Оцінка і використання висновку експерта у кримінальному процесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2014 в 03:35, курсовая работа

Описание работы

Що ж стосується судової експертизи, то вона є найбільш кваліфікованою формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Вона значно розширює пізнавальні можливості слідства і суду, дозволяючи застосовувати в процесі розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень увесь арсенал сучасних науково-технічних засобів. Як, відомо, що будь-який доказ одержаний відповідно до вимог закону має для слідства вагоме значення, а оскільки висновок експерта, який представляє саме результати дослідження відповідного об’єкта та відповідь на поставлені запитання слідчого, є джерелом доказів і покладається в основу доказування у кримінальному провадженні, то експертиза допомагає встановлювати фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчого, суд встановлює наявність або відсутність суспільно-небезпечного діяння, винність особи, та їх обставини, що мають значення для правильного вирішення провадження.

Содержание работы

Вступ
1. Поняття експертизи в кримінальному проваджені її види та значення.
2. Система судово-експертних установ в Україні.
3. Підготовка матеріалів і формулювання запитань експерту.
4. Види зразків і тактика їх отримання для проведення експертизи.
5. Процесуальні й організаційні засади залучення експерта і проведення
експертиз.
6. Оцінка і використання висновку експерта у кримінальному процесі.
Висновок
Список використаних джерел

Файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ.docx

— 107.85 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра криміналістики

 

КУРСОВА РОБОТА

з криміналістики

на тему : ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

 

Студентки 4 курсу 7 групи

Інституту підготовки кадрів для

Міністерства внутрішніх справ України

 

Керівник:

 

 

Оцінка:                  Національна шкала   _________

                               Кількість балів: _____Оцінка ETCS ___

Члени комісії:    ______                        _______________

                             (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

                             _______                      ________________    

                                                                 (підпис)                     (прізвище та ініціали)

 

 

Харків – 2013 рік

 

 

 

ПЛАН

Вступ

1. Поняття експертизи  в кримінальному проваджені її  види та значення.

2. Система судово-експертних  установ в Україні.

3. Підготовка матеріалів  і формулювання запитань експерту.

4. Види зразків і тактика їх отримання для проведення експертизи.

5. Процесуальні й організаційні  засади залучення експерта і  проведення

експертиз.

6. Оцінка і використання  висновку експерта у кримінальному процесі.

Висновок 

Список використаних джерел

Практичне завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сьогодні, коли наука досягла значного розвитку, її видатні фундаментальні відкриття використовуються в усіх сфера діяльності людьми. Не оминуло це і таку специфічну галузь людської діяльності як боротьба зі злочинністю. Правоохоронні органи дедалі більше використовують на практиці спеціальні знання для розкриття злочинів. Ці знання за Кримінальним процесуальним кодексом можна залучити двома способами: за допомогою спеціаліста і шляхом проведення судової експертизи.

Закон дозволив залучення спеціаліста з метою розширення практичних можливостей слідчого у провадженні. Спеціаліст на основі своїх фахових навичок, знань сприяє виявленню, закріпленню і вилученню доказів, шляхом надання слідчому консультативної допомоги при проведенні певної процесуальної дії, про що зазначається в протоколі слідчої дії.

Що ж стосується судової експертизи, то вона є найбільш кваліфікованою формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Вона значно розширює пізнавальні можливості слідства і суду, дозволяючи застосовувати в процесі розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень увесь арсенал сучасних науково-технічних засобів. Як, відомо, що будь-який доказ одержаний відповідно до вимог закону має для слідства вагоме значення, а оскільки висновок експерта, який представляє саме результати дослідження відповідного об’єкта та відповідь на поставлені запитання слідчого, є джерелом доказів і покладається в основу доказування у кримінальному провадженні, то експертиза допомагає встановлювати фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчого, суд встановлює наявність або відсутність суспільно-небезпечного діяння, винність особи, та їх обставини, що мають значення для правильного вирішення провадження.

 

 

 

 

1.Поняття експертизи  в кримінальному проваджені її  види та значення.

 

Для того щоб з’ясувати, що являє собою судова експертиза у кримінальному провадженні потрібно звернутися до відповідних положень чинного законодавства.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза  -  це  дослідження  експертом  на  основі спеціальних  знань  матеріальних  об’єктів,  явищ і процесів,  які містять  інформацію  про  обставини   справи,   що   перебуває  у провадженні органів досудового розслідування чи суду.1

Кримінальний процесуальний кодекс України у частині 1 статті 242 передбачає положення про те, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Експертом у кримінальному провадженні, згідно зі ст. 69 КПК України, є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого. Сторона захисту, в свою чергу, має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов'язкової. Крім того, експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 Кримінального процесуального Кодексу України.2

 

Проведення експертизи включає в себе такі елементи: залучення експерта, проведення експертних досліджень,  надання висновку експертом з питань, які поставлені перед ним сторонами кримінального провадження, слідчим суддею або судом.

Експертиза в кримінальному провадженні має такі ознаки:

- експертиза призначається, коли для вирішення певних питань потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання;

- експертиза проводиться  експертом– особою, досвідченою в певній спеціальній галузі (галузях) знань;

- таке дослідження має  самостійний характер;

- законом встановлена  особлива процесуальна форма  залучення експерта та експертного дослідження;

- результати експертизи  оформлюються висновком експерта.3

Таким чином судова експертиза у кримінальному провадженні – це проведення експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді або суду, на основі його спеціальних знань самостійного дослідження матеріальних об’єктів,  явищ і процесів, необхідного для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, що знаходить своє відображення у висновку експерта.

