Аналіз ефективності виробництва молока і резерви його збільшення (на матеріалах ПАТ «Насінневе» Кегичівського району Харківської облас

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2014 в 18:35, курсовая работа

Описание работы

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань ефективності виробництва молока.
Методи та методологія дослідження. Детальне дослідження проводилося із застосуванням наукових методів, основаних на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки.
Інформаційною базою при написанні курсової роботи виступають Закони України нормативно-правові акти, роботи провідних науковців і дослідників, річна звітність сільськогосподарського підприємства ПАТ «Насінневе».

Содержание работы

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Сучасні тенденції виробництва молока……………………………….5
Теоретичні основи сутності ефективності як економічної категорії……...5
Сучасний стан галузі молочного скотарства та основні тенденції її розвитку в Україні…………………………………………………………….8
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика та фінансовий стан ПАТ «Насінневе» Кегичівського району Харківської області……………………...15
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Насінневе»…………...15
2.2 Фінансовий стан ПАТ «Насінневе»………………………………………...21
Розділ 3. Аналіз ефективності виробництва молока і резерви його збільшення………………………………………………………………………..27
Розділ 4. Оперативний аналіз виходу продукції тваринництва………………34
Висновок………………………………………………………………………….39
Список використаної літератури……………………………

Файлы: 1 файл

курсова.docx

— 165.80 Кб (Скачать файл)

 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Кафедра статистики і економічного аналізу

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з аналізу господарської діяльності

 

на тему: Аналіз ефективності виробництва молока і резерви його збільшення

 (на матеріалах ПАТ «Насінневе» Кегичівського району Харківської області)

 

 

 

 

Студентки  4  курсу   1  групи

напряму підготовки 6.030509

спеціальності облік і аудит

САМЧЕНКО ЮЛІЇ ВАЛЕРІЇВНИ

 

Керівник

кан. екон. наук Сафронська І.М

 

Національна шкала ________________

  

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

                                                                     Члени комісії     ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

м. Харків-2013 рік

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Сучасні  тенденції виробництва молока……………………………….5

    1. Теоретичні основи сутності ефективності як економічної категорії……...5
    2. Сучасний стан галузі молочного скотарства та основні тенденції її розвитку в Україні…………………………………………………………….8

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика та фінансовий стан ПАТ  «Насінневе» Кегичівського району Харківської області……………………...15

2.1 Організаційно-економічна  характеристика ПАТ «Насінневе»…………...15

2.2 Фінансовий стан ПАТ  «Насінневе»………………………………………...21

Розділ 3. Аналіз ефективності виробництва молока і резерви його збільшення………………………………………………………………………..27

Розділ 4. Оперативний аналіз виходу продукції тваринництва………………34

Висновок………………………………………………………………………….39

Список використаної літератури………………………………………………..41

Додатки…………………………………………………………………………...46

 

 

 

 

Вступ

Актуальність теми. Молочна галузь займає одне з перших місць в структурі харчової промисловості України та є провідною ланкою у вирішенні продовольчої проблеми країни. Адже молоко як один з головних базових продуктів харчування є важливою складовою здорового раціону. Молочна галузь займає вагоме місце в структурі харчової промисловості

На сучасному етапі функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу, поставлені високі вимоги щодо безпечності, ефективності та прибутковості виробництва молока і молокопродуктів належної якості, що вимагає ,від переробних підприємств постійного удосконалення матеріальної бази, своєчасної заміни та модернізації морально застарілого та фізично спрацьованого обладнання, впровадження нових технологій, інтеграції виробничих процесів, підвищення рівня кваліфікації працівників тощо.

Метою курсової роботи є  аналіз стану та основних тенденцій ефективності виробництва молока в ПАТ «Насінневе» і визначення резервів його збільшення.

Завданням курсової роботи є визначення тенденції зміни ефективності виробництва молока, виявлення впливу різних факторів на його зміну і знаходження резервів збільшення виробництва молока в ПАТ «Насінневе» Кегичівського району Харківської області.

Об’єктом дослідження є ефективність виробництва молока досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань ефективності виробництва молока.

Методи та методологія  дослідження. Детальне дослідження проводилося із застосуванням наукових методів, основаних на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки.

Інформаційною базою при написанні курсової роботи виступають Закони України нормативно-правові акти, роботи провідних науковців і дослідників, річна звітність сільськогосподарського підприємства ПАТ «Насінневе».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення курсової роботи стосовно ефективності виробництва молока, аналізу продуктивності корів доведено до рівня методологічних розробок та прикладних рекомендацій для бухгалтерів та економічної служби господарства.

Особистий внесок здобувача. Курсова робота є самостійно виконаним завершеним науковим дослідженням. Наукові положення, розробки та пропозиції щодо вдосконалення ефективності виробництва молока і організації його оперативного аналізу, які містяться в курсовій роботі, одержані автором самостійно.

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається із вступу,  чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури.

 

 

 Розділ 1. Сучасні  тенденції виробництва молока

1.1. Теоретичні основи сутності ефективності як економічної категорії

Скотарство є однією з  найважливіших галузей сільського господарства України. Важливість його розвитку обумовлюється тим, що воно відіграє винятково важливу роль з погляду вирішення однієї з  першочергових і головних проблем  аграрного сектора економіки  України – забезпечення населення  продуктами харчування відповідно до науково обґрунтованих норм, зокрема  молоком та яловичиною[46].

Основною метою виробництва  є найбільш повне задоволення  матеріальних потреб населення, які  постійно зростають. З досягненням  даної мети пов’язана сутність однієї з важливих категорій економіки  – ефективності суспільного виробництва, однією з складових якої є ефективність сільськогосподарського виробництва[3].

