Рефераты по административному праву

Юридические фикции

03 Декабря 2014, контрольная работа

Понятие юридической фикции
Виды юридической фикции
Признаки правовой фикции
Классификация юридических фикций
Значение фикций

Юридический состав административного правонарушения

11 Мая 2013, доклад

Понимание состава административного правонарушения необходимо для отграничения его от смежных (частично совпадающих) с ним преступлений. В законодательстве отграничение их производится именно по юридическим критериям элементов их состава.В законодательстве отсутствует понятие состава административного правонарушения, но его содержанием обосновываются правомерность и сущность такого понятия.

Юридический состав административного правонарушения

30 Сентября 2014, реферат

В законодательстве отсутствует понятие состава административного правонарушения, однако под составом правонарушения в административном праве, как и в других отраслях права, понимается совокупность таких элементов, как объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона. При отсутствии какого-либо из этих элементов ответственность исключается. Каждый элемент состава, в свою очередь, представляет собой систему присущих ему признаков.

Юридическое лицо

02 Октября 2014, реферат

Целью данной работы является изучение категории «юридическое лицо». Задачами работы являются рассмотрение понятия «юридического лица», значение этого института, оснований классификации юридических лиц, а также их видов.

Язык и речь в профессиональной деятельности юриста

23 Января 2013, реферат

Значение общения в жизни человека трудно переоценить. Оно является способом существования самого человека, установления, удовлетворения и регулирования основных потребностей личности, эмоций и поведения: главным каналом воздействия человека на других и наоборот. Наконец, общение — один из важнейших инструментов социализации человека.

Япония 19 века на пути к конституционной монархии

11 Декабря 2013, реферат

Конституция Японии 1889 г. (Конституция Мэйдзи) – явилась результатом «Революции (реставрации) Мэйдзи» («Мэйдзи» – название периода правления императора Муцухито). Конституция Японии связана с отстранением в 1868 г. от власти Сегуната клана Токугава и возвращением власти императорам клана Ямато.

Құқық бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық

26 Марта 2015, курсовая работа

Айыпты сипатта болады. Бұл белгінің мәні сонда, құқықбұзушыда оның жасаған әрекеттеріне байланысты жаңа заңды міндеттер пайда болады (құқықбұзғанға дейін болмаған). Құқықбұзушылық заңды факт, ерекше – қорғаушылық құқықтық қатынастардың тууына әсер етеді (құқықбұзушымен мемлекеттің арасындағы), сол қалыпта осы міндеттер пайда болады.

Құқықтық нормалардың ұғымы және түрлері

16 Октября 2014, курсовая работа

Құқық адам мен қоғамның жаратылысымен байланысты тұлғаның бостандығын білдіретін, қоғамдық қатынастарды реттейтін, ресми құжаттарда анықталған, мемлекеттің күшімен қамтамасыз етілетін құқықтық нормалардың жиынтығы.

Ұлтым деп, асқақтаған ұланмын

08 Сентября 2013, контрольная работа

Мемлекет құраушы ұлттың өзіндік алар орнының бар екендігін біз жеткізе айтудан ешуақытта ұтылмақ емеспіз. Өйткені, қазақ Қазақстандағы көп этностың бірі емес. Оның аты мемлекетке берілген мемлекет құраушы ұлт.
Бүгін мен “Қазақ халқы – мемлекет құраушы ұлт” деген ұлтты асқақтатар, елді бірлікке шақырар іс-шара аясында ой бөліскім келеді. Бұл шараның шоқтығы биік, маңызы аса зор. Өйткені, біз ұлтты жоқтан қалыптастырған Америка емеспіз. Қазақтың ақиқат ұлт екендігін, мемлекеттігін сақтап қалғандығын танытуға тиіспіз. Ұлт деген ұғымға екпін түсіре қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт екендігін таныту үшін қоғамдық пікір қалыптастыра білудің жөні бөлек.

