Рефераты по радиоэлектронике

Динамическая устойчивость при коротком замыкании на линии

31 Марта 2015, контрольная работа

Динамическая устойчивость системы связана с большими возмущениями (к.з, откл/вкл генераторов, ЛЭП, нагрузок), которые сопровождаются резким изменением характеристики системы, анализ характера процесса перехода системы от одного режима к другому требует учета инерционности машин и их реальных относительных перемещений между собой и относительно синхронной оси. Динамической устойчивостью называется способность системы восстанавливать исходный режим, или близкий к нему при резких возмущениях.

Диффузия фосфора в кремний

01 Июля 2013, практическая работа

Определить температуру загонки и выбрать время разгонки, если , а можно изменять в рекомендуемом диапазоне от 1000 до 1250°С. Проводится диффузия бора в кремний типа КЭФ-0,1 и обеспечивается поверхностное сопротивление 190 Ом/ð и xpn= 2,7 мкм. Построить профиль распределения примеси. Рассчитать погрешность сопротивления слоя при ширине 30 мкм и длине 800 мкм.

Дослідження властивостей провідників і резисторів

08 Мая 2015, лабораторная работа

Вимірювання сили струму виробляти мультиметром М3900 при номінальному значенні напруги лампи, за даними вимірів розрахувати опір нитки наколювання лампи, виміряти опір нитки наколювання лампи, порівняти результати вимірювань і зробити висновки. Напруга нитки наколювання збільшити від 0 до номінального значення.

Достоинства и недостатки ламповых усилителей низкой частоты

29 Мая 2012, реферат

Ламповый усилитель это устройство для усиления по мощности переменных электрических сигналов с помощью электровакуумных ламп, или радиоламп.
Как и у любого усилителя, каскады усиления разделяются на 3 типа:
- Предусилительные
- Драйверные
- Выходные
Зачастую, у ламповых усилителей предусилительный каскад является так же и драйверным.

Емкостные датчики

16 Июня 2013, реферат

Емкocтный дaтчик, измерительный преобразователь неэлектрических величин (уровня жидкости, механические усилия, давления, влажности и др.) в значения электрической ёмкости. Конструктивно емкостный датчик представляет собой конденсатор электрический плоскопараллельный или цилиндрический.

Жалпы мәліметтер. Ақпараттарды алмастыру цикл

18 Декабря 2013, курсовая работа

Өлшеу немесе басқару нәтижелерін көрсету: жіберуге ыңғайлы болу үшін мәліметтерді түрлендіру; байланыс каналдары бойынша мәліметтерді беру кезіндегі байланыс хаттамаларымен келісімі; ақпаратты беру және қабылдау жылдамдығының және аралық таралуының сәйкестігі. Микропроцессорлық жүйе өзімен бірге аппараттық (Hard Ware) және бағдарламалық құралдар (Soft Ware) жиынтығын көрсетеді. Яғни аппараттық құралдар жоғарғы тез әрекеттілік пен өнімділігін қамтамасыз етеді, ал бағдарламалық құралдар- МПЖ шешетін міндеттерінің ауқымын кеңейтеді. МПЖ көпфункциялы және арнайы тағайындалған модульдердің арасындағы байланыс негізінен екі жолмен ұйымдастырылады: біріншісі «әркім әркіммен» деген принципті тарататын еркін байланыс көмегімен, және де екіншісі ретке келтірілген байланыс тораб (магистраль) көмегімен. Барлық процессормен орындалатын командалар, процессордық командалық жүйесін құрайды.

Жартылай өткізгіштер және жартылай өткізгіштік құралдар

31 Октября 2013, курсовая работа

Әрі қарай диодтың вольт-амперлік сипаттамасы қарастырылады. Токты өткізу бағытында кернеуге байланысты ток жылдам өседі де, жапқыш бағытта ток аз және кернеуге айтарлықтай тәуелді емес. Графиктен р-n – ауысудағы токтың Ом заңына бағынбайтығын байқауға болады.

