Реалізації бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 23:09, курсовая работа

Описание работы

Метою роботи є удосконалення реалізації бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності.
Завданнями роботи є:
вивчення економічної сутності бюджетної політики;
аналіз функцій бюджетної політики;
узагальнення факторів реалізації бюджетної політики;
виділення впливу фінансової нестабільності на бюджетну політику України;
визначення проблем бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності;
виділення перспективи реалізації бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності.

Содержание работы

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 5
1.1 Поняття, функції та інструменти бюджетної політики. 5
1.2. Особливості проведення бюджетної політики в залежності від фази економічного циклу 14
2. СВІТОВИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 18
2.1. Особливості реалізації бюджетної політики зарубіжних країн в умовах фінансової нестабільності. 18
2.2. Бюджетна незбалансованість як фактор фінансової нестабільності. 23
3. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇЇ 28
3.1. Вплив фінансової нестабільності на бюджетну політику України 28
3.2. . Шляхи удосконалення бюджетної політики України в період виходу з економічної кризи 36
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 44

Файлы: 1 файл

Prioriteti_byudzhetnoyi_politiki_v_umovakh_finansov.doc

— 277.00 Кб (Скачать файл)

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

ВСТУП

 

 У сучасних умовах сталого економічного зростання бюджетна політика є важливим чинником управлінського впливу інститутів виконавчої влади на сферу державних фінансів та бюджетних відносин як при розробці, так і при здійсненні стратегії і тактики регулювання економічної та соціальної сфери й інших підсистем суспільного розвитку шляхом формування, розподілу і перерозподілу державних коштів. Особливо гостро на сучасному етапі розвитку економіки України, а саме – у кризовому періоді, постає проблема бюджетної політики України. Виконання бюджету стало ледь не основним завданням уряду, адже саме бюджет є основним “кермом” руху всіх важливих сфер економіки. І від того на скільки вдало та ефективно діють основні принципи бюджетної політики залежить економічний розвиток країни. Адже від ефективної бюджетної політики держави і залежить фінансове оздоровлення як підприємств-гігантів так і суб’єктів малого підприємництва, що є вкрай важливим та стратегічним завданням на шляху виходи з кризової ситуації економіки України. Не слід також забувати і про інвестиційну привабливість держави, де бюджет виступає як гарант наданих послуг та зменшення ризикових ситуацій. Бюджетна політика є дієвим інструментом соціально-економічного розвитку держави.

Бюджетна політика є вагомим елементом впливу на різні суспільні процеси та дієвим інструментом управління інноваційним розвитком країни. Тому сьогодні досить актуальним питанням для економічних досліджень є науково обґрунтований аналіз сутності бюджетної політики і визначення її концептуальних засад.

Теоретико-методологічні  основи бюджетної політики висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. Важливу роль у дослідженні бюджетної політики як суспільно-економічної категорії, визначенні її видів, принципів і методів практичної реалізації відіграли такі вчені, як: С. О. Булгакова, О. Д. Василик, В. Г. Дем’янишин, Н. Г. Іванова, Т. М. Ковальова, Д. Л. Комягін, Т. Ф. Куценко, Л. В. Лисяк, І. О. Луніна, С. В. Мочерний, Ц. Г. Огонь, В. М. Опарін, І. Я. Чугунов, С. І. Юрій, Ф. О. Ярошенко та ін. Але в сучасній економічній науці у визначенні поняття «бюджетна політика», класифікації елементного складу, теоретичному обґрунтуванні специфіки і напрямів її реалізації немає однозначності, тому багато питань є відкритими та дискусійними.

Метою роботи є удосконалення  реалізації бюджетної політики в  умовах фінансової нестабільності.

Завданнями роботи є:

  • вивчення економічної сутності бюджетної політики;
  • аналіз функцій бюджетної політики;
  • узагальнення факторів реалізації бюджетної політики;
  • виділення впливу фінансової нестабільності на бюджетну політику України;
  • визначення проблем бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності;
  • виділення перспективи реалізації бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності.

Об’єктом дослідження є бюджетна політика України.

Предметом дослідження  є Пріоритети бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності

В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації та інші.

 

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ  БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

1.1 Поняття,  функції та інструменти бюджетної політики.

Бюджетна політика є одним із напрямів фінансової політики, її невід’ємним компонентом, у якій відбиваються суспільні інтереси, реалізуються функції і завдання держави у сфері управління фінансами. У сучасній економічній літературі дефініція «бюджетна політика» характеризується багатьма властивостями, інтегрує подвійне змістовне навантаження.

Вітчизняні та зарубіжні науковці висувають різні концептуальні визначення бюджетної політики. Найбільш поширеним є визначення, яке дуже лаконічно формулює Ц. Г. Огонь: «Бюджетна політика – це цілеспрямована діяльність держави у фінансово-бюджетній сфері» [1, с. 126].