Судові експертизи класифікуються за різними критеріями.

Найбільш цікавою класифікацією є поділ судових експертиз за предметом спеціальних знань.

Процесуальні види судових експертиз:

За обов’язковістю проведення:

- обов’язкові експертизи, необхідність призначення яких  імперативно зазначені в кримінальному  процесуальному кодексі України;

- необов’язкові, що призначаються  слідчим залежно від обставин  розслідуваної справи.

За місцем проведення експертного дослідження:

- експертизи, що проводяться  в експертній установі;

- експертизи, що поводяться  поза межею експертної установи: у суді, на місцях події, на  місцях знаходження досліджувального об’єкта.

За послідовністю проведення:

- первинні експертизи;

- первинні експертизи, що  призначаються стосовно того  самого об’єкта  дослідження  й без питань поставлених на  вирішення первинної експертизи.

За обсягом дослідження:

- основні експертизи;

- додаткові експертизи, які  призначаються у випадку коли  потрібно збільшити обсяг первісного  основного дослідження.

За кількістю експертів є, які проводять дослідження:

- одноособові експертизи;

- комісійні експертизи. 4

Щодо галузей знань, що використовуються на основі наукових положень однієї галузі знання; та комплексні, що вимагають для вирішення поставлених  питань використання даних з декількох галузей знань.

Первинною експертизою називається експертиза, що вперше призначається слідчим для дослідження певних об’єктів. Стосовно цих же об’єктів згодом можуть призначатися додаткові або повторні експертизи. Додаткова експертиза у випадках, коли в результаті оцінки висновку експерта, якщо раніше проводив первинну, основну експертизу установлено недоліки.

Додаткова експертиза призначається для доповнення раніше проведеного дослідження.

Повторна експертиза призначається після оцінки висновку первинної експертизи, у випадках обґрунтованого сумніву щодо вірогідності винесених остаточних висновків.

Експертиза є повторною, якщо:

а) проводиться за матеріалами, що містять дані, які відрізняються від представлених на первинну експертизу;

б) для вирішення раніше поставлених запитань представлено нові об’єкти;

в) відносно раніше досліджених об’єктів поставлені нові запитання.

Комісійна експертиза – це експертиза, проведена декількома експертами однієї спеціальності.

Комісійна експертиза завжди однорідна, тобто при її проведенні використовуються дані однієї галузі спеціальних знань, наприклад, судового почеркознавства, балістики, авто техніки тощо.

Проведення комісійних експертиз обумовлено наступними причинами:

 1. Складністю процедури дослідження й оцінки отриманих результатів;
 2. Особливою відповідальністю і значимості результаті експертизи у кримінальному провадженні;
 3. Навчанням експерта-статиста в період підготовки до самостійної роботи.

При формуванні комісії призначається провідний експерт ( голова комісії,

який виконує організаційні функції в процесі експертизи.

       Комплексна  експертиза:

        У  спеціальній літературі є дві  точки зори щодо зору сутності  комплексної експертизи. Відповідно  до першої вона може проводитися  одним експертом, який володіє  знаннями з різних галузей  науки, техніки тощо. Тобто таким, хто має право на проведення  досліджень за декількома судово-експертними  спеціальностями. У цьому випадку  процесуальна особливість комплексної  експертизи визначається пізнавальними  особливостями комплексного експертного  дослідження.

Згідно з іншою точкою зору, яка вважаться переконливою, комплексна експертиза – це експертиза, у проведенні якої беруть участь кілька експертів різних спеціальностей.

У комплексній експертизі кінцевий висновок формулюється на підставі досліджень, які повністю не проводив жоден з експертів. Відповідь на поставлені слідчим запитання можливо лише як синтезований результат усіх окремих досліджень. При формуванні кінцевих висновків за проміжними результатами отриманими кожним експертом окремо, має місце умовна відповідальність експерта. Експерти(експерт), які формулюють кінцевий висновок, відповідають за його правильність за умови, що результати досліджень інших учасників експертизи правильні. При цьому від експертів потрібні чіткі уявлення про схему всього дослідження, застосовувані засоби про методи на всіх етапах.

Відповідно до п. 1.2 Інструкції « Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства Юстиції України від 26.12.2012року № 195015.

Основними видами експертизи є:

 1. Криміналістична: почеркознавча та авторознавча; технічна експертиза документів; балістична; трасологічна; фототехнічна; портретна, експертиза голограм; відео, звукозапису; вибухотехнічна; матеріалів, речових та виробів; біологічна;
 2. Інженерно-технічна: інженерно-транспортна( авто технічна, транспортно-трасолочічна, залізно-транспортна); дорожно-технічна; будівельно-технічна(оціночно-будівельна); земельно-технічна(оціночно-земельна); пожежно-технічна; безпеки життєдіяльності; гірночо-технічна; інженерно-екологічна; електро-технічна; комп’ютерна-технічна; телекомунікаційна;
 3. Економічна бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій;
 4. Товарознавчі: машин; обладнання; сировини та товарів народного споживання; автотоварознавча; транспортна товарознавча;
 5. Експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм організації мовлення; винаходів і корисних моделей, промислових зв’язків сортів рослин і порід тварин; комерційних найменувань торгівельних морок, географічних зазначень; топографічних інтегральних мікросхем; комерційної таємниці(ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; екологічна у сфері інтелектуальної власності;
 6. Психологічна;
 7. Мистецтвознавча;
 8. Екологічна. 5

Информация о работе Оцінка і використання висновку експерта у кримінальному процесі