Рефераты по экологии

Экология туралы ұғым

13 Сентября 2014, реферат

Экология туралы ұғым. Организмдердің бір түрлі тобы және әр түрлі тобы белгілі бір жерде қоныстанып, өмір сүреді, сол ортада табиғатпен және өзара байланыстар жасайды. Қоршаған табиғи ортаға адамдар , жануарлар , өсімдіктер басқа да тірі организмдер өмір сүретін мекен-жай, жылы мен суық , ас пен қорек , олардың достары мен жаулары кіреді.
Қоршаған орта тірі және өлі табиғаттан құралған , өзара тығыз байланыстары бар біртұтас жүйе. Табиғатта болатын барлық құбылыстар мен өзгерістер осында өтеді.

Экология тәрбиесі

04 Декабря 2014, реферат

Мектеп жасындағы балаларға қоршаған ортаның заттары мен құбылыстарын таныстыру арқылы олардың бір-бірімен байланысын ғылыми түрде түсіндіру барысында балаларда алғашқы табиғат туралы ұғым негіздері қаланады. Балалардың мұндай табиғат жайында алған қарапайым дүниетанымдық ұғымдары, олардың бастауыш сыныпта дүниетанымды оқыту барысында және жоғарғы сыныптарда биологиялық пәндер бойынша берілетін білім жүйесінің алғашқы баспалдағы болмақ. Сондай-ақ табиғат заңдылығын жеңіл түрде ұғындыра отырып, берілетін білімнің өзара байланысы мен сабақтастығын қамтамасыз етуде баланың дүниетанымы кеңейіп, тереңделіп, толықтырылады.

Экология Украины. Проблемы. География. Пути решения

25 Ноября 2012, курсовая работа

Грустно, правда? А в отношении к нашему дому, к территории Украины, где живем мы и наши близкие, такое высказывание особенно близко. Можно решать самые разные проблемы, можно строить грандиозные планы, но угрожающий факт остается фактом – окружающая среда Земли, материка, территории, на которой мы с вами проживаем находится на грани осуществления необратимых и увы негативных изменений условий существования. Человек, который сам сначала приспосабливался к условиям жизни на планете, постепенно вынудил ее подстраиваться под него.

Экология урана

14 Ноября 2013, доклад

После завершения добычных работ методом ПСВ качество оставшихся грунтовых вод восстанавливается до исходного уровня, определенного до начала эксплуатации, с возможностью возобновления их прежнего использования. Загрязненная вода, полученная из водоносного слоя, либо испаряется, либо обрабатывается и закачивается обратно.

После вывода из эксплуатации скважины закупориваются или заглушаются, технологические установки демонтируются, испарительные бассейны рекультивируются, после чего почва готова к прежнему использованию.

Экология факторының түсінігі

29 Сентября 2013, реферат

Жағдайлар ұғымын экология фактор ұғымымен алмастырады. Өзінің тіршілік ету ортасында кез-келген ағза сан алуан климаттық, эдафикалық және биотикалық факторлардың әсеріне ұшырайды. « Экологиялық фактор» - тірі ағзаларға олардың дербес дамуының бір ғана кезеңінде болса да тікелей немесе жанама әсер ете алатын, ортаның кез келген әрі қарай бөлшектенбейтін элементі. Бұл анықтамада экологиялық фактордың мынадай критерийлерін ерекше атап айту қажет:
Ортаның қарастырылып отырған элементінің одан ары бөлшектенбеуі. Мысалы, су қоймасының тереңдігін немесе тіршілік ету орнының теңіз деңгейінен биіктігін экологиялық фактор ретінде қарастыруға болмайды, себебі тереңдік суды мекендеші ағзаларға тікелей емес қысымының артуы, жарықталудың кемуі, температураның төмендеуі, еріген оттегінің азаюы, су тұздылығының жоғарылауы, т.б арқылы әсер етеді; биіктің әсері температураның, атмосфералық қысымның төмендеуі арқылы жүзеге асырылады. Шын мәнінде температура, жарықталу, тұздылық және т.т тірі организмдерге тікелей әсер етуші сыртқы ортаның экологиялықфакторлары ретінде білінед

Экология человека

18 Октября 2013, курс лекций

Экология человека (или социальная экология) - это область экологии, изучающая взаимодействие человеческого общества и окружающей среды. Она выделилась (сформировалась) в 70-е гг. XX века как самостоятельный раздел общей экологии, главной особенностью которого является междисциплинарный характер, т.к. в нём обобщены социологические, философские, географические, естественнонаучные и медико-биологические проблемы.