За такого підходу вона націлена на якісну реалізацію збалансованої бюджетної стратегії в системі управління фінансами. Інтерпретація змісту бюджетної політики О. Д. Василиком як сукупності заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку [2, с. 53] стосується більше фінансової, ніж бюджетної політики, але зміст останньої розкривається через практичну діяльність держави. І. О. Плужніков визначає бюджетну політику як сукупність пріоритетів (національних інтересів), наукових підходів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності держави з регулювання бюджетного процесу та використання бюджетної системи для вирішення економічних і соціальних завдань країни [3, с. 177]. У такій інтерпретації бюджетна політика розглядається з позиції як соціально-політичного, так і макроекономічного ефекту, але водночас тут ототожнюються поняття «пріоритети» і «національні інтереси».

Відповідно до підходу  С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко сутнісні аспекти бюджетної політики розглядаються як цілеспрямована діяльність держави щодо регулювання бюджетного процесу, управління бюджетним дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики у країні [4, с. 42]. Але, змістовно визначаючи позитивні аспекти пріоритетів бюджетної стратегії, автори не враховують вплив бюджетної політики на соціальний розвиток суспільства.

У зарубіжній науковій літературі бюджетна політика часто ототожнюється з фіскальною політикою, хоч законодавство багатьох країн розрізняє поняття «бюджет» і «казна». Західні економісти С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі фіскальну політику визначають як рішення, що ухвалюються державними структурами щодо доходів та витрат країни [5, с. 549]. А. Селіщев стверджує, що фіскальна (бюджетно-податкова) політика – це маніпулювання державними витратами і податками для досягнення певних економічних результатів [6, с. 143]. А. Казаков та Н. Мінаєва вважають, що фіскальна політика – це бюджетна політика, спрямована на зміни сукупного попиту шляхом зміни державних видатків і податків [7, с. 195] з метою підтримання ринкової рівноваги та стимулювання національної економіки. У словнику сучасної економічної теорії Макміллана зазначено, що бюджетна політика (або фіскальна) означає використання оподаткування державних видатків для регулювання сукупного рівня економічної діяльності [8, с. 41]. А. Борисов наводить подібне, але модифіковане трактування бюджетної політики як політики держави в галузі оподаткування та державних витрат, спрямованої по суті на підтримання високого рівня зайнятості, стабільної економіки, зростання ВНП [9, с. 86]. Таке ототожнення не конкретизує характерні ознаки й найважливіші параметри бюджетної політики держави.

На думку В. Дем’янишина, бюджетна політика держави – це діяльність органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин та засобів бюджетної тактики для їх досягнення і застосування [10, с. 27]. Така теоретична концепція конкретизує бюджетну доктрину як вихідний критерій і головний вектор фінансування пріоритетів та проектів інноваційного спрямування.

Узагальнений підхід до трактування бюджетної політики пропонують автори економічного енциклопедичного словника С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устинко, С. І. Юрій, які вважають, що бюджетна політика – це цілеспрямована і планомірна діяльність держави щодо раціонального використання важелів бюджетного регулювання для підтримання стабільного економічного зростання у країні та досягнення стратегічних цілей суспільства [11, с. 67–68]. Таким чином, позиція авторів зводиться до визначення загальних завдань і стратегічних напрямів діяльності держави у сфері управління фінансами.

В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін акцентують увагу на практичних аспектах бюджетної політики, наголошуючи, що вона спрямована на формування бюджету держави, його збалансування та розподіл бюджетних коштів, і до бюджетної політики відносять визначення засад бюджетного устрою країни, бюджетної системи та міжбюджетних відносин [12, с. 36]. За такої позиції авторів основою бюджетної політики є фінансова доктрина, сутність якої полягає в розробці основних напрямів бюджетування.

Т. Ф. Куценко бюджетно-податкову  політику визначає як політику формування та регулювання державного бюджету країни; реалізацію заходів уряду, спрямованих на упорядкування державних видатків, системи оподаткування з метою впливу на економічний розвиток суспільства [13, с. 8]. Подане визначення є дискусійним, оскільки державні доходи і видатки за своїм змістом є значно ширшими поняттями, ніж доходи та видатки бюджету.

Аргументованим є також  підхід Т. М. Ковальової до характеристики бюджетної політики як до організаційно-фінансової категорії, що розкриває її сутність як науки та управлінської діяльності [14, с. 63]. Така точка зору заслуговує на увагу, позаяк у сучасних умовах трансформації економіки бюджетна політика повинна формуватись і реалізуватись на наукових засадах.

І. Я. Чугунов зазначає, що бюджетна політика передбачає визначення цілей та завдань у галузі фінансів, розробку механізму мобілізації коштів до бюджету, вибір напрямів використання грошових засобів, управління фінансами у бюджетній сфері, регулювання економічних і соціальних процесів за допомогою фінансово-бюджетних інструментів [15, с. 96]. Таким чином, бюджетна політика концептуально формує фінансові передумови й стимули реалізації економічної політики.

