Návrh strategií pro společnost OAO „Strojkomplex“

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 14:33, курсовая работа

Описание работы

Důležité pojetí v managementu je organizace. Samozřejmě, že buďto skupina nebo podnik, organizace nebo společnost žijí, pracují a existují v určitém prostředí. Život každé organizace je možný pouze v případě, kdy prostředí umožňuje jeho existenci. Globalizace a informační revoluce silně ovlivňují prostředí managementu. Podniky se musí tomuto prostředí přizpůsobit nebo skončit. Každou situaci, v níž společnost nemá čas připravit se na změny, lze považovat za kritickou. Aby k tomu nedocházelo, je třeba pochopit důvody, proč se podnik dostal do dané situace, a přijmout opatření proti vnějšímu projevu potíží (finanční obtíže). Opatření je přímo závislé na odstranění příčin, které přispívají k jeho vzniku.

Содержание работы

1 Úvod 3
2 Cíl práce a metodika 3
3 Charakteristika zvoleného subjektu 3
4 Vnější prostředí 4
5 Vnitřní prostředí 7
6 SWOT analýza 10
7 Závěr 13
8. Použitá literatura 14

Файлы: 1 файл

Navrh strategie.docx

— 133.80 Кб (Скачать файл)

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH STRATEGIÍ PRO SPOLEČNOST

OAO „Strojkomplex“

MANAGEMENT

 

 

 

 

 

 

Ročník: 2 ročník

Obor:  Ekonomika a management

Datum odevzdání práce: 12.11.2012

 

 

Obsah

1 Úvod 3

2 Cíl práce a metodika 3

3 Charakteristika zvoleného subjektu 3

4 Vnější prostředí 4

5 Vnitřní prostředí 7

6 SWOT analýza 10

7 Závěr 13

8. Použitá literatura 14

 

 

 1. Úvod

Důležité pojetí v managementu je organizace. Samozřejmě, že buďto skupina nebo podnik, organizace nebo společnost žijí, pracují a existují v určitém prostředí. Život každé organizace je možný pouze v případě, kdy prostředí umožňuje jeho existenci. Globalizace a informační revoluce silně ovlivňují prostředí managementu.  Podniky se musí tomuto prostředí přizpůsobit nebo skončit. Každou situaci, v níž společnost nemá čas připravit se na změny, lze považovat za kritickou. Aby k tomu nedocházelo, je třeba pochopit důvody, proč se podnik dostal do dané situace, a přijmout opatření proti vnějšímu projevu potíží (finanční obtíže). Opatření je přímo závislé na odstranění příčin, které přispívají k jeho vzniku. Důkladná analýza vnitřního a vnějšího prostředí identifikuje ty komponenty, které opravdu záleží na organizaci. Shromažďováním a