Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Аналіз витрат на оплату праці підприємтсва

07 Апреля 2013, курсовая работа

Метою будь-якої підприємницької діяльності є отримання прибутку. Для цього необхідно затратити певну частину капіталу, тобто понести витрати.
Витрати на основну заробітну плату є основною частиною фонду оплати праці та безпосередньо входять до собівартості виробленої продукції, робіт, що виконуються або наданих послуг. У світовій практиці вони досягають 70 % загальних витрат організацій, найменшим відсотком вважається 10-15 %. В Україні найнижча частка зарплати в структурі операційних витрат на 2010 рік становила в нафтопереробній промисловості – лише 2,3 %, у харчовій промисловості – 7,4 %, хімічному виробництві – 8,3 %, машинобудуванні – 12,8 %, легкій промисловості – 19,9 %, середній рівень по промисловості становив 9,4 %.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

29 Мая 2013, доклад

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.
Джерело аналізу - баланс підприємства; для внутрішнього аналізу застосовуються також дані аналітичного обліку.
У найзагальнішому вигляді зміни в обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості за звітний період можуть бути охарактеризовані даними горизонтального та вертикального аналізу балансу .

Аналіз прибутку та рентабельності ДП “Львівтрансгаз”

10 Апреля 2012, курсовая работа

“Львівтрансгаз” є дочірнім підприємством акціонерного товариства “Укргазпром”. Предметом його діяльності є:
– видобуток та транспортування природного газу;
– зберігання газу в підземних сховищах;
– постачання та реалізація природного газу споживачам;
– розробка, експлуатація газових і газоконденсатних родовищ;
– виробництво і реалізація стиснутого природного газу, низько октанового бензину та скрапленого газу, як моторного палива для автомобілів;
– здійснення зовнішньоекономічної діяльності по узгодженню з акціонерним товариством;
– надання послуг вітчизняним та іноземним фірмам по підземному зберіганню газу;
– підрядна діяльність;
– виробництво товарів народного споживання та надання послуг населенню.

Аналіз результатів аудиту доходів підприємства

14 Июня 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження особливостей аудиту доходів підприємства, закріплення здобутих навичок на практиці та розробка шляхів теоретичного вдосконалення аудиту доходів підприємства.
Відповідно до поставленої мети в даній роботі поставленні наступні завдання:
1) дослідити особливості аудиту доходів підприємства;
2) визначити законодавче та інформаційне забезпечення аудиту доходів підприємства;
3) визначити об'єкти аудиту операцій з обліку доходів;
4) детально дослідити процес планування аудиту доходів підприємства;
5) оволодіти методикою аудиту доходів підприємства;

Аналіз фінансового стана підприємства

05 Мая 2014, реферат

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Аналіз фінансового стану банку ВАТ Райффайзен Банк Аваль

26 Декабря 2013, курсовая работа

В першому розділі роботи розглядаються теоретичні питання аналізу банківської діяльності, розкриваються роль і місце фінансового аналізу в діяльності комерційного банку, методика і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану банку. Розглянуто особливості організації аналітичної роботи в банках України, наведено методики узагальнюючої оцінки фінансового стану банку.
В другому розділі здійснюється аналіз фінансового стану банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". Було здійснено аналіз балансу комерційного банку, фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності діяльності банку.

Аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «ВІННИЦЯПОБУТХІМ»

10 Апреля 2015, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є дослідження фінансового стану та результатів діяльності підприємства ПАТ «Вінницяпобутхім» а також виявлення ключових проблем його діяльності і можливі шляхи їх вирішення. Підприємство виробляє і реалізує широкий спектр синтетичних миючих засобів.
Для проведення аналізу фінансового стану підприємства та результатів його діяльності використовується його фінансова звітність за 2013 рік, яка складається з форм бухгалтерського обліку та є повною, правильною та цілком достовірною.

Аналітичний та статистичний облік

07 Ноября 2013, курс лекций

Синтетичні рахунки призначено для отримання узагальненої (об'єднаної") інформації. А тому облік, побудований на основі цих рахунків, називається синтетичним. Синтетичний облік дає можливість накопичувати зведені дані про активи, власний капітал, зобов'язання і господарську діяльність підприємства. Синтетичний облік ведеться на рахунках першого порядку, коли на кожний вид активів і пасивів відкривається окремий рахунок.
План рахунків, затверджений наказом Мінфіну України ЗО листопада 1999 р. №291, налічує 90 синтетичних рахунків (рахунків першого порядку), з яких 12 залишено поки що безіменними, і 232 субрахунки (рахунки другого порядку). Дані синтетичного обліку в узагальненому вигляді відображуються у відповідних регістрах.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия

02 Апреля 2015, курсовая работа

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, высокой инфляции, нестабильности налоговой системы, политической нестабильности, неопределенности, недостаточной квалификации менеджеров предприятия институт банкротства получает все большее распространение. В хозяйственной практике последних лет участились случаи умышленной самоликвидации предприятий, которые, обеспечив привлечение значительного объема заемного капитала (в денежной, товарной и других формах) и, использовав его в целях наживы отдельных лиц, объявляют себя банкротами для того, чтобы уйти от расчетов. Механизм таких действий квалифицируется как "ложное" и "преднамеренное банкротство" и преследуется в уголовном порядке.