Жартылай өткізгіштер туралы мәліметтер

10 Декабря 2013, реферат

Металдарда барлық кезде өте көп еркін электрондар болады, олар оң зарядталған иондардан тұратын кристалдық тордың ішінде қозғалады. Заттардың электр өткізгіштігі еркін зарядты тасымалдаушылардың концентрациясына n пропорционал, яғни олардың көлем бірлігіндегі санына. Алайда электр өткізгіштік n-нің мәнімен ғана анықталып қоймайды, еркін зарядта тасымалдаушылар, электр өрісінің әсерінен кристалдық тордың ішінде қозғалғанда, сол заттың торы тарапынан кездесетін кедергіге де тәуелді, яғни заттағы осы тасымалдаушылардың қозғалғыштығымен де анықталады.

Жгутовой Монтаж

24 Ноября 2012, реферат

При жгутовом монтаже должны выполняться следующие требования: минимальная длина связей, надежность электрических и механических контактов, помехозащищенность, использование разноцветных проводов для цепей различного типа, соблюдение допустимых расстояний между оголенными участками проводов и металлическими деталями каркасов, пересечение высокочастотных цепей, монтируемых неэкранированными проводами, под углом, близким к 90°, технологичность при настройке и ремонте аппаратуры. Применение жгутов обеспечивает высокую механическую прочность и виброустойчивость монтажа и значительно упрощает технологию монтажных работ.

Жобаланатын жолдарды құру және жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жоспары

03 Марта 2015, курсовая работа

Әсіресе аймақтық және жергілікті желілердегі электрлік кабельдердің алатын орны үлкен. Қазіргі таңда электр кабелі көмегімен жұмыс істейтін аналогты тарату (тығыздау жүйелерінің орнына сандық) цифрлы жүйелеріне ауыстырылып жаңғыртылуда. Оптикалық кабельдердің қолданыс аясы кеңіп, байланыстың сапасын арттыруда үлкен үлес қосуда. Көп каналды телекоммуникациялық жүйеде мамандарды дайындау кезіндегі қойылатын маңызды сұрақтар, байланыс жолдарының жобасы және технико-экономикалық реконструкциялау нұсқаларының маңыздылығы, максималды эффекті алу үшін көпфакторлы жобалау жұмысының минималды жұмсалуын анықтау.

Жұмсақ және қатты магнитті материалдар. Техникада қолдануы

26 Ноября 2013, реферат

Магниттік материалдар — магниттік қасиетіне сәйкес техникада қолданылуы әр түрлі болатын заттар (негізінен ферро- және ферримагнетиктер). Магниттік материалдардың негізгі көрсеткіштері: В магниттік қанығу индукциясы (немесе қанығу магниттелуі ), коэрцитивтік күші, m магнит өтімділігі, В_r қалдық магниттік индукциясы, р үлестік электр кедергісі.

З історії радіомовлення

20 Мая 2013, реферат

Отже, мета роботи – дослідити стан радіомовлення на сучасному етапі, визначити як вплинула на нього ера комп’ютеризації. Для цього ми коротко звернемось до історії радіомовлення, розглянемо особливості радіомовлення у системі ЗМІ, дослідимо новітні технології у сфері радіомовлення, вивчимо інтернет-радіо, а також оцінимо як вплинула науково-технічна революція на стан радіостанцій у Львові.

Задачи по "Радиоэлектронике"

28 Апреля 2013, задача

По статическим характеристикам биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, рассчитать параметры усилителя графоаналитическим методом. Для этого:
а) построить линию нагрузки;
б) построить на характеристиках временные диаграммы токов и напряжений и выявить наличие или отсутствие искажений формы сигнала, определить величины амплитуд напряжений на коллекторе и базе, тока коллектора;

Зеркальная антенна

28 Марта 2013, реферат

Зеркальными антеннами называют антенны, у которых поле в раскрыве формируется в результате отражения электромагнитной волны от металлической поверхности специального рефлектора (зеркала). Источником электромагнитной волны обычно служит какая-нибудь небольшая элементарная антенна, называемая в этом случае облучателем зеркала или просто облучателем. Зеркало и облучатель являются основными элементами зеркальной антенны. Зеркало обычно изготовляется из алюминиевых сплавов. Иногда для уменьшения парусности зеркало делается не сплошным, а решетчатым. Поверхности зеркала придается форма, обеспечивающая формирование нужной диаграммы направленности.