Экология человека в Западной Сибири

24 Октября 2013, курсовая работа

Цель данной работы – исследовать влияние климатических, географических, природных и экологических факторов на жизнь и здоровье населения Западной Сибири. Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
- охарактеризовать понятие и сущность экологии человека в различных литературных источниках
- изучить различные аспекты влияния среды обитания на жизнь и здоровье человека
- оценить особенности условий жизни населения Западной Сибири
- выявить основные экологические проблемы Западной Сибири.

Экология человека в условиях чрезвычайных ситуаций

13 Марта 2014, реферат

В настоящее время актуальной проблемой является выживание населения в экологических ЧС, вызванных экологическими загрязнениями природной среды. Для выживания в экологических чрезвычайных ситуациях население должно руководствоваться последними достижениями в таких областях знаний, как экология человека, валеология, социальная экология, медицина, виктимология. Из заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует, что состояние здоровья человека лишь на 8–10% определяется уровнем развития медицины и состоянием медицинской помощи, на 10–20% – наследственными факторами, на 20–25% — состоянием природной среды и на 50% – образом жизни и поведением человека в различной экологической среде (табл.1.). Это означает, что экологическая среда играет решающую роль для здоровья человека.

Экология человека и его популяционная характеристика

27 Апреля 2013, реферат

Экология человека – наука, изучающая закономерности взаимодействия человека и человеческих общностей с окружающими их природными, социальными и производственными эколого-гигиеническими факторами.

Экология человека, адаптация и функция репродуктивной системы

07 Апреля 2013, реферат

На пороге нового тысячелетия перед человечеством и всей цивилизацией остро встали глобальные проблемы не только экономического, демографического, социального, но и экологического характера.
На первый взгляд экономическое развитие деструктивно для окружающей среды, а ее охрана в значительной степени сковывает технический прогресс. На самом деле деградация природной среды и истощение природных ресурсов не только препятствуют экономическому развитию, но и угрожают выживанию человека. Поэтому необходимы согласованные меры в осуществлении экологически приемлемого устойчивого экономического развития.

Экология человека, сущность , проблемы, содержание, методы, принцыпы

10 Апреля 2013, реферат

Экология человека возникла и сформировалась как ответ на запросы общества, обеспокоенного состоянием среды своего обитания и качеством своего здоровья. При этом возникла необходимость исследовать как внешнюю среду, так и специфику процессов, протекающих в организме человека, в зависимости от действия факторов внешней среды.
Цель экологии человека – обеспечить общество соответствующей информацией, способствующей оптимизации жизненной среды человека и процессов, протекающих в самом человеке как биологическом и одновременно социальном существе, человеческом обществе и среде обита

Экология человеческого жилища

10 Января 2015, реферат

Для сохранения здоровья, работоспособности, хорошего настроения человека огромную роль играет санитарное состояние и уровень благоустройства его жилища. Городской житель на работе и дома постоянно подвергается воздействию большого числа разнообразных факторов – микроклимата, химического состава воздуха и находящихся в нем взвешенных веществ, недостатка или избытка солнечного света, электро – магнитных полей, шума, вибрации, ионизирующей радиации, биологических агентов. Все эти факторы необходимо иметь в виду при обустройстве своего жилища или рабочего помещения. Для правильного решения этих проблем разработаны соответствующие санитарные нормы и правила.

Экология человеческой жизнедеятельности

25 Ноября 2013, реферат

Философия дает самопознание культуре, смысловые ориентиры человеческой жизни. Справедливо подчеркивалось, что истинная философия есть духовная квинтэссенция эпохи, живая душа культуры. Конечно, социальные истоки и социальный смысл философских учений зависят от вызывающих их к жизни социальных форм. Хотя всемирная философия, в сущности, вращается вокруг «вечных» проблем.

Экология Чувашии

12 Ноября 2013, реферат

Экологическое право – одна из отраслей российского права. Оно регулирует общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах настоящего и будущего поколений. Следует отметить, что предметом социальной экологии является именно природная (но не окружающая) среда. В социальную экологию составной частью входит правовая экология. Под ней понимается совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы.

Экология Японии

01 Августа 2013, реферат

Возникшая проблема была бы быстро и эффективно решена, как это неоднократно случалось в истории науки, если бы не одно важное обстоятельство. Дело в том, что сохранение экологического равновесия требует от общества больших усилий. Проявление таких усилий должно начинаться с качественно нового отношения между природой и обществом. Такое экологическое воспитание и образование – процесс длительный: необходимо изменить устойчивое «завоевательное» отношение к природе. Ведь все, что человек мог и может создать для себя и удовлетворения своих потребностей, он заимствует из природы. Поэтому, не потребляя в той или иной мере природного вещества, человек просто не может существовать как биологический вид. Следовательно, человек не может жить без окружающей природной среды, которая была изначально дана ему как естественная основа его бытия.

Экология құқығының түсінігі, пәні және әдістері

02 Декабря 2013, реферат

Құқық саласының сипаттамасын реттеу экологиялық құқықтың мәнін анықтаудан басталады. Құқық теориясынан біз мынаны білеміз: белгілі бір саланы реттеудің мәні қоғамдық қатынастар болып табылады, олар іштей бірлікпен, ерекшелігімен, жақындық белгісімен, кейбір басқа да қасиеттерімен сипатталады және адам қызметінің белгілі бір саласын реттеуге бағытталған.Осы қисынды ұстана отырып мынаны мойындау керек: экологиялық құқықтың адамзат қоғамы мен табиғаттың, мемлекеттің және оның субъектілерінің табиғат ресурстарын пайдалану мен сақтау тұрғысындағы өзара әрекетінің саласында туындайтын экологиялық қатынастар болып табылады.

Экология, охрана природы и рациональное природопользование, содержание, предмет и задачи

05 Марта 2015, реферат

1.Экология. Содержание, предмет и задача экологии.
3. Охрана природы. Цели и задачи охраны окружающей среды
3.Рациональное природопользование

Экология. Вредные загрязнения

05 Марта 2013, реферат

Кислотный дождь - одна из наиболее серьезных форм загрязнения окружающей среды, опасная болезнь биосферы. Эти дожди образуются вследствие поступления в атмосферу на большую высоту от сгорающего топлива (особенно сернистого) диоксида серы и окислов азота. Получающиеся при этом в атмосфере слабые растворы серной и азотной кислоты могут выпадать в виде осадков иногда через несколько дней в сотнях километров от источника выделения. Установить место зарождения кислотного дождя технически пока невозможно. Проникая в почву, кислотные дожди нарушают ее структуру, пагубно влияют на полезные микроорганизмы, растворяют природные минералы, такие как кальций и калий, унося их в подпочвенный слой и отбирая у растений их основной источник питания.

Экология: общие понятия

30 Октября 2014, контрольная работа

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.

Экологиялық жүйе

06 Октября 2013, реферат

Экологиялық жүйе, экожүйе – тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдер де, табиғи орта да кіретін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың үш деңгейі (консументтер, продуценттер, редуценттер) мен қатты және газ тәрізді заттар айналымы құрайды. Экожүйенің қасиеттері оның құрамына кіретін өсімдіктер мен жануарлардың әрекеттеріне байланысты. Әр түрлі экожүйелерде өсімдіктің күн энергиясын, минералды заттар мен судың қорын пайдалануы әр түрлі мөлшерде жүреді.

Экологиялық менеджмент жүйесі және сапа менеджмент жүйесі

13 Октября 2015, реферат

Табиғатты қорғау - табиғаттың өзіндік болмысын сақтау немесе оны қалпына келтіру арқылы табиғи ресустарды ысырапсыз пайдалану үшін құрылған мемлекеттік жүйедегі қоғамдық шара. Ол әр түрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. Соның бірі - айналадағы табиғи ортаны құқықтық қорғау. Республикада айналадағы табиғи ортаны қорғау жөніндегі қатынастар еліміздегі табиғи ортаны жер, жер қойнауы, су, орман, атмосфералық ауаны, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғау туралы заңдары мен ол заңдарды қолдану жөніндегі өзге де Қазақстан Республикасының құқықты актілерімен реттеледі.

Экологиялық мониторинг

02 Октября 2012, реферат

Экологиялық мониторинг-табиғи құбылыстардың және антропогендік іс-әрекеттердің әсерінен қоршаған орта жағдайының өзгеруін, бақылау, бағалау, тексеру және болжау жүйелері.

Экологиялық пирамидалар

12 Апреля 2013, реферат

Экологиялық пирамидалар (Экологические пирамиды) — экожүйедегі продуценттер, консументтер (бірінші және екінші реттік) және редуценттер арасындағы олардың массасымен өрнектелген арақатынас (санмен өрнектелуі — Элтон сандарының пирамидасы, құрамындағы энергияға қатысты — энергиялар пирамидасы).Сандар пирамидасы немесе дарақтардың қоректік деңгейлер бойынша бөлінуі мынадай факторларға байланысты: 1) Кез келген экожүйеде ұсақ жануарлар саны жағынан ірі жануарлардан басым болады және тезірек көбейеді; 2) Жыртқыштардың әр түріне оңтайлы көлемді жемтіктер азық болады.

Экологиялық проблемалар

22 Октября 2013, лекция

Су – зат алмасу мен ағзалар дамуына қатысатын негізгі орта. Адамзат өмірі мен мәдениеттің дамуы көне замандардан бері сумен тығыз байланысты. Ол қазір өнеркәсіпте, энергетикада, ауыл шаруашылығы мен балық шаруашылығында, медицинада және т.б. толып жатқан салаларда кеңінен механика және басқа да ғылыми салаларының зерттеу объектісі.