Ефективність виробництва  – це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво  вимагає органічного поєднання  взаємодії чотирьох факторів – робочої  сили, основних засобів, предметів праці  і землі (рис. 1.1.). В процесі виробництва  здійснюється  виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання  певних споживчих вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання  певних результатів. Але  на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одержувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку кажуть, що такі підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю[47].

Економічна ефективність – результативність економічної  діяльності, економічних програм  і заходів, що характеризується відношенням  отриманого економічного ефекту, результату до затрат факторів, ресурсів, які зумовили одержання цього результату, досягнення найбільшого обсягу виробництва  із застосуванням ресурсів відповідної вартості [1, с.12].

Рис. 1.1. Формування ефективності виробництва

 

Цікавим є підхід до розуміння ефективності Ш. Майталя [2]. На його думку, з поняттям ефективності тісно пов'язані завдання створення альтернатив вибору і управління ними. Кожне завдання включає своє розуміння ефективності, яке фокусується на різних видах управлінських навиків. Для економістів – ефективність це відношення того, що організація, яка може бути групою працівників, підрозділом підприємства чи цілим підприємством, дійсно виробляє те, що вона цілком могла б виробити при існуючих ресурсах, знаннях і здібностях.

Згідно з таким підходом «...ефективність у виробництві це ситуація, в якій при даних виробничих ресурсах і наявному рівні знань неможливо виробити більшу кількість одного товару, не жертвуючи при цьому можливістю виробити певну кількість іншого товару» [3]. Максимізація виробництва одного товару за певного рівня виробництва іншого є необхідною, хоча й недостатньою умовою ефективності. Вона недостатня, оскільки, вироблена продукція може й не бути скомбінована найприйнятнішим для споживача чином [4].

Деякі науковців ототожнюють  ефективність з категорією результативність. І.І. Мазур, В.Д. Шапіто, Н.Г. Ольдерогге вважають, що головною ознакою ефективності є ступінь досягнення цілей діяльності організації [5]. А.Д. Виварець зазначає, що для кількісної оцінки рівня ефективності необхідно співставити фактично отриманий ефект із його очікуваним чи запланованим розміром, що визначається внаслідок досягнення поставленої мети» [6].

У країнах  із розвинутою ринковою економікою для  визначення рівня ефективності оцінюють ступінь віддачі вкладеного у  виробництво капіталу. Від ресурсного потенціалу ця категорія відрізняється  тим, що в ній враховується вартість лише залучених до процесу виробництва  трудових ресурсів у вигляді витрат на оплату праці[18].

Для оцінки ефективності аграрного виробництва  П.Т. Саблук пропонує використовувати показник норми прибутку:

 

,               (1.1)

 

де Np – норма прибутку, %

П –  прибуток,

ОФ –  середньорічна вартість основних фондів,

ОбФ –  середньорічна вартість оборотних фондів[7].

Показник  «норма прибутку» визначається в  цілому по підприємству. За економічним  змістом одержаний результат  показує, скільки підприємство одержало прибутку на одну гривню виробничих фондів, а у відносному – яка їхня частка окупилася протягом року[11].

Для визначення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва А.М. Москаленко пропонує використовувати наступну систему показників: надій молока від однієї корови, трудомісткість виробництва 1 ц молока, виробнича собівартість 1 ц молока, прибуток або збиток з розрахунку на 1 ц молока та на 1 голову худоби, рівень товарності продукції, рівень рентабельності продукції[8].

Виходячи  з вищенаведеного, пропонуємо наступну систему показників економічної  ефективності виробництва продукції  молочного скотарства:

а) з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь: середньорічне поголів’я великої  рогатої худоби, в тому числі корів; витрати кормів; величина одержаного прибутку в цілому по підприємству, в тому числі від реалізації молока; валовий обсяг виробництва молока; середньорічний надій молока від  корови;

б) з розрахунку на 1 корову: витрати кормів; загальна величина виробничих витрат; прямих затрат праці; величина одержаного прибутку; валове виробництво молока;

в) з розрахунку на 1 ц молока: витрати кормів (усього, в тому числі концентрованих); затрати  праці; загальна сума виробничих витрат; величина одержаного прибутку;

г) рівень рентабельності виробництва продукції  тваринництва: молока;

д) норма  прибутку;

ж) вихід  гною з розрахунку на 1 середньорічну  корову та на 1 га ріллі.

Отже, економічна ефективність використовується для оцінки результативності всього суспільного виробництва. З точки зору всього народного господарства ефективним буде вважатися такий стан, коли найбільш повно задоволені потреби всіх членів суспільства за даних обмежених ресурсах.

 

1.2. Сучасний стан галузі молочного скотарства та основні тенденції

її розвитку в Україні

 

Тваринництво - це галузь агропромислового комплексу, що забезпечує людину продуктами харчування, а промисловість - сировиною. Виробництво молока займає вагоме місце в структурі галузі тваринництва України, є провідною ланкою у вирішенні продовольчої проблеми країни. Адже, молоко, як один із головних базових продуктів харчування є важливою складовою здорового раціону[5]. Однак, за період з 2005-2012 рр. в Україні зафіксовано значне скорочення обсягів виробництва молока[30]. Дослідження динаміки виробництва молока в Україні за категоріями господарств наведено в таб.1.1

Таблиця 1.1

Обсяг виробництва молока в Україні  в 2005-2012 рр.

 

Роки

Всього по Україні, млн. т.

2012 р.у % до

2005

13,7

82,5

2006

13,3

85,0

2007

12,3

91,9

2008

11,8

95,8

2009

11,6

97,4

2010

11,2

100,9

2011

11,1

101,8

2012

11,3

х

Информация о работе Аналіз ефективності виробництва молока і резерви його збільшення (на матеріалах ПАТ «Насінневе» Кегичівського району Харківської облас