Измерение мощности

24 Декабря 2010, доклад

Из формулы мощности постоянного тока видно, что определение мощности может быть произведено путем умножения показаний амперметра и вольтметра. Однако на практике измерение мощности обычно производится при помощи специальных приборов — ваттметров.

Измерение мощнсти в цепях 3-х фазного тока

25 Декабря 2010, реферат

. Понятие о многофазных источниках энергии и многофазных системах. Преимущества трёхфазных систем.

Многофазные системы представляют собой совокупность нескольких однофазных цепей, в которых действуют ЭДС одной и той же частоты, но сдвинутые между собой по фазе. Отдельные цепи, входящие в их состав, называются фазами.

Измерение переменных напряжений несинусоидальной формы

18 Декабря 2013, лабораторная работа

Цель работы: Получить практические навыки измерения напряжений несинусоидальной формы с помощь вольтметров с разными типами детекторов. В ходе данной лабораторной работы мы научились измерять напряжения несинусоидальной формы с помощь вольтметров с разными типами детекторов. Экспериментальные значения коэффициентов имеют небольшое отличие с теоретическими.

Измеритель ёмкости

30 Октября 2013, курсовая работа

При конструировании и ремонте электронной техники часто возникает необходимость в проверке радиоэлементов, в том числе и конденсаторов. Электрические конденсаторы из-за понижения емкости или значительного тока утечки нередко являются причиной неисправности радиоаппаратуры. Измерители ёмкости находят широкое применение как на производстве так и в радиолюбительской практике.

Измеритель частоты синусоидального сигнала

26 Февраля 2013, курсовая работа

Метод дискретного счёта.
Переменное напряжение, частоту которого fx нужно измерить, преобразуют в последовательность односторонних импульсов с частотой следования, равной fx. Если сосчитать число импульсов N за известный интервал времени AT, то легко определить частоту fx:

Изучение принципиальной электрической схемы измерительного преобразователя, её расчет и выбор элементов

24 Мая 2013, курсовая работа

Целью данного курсового проекта является изучение методики постановки задачи при проектировании электрических принципиальных схем на полупроводниковых приборах, составления технического задания на проектируемое устройство, получение навыков поэтапного комплексного схемотехнического проектирования электрических узлов, приобретение опыта использования современных информационных технологий.

Изучение симметричного вибратора в одноосном кристалле

30 Апреля 2015, курсовая работа

Для этого достаточно выполнить следующие условия:
- обе половины вибратора по своим размерам и форме должны иметь зеркальную симметрию относительно плоскости, проходящей через середину вибратора перпендикулярно его оси;
- симметричные участки вибратора должны быть на одинаковых расстояниях от окружающих предметов;

Изучение станции переноса

28 Октября 2013, лабораторная работа

Цель работы: Формирование знаний о конструкции и принципах работы манипуляционных систем на примере станции переноса фирмы FESTO.
Теоретический материал
Модульные производственные системы (MPS – Modular Produсtion Systems) разработаны с целью проведения тренингов по повышению профессиональных навыков в области автоматизации производственных процессов, приобретения практически ориентированных знаний для работы с промышленными компонентами и для программирования промышленных контроллеров.