Әкімшілік жауапкершілік әкімшілік мәжбүрлеудің бір түрі ретінде

14 Октября 2015, реферат

Республикада қоғамдық тәртіпті, басқару тәртібін орнату, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру, азаматтардың демалу мен еңбек етуі үшін колайлы жағдайлар туғызу мақсатында сақталуы кажетті болатын ережелер өте көп. Ондай ережелерге жолда жүру, санитарлық, мал дәрігерлік, өртке қарсы, кедендік, кауіпсіздік, табиғи ресурстарды қорғау ережелері жатады.Егер осы ережелердің бұзылуы үлкен қоғамдық зиян келтіретін болса, онда олар қылмыстық жауапкершілік ты туғызады. Көпшілік құқық бұзушылықтар мардымсыз қоғамдык зиян келтіреді. Сондықтан ондай кұқық бұзушылықтар әкімшілік құқық бұзушылықтар деп саналады және әкімшілік жауапкершілік ты тудырады.

Әкімшілік процесс және қылмыстық процесс арақатынасы

17 Октября 2013, доклад

Әкімшілік процесс – бұл мемлекеттік басқару сферасында атқарушы органдармен, ал заңмен көзделген жағдайда өзге де органдармен (лауазымды тұлғаларлмен) де жеке нақты істерді шешудің құқықпен реттелген тәртібі.

Әкімшілік құқық

06 Октября 2013, творческая работа

3) кінәлілік – бұл ерікті, саналы іс — әрекет. Кінә тұлғаның істеген ісіне және оның салдарына психикалық қатысын білдіреді. Іс-әрекетті құқық бұзушылық деп деп тану үшін оның ерік-жігерлік және саналы көрініс екендігін анықтау қажет, яғни саналы ойлайтын адамның психикалық қызметінің нәтижесі екендігін анықтау қажет.

4) жазаланушылық – бұл іс-әрекет әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады, егерде оны істегені үшін заңнамада әкімшілік жауаптылық қарастырылған болса.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өндірістер: түсінігі, ерекшелігі және кезеңдері

16 Октября 2013, реферат

Әкімшілік процесс құрылымында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өндіріс өте маңызды элемент болып табылады.Оны өкілетті субъектілердің әкімшілік жазаны қолдану бойынша қызметі және осы кезде туындап әкімшілік құқық нормаларымен реттелген қатынастардың жиынтығы ретінде де қарастыруға да болады.

әкімшілік құқық бұзушылықтар

29 Сентября 2013, реферат

Әкімшілік құқық – бұл қоғамдық қатынастардың ерекше тобын реттеуге арналған ҚР құқықтық жүйесінің саласы. Олардың басты ерекшелігі олар Әкімшілік құқықтың пәні — бұл мемлекеттік басқару сферасында туындайтын, дамитын және тоқтатылатын қоғамдық қатынастар.
Әкімшілік құқықтың пәніне мына қатынастарды жатқызуға болады:
1) Атқарушы билік органдарының ұйымы байланысты;
2) Басқаруда атқарушы билік органдарының әкімшілік – биліктік өкілеттіліктерді жүзеге асыру барысында және азаматтармен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен өзара әрекеттерінде туындайтын;
3) Әкімшілік құқық бұзушылықтарды істегені үшін туындайтын;

Әкімшілік құқықтың пәні және жүйесі

01 Ноября 2015, реферат

Әкімшілік құқықтың пәні туралы сұраққа неғұрлым нақты түрдегі жауапты оның жинақталған анықтамасынан табуға болады.
Әкімшілік құқық-құқықтық нормалардың жиынтығы, солардың көмегімен мемлекет атқарушы билікті нақты жүзеге асыруға байланысты және сол туралы пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейді.
Бұл анықтама кейбір түсініктемелер беруді керек етеді, олар бірінші кезекте және әсіресе әкімшілік-құқықтық реттеу пәніне жататын қоғамдық қатынастардың мән-мағынасын анықтаумен байланысты.