Аналіз збалансованості вхідного і вихідного грошового потоку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2014 в 22:44, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи – розробка шляхів поліпшення показників збалансованості грошового потоку для стабілізації загального стану підприємства.
Предмет дослідження – структура та динаміка показників збалансованості грошо
Методи дослідження – детермінований факторний аналіз, прогнозування, опис, економічний аналіз.

Содержание работы

РЕФЕРАТ………………………………………………………………………….2
ВСТУП………………………………………………………………….……….3-4
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………………...5-12
1.1. Сутність, форми та структура грошових потоків підприємства ……...5-10
1.2 . Методика розрахунку і аналізу збалансованості грошових потоків...10-12
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ…………………………..13-23
2.1. Загальна характеристика підприємства………………………………..13-14
2.2. Аналіз вхідного і вихідного грошового потоку………………………14-17
2.3. Аналіз збалансованості вхідного і вихідного грошового потоку….....18-19
2.4. Факторний аналіз………………………………………………………..19-23
РОЗДІЛ 3. ВИСНОВКИ ……………………………………………….….…24-28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...…………………..29

Файлы: 1 файл

курсовая ек анализ.docx

— 124.00 Кб (Скачать файл)

 

 

Зміст

РЕФЕРАТ………………………………………………………………………….2

ВСТУП………………………………………………………………….……….3-4

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………………...5-12

1.1. Сутність, форми та структура грошових потоків підприємства ……...5-10

1.2 . Методика розрахунку  і аналізу збалансованості грошових  потоків...10-12

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ…………………………..13-23

2.1. Загальна характеристика  підприємства………………………………..13-14

2.2. Аналіз вхідного  і вихідного грошового потоку………………………14-17

2.3. Аналіз збалансованості  вхідного і вихідного грошового  потоку….....18-19

2.4. Факторний аналіз………………………………………………………..19-23

РОЗДІЛ 3. ВИСНОВКИ ……………………………………………….….…24-28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...…………………..29

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота «Аналіз збалансованості грошових потоків підприємста»: 29 с.,  10 формул, 4 табл., 12 джерел.

Об’єкт дослідження – аналіз збалансованості грошових потоків ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал».

 за 2012-1013 рр.

Мета роботи –  розробка шляхів поліпшення показників збалансованості грошового потоку для стабілізації загального стану підприємства.

Предмет дослідження – структура та динаміка показників збалансованості грошо

Методи дослідження – детермінований факторний аналіз, прогнозування, опис, економічний аналіз.

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних задач:

 • розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, а саме, висловити задачі, послідовність і методику аналізу;
 • продемонструвати вживання висловленої методики на практиці, а саме, розглянути на прикладі діяльності підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал». Проаналізувати формування і динаміку прибутку, провести  факторний аналіз прибутку.
 • На основі проведеного аналізу виявити існуючі резерви збільшення прибутку, розробити і запропонувати комплекс заходів, направлених  на  використання виявлених резервів.

Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПРИБУТОК, ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК, ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ.

 

 

ВСТУП

 

Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання. Необхідність в контролі та економічному аналізі грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому.

Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці аналізу рух коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш важливої – динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми неплатежів.

У зв’язку з цим тема роботи, в якій сформульовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування системи аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємств, є актуальною.

Метою роботи є здійснення поглибленого аналізу управління грошовими потоками підприємства. Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі завдання:

- дослідити теоретичні  основи поняття грошових потоків  підприємства;

- розглянути основні аспекти  формування системи управління  грошовими потоками;

- провести комплексний  аналіз стану, структури та ефективності  грошових потоків на підприємстві;

- запропонувати механізм  удосконалення управління грошовими  потоками.

Об’єктом дослідження є грошові потоки вітчизняного підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал».

Для вирішення визначених завдань та досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: монографічний, статистичний, балансовий, коефіцієнтний, метод порівняльного аналізу, метод прямого структурного аналізу, моделювання.

Інформативною базою дослідження виступили праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у сфері аналізу грошових коштів, матеріали спеціалізованої періодичної преси, нормативно-правові матеріали та фінансова звітність підприємства.

 

 

РОЗДІЛ 1.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1.Сутність, форми  та структура грошових потоків  підприємства 

 

Господарська діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з рухом коштів. Кожна господарська операція супроводжується або надходженням, або витратою коштів. Кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Безперервний процес руху коштів у часі являє собою грошовий потік.

Поняття грошових коштів тісно пов’язане з поняттям грошових потоків. Деякі автори їх ототожнюють, що на нашу думку є помилковим, адже грошові потоки відображають динаміку руху грошових коштів за певний період та не дозволяють отримати інформацію про наявність коштів на певну дату.

В економічній літературі сформувалися два основні підходи до визначення категорії грошовий потік:

– грошовий потік – це різниця між отриманими і виплаченими підприємством коштами за певний визначений період, тобто це сума надлишку або недостачі грошових коштів;

– грошовий потік – це безперервний рух коштів (обіг), тобто їх надходження й виплати (притоки й відтоки) за певний визначений період.

Визначення грошового потоку в МСБО №7 «Звіт про рух грошових коштів» звучить, як надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів [15]. Визначення «грошовий потік» в П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів» відсутнє, але під ним розуміють поняття «рух грошових коштів», що абсолютно ідентично визначенню «грошовий потік» в МСБО№7.

