Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2014 в 11:40, реферат

Описание работы

В рефераті є визначення головних напрямків функціонування інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України, аналіз їх фінансової діяльності та визначення перспектив розвитку.

Содержание работы

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади діяльності інститутів спільного нвестування……...5
Розділ 2. Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування в Україні…...9
Розділ 3. Ринок спільного інвестування в Україні: проблеми та перспективи...18
Висновок…………………………………………………………………….………25
Список використаних джерел…………………………………………….……….27

Файлы: 1 файл

курс.docx

— 147.11 Кб (Скачать файл)

 


 


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Факультет фінансів та банківської справи

 

Кафедра фінансових ринків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

 

 

На тему: «Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування»

 

 

Студента Рудкевича Ігора Анатолійовича

групи  ФБД-12-4

Науковий керівник

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінь – 2014

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні засади діяльності інститутів спільного нвестування……...5

Розділ 2. Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування в Україні…...9

Розділ 3. Ринок спільного інвестування в Україні: проблеми та перспективи...18

Висновок…………………………………………………………………….………25

Список використаних джерел…………………………………………….……….27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

У високо розвинутих країнах світу інвестиційні фонди є професійними інвесторами, які мають в своєму арсеналі великі обсяги капіталу, що надає їм можливості для здійснення різноманітних видів інвестування. Українські інвестиційні фонди поки що не досягли такого рівня розвитку й повноцінно не спроможні виконувати заздалегідь покладені на них інвестиційні функції, насамперед, через нестачу інвестиційних коштів й несприятливоий інвестиційний клімат в країні.

Відмінними рисами інститутів спільного інвестування (ІСІ), згідно з чинним законодавством, порівнянно з іншими інвестиційними інститутами є, по-перше, те, що інвестиційні фонди мають податкові пільги, а саме, не мають податку на прибуток (майно, що знаходиться у розпорядженні та управлінні інвестиційних фондів не оподатковується), підлягає оподаткуванню тільки інвестиційний доход. По-друге, внаслідок обмеженості розміру використовуваного позичкового капіталу вони не надають жодних гарантій та позик своїм клієнтам.

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що для України інвестиційний сектор - перспективна інноваційна галузь і здійснення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні в майбутньому є необхідною умовою для становлення повноцінного фондового ринку, а також розвитку й удосконалення інвестиційного механізму, властивого цьому ринку.

Предметом дослідження є фінансова діяльність інститутів спільного інвестування як елементу фондового ринку України.

Метою дослідження є визначення головних напрямків функціонування інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України, аналіз їх фінансової діяльності та визначення перспектив розвитку.

 

 

Дослідження направлене на вирішення таких завдань:

 • вивчити поняття, види, класифікацію та особливості функціонування інститутів спільного інвестування на Україні;
 • проаналізувати фінансову діяльність інститутів спільного інвестування у сучасних кризових умовах;
 • визначити проблеми функціонування ринку спільного інвестування та перспекиви його подальшого розвитку на Україні.

Розвиток індустрії спільного інвестування стновить один з опосередкованих стимулів для розвитку фондового ринку, а саме це є обов’язковою умовою залучення капіталу в національну економіку.

Теоретичне та практичне значення результатів полягає в тому, що розглянуті в ньому положення дають можливість поглибити рівень знань про діяльність зі спільного інвестування в умовах національної специфіки.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ.

 

Інститут спільного інвестування (ІСІ) — це інвестиційний фонд, який провадить діяльність зі спільного інвестування — об'єднання (залучення) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість1.

В Україні діяльність ІСІ регулюється Законом «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального, закритого типу.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами)2.

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).

 

 


 1. Бєлєнький П. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник НАН України №4, 2002р., с.11-17
 2. Закон України від 15.03.2001 №2299 – ІІІ «Про інститути спільного  інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» зі змінами та   доповненнями.

 

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення.

ІСІ може бути строковим або безстроковим.3

Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у регламенті ІСІ, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється.

Подовження терміну діяльності строкового ІСІ дозволяється лише у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків та більше протягом останніх 12 місяців діяльності такого ІСІ.

У такому разі ІСІ зобов'язаний здійснити викуп власних цінних паперів у акціонерів (учасників), які голосували проти прийняття такого рішення, а також у акціонерів (учасників), які не брали участі в голосуванні по такому рішенню, та вимагають від ІСІ викупу його цінних паперів. Порядок обов'язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.4

Подовження терміну діяльності строкового ІСІ здійснюється у порядку, встановленому Комісією. Повторне подовження терміну діяльності строкового ІСІ заборонено. Забороняється змінювати вид та тип ІСІ.

Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк, проте ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

 • кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску;

 1. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. Інвестування / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко // Навч. посібник для студ. вузів - 2-е вид., доопрац. і допов. – Х. : Інжек, – 2006. – 402 с.
 1. Гриценко В. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку // Вісник економічної науки України, 2008 - №2 – с 27 – 31.
 • сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
 • не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.

 

Диверсифікованим ІСІ забороняється:5

 • тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в зобов'язаннях одного банку;
 • придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
 • придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску;
 • придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;
 • придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
 1. Жила І.В. Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування / І.В. Жила // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід» – 2012 – №11 – 67-71 с.
 • придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
 • придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;
 • придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
 • придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
 • придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб, є венчурним фондом. Фізична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат.6

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

Венчурний ІФ - інвестиційний фонд, активи яких більше, ніж на 50 % складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які не котируються на фондових біржах, здійснюють виключно приватне розміщення емітованих ними цінних паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема інвестиції у інноваційні проекти (фізичні особи не можуть бути учасникам).


 

 1. Джусов О. Інвестиційні стратегії інституційних інвесторів: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2005.

 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ.

 

Стабільний розвиток інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) в Україні потребує всебічного аналізу та оцінки показників діяльності відповідних інституцій, оскільки вони дають змогу сформувати об'єктивну картину щодо стану конкретного суб'єкта, а також необхідний статистичний матеріал для проведення сегментного аналізу ринку в цілому.7

З огляду на це, на основі даних огляду Української асоціації інвестиційного бізнесу, був проведений аналіз динаміки ринку інститутів спільного інвестування за ІІ квартал 2013 року.

Як зазначається в огляді, II квартал 2013 р. позначився позитивними макроекономічними показниками та певною стабілізацією економіки. Ця стабілізація була результатом дій українських підприємств з впровадження нової стратегії, переходу на бартерні розрахунки, пошуку нових ринків збуту своєї продукції та сприятливої світової кон'юнктури цін на експортні українські товари.

Негативні наслідки рецесії у фінансовому секторі країни дещо призупинилися. Водночас, підприємства зіткнулися з подальшим падінням купівельної спроможності населення та збільшенням податкового навантаження.

Подібні тенденції спостерігалися у багатьох країнах світу. Однак позитивні макроекономічні показники США та Європи привели до підвищення фондових індексів розвинених країн. Водночас, зміна настроїв інвесторів на «оптимістичні» а до збільшення капіталу на ринках країн, що розвивалися, зокрема й України. За II квартал 2013 р. індекс ПФТС зріс на 80,82% і склав на кінець кварталу 411,08 пункту.

Информация о работе Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування