Рефераты по философии

Қытай философиясы

09 Марта 2015, реферат

Біздің заманымыздан бұрын VIII—VI ғасырлар аралығында қазіргі Қытай мемлекетінің жерінде құлдық қоғам толық қалыптасқан. Мифологиялық дүниетанымның орнын философиялық ілімдер ала бастайды. Олардың барынша гүлдену кезеңі Хань династиясына сәйкес келеді (б.ж.с.д. 207ж.-б.д.220 ж.). Зерттеушілер бұл кезенді «гүлденген жүз философиялық мектептің өзара тартысы» деп атаған.
Мысалы, Хань дәуіріндегі тарихшы Сьма Тань (б.ж.с.д. 110 ж. қайтыс болған) солардың ішінен алты философиялық бағыттарды атап көрсеткен:
1. Инь және Ян мектебі.
2. Конфуций мектебі немесе әдебиетшілер.
3. Моистер мектебі.
4. Атаулар мектебі.
5. Заңгерлер мектебі.
6. Күш пен жол мектебі (дао цзя).

Әл-Фараби философиясы

28 Марта 2014, реферат

Әл-Фараби шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы оқымысты. Ғылымдардың барлығына дерлік өзінің айтар-лықтай үлесін қосып отырды. Фараби өзі тудырған дүниеде төрт негізгі ин-теллекті қалыптастырды. Олар: потенциалды, актуальды, игерілген және іс-әрекеттік интеллекттілер. Әл-Фараби өзінің «Риторика, Поэзия өнері туралы, Бақытқа жол сілтеу» туралы трактаттарында этикалық, эстетикалық мәселе-лерге көңіл бөліп, көркемдік, сұлулық, бақыт, мейірбандық, білім категория-ларының бетін ашып, солардың негізін дәләлдеп берді.

Әлеуметтанудың объектісі мен пәні

20 Октября 2015, реферат

Кез келген ғылымды зерделеу алдымен оның объектісін, пәнін, басқа ғылымдар жүйесіндегі және қоғам өміріндегі орны мен рөлін айқындаудан басталады. Әлеуметтану ғылымының осынау белгілерін ол жайындағы түсініктің қазіргі кездегі пікірталасына және әлеуметтанушы мектепке тәуелділігіне назар аудара отырып қарастырамыз.

Әлеуметтанулық білім жүйесіндегі әлеуметтанудың орны

14 Октября 2015, реферат

1. Әлеуметтанудың объектісі, пәні мен әдістері.
2. Әлеуметтанудың құрылымы мен білім деңгейлері.
3. Әлеуметтанудың атқаратын қызметі.
4. Әлеуметтанудың басқа қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар мен арақатынасы.

“Мифологические элементы” как объект исследования в современной науке о литературе

27 Сентября 2012, реферат

В связи с тем, что в современном литературоведении отсутствует термин “мифологические элементы”, в начале данной работы целесообразно дать определение этому понятию. Для этого необходимо обратиться к трудам по мифологии, в которых представлены мнения о сущности мифа, его свойствах, функциях. Гораздо проще было бы определить мифологические элементы как составные части того или иного мифа (сюжеты, герои, образы живой и неживой природы и пр.), но, давая такое определение, следует учитывать и подсознательное обращение авторов произведений к архетипическим конструкциям .

“Рефармацыйныя і гуманістычныя ідэі у Беларусі ХYI–ХYII ст.ст.”

07 Мая 2013, реферат

Аўтар рэферату праследуе мэту даць абагульняючую характарыстыку філасофскай думкі эпохі Ренесанса і Рэфармацыі і паказаць спецыфіку яе асноўных этапаў. Для дасягнення гэтай мэты ставіліся і вырашаліся наступныя задачы:
– разгледзець раннегуманістычную думку беларускіх мысліцеляў эпохі Адраджэння;
– высветліць характэрныя асаблівасці рэфармацыйнага руху Беларусі і яго асноўныя ідэйныя плыні;
– прааналізаваць асноўныя ідэйныя плыні перыяду контррэфармацыі.

“Римский клуб” о проблемах и перспективах технологического развития

14 Февраля 2013, реферат

Сможет ли человечество разрушить стоящие перед ним сегодня проблемы социально-экономического, политического, культурно-нравственного, экологического характера, или их обострение приведет к глобальной катастрофе? Совместимы ли научно-техническая революция и социальный прогресс, или они противостоят друг другу, обрекая человеческое существо на физическую деградацию, духовное обнищание, нравственную ущербное?