Якість продукції, показники.Система управління якістю продукції. Стандартизація та сертифікація

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2013 в 22:16, курсовая работа

Описание работы

В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленим в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності. Стан справ в області управління якістю для підприємств України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому ринку саме по якості. У цьому зв'язку набуває особливого значення проблема розробки та впровадження дійових методів управління витратами на забезпечення якості продукції. [6, с.200]

Содержание работы

Вступ........................................................................................................................6
І.Теоретична частина……………………………………………………………6
1. Економічна сутність поняття якості…………………………………………8
1.1. Основні етапи розвитку систем управління якістю……………….10
1.2. Комплексне управління якістю……………………………………14
1.3. Менеджмент якості………………………………………………...19
2. Стандартизація та сертифікація якості продукції…………………………..23
3. Вимоги до системи управління якістю……………………………………..27
ІІ. Аналітично-розрахункова частина………………………………………….36
Висновки………………………………………………………………………….
Список використаної літератури……………………………………………….
Додатки……………………………………………………………………………

Файлы: 1 файл

Kursova_robota_Boyko_Ganni.docx

— 223.22 Кб (Скачать файл)

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу

КуРСОВА РоБОТА

з дисципліни  “Економіка і фінанси підприємства”

 

 

На тему: «Якість продукції, показники.Система управління якістю продукції. Стандартизація та сертифікація»                                                                                                                 

 

Виконала  студентка ІІ курсу

групи МЕО-10

факультету менеджменту, економіки, соціології т філології

УсенкоУляна Валерівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

залікова  книжка №_______________

Керівник: Зєніна-Біліченко Антоніна Сергіївна

Допущено  до захисту: ____________

Захищено з   оцінкою:____________

 

 

 

 

 

м. Дніпродзержинськ

2012 р.

Дніпродзержинський  державний технічний університет

 

“Затверджую”

Зав. кафедрою економіки, менеджменту та маркетингу

Ревенко Н. Г.

“____”__________2012 р.

З А В Д  А Н Н Я

на виконання  курсової роботи з курсу

„Економіка  підприємства”

 

студенту гр. МЕО-10-1Д – Усенко Уляни

 

Науковий  керівник – Зєніна-Біліченко Антоніна Сергіївна,

старший викладач.

Тема курсової роботи: «Якість продукції, показники.Система  управління якістю продукції. Стандартизація та сертифікація»                                                                                                             Зміст курсової роботи

Вступ........................................................................................................................6

І.Теоретична частина……………………………………………………………6

1. Економічна сутність поняття  якості…………………………………………8

   1.1. Основні етапи розвитку  систем управління якістю……………….10

   1.2. Комплексне управління якістю……………………………………14

   1.3. Менеджмент якості………………………………………………...19

2. Стандартизація та сертифікація якості продукції…………………………..23

3. Вимоги до системи  управління якістю……………………………………..27

ІІ. Аналітично-розрахункова частина………………………………………….36

Висновки………………………………………………………………………….

Список використаної літератури……………………………………………….

Додатки……………………………………………………………………………

 

Термін подання  виконаної роботи:_________________

 

Науковий  керівник курсової роботи  ________________________

 

Студент групи  ________________________________________

Вихідні дані показників

Вариант 12

 

Показник

Одиниця виміру

Дані показників

1. Питомі витрати матеріалів на одиницю виробу

А.

Б.

В.

Г.

Д.

 

кг

кг

кг

кг

кг

 

0,3

0,71

0,2

1,8

1,8

2. Відпускна ціна матеріалів

А.

Б.

В.

Г.

Д.

 

грн/кг

грн/кг

грн/кг

грн/кг

грн/кг

 

0,7

15

4,8

0,2

0,9

3. Кількість покупних виробів

1.

2.

3.

 

шт.

шт.

шт.

 

35

19

16

4. Відпускна ціна покупних виробів(матеріалів)

1.

2.

3.

 

грн/шт.

грн/шт.

грн/шт.

 

1,3

0,5

63

5. Транспортно-заготівельні витрати:

%

30

6. Енергетичні витрати:

а) електроенергія

б) технологічний пар

 

грн/виріб

грн/виріб

 

2,9

1,3

7. Трудомісткість виготовлення виробу

нормо-год

16

8. Середня погодинна тарифна ставка

грн/год

14

9. Додаткова заробітна плата

%

29

10. Нарахування на заробітну плату

%

38

11. Загальновиробничі витрати

%

225

12. Загальногосподарчі витрати

%

132

13. Позавиробничі витрати (комерційні)

%

3,4

14. Норматив прибутку

%

14

15. Коефіцієнт технічного рівня якості

-

1,1

16. Обсяг виробництва продукції

штук/добу

4

17. Кількість одиниць і-го виду обладнання

грн.

3

18. Ціна одиниці і-го виду обладнання

тис/грн

230

19.Витрати на транспортування та  монтаж обладнання

%

10

20. Виробнича площа на одиницю  і-го обладнання

м2

7

21. Коефіцієнт, який враховує допоміжні  площі

-

1,5

22. Витрати на будівництво

2,тис/ грн/м2

0,7

23. Середні інтервали поставок матеріалів

днів

5

24. Норма запасу матеріалів,яка враховує приймання, складування і підготовку матеріалів до виробництва

 

%

 

25

25. Середній залишок матеріалів у дорозі

день

2

26. Кількість робочих місць з  погодинною оплатою

місце

0,75

27. Кількість змін роботи на добу

зміна

1

28. Коефіцієнт облікового складу

-

1,12


 

Вступ

В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленим в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності. Стан справ в області управління якістю для підприємств України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому ринку саме по якості. У цьому зв'язку набуває особливого значення проблема розробки та впровадження дійових методів управління витратами на забезпечення якості продукції. [6, с.200]

Якість продукції - це сукупність властивостей, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Поліпшення якості продукції, що випускається - найважливіше завдання кожного об'єднання, підприємства, цеха і ділянки. Вироби наших об'єднань (підприємств) мають відповідати вимогам світових зразків.