Анализ денежно - кредитной системы Украины

02 Мая 2013, контрольная работа

Становление Украины как независимого, суверенного государства обусловило необходимость создания собственной денежной системы, которое обеспечивало бы возможность украинским властным структурам самостоятельно руководить денежным оборотом и денежным рынком в интересах развития национальной экономики. Организационно-правовые основы создания денежной системы Украины были заложены в Законе Украины «О банках и банковской деятельности», принятому Верховной Радой Украины 20 марта 1991 г. Этим законом Национальному банку Украины предоставлялось монопольное право осуществлять эмиссию денег на территории Украины и организовывать их оборот, обеспечивать стабильность денег, проводить единую денежно-кредитную политику и т.п.

Анализ использования земельных ресурсов

18 Апреля 2013, курсовая работа

Методы регулирование в значительной системе определяются господствующими формами на землю, они включают систему политических, экономических, правовых мер, направленных на повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах общества и в целом. Основные из них – землеустройство, государственный земельный кадастр и мониторинг земель, а также контроль за использованием и охраной земель.
С возникновением новых отраслей и производств появилась необходимость в целом перераспределений земельных ресурсов и их эффективном использовании. Этому способствовало возникновение социальных наук о земле, труде, в ходе развития которых были созданы новые методики и технологии рационального землеиспользования.

Анализ использования основных средств МУП «Стройзаказчик»

18 Апреля 2013, курсовая работа

Для осуществления своей деятельности предприятие должно располагать определенным набором экономических ресурсов (или факторов производства) – элементов, используемых для производства экономических благ. Обычно в экономической литературе все, что предприятие имеет и использует в производственной деятельности, называется имуществом предприятия. Состав применяемых предприятием экономических ресурсов различен. Особое значение для успеха производственной деятельности имеет наличие определенного запаса ресурсов длительного пользования, или капитала. Капитал предприятия представляет собой денежную оценку имущества предприятия.

Анализ прибыли от реализации продукции животноводства им. Калинина Новоаннинского района Волгоградской области

25 Марта 2013, курсовая работа

Выше сказанное послужило выбором для темы исследования. В соответствии с актуальностью, целью курсовой работы является анализ финансовых результатов от реализации сельскохозяйственной продукции, а также поиск путей их увеличения.
Для раскрытия поставленной цели ставятся и решаются следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты проблемы исследования;
2. Рассмотреть организационно-экономическую и финансовую характеристику деятельности предприятия;
3. Проанализировать современное состояние уровня финансовых результатов от реализации продукции животноводства в колхозе племзаводе имени Калинина;

Анализ прибыли предприятия (на примере ОАО «Орбита»)

21 Мая 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы – анализ прибыли предрприятия на примере ОАО«Орбита»В связи с поставленной целью в работе необходимо решить следующие основные задачи:

-определить экономическую сущность прибыли предприятия;

-определить роль прибыли в развитии деятельности предприятия;

-проанализировать формирование и распределение прибыли конкретного предприятия;

-исследовать зарубежный опыт формирования и распределения прибыли предприятия с целью возможного его использования в отечественной практике;

- выявить основные резервы роста прибыли субъектов хозяйствования.

Анализ содержание бухгалтерского баланса

19 Мая 2015, курсовая работа

Цель курсовой работы: подвергнуть анализу содержание бухгалтерского баланса. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
дать характеристику понятия бухгалтерский баланс;
изучить его строение;
изучить различные методы финансового анализа с помощью баланса;
проанализировать финансовое состояние на конкретном предприятиии и сделать выводы.

Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия

15 Января 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы: изучить особенности и провести анализ финансовых результатов предприятия в условиях рыночной экономики.
Задачи:
1) изучить теоретические аспекты анализа финансовых результатов предприятия;
2) рассмотреть технико-экономическую характеристику предприятия;
3) провести анализ финансовых результатов предприятия;
4) разработать предложения по повышению эффективности подсчета

Анализ хозяйственной деятельности предприятия

11 Апреля 2015, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение и проведение анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести анализ использования ресурсов предприятия;
провести анализ производства продукции;
провести анализ себестоимости, прибыли и рентабельности.

Анализ «затраты-объем-прибыль» в процессе принятия решения

13 Февраля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы: получить знания об основных приемах управленческого учета, которыми могла бы воспользоваться в своей практической деятельности. Задачи курсовой работы:
изучение теоретических основ управленческого учета организации, а именно операционного анализа и его роли в принятии управленческих решений;
изучение классификации и поведения затрат;
изучение распределения затрат и калькулирования себестоимости продукции;
изучение методов принятия управленческих решений;

Анализ активов и пассивов баланса

17 Декабря 2011, реферат

В настоящей работе раскрывается сущность бухгалтерского баланса, его использование в качестве источника информации для оценки финансового состояния предприятия.

Анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса

04 Ноября 2013, курсовая работа

Бухгалтерский баланс является одним из способов обобщения, с одной стороны, состава и размещения хозяйственных средств, а с другой - источников их образования в стоимостном выражении, а так же определения важнейших показателей, отражающих результат хозяйственной деятельности предприятия, его финансового положения и расчетных взаимоотношений с партнерами. Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа имущественного положения при рассмотрении финансово-хозяйственного состояния предприятия. При анализе активов и пассивов баланса прослеживается структура и динамика состояния активов предприятия в анализируемом периоде.

Анализ ассортимента, производства и качества продукции

08 Мая 2013, курсовая работа

Цель работы: изучить методику анализа объемов производства и продаж, ассортимента и качества продукции.
Задачи: 1. Рассмотреть задачи и информационное обеспечение анализа объемов производства и продаж продукции.
2. Сравнить различные методики анализа объемов производства и продаж продукции.
3. Исследовать методику анализа динамики и выполнения плана объемов производства и реализации продукции.
4. Изучить методику анализа ассортимента и структуры продукции.
5. Дать характеристику методики анализа качества продукции.
6. Определить резервы повышения объемов производства и продаж.

Анализ баланса предприятия

07 Апреля 2012, курсовая работа

Цель работы - на основе изучения теоретического материала раскрыть сущность и содержание, а также возможностей исследования сущности и содержания на примере конкретного предприятия - ОАО «Курскагропромдорстрой».

Анализ баланса редакции журнала «Идель»

22 Ноября 2013, контрольная работа

Редакция журнала «Идель» (редакция) является некоммерческой организацией, не имеет основной своей целью получение прибыли, субсидируется из средств бюджет РТ. Основной деятельностью редакции журнала «Идель» является организация издания журнала «Идель» и его распространение. Согласно учетной политике редакции журнала «Идель» (далее редакция) «…бухгалтерский учет в редакции журнала «Идель» ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» с учетом действующих законов и положений, инструкций…».

Анализ банкротства

10 Января 2013, контрольная работа

Действующий закон о ликвидации 2002 года ввел новую реорганизационную процедуру – финансовое оздоровление, которое позволяет при определенных условиях сохранять учредителям (участникам)должника контроль за предприятием даже в условиях возбужденного дела о банкротстве. Помимо это была установлена возможность осуществлению мер по предупреждению банкротства – восстановительные процедуры.

Анализ безработицы как социальной проблемы

27 Мая 2015, контрольная работа

Цель исследования – исследовать рассмотрение проблемы и путей решения безработицы в России.
Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:
- проанализировать научную литературу по проблеме исследования;
- разработать анкету для проведения опроса специалистов службы занятости;
- изучить мнение специалистов службы занятости по вопросам решения проблемы безработицы
- обработать и проанализировать результаты проведенного исследования.

Анализ безубыточности деятельности предприятия и планирование объема производства

12 Мая 2013, курсовая работа

Известно, что целью деятельности предприятия в современной экономике является получение прибыли. Именно при этом условии фирма может стабильно существовать и обеспечивать себе основу для роста. Стабильная прибыль фирмы проявляется в виде дивиденда на вложенный капитал, способствует привлечению новых инвесторов и, следовательно, увеличению собственного капитала фирмы. Поэтому становится ясным интерес к проблемам прибыльности деятельности фирмы. Весьма важным аспектом данного вопроса является концепция безубыточности деятельности фирмы (что является актуальным для данной работы), как первого шага к получению бухгалтерской, а в последствии и экономической прибыли.

Анализ безубыточности и планирование прибыли в управленческом учете

26 Февраля 2013, реферат

Решение задачи обеспечения экономического роста в России невозможно без роста эффективности управления отдельными субъектами, формирующую экономику страны. Управление представляет собой направленное воздействие менеджеров организации на хозяйственные процессы в целях увеличения прибыли и обеспечения сохранности имущества предприятия.
Управленческий учет – это организованная предприятием система сбора, регистрации, обработки и представления информации о хозяйственной деятельности организации и ее структурных подразделений с целью осуществления планирования, контроля и управления этой деятельностью.

Анализ безубыточности предприятия

15 Марта 2013, курсовая работа

Задачами курсовой работы является изучение следующих вопросов методика маржинального анализа прибыли; методика маржинального анализа показателей рентабельности; определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия; определение влияния факторов на изменение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия; определение критической суммы постоянных затрат, критического уровня переменных затрат и критического уровня цены реализации.

Анализ бухгалтерского учета и отчетности на примере ИП Шевченко А.Ф

20 Января 2015, курсовая работа

Актуальность данной работы заключается в том, что бухгалтерский учёт и отчётность представителей субъектов малого предпринимательства на территории Российской Федерации постоянно изменяются и корректируются.
Особое внимание при разработке изменений и дополнений, вносимых в налоговое законодательство, уделяется предприятиям малого бизнеса.

Анализ бухгалтерского баланса

21 Мая 2012, контрольная работа

В 2003 г. предприятие значительно увеличило вложение средств в осуществление своей деятельности. Об этом свидетельствует рост величины валюты баланса с 4911 тыс. руб. на начало года до 5664 тыс. руб. на конец года, а также относительный показатель – темп роста, который составил 115, 33 %.