Інструментарій маркетингових комунікацій в мережі Інтернет

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2012 в 16:02, статья

Описание работы

В умовах ринкової економіки та досконалої конкуренції сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж просто створити новий якісний товар, що задовольняє потреби клієнта, встановити на нього оптимальну ціну і забезпечити його доступність для споживачів. Саме тому сьогодні вагомого значення набуває одна із складових маркетингу - маркетингова комунікація. Метою даної статті є розгляд і висвітлення засобів маркетингових комунікацій в мережі Інтернет та дослідження впливу реклами на вибір споживача.

Файлы: 1 файл

Інструментарій маркетингових комунікацій в мережі Інтернет.docx

— 27.43 Кб (Скачать файл)

УДК 339.136.82

 

Інструментарій маркетингових комунікацій в мережі Інтернет

Гогой Інна

Прокопенко Дарія

студентки 3 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

 

Анотація. В даній  статті розглядається поняття комунікацій  та їх місце в системі Інтернет-маркетингу. Визначено роль реклами та вплив на її ефективність нейромаркетингу в світовій мережі.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие коммуникаций и их место в системе Интернет-маркетинга. Определена роль рекламы и влияние на ее эффективность нейромаркетинга в мировой сети.

Annotation. This article considers the definition  of communications and its place in the marketing system of Internet. It is defined the role of advertising and its impact on the efficiency of neuromarketing in the global network.

Ключові слова: маркетингові комунікації, реклама, нейромаркетинг, комунікаційна політика, інтернет-маркетинг.

 

В умовах ринкової економіки  та  досконалої конкуренції сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж просто створити новий якісний товар, що задовольняє потреби клієнта, встановити на нього оптимальну ціну і забезпечити його доступність для споживачів. Саме тому сьогодні вагомого значення набуває одна із складових маркетингу - маркетингова комунікація.

Метою даної статті є розгляд  і висвітлення засобів маркетингових комунікацій в мережі Інтернет та дослідження впливу реклами на вибір споживача.

Останнім часом особливої  актуальності набувають питання  організації ефективного комунікативного  процесу суб’єктів господарювання із цільовими Інтернет-користувачами. Це зумовлено тим, що посилення конкуренції на світовому ринку вимагає від підприємства вести маркетингову діяльність, але не у всіх підприємств є така можливість, тому що маркетингові комунікації у своєму класичному вигляді є дуже дорогими.

Питанню маркетингових комунікацій в мережі Інтернет присвячені роботи відомих вітчизняних та іноземних вчених Р. Вілсона, Б. Гейтса, Д. Козьє, Дж. Келха, Балабанова І. Т., Царьова В. В., Т. Бокарева, Ф. Віріна, Ф. Котлера, Р. Хаббарда, Дж. Траута та інших, але деякі питання ще й досі не досліджено.

За останні роки науково-технічний  прогрес сприяв значному розвитку маркетингових комунікацій завдяки засобам масової інформації, а саме Інтернету. Завдяки цьому маркетингові комунікації стають ефективнішими, зрозумілими як для окремої людини, так і для суспільства загалом. Головним призначенням даного комунікативного інструмента виступає просування комерційних інтересів компанії (товарів, марки чи будь-якого іншого засобу капіталізації) шляхом залучення у такий процес існуючих у глобальній мережі користувачів [4, с. 59].

Для детального розгляду даного питання необхідно зазначити, що маркетингові комунікації – це діяльність підприємства, спрямована на інформування, переконання і нагадування цільовій аудиторії про свої товари, стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та налагоджування тісних взаємовигідних партнерських відносин між підприємством і громадськістю, а також оцінювання ринкової ситуації через зворотний інформаційний потік з метою адаптації цілей фірми до ситуації, яка склалася [1, с. 57].

Зростання ролі особистого продажу в особі Е-комерції та Інтернет як сучасного носія комунікацій,  з одного боку,  і втрата колишніх позицій реклами в традиційних засобах масової інформації (ЗМІ: телебаченні, радіо, газети,  журнали і т.д.),  з іншого,  змушують підприємства змінювати свої маркетингові стратегії та будувати їх на нових технологіях,   а дослідників говорити про появу нового виду маркетингу – Інтернет-маркетингу. 

Сьогодні існує чимало його визначень,  але майже всі  вітчизняні та зарубіжні науковці сходяться  в одному,  що Всесвітня мережа є одним з найунікальніших явищ науково-технічного прогресу в області інформаційних технологій.  У чому ж його сила у порівнянні з іншими засобами масової інформації? Ключовими перевагами Інтернет є: по-перше, можливість зниження вартості до розмірів, які цілком може собі дозволити підприємство малого бізнесу, по-друге, на сьогоднішній день Інтернет практично не регламентується з законодавчої точки зору, що дозволяє не тільки мінімізувати витрати на легалізацію рекламних кампаній та акцій, а й дає можливість маркетологам і рекламістам не обмежувати себе цензурою і рамками, з якими вони стикаються при використанні класичних маркетингових комунікацій.

Отже, Світова мережа пропонує найширший діапазон можливостей.  Важлива особливість середовища Інтернет –  мультимедійність, яка забезпечує головний ефект від Інтернет-комунікацій,  що полягає в поєднанні переваг іміджевого та інформативного медіа.  Проте,  необхідно констатувати,  що зазначені переваги у цілому ряді випадків унеможливлюють використання традиційних прийомів маркетингу і методів ведення бізнесу відносно Мережі в їх існуючій формі. Широкі можливості Інтернет ставлять перед сучасними компаніями достатньо складну задачу їх ефективного використання в комерційній діяльності,  потребуючи адаптації старих або розробки нових методів ведення бізнесу.

