Індексація документів з грифом секретності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 11:32, реферат

Описание работы

Діловодство становить повний цикл обробки і руху документів з моменту їх створення (чи одержання) до завершення виконання і відправлення.

Содержание работы

Вступ……………………………………………………………………………………………..
Розділ 1. Загальні відомості……………………………………………………………………
1.1. Документ як матеріальний об’єкт. Поняття «документ»…………………………...
1.2. Види документу………………………………………………………………….........
1.3. Документування управлінської діяльності установ………………………………...
Розділ 2. Реєстрація документів………………………………………………………………..
2.1. Індексація вхідних документів……………………………………………………..
2.2. Реєстрація та індексація вихідної кореспонденції…………………………………
2.3. Реєстрація та індексація внутрішніх документів…………………………………..
2.4. Правила реєстрації й індексування документів……………………………………
2.5. Датування і індексування службових документів…………………………………
Висновки…………………………………………………………………………………………
Список використаних джерел…………………………………………………………….........

Файлы: 1 файл

аняДИЛОВОДС.docx

— 62.86 Кб (Скачать файл)

       Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають всі службові позначки на документах, пов’язані з їх проходженням, виконанням (резолюції, погодження, візи, затвердження, позначки про виконання документа  і направлення його до справи).

       Індексація  документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень – індексів, які надають документам під час  реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів.

       Індекси можуть бути простими і складними. Простий  індекс складається із порядкових номерів  певної групи документів у межах  календарного року.

       Складний  індекс, крім порядкового номера, включає  індекс за номенклатурою справ. У  системі ОДПС індекс справи за номенклатурою  повинен складатися з індексу (номера) структурного підрозділу та порядкового  номера справи в межах самостійного структурного підрозділу. Наприклад: 25-231, де 25 – номер самостійного структурного підрозділу управління, 2 – номер  відділу у складі управління, 31 –  номер справи зазначеного відділу.

       Індекси вхідних та створюванних документів складається з порядкових номерів  у межах групи документів, які  реєструються і відповідно до завдань  пошуку можуть доповнюватися за номенклатурою  справ, питань діяльності користувачів або виконавців.

       Складові  частини індексу розміщуються в  наступному порядку:

 • порядковий реєстраційний номер у межах документа, що реєструється;
 • індекси за номенклатурою справ;
 • питання діяльності кореспондентів чи виконавця;
 • індекси нормативно-правового акту повинен складатися з установи, яка його видала і він проставляється через косу риску,іншу складові частини індексу відокремлюються косою рискою.

       Індексація  вхідних, вихідних та внутрішніх документів має свої особливості.

       Індекс  вхідного документа складається  із порядкового номера з початку  року (за журналом реєстрації) і може доповнюватись постійними позначками груп кореспондентів, видів документа  тощо.

       Індекс  вихідного документа складається  із порядкового номера документа  з початку року за журналом реєстрації, постійної позначки певної реєстраційної  групи кореспондентів та індексу  справи, де зберігається копія документа. Наприклад: № 139 / 2 / 05-031, де 139 – порядковий номер вихідного документа з  початку року, 2 – номер реєстраційної  групи кореспондентів, 05-031 – номер  справи за номенклатурою.

         Індекс внутрішнього документа  (крім розпорядчих документів) складається  із порядкового номера певної  реєстраційної групи документів  з початку року та індексу  справи, де зберігається документ. Розпорядчі документи, як правило,  мають прості індекси, але в  ряді випадків можуть доповнюватися  окремими буквами (накази з  кадрових питань, з матеріального  стимулювання тощо).

       Індекс  проставляється на відповідному місці  документа, визначеному формуляром-зразком. Він забезпечує юридичну повноцінність документа, дозволяє швидко розшукати необхідний документ при здійсненні довідково-інформаційної роботи, забезпечує зберігання документа та можливість контролю за його виконанням. [6]

 

    ВИСНОВОК 

       Індексація  документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які надаються документам під час реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів.

       Індекси вхідних і створюваних установою  документів складаються з порядкових номерів у межах групи документів, що реєструються, які відповідно до завдань пошуку можуть доповнюватись  індексами за номенклатурою справ, питань діяльності, кореспондентів, виконавців тощо.

       Складові  частини індексу розміщуються у такому порядку: порядковий реєстраційний номер у межах групи документів, що реєструються, індекси за номенклатурою справ, питань діяльності, кореспондентів, виконавців тощо.

       Індекс  спільного нормативно-правового  акта повинен складатися з індексів установ, що видали його, які проставляються через дріб. [1]

       Індекс  внутрішнього документа (крім розпорядчих  документів) складається із порядкового  номера певної реєстраційної групи  документів з початку року та індексу  справи, де зберігається документ. Розпорядчі документи, як правило, мають прості індекси, але в ряді випадків можуть доповнюватися окремими буквами (накази з кадрових питань, з матеріального  стимулювання тощо).

       Індекс  проставляється на відповідному місці  документа, визначеному формуляром-зразком. Він забезпечує юридичну повноцінність документа, дозволяє швидко розшукати необхідний документ при здійсненні довідково-інформаційної роботи, забезпечує зберігання документа та можливість контролю за його виконанням. [2]

 

    Список  використаної літератури 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” від 17 жовтня 1997 р. № 1153 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 43. – Ст. 50.
 2. Закон України "Про державну таємницю" від 24.01.1994 р.
 3. Закон України "Про інформацію" від 2.10.1992 р.
 4. Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В. - Діловодство в банківських устано-вах: Навч. посібник /За заг. ред. к.е.н., проф. Боровського В.Н. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с.
 5. Наказ Головархіву України “Про затвердження Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів” від 20 липня 1998 р. № 41 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 38. – Ст. 1414.
 6. Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / Головархів України при Кабінеті Міністрів України. УДНДІАСД. – К., 1997 – 18 с.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” // Офіційний вісник України. – 1997. – № 4. – Ст. 202.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1764.
 9. ДСТУ 4163–2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К.: Держспоживстандарт України, 2003.
 10. Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / Головархів України при Кабінеті Міністрів України. УДНДІАСД. – К., 1997 – 18 с.
 11. Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / Головархів України при Кабінеті Міністрів України. УДНДІАСД. – К., 1997 – 18 с. 
 12. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб., доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

Информация о работе Індексація документів з грифом секретності