Аналізуючи вищевикладене, постає питання вибору найбільш вдалого визначення грошового потоку і його уточнення. На нашу думку, «грошовий потік» - це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з факторами часу, структури, ризику і ліквідності.

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками доцільно здійснювати їхню класифікацію за різними ознаками, методичний підхід до якої найбільш докладно висвітлено в працях І. А. Бланка.

1. За спрямованістю руху  коштів виділяють два основних  види грошових потоків:

- позитивний(вхідний) грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін “приплив коштів") (рис.1.1);

- негативний(вихідний) грошовий потік, що характеризує сукупність виплат коштів підприємством у процесі здійснення усіх видів його господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін „відплив коштів") (рис.1.2.).

Слід зазначити їхню тісну взаємозумовленість: збій у часі або в обсязі одного з них зумовлює збій і іншого потоку. Тому їх доцільно розглядати у взаємозв'язку як єдиний об'єкт управління.

2. За методом обчислення  обсягу:

 • валовий грошовий потік - це всі надходження або вся сума витрати коштів в аналізованому періоді;

 • чистий грошовий потік (ЧГП), що становить різницю між додатним (ДГП) і від'ємним (ВГП) потоками коштів в аналізованому періоді.

ЧГП=ДГП-ВГП                                         (1.1.)

ЧГП може бути як додатною, так і від'ємною величиною.

 

 
 
 
Рис.1.1. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві. 
 
 
 
Рис.1.2. Структура вихідних грошових потоків на підприємстві.

 

3. За видами діяльності:

 • грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху і т. ін.);

 • грошовий потік від інвестиційної діяльності - це надходження і витрати коштів, пов'язані з процесом реального і фінансового інвестування;

 • грошовий потік від фінансової діяльності - це надходження і виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів та позик, з виплатою дивідендів і т. ін.

4. За рівнем достатності  обсягу розрізняють:

 • надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах, у результаті чого накопичуються і простоюють вільні залишки готівки на рахунках у банку;

 • дефіцитний грошовий потік, при якому надходження коштів значно нижче від реальних потреб підприємства.

5. За неперервністю формування  розрізняють:

регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому періоді за окремими господарськими операціями здійснюється регулярний приплив або відплив коштів;

дискретний (епізодичний) грошовий потік, пов'язаний зі здійсненням одиничних господарських операцій у розглянутому періоді.

6. За стабільністю часових  інтервалів регулярні грошові  потоки можуть бути:

 • з рівномірними часовими інтервалами;

 • з нерівномірними часовими інтервалами.

7. За періодом часу:

 • короткострокові грошові потоки (до року);

 • довгострокові грошові потоки (понад рік).

8. Залежно від того, коли  надходять кошти - на початку періоду (передоплата) чи наприкінці періоду - розрізняють грошові потоки:

 • пренумерандо;

 • постнумерандо.

9. За видами використовуваних  валют розрізняють:

 • грошові потоки в національній валюти

 • грошові потоки в іноземній валюті.

10. За законністю здійснення  виділяють:

 • легальний грошовий потік, що відповідає чинним правовим нормам і податковому законодавству;

 • нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушенням прийнятих норм з метою відхилення від оподатковування й особистої вигоди.

Розглянуті класифікації дають можливість більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування різних видів грошових потоків на підприємстві. Важлива роль аналізу грошових потоків обумовлена багатьма причинами:

- грошові потоки обслуговують функціонування організації практично переважають у всіх аспектах діяльності;

- оптимальні грошові потоки забезпечують фінансову стабільність і платоспроможність організації;

- раціоналізація грошових потоків сприяє досягненню ритмічності виробничо-комерційного процесу організації;

- ефективне керівництво грошовими потоками скорочує потреба організації у залученні позикового капіталу;

- оптимізація грошових потоків є прискорення оборотності капіталу організації у цілому;

- раціональне використання вивільнених коштів у результаті оптимізації грошових потоків сприяє розширенню масштабів виробництва й зростання виручки від продажу продукції, товарів (робіт, послуг), отриманню додаткових доходів.

Мета аналізу грошових потоків — отримання необхідного обсягу їх параметрів, дають об'єктивну, точну і вчасну характеристику напрямів надходження й витрачання коштів, обсягів, складу, структури, об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх й наявність внутрішніх чинників, надають різноманітний вплив зміну грошових потоків.

Завданнями аналізу грошових потоків організації є:

- оцінка оптимальності обсягів грошових потоків організації;

- оцінка грошових потоків за видами господарську діяльність;

- оцінка складу, структури, напрямів руху коштів;

- встановлення джерел надходження, і напрямків витрачання коштів;

- виявлення і вимір впливу різних гілок чинників формування грошових потоків, і навіть комплексне дослідження чинників, надають на грошові потоки пряме і непрямий вплив;

- встановлення причин відхилення чистого грошового потоку від чистого прибутку;

- розрахунок рівня достатності надходження коштів;

- оцінка динаміки потоків коштів й визначення збалансованості припливу та відтоку коштів за обсягом і часу;

- виявлення і - оцінка резервів поліпшення використання коштів, підтримку достатнього рівня ліквідності підприємства;

Информация о работе Аналіз збалансованості вхідного і вихідного грошового потоку