Автоматизація обліку гоотової продукції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2014 в 14:36, лекция

Описание работы

1. Загальна характеристика задач обліку готової продукції та її реалізації
2. Вхідні документи та коди облікових номенклатур
3. Розрахунок і відображення вихідної інформації
4.Ведення обліку готової продукції та її реалізації за допомогою програми "1С: Бухгалтерия 7.7"

Файлы: 1 файл

Автоматизація обліку готової продукції.doc

— 87.50 Кб (Скачать файл)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА  ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

1. Загальна характеристика задач обліку готової продукції  та її реалізації

2.  Вхідні документи та коди облікових номенклатур

3. Розрахунок і відображення вихідної інформації

4.Ведення обліку готової продукції та її реалізації за допомогою програми "1С: Бухгалтерия 7.7"

 

1. Готова продукція — це вироби та напівфабрикати, повністю завершені обробкою, що відповідають чинним стандартам або затвердженим технічним умовам, прийняті на склад або замовником.

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту та складну. При цьому вона може бути основною, побічні або супутньою:

—  супутня — це продукція, отримана в одному технологічному циклі одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам.

— побічна – це продукція, що іноді утворюється в комплексних виробництвах під час виготовлення основної і, на відміну від супутньої не потребує додаткових витрат.

Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є:

- правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках й інших місцях збереження продукції;

- контроль за виконанням планів з обсягу, асортименту, якості випущеної продукції та зобов'язань з її  постачання;

- контроль за збереженням готової продукції і дотриманням установлених лімітів;

-  облік і контроль за виконанням плану з реалізації продукції, витрат, пов'язаних зі збутом, і своєчасності оплати за реалізовану продукцію;

- своєчасне та достовірне визначення результатів від реалізації продукції та їх облік;

- виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.

Виконання цих завдань вимагає обчислення таких показників, як:

 • випуск продукції у натуральному та вартісному виразі за   всім асортиментом;
 • кількість наявної готової продукції на складі з обов'язковим аналізом відповідності фактичного залишку встановленим нормативам;
 • обсяг відвантаженої готової продукції покупцям у натуральному та грошовому виразі;
 • витрати, пов'язані з реалізацією продукції;
 • податок на додану вартість, акцизний збір;
 • заборгованість покупців за отриманою ними готовою продукцією на кінець звітного періоду;
 • фінансові результати від реалізації готової продукції.

Для  узагальнення інформації про наявність та рух готової  продукції підприємства передбачено рахунок  26 "Готова продукції ".  Надходження, вибуття або списання готової продукції  у бухгалтерському обліку відображаються в грошовій формі за  фактичною виробничою собівартістю. Оскільки фактична собівартість, як правило, визначається лише в кінці місяця, після того, як на рахунку 23 «Виробництво» будуть узагальнені всі фактичні витрати, що їх відносять до випущеної за місяць продукції, для відображення руху готової  продукції у поточному обліку протягом місяця можна використовувати облікові ціни.

Як облікові ціни можна використовувати такі показники:

- планову собівартість;  - гуртову ціну;

- роздрібну ціну;

Для цього до рахунку 26 "Готова продукція" відкривають  такі субрахунки:

 • 261 "Готова продукція за обліковими цінами";
 • 262 "Відхилення фактичної собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами".

Сума перевищення вартості готової продукції за обліковими цінами за виготовленими у звітному періоді виробами від її  фактичної виробничої собівартості буде відображатися  записом: Дт 261 Кт 262, або методом "червоного сторно" — при перевищенні фактичної виробничої собівартості готової продукції над  її вартістю за обліковими цінами.

Сума відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, за готовою продукцією, що вибула протягом звітного періоду, належить до списання:

 • при від'ємному результаті — записом за Дт  262 Кт  261;
 • при додатному результаті — зворотним записом або методом "червоного сторно".

В умовах обробки інформації на ЕОМ доцільно виділяти такі задачі на ділянці обліку готової продукції та її реалізації:

1) Облік випуску готової продукції (ZВ501). У межах цієї задачі відбувається реєстрація факту випуску готової продукції  з виробництва та передачі її на склад на основі накладних, відомостей, приймально-здавальних документів, актів приймання,  в яких вказуються: дата, код цеху і складу, назва продукції, номенклатурний номер, одиниця вимірювання, кількість, ціна за одиницю тощо.