Автори фінансово-кредитного енциклопедичного словника за редакцією А. Г. Грязнової вважають, що бюджетна політика – це сукупність заходів, рішень, які приймаються і здійснюються органами законодавчої та виконавчої влади, пов’язані із визначенням основних напрямів розвитку бюджетних відносин і виробленням конкретних шляхів їх використання в інтересах громадян, суспільства й держави [16, с. 125]. Подібне трактування зв’язку бюджетної політики із бюджетними відносинами розширює сферу шляхів її практичної реалізації, але зведення бюджетної політики до сукупності рішень органів влади обмежує її сутність та є дискусійним.

На думку Д. Л. Комягіна, бюджетна політика виявляється в системі форм і методів мобілізації фінансових ресурсів та їх розподілу, являє собою цілісну єдність формування і використання коштів бюджетів усіх рівнів, реалізує стратегічні цілі державної економічної політики [17, с. 43]. Отже, увага акцентується на пріоритетах бюджетної політики.

Керуючись принципом необхідної лаконічності дефініції, Н. М. Іванова пропонує визначення бюджетної політики як сукупності цілей, завдань, рішень та заходів, що приймаються і здійснюються органами влади у сфері бюджетних відносин [18, с. 16], тобто зосереджує увагу на бюджетній політиці як важливому ступені поточних і перспективних програм бюджетного управління.

Таким чином, у науковій літературі наводяться різні визначення сутності бюджетної політики та варіативні інтерпретації терміну «бюджетна політика» як податково-бюджетна, бюджетно-податкова, фінансово-бюджетна, фіскальна.

Установлення урядом конкретних цілей і завдань поліпшує якість інформації, аналіз та прийняття рішень у бюджетному процесі. Тобто необхідно запровадити офіційний політичний процес. Він дасть доречну інформацію на початку бюджетного процесу, дозволить визначити сфери, у яких існуючу політику і програми слід переглянути більш ретельно і де потребується прийняття відповідного законодавства. Бюджетний процес, який триває без конкретного політичного керівництва, втрачає багато часу й не слугуватиме тим, хто приймає рішення належним чином.

Є багато невідкладних завдань, серед яких необхідно визначати пріоритети, які відповідали б суспільно-політичним і соціально-економічним умовам. Саме чинне законодавство і встановлює пріоритетні завдання.

Визначення пріоритетів  потрібне для того, щоб керувати асигнуванням коштів міністерствами програмам  на початку процесу складання бюджету, а також для того, щоб бюджетні пропозиції, подані міністерствами, відповідали пріоритетам уряду в проекті бюджету на відповідний рік.

Основними напрямами  бюджетної політики держави на сучасному  етапі є:

• створення соціально-орієнтованої ринкової економіки;

• стабілізація економічного середовища як передумови розвитку бізнесу;

• досягнення довготривалого економічного зростання;

• підвищення життєвого  рівня населення.

В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку роль держави в розподільчих процесах має зростати. Не багато держав повністю покладаються на ринкові системи розподілу. Один із способів оцінки полягає в аналізі обсягів доходів і видатків бюджету розширеного уряду у співвідношенні з валовим внутрішнім продуктом. Масштаби державного впливу на економіку за цим показником у різних країнах різні.

За допомогою бюджету  держава здійснює розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів відповідно до завдань  її фінансової політики, але цей  процес має свої раціональні межі, порушення яких може призвести до деформації вартісних показників і нейтралізації дії бюджетного механізму.

Вихідним критерієм, домінантою і головним вектором бюджетної політики є фінансово-економічна доктрина. Практична  реалізація бюджетної політики полягає в сукупності заходів стратегічного та тактичного характеру, які здійснює держава через бюджетну систему. Бюджетна політика як суспільно-економічна категорія відбиває суспільно-економічні відносини між людьми у процесі розподілу і перерозподілу ВВП, вироблення та споживання суспільних благ і послуг, регулювання суспільних та економічних процесів. Бюджетна політика як комплексна, самостійна, суспільно-економічна категорія має певну структуру з такими елементами, як суб’єкт, об’єкт і розгалужені взаємозв’язки між ними. Об’єктами бюджетної політики виступають фінансові ресурси, бюджетні відносини, економічні та соціальні процеси, що відбуваються в різних сферах економіки. Складовими бюджетної політики є суб’єкти політики, об’єкти регуляторного впливу, інститути, інституційне середовище, структурно-функціональні елементи системи.

Залежно від періоду  і характеру завдань, що вирішуються, бюджетна політика у фінансовій науці  поділяється на бюджетну стратегію  та бюджетну тактику. Бюджетна стратегія  репрезентується інститутами законодавчої і виконавчої влади, реалізується шляхом бюджетного прогнозування та бюджетного програмування і визначається соціально-економічним устроєм. Сутність бюджетної стратегії полягає в тому, щоб з допомогою важливих та дієвих заходів забезпечити у країні фінансову і соціальну стабільність та стале економічне зростання в найближчій і віддаленій перспективі. Завдання бюджетної стратегії, детерміновані особливостями соціально-економічної системи, етапом розвитку країни, довгостроковими цілями бюджетної політики, можуть видозмінюватися, варіюватися, набувати того чи іншого значення і тісно пов’язані з бюджетною тактикою [19, с. 41].

Информация о работе Реалізації бюджетної політики в умовах фінансової нестабільності