошового  потоку

 

Рівень збалансованості грошових потоків оцінюють за допомогою коефіцієнта збалансованості.

Оптимальним уважають значення показника, що дорівнює 1,0. Отже, незважаючи на невелике зменшення показника, грошові кошти балансують у межах нормативного значення.

Наступним проведемо перелік основних показників, які характеризують збалансованість грошового потоку ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал».

 

Таблиця 2.3.

 

Показники збалансованості руху грошових потоків

 

Показник

 

Формула для розрахунку

 

2012

рік

 

2013 рік

 

Відхилення

Коефіцієнт достатності ЧГП підприємства

 

 

1,21

0,42

 

-0,79

 

Коефіцієнт "якості" чистого грошового потоку

 

 

0,53

-0,55

 

-1,08


 

 

Результати розрахунку коефіцієнта достатності грошових коштів показали, що протягом аналізує мого періоду у товариства було достатньо коштів для покриття витрат, оскільки значення коефіцієнта знаходиться в межах 1. Значення коефіцієнта «якості» ЧГП зменшилося на 1,08 пунктів, що свідчить про погіршення його стану через зменшення частки прибутку в формуванні грошового потоку

 

 

2.4. Факторний аналіз  грошових потоків ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал»

 

 

Для дослідження грошових потоків товариства факторним аналізом необхідно преш за все визначити фактори для його проведення.

Таблиця 2.4.

Вихідні дані по руху грошових коштів на підприємстві за звітний і плановий роки, тис. грн..

Показники

Умовні позначення

Базовий рік (2012)

Звітний рік (2013)

Відхилення

Абсолютне, тис. грн

Відносне, %

Чистий рух коштів від операційної  діяльності

 

ЧГПод

-88

 

 

1347

 

 

1435

 

-1531

Чистий рух коштів від інвестиційної  діяльності

 

ЧГПід

50

 

-3200

 

-3250

-6400

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

ЧГПфд

50

1852

1802

3704

Чистий рух грошових коштів

 

ЧГП

 

 

-220000

 

 

-7982860800

 

 

-7982640800

 

36285

 

Информация о работе Аналіз збалансованості вхідного і вихідного грошового потоку