Экологиялық проблемаларды шешу жолдары

20 Апреля 2013, реферат

1972 жылы 5 маусымда Стокгольм қаласында БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі конференциясы ашылды. Осы күн Халықаралық ынтымақтастықтың басталу күні болып есептеліп конференция «Жер біреу» деген ұранмен өтті.
БҰҰ-ның ΧΧVII – Бас Ассамблеясы сессиясы 5-ші маусымды Дүние жүзі қоршаған ортаны қорғау күні деп жариялап, ол күн жыл сайын аталып өтеді. Ауаның, мұхиттардың, теңіздің ластануын болдырмау үшін мемлекетаралық келісімдер жасалып, тиісті ұйымдық, әкімшілік және құқықтық шаралар алынады. Көптеген экологиялық проблемаларды бірнеше мемлекеттер қосылып БҰҰ-ның немесе халықаралық үкіметітік емес ұйымдардың басшылығымен шешуге тырысады. Олардың көпшілігі ұйым, кеңес, одақ, бағдарлама деген атпен жұмыс істейді.

Экологиялық проблемаларды шешу жолдары

06 Октября 2013, реферат

Жер бетінің түпкір-түпкірінде экологиялық жағдайдың нашарлауы барлық мемлекеттерді одан шығу жолдарын іздеуге мәжбүр етті. Сөйтіп, 100-ден астам мемлекеттерде қоршаған ортаны қорғауды басқаратын министрліктер, департаменттер мен агенттіктер құрылды. 1970 жж. бастап экологиялық дағдарыстан шығу жолдарын бірге іздестіріп, қажетті шараларды бірге жүргізу туралы келісімге қол жетті.
Табиғат қорғау проблемаларына арналған І халықаралық жиналыс 1971 ж. көкек айында Чехияда өтті. Бұл БҰҰ Еуропаның эконмикалық комиссиясының симпозиумы болатын.

Экологиялық сараптама

17 Ноября 2012, доклад

ЭЭкологиялық болжау (орыс. Экологический прогноз) — экологиялық өзгерістерге алдын ала болжау жасау. Күні бұрын жасалған экологиялық болжау табиғаттың өзгеруін бақылап отыруға көмектеседі. Экологиялық болжау — ад

Экологиялық фактор әсеріне ағзалар реакциясының кеңістік пен уақытқа байланысты өзгеруі

12 Мая 2014, реферат

Тіршілік әрекетінің экологиялық фактор әсерінің қаркынына тәуелділігі кеңістік пен уақытка байланысты өзгере ме? Бұл сұрақты шешу үшін канадалық және флоридалық Аиrelia aurita медузаларына температуралық фактордың әсері зерттелді. Сонда, ареалдың солтүстік бөлігінен, Канада жағалауларынан алынған медузалардың қоңырауының максималды жиілікпен жиырылуы +18° С градусқа - судың осы аймақтағы табиғи орташа температурасына сәйкес келетіндігі, ал Флорида жағалауынан алынған медузалардың қоңырауының ең жоғары жиілікпен жиырылуы +29° С кезінде болатындығы анықталды. Басқаша айтқанда, солтүстік және оңтүстік популяцияларының өкілдері әр түрлі температуралық оптимумдармен сипатталады.

Экологиялық факторлар

19 Июня 2013, реферат

Әр тіршілік ортасы ағзаға әсер ететін факторлармен ерекшеленеді. Ағзаға әсер ететін, тіршілік ортасын құрайтын элементтерді экологиялық факторлар деп атайды. Экологиялық факторлар абиотикалық, биотикалық және антропогенді болып бөлінеді.
Жарық, температура, ылғалдылық, топырақтың тұздылығы, судың ащылығы, қысым, атмосфералық газдар сияқты өлі табиғаттың құрамды бөліктері.
Жарық. Күн сәулесінің спектрінде биологиялық әсері бойынша ультракүлгін, инфрақызыл, көзге көрінетін сәулелер болып бөлінеді.

Экологиялық факторлар

23 Января 2014, реферат

Кез-келген тірі организм өзін айнала қоршаған табиғи ортамен тығыз байланыста ғана өмір сүре алады. Олар – топырақ, су, минералды заттар, жер бедері және атмосфералық әр түрлі құбылыстар. Табиғи ортаның компоненттері тірі организмдерге оң немесе теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір организмнің өзіне ғана қолайлы ортасы немесе мекені болуы тиіс. Мәселен: көлбақа үшін қалыпты өсіп-көбейуіне қолайлы орта ылғалы мол көл жағасы. Бірақ та организм үшін табиғаттың барлық элементтері белгілі мөлшерде қажет және жиынтық күйінде әсер етеді.