Так, однією з найголовніших складових просування в межах класичного комплексу маркетингових комунікацій є реклама. Це твердження має право на існування, якщо її застосовують в мережі Інтернет. У сучасній літературі з маркетингу [2, с. 64] рекламу визначають як платну, неособисту комунікацію,  яка здійснюється від імені замовника через засоби масової інформації та різноманітні носії з метою поширення інформації про наявність товарів та послуг, умови їх придбання і споживання. Сутність її полягає в досягненні економічного інтересу виробників.

Згідно з цим визначенням,  у рекламі завжди чітко декларується її суб’єкт –  рекламодавець,  від імені і за рахунок коштів якого реалізується рекламна комунікація. Проте, реклама, яка пов’язана із розповсюдженням інформації через традиційні засоби масової інформації,  носить неособистий характер.  Зворотна реакція на неї відбувається не одразу, між комунікацією і відгуком з боку споживачів минає певний проміжок часу,  що заважає визначити її ефективність.  Тому для оцінки реклами доцільно звертатися до її комунікативного ефекту [3, с. 207].

Набагато ж вигіднішу  позицію займає Інтернет. Це пояснюється  тим, що Мережа є інтерактивним середовищем, тому в процесі впливу на користувача реклама, окрім пасивного впливу на цільову аудиторію, може займати активну роль. Ще однією перевагою Інтернету є те, що він надає рекламодавцю найбільш ефективний за своїми можливостями спосіб сфокусованого впливу на конкретних споживачів та аудиторію в цілому.  Базуючись на сучасних комп’ютерних технологіях,  Інтернет пропонує неймовірні можливості оперативного, чіткого та глибокого аналізу рекламних заходів.

При розповсюдженні реклами  через мережу Інтернет часто використовується таке явище як нейромаркетинг. Нейромаркетинг становить комбінацію двох сфер знань  – неврології та традиційного маркетингу. Необхідно відмітити, що дане явище  – це сильний механізм маніпулювання  споживачем, впливу якого важко протистояти. Важливим моментом при аналізі даного явища є те, що нейромаркетинг ще фактично не врегульований законодавчо  до кінця як в Україні, так і  у всьому Європейському Союзі, тому виробники використовують будь-які  засоби для залучення покупців заради власної вигоди.

Наука «нейромаркетинг» стверджує, що на прийняття рішень споживача впливають багато різних факторів, наприклад, колір, картинка, запах, звук та інше.

На початковому етапі  створення Інтернет-реклами необхідно визначити цільову аудиторію. Згідно даної аудиторії розробляють певні прийоми нейромаркетингу, які найчастіше спрямовані на сприймання інформації через звук та зір. Звук менш ефективніший за колір. Його використання краще мінімізувати або можна погіршити ситуацію. Дослідження показують, що на жінок впливають більш яскраві кольори, на чоловіків - чорно-білі. Так само слід чітко поставити цілі, адже різні композиції кольорів по-різному можуть впливати на конкретних споживачів, наприклад, червоний  - це колір експерименту, пристрасті; чорний колір асоціюється з владою, надає глибину, впливає в депресивних тонах; рожевий – інтимне; коричневий - «бідність», «лінь», «безпека»; зелений – стабільність, життя; синій колір чи блакитний в поєднанні з білим символізують вірність. 66% нашої уваги ми приділяємо саме кольором [5, с. 35].

Таким чином, нейромаркетинг не задовольняє потреби споживачів і не створює щось нове, а лише організовує умови для продажу, а тому ці умови не повинні шкодити  як психологічному, так і моральному здоров’ю людини.

Отже,  з вище сказаного  можна зробити висновок,  що роль науково-технічного прогресу в сучасному  світі важко переоцінити,  оскільки вони впливають як на товари та послуги,  що пропонуються на ринку,  так і  на засоби комунікацій. Маркетингові комунікації стають набагато значимими та більш комплексними. Інтернет охоплює найдешевші та найшвидші на сьогодні технічні комунікації,  що відкриває бізнесменам та споживачам можливості щодо встановлення і підтримки в режимі реального часу постійного зв'язку з будь-яким респондентом у світі. Завдяки його використанню долаються географічні та національні кордони, весь світ стає потенційним клієнтом фірми,  що визначає стратегію маркетингу,  оскільки ареною боротьби за споживачів,  а відповідно і конкуренції,  стає весь світовий економічний простір.

Література: 1. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навч. посібн. / Примак Т. О.: МАУП, 2003. – 200 с.

2.  Данько,  Т.  Электронный маркетинг [Текст] / Т. Данько, Н. Завьялова, Л. Дьяконова, О. [и др.]. – учеб. пособие. - М., 2003.

3. Плескач, В. Л.  Електронна  комерція  [Текст] /  В.  Л.  Плескач,  Т.  Г.  Затонацька // Підручник. -  К.:  Знання, 2007. - 535  с.

4. 1. Блайд, Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? [Текст] : [пер. с англ.] / Джим Блайд. -  Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. - 368 с.

5. Нейромаркетинг: Визуализация ємоций / Арндт Трайндл; Пер. с нем.- М.: Альпинина Бизнес Букс,2007.- 114с

 

 

Автори                                                                                     

студентки 3 курсу 1 групи                                                   Гогой І. Ю.

факультету Облік і  аудит                                                Прокопенко Д. А.

 

Науковий керівник, доцент                                          Москаленко Н. О.

 

Зав. Кафедри економічного

аналізу, професор, доктор ек. наук                                     Отенко І. П.


Информация о работе Інструментарій маркетингових комунікацій в мережі Інтернет