Инверторные генераторы, или генераторы инверторного типа

07 Января 2011, реферат

Наконец, главное отличие генераторов инверторного типа отличаются - высокая надежность. Ведь в их конструкции предусмотрены новые способы защиты основных узлов и деталей, например, защита от перегрузки, датчик низкого давления масла, система автоматической регулировки оборотов двигателя. Несомненно, эти технологические находки позволяют существенно продлить срок эксплуатации инверторных генераторов. Их применяют как источники резервного питания, необходимые для бесперебойной работы сложного электрооборудования. Также генератор инверторный незаменим в бытовых целях, для энергоснабжения коттеджа или дачи, и в качестве резервного источника питания для организаций, чья работа связана с использованием высокоточной электронной техники.

Индивидуальная крепь

17 Июня 2012, реферат

Индивидуальная крепь - крепь очистных выработок, состоящая из отдельных, не связанных между собой конструктивно рам или стоек, переставляемых вслед за подвиганием забоя.
Крепи бывают жесткие и податливые. Жесткие под нагрузкой теряют свою несущую способность. Податливые сохраняют несущую способность.

Ионизирующие излучения и их практическое использование

28 Апреля 2013, реферат

В своей работе я хотел бы раскрыть всю важность и необходимость изучения ионизирующих излучений и показать перспективы их практического применения.

Искажения в ламповых, транзисторных, цифровых УМЗЧ

03 Марта 2015, курсовая работа

Вся история звуковоспроизведения складывалась из попыток приблизить ил-люзию к оригиналу. И хотя путь пройден громадный, до полного приближения к живому звуку еще очень и очень далеко. Отличия по многочисленным параметрам могут быть измерены, но и не мало их остается пока вне поля зрения разработчи-ков аппаратуры. Одной из главных характеристик, на которую потребитель с лю-бой подготовкой всегда обращает внимание, является коэффициент нелинейных искажений (КНИ).

Искажения в телевизионном канале и способы их оценки

02 Июня 2014, реферат

Задачей ТВ систем является воспроизведение изображений, тождественных наблюдаемым объектам в пространстве. Эта цель может быть достигнута с помощью стереоцветной системы со значительно более высокими качественными показателями, чем реализуемые в настоящее время. Поэтому в первую очередь качество ТВ изображе¬ния ограничивается основными параметрами системы вещательного телевидения, регламентированными ГОСТ 7845-92 (формат кадра, разрешающая способность — число строк, число кадров, передава¬емых в одну секунду, число мельканий, число полутонов и их распре¬деление в динамическом диапазоне изменения яркости репродукции, цветовой охват и др.).

Исполнение электрооборудования

29 Мая 2014, реферат

В подземных выработках шахт и рудников в местах установки электрооборудования могут образоваться опасные в отноше¬нии взрыва при появлении открытого искрения смеси с возду¬хом различных газов (метана и его гомологов, водорода, серо¬водорода и др.). 70% действующих угольных шахт относятся к опасным по газу, а средняя относительная газообильность (по метану) для газовых шахт составляет 19 м3/т [6]. На уголь¬ных шахтах встречаются не связанные с загазированием окру¬жающей атмосферы случаи взрыва внутри оболочек электрообо-рудования горючих газов (метана, водорода, окиси углерода) — продуктов термического разложения органической составляю¬щей электроизоляционных материалов в аварийных режимах работы оборудования.

Использование генетических алгоритмов для поиска решения задач ГЭТ

14 Декабря 2011, курсовая работа

Изобретение и дальнейшее развитие персонального компьютера значительно упростило жизнь человека.
Технологический скачок последнего десятилетия позволило разработать серию современных персональных компьютеров. Микро ЭВМ постепенно начали входить в нашу повседневную жизнь. Компьютерные и информационные технологии уверенно входят в нашу жизнь.

Использование датчиков в метеорологии

26 Ноября 2014, реферат

Человек глазами воспринимает форму, размеры и цвет окружающих предметов, ушами слышит звуки, носом чувствует запахи. Обычно говорят о пяти видов ощущений, связанных со зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием. Для формирования ощущений человеку необходимо внешнее раздражение определенных органов - "датчиков чувств". Для различных видов ощущений роль датчиков играют определенные органы чувств:
Зрение - Глаза
Слух - Уши
Вкус - Язык