Рівень якості продукції є найважливішим показником всієї роботи підприємства. Якість продукції залежить від ступеня використання досягнень науки і техніки, досконалості конструкції і технології, що використовується при виробництві цієї продукції, а так само і від культури виробництва, сумлінності та вміння конструкторів, технологів, організаторів виробництва і робітників. Систематичне поліпшення якості забезпечує підвищення ефективності виробництва.

Якість продукції закладається на стадії розробки (у кресленнях, встандарти, технічні умови та інших документах), забезпечується настадії виготовлення (раціональним технологічним процесом), зберігаєтьсяна стадії звернення (під час доставки, транспортування до споживача) іреалізації і підтримується на стадії експлуатації. [15, с.3-4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Теоретична частина

 

1.Економічна сутність поняття якості

У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції.

У сучасній літературі і практиці існують різні трактування поняття  якість. Міжнародна організація по стандартизації визначає якість (стандарт ІСО-8402) як сукупність властивостей і  характеристик продукції чи послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби. Цей стандарт увів такі поняття, як "забезпечення якості", "керування  якістю", "спіраль якості".

Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ІСО серії 9000. Перша редакція міжнародних стандартів ІСО серії 9000 вийшла наприкінці 80-х років і ознаменувала вихід міжнародної стандартизації на якісно новий рівень. Ці стандарти вторглись безпосередньо у виробничі процеси, сферу управління й установили чіткі вимоги до систем забезпечення якості. Вони поклали початок сертифікації систем якості.

Стандарти ІСО серії 9000 установили єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції. Іншими словами, стандарти ІСО - тверда орієнтація на споживача.

Якість продукції є складовою і наслідком якості роботи. Тут безпосередньо оцінюється якість придатної продукції, думка споживача, аналізуються рекламації.

Формування якості продукції починається на стадії її проектування. Так, у фазі дослідження розробляють технічні й економічні принципи, створюють функціональні зразки (моделі). Після цього створюють основу виробничої документації і дослідний зразок. На стадії конструктивно-технологічних робіт підготовляють впровадження виробу у виробництво.

Якість роботи, як уже відзначалося, безпосередньо пов'язана з забезпеченням функціонування фірми. Це - якість керівництва і керування (планування, аналіз, контроль). Від якості планування (розробки стратегії, системи планів т.п. ) залежить досягнення поставлених цілей і якість фірми.

Поняття якості формувалося під впливом історико-виробничих обставин. Це обумовлено тим, що кожне суспільне виробництво мало свої об'єктивні вимоги до якості продукції. Спочатку великого промислового виробництва перевірка якості припускала визначення точності і міцності (точність розмірів, міцність тканини і т.п. ).

Підвищення складності виробів привело до збільшення числа оцінюваних властивостей. Центр ваги змістився до комплексної перевірки функціональних здібностей виробу. В умовах масового виробництва якість стала розглядатися не з позицій окремого екземпляра, а з позицій стандарту якості усіх вироблених у масовому виробництві виробів.

З розвитком науково-технічного прогресу, наслідком якого стала автоматизація виробництва, з'явилися автоматичні пристрої для управління складним устаткуванням і іншими системами. Виникло поняття "надійність". Таким чином, поняття якості постійно розвивалося й уточнювалося. У зв'язку з необхідністю контролю якості були розроблені методи збору, обробки й аналізу інформації про якість. Фірми, що функціонували в умовах ринкової економіки, прагнули організувати спостереження за якістю в процесі виробництва і споживання. Упор був зроблений на попередження дефектів.

 

 

 

 

 

 

1.1. Основні етапи розвитку  систем управління якістю

На зображеній в додатку 1на рис. 1.1. "Зірці якості" дві верхні границі - її "дах". Ліва площина "даху" - це система мотивації якісної роботи, права - система навчання персоналу. Ліва бічна грань зображує систему взаємин з постачальниками, права бічна грань - систему взаємин зі споживачами. У центрі зірки показуємо, які цілі переслідують і, у випадку успіху, досягають створювані системи, а унизу вказуємо час, коли та чи інша система була чітко сформульована в документах і/чи книгах, статтях (для конкретної системи якості).

Отже, для того, щоб та чи інша спроектована і документована система якості, що включає керування процесами, заробила, потрібно:

а) використовувати засоби мотивації  для персоналу;

б) навчати його як по професійних  питаннях, так і з питань менеджменту  якості;

в) вибудувати правильні відносини  зі споживачами;

г) навчитися так керувати постачальниками, щоб вчасно одержувати від них  необхідну продукцію заздалегідь  установленої якості. [11, с.216]

Принципи управління якістю. Для того щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямовувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізуванню певної системи управління, розробленої для постійного поліпшення показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. Управління організацією охоплює управління якістю поряд з іншими аспектами управління.

Встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації:

  1. Орієнтація на замовника. Організації залежать від своїх замовників і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.
  2. Лідерство. Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації, їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією.
  3. Залучення працівників. Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності на користь організації.
  4. Процесний підхід. Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом.
  5. Системний підхід до управління. Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов’язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей.
  6. Постійне поліпшення. Постійне поліпшення діяльності організації в цілому слід вважати незмінною метою організації.
  7. Прийняття рішень на підставі фактів. Ефективні рішення приймають на підставі аналізування даних та інформації.
  8. Взаємовигідні стосунки з постачальниками. Організація та її постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують спроможність обох сторін створювати цінності.

Информация о работе Якість продукції, показники.Система управління якістю продукції. Стандартизація та сертифікація