2) Облік руху готової продукції на складі (ZВ502). Організація складських операцій повинна базуватись на таких принципах, як планомірність, послідовність і ритмічність, ефективне використання засобів механізації, раціональна організація внутрішньоскладського переміщення вантажів і забезпечення збереженості готової продукції.

У разі автоматизації облікових процесів на підприємстві зазвичай, використовують безкартковий спосіб обліку готової продукції за її видами і місцями зберігання. Залишки готової продукції періодично інвентаризуються робочою інвентаризаційною комісією, призначеною директором підприємства.

3) Облік відвантаженої та відпущеної готової продукції (ZВ503). Якщо облік готової продукції ведеться за обліковими цінами, то після закінчення місяця, після визначення  фактичної собівартості готової продукції, записи з відвантаження коригуються на суму відхилень фактичної собівартості від її вартості за обліковими цінами їхнім зіставленням. Від'ємна сума відхилень фіксується методом "червоного сторно", додатна - звичайним записом.

4) Облік реалізації готової продукції ( ZВ504). Згідно з «бухгалтерським принципом нарахування» готова продукція відпущена  зі складу покупцю, вважається відвантаженою продукцією.  При цьому роботи і послуги вважаються виконаними або наданими в момент підписання замовником акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

При відображенні в обліку реалізації продукції визначають собівартість її реалізації. Згідно з П(С)БО 16  «Витрати», собівартість реалізованої продукції складається з:

 • виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої впродовж звітного періоду;
 • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
 • понаднормативних виробничих витрат.

У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, виконані роботи та надані послуги використовується рахунок  90 "Собівартість реалізації" в розрізі таких субрахунків:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Під час проектування, запровадження і використання системи обробки інформації з обліку готової продукції за допомогою ЕОМ треба мати на увазі такі правила:

- облікова інформація про наявність і рух продукції повинна оперативною, точною та надійною;

-  готова продукція повинна бути представлена в кількісному та грошовому вираженні, окремо за кожним кодом та разом за всім асортиментом;

- дані задач обліку готової продукції та її реалізації повинні  бути тісно пов'язані з обліковою інформацією про витрати на виробництво, фінансово-розрахункові операції зі збуту й оподаткування, показниками оборотного та сальдового балансів за рахунками бухгалтерського обліку.

 

2.1. Перерахуємо основні первинні документи з випуску, внутрішнього переміщення, наявності, відвантаження та реалізації готової продукції п/п та опишемо сферу їх застосування на ділянці обліку готової продукції та її реалізації:

1. Первинна документація з випуску готової продукції

 • приймально-здавальний акт на готову продукцію -  застосовується для здавання з цеху на склад готової продукції, що виготовлена відповідно до креслення і технічних умов. В акті вказують, що готова продукція завершена виробництвом.
 • приймально-здавальна накладна на готову продукцію застосовують для оформлення операції з передачі виготовленої продукції на склад підприємства. Кожна приймально-здавальна накладна повинна містити низку даних, зокрема назву п/п, вид операції, назву документа, номер документа, дату документа, підписи, цех-здавальник, склад-одержувач, назву виробу та його номенклатурний номер, одиницю вимірювання, кількість, ціну, суму;
 • приймально-здавальна накладна на напівфабрикати — застосовують для оформлення операції з передачі напівфабрикатів власного виробництва на склад підприємства;
 • акт приймання-передачі продукції покупцю — застосовують у разі здавання готової продукції з цеху безпосередньо замовнику. Актом приймання-передачі оформляється також і завдання виконаних робіт (наданих послуг).

Усі приймально-здавальні документи на випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) виписують цехом-здавальником у двох примірниках (1 – на складі, 2 – цеху-здавальнику)

2. Первинна документація з відвантаження та реалізації 
готової продукції:

- наказ-накладна — документ, який виписують відділ збуту та складу на відпуск або відвантаження готової продукції покупцям. Обов'язковими реквізитами є найменування покупця та його код, найменування виробу, сорт та розмір виробу, кількість, ціна, сума, підписи одержувача продукції та завідувача складом;

-    накладна — використовують для відпуску готової продукції зі складу покупцю;

- товарно-транспортна накладна — використовують під час вивезення продукції автотранспортом. Виписують в чотирьох примірниках.

3. Первинна документація з обліку наявності готової  продукції на складах підприємства:

— картка складського обліку — документ, який оформляють на кожну назву готової продукції з метою обліку наявності готової продукції на складах у натуральному кількісному виразі.

— відомість залишків готової продукції — документ, що складається завідувачем складом на перше число кожного місяця під час використання сальдового методу обліку готових виробів у бухгалтерії.

Під час машинного розв'язання комплексу задач  ділянки обліку готової продукції та її реалізації утворюються масиви вхідної інформації:

 • МVХВ501 — масив інформації щодо випущеної продукції на склад продукції;
 • МVХВ502 — масив накладних на відпуск готової  продукції зі складу покупцям;

—    МVХВ503 — масив товарно-транспортних накладних.

При розв'язуванні задач обліку готової продукції та її реалізації, використовують масиви, що формують при розв'язанні задач інших ділянок обліку:

- МRРВ502 — масив даних про обсяги випущеної продукції з фактичної собівартості за звітний період (масив звітних калькуляцій) — формують на ділянці обліку витрат на виробництво;

- МSVВ702 — масив даних про оплату покупцями відвантаженої їм протягом звітного періоду готової продукції — формують на ділянці зведеного обліку та складання звітності. Цей масив бухгалтерських проведень постійно поповнюється новими проведеннями під час розв'язання розглядуваного комплексу задач з обліку готової продукції та її реалізації. Структура масиву МSVВ702 подана під час розгляду теми автоматизації основних засобів;

- МРР503 — масив планових даних для проведення аналізу виконання плану з випуску продукції.

Умовно-постійна інформація може містити такі масиви:

- МРС501 — масив цін на готову продукцію;

- МРР502 — масив видів податку на додану вартості та ставок акцизного збору.

- МРР501 — масив договірних зобов'язань постачальників.

 

2.2. При обробці інформації обліку готової продукції та її реалізації використанням ЕОМ використовують такі коди: структурних підрозділів; секцій складу; видів операцій; видів готової продукції (виробів), номенклатурних номерів; покупців синтетичних рахунків; видів ПДВ; одиниць вимірювання.

Код секцій складу визначає приналежність секції до певного складу. Код — двозначний, будується за порядковою системою кодування.

Код видів операцій базується на порядковій системі кодування і має один знак, що характеризує рух готової продукції (наприклад, 0 — залишок готової продукції на складі, 1 - оприбуткування готової продукції на складі,  2 — відпуск готової продукції тощо).

Код видів готової продукції можна побудувати за комбінованою системою кодування. Він складається  з трьох знаків, кожному виду виробів виділяється певний вид виробу, а два останніх — його модифікацію.

Код номенклатурних номерів має шість знаків — перші три  знаки вказують на вид готової продукції (виробу), останні три  демонструють порядковий номер готової продукції (виробу).

Код покупців має складну функціональну структуру, складається з чотирьох знаків, які всесторонньо характеризують покупця (місцезнаходження, ознака платника ПДВ, вид діяльності, основний вид розрахунків за отриману продукцію).

Код синтетичних рахунків базується на системі повторення, містить два знаки і повторює номер рахунку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Код видів ПДВ базується на порядковій системі кодування  і має один знак, що характеризує варіант нарахування та сплати податку на додану вартість за реалізованою готовою продукцією  (0 — сплата ПДВ за ставкою 0 % , 1 — сплата ПДВ за ставкою 20 %, 2 — звільнення від сплати ПДВ).

 

3. Під час машинного розв'язання комплексу задач з обліку та реалізації готової продукції складається низка вихідних табуляграм, кількість та форма котрих може змінюватися залежно від потреб суб'єкта господарювання.

Задача обліку випуску готової продукції (ZВ501) передбачає  складання двох основних відомостей:

1) випуску готової продукції у натуральному виразі за кодами виробу (DВ2501), яка містить реквізити: код виробу, випуск продукції за планом на зв.рік, випуск продукції за планом на  період з поч.року;

2) випуску та здавання готової продукції на склад підприємства в натуральному та вартісному виразі (DВ2502), яка використовується для щомісячного визначення обсягу продукції, а також для аналізу виконання виробничої програми в   зіставленні з відповідними плановими показниками.

Задача обліку руху готової продукції на складі (ZВ502)  передбачає складання таких відомостей:

Информация о работе Автоматизація обліку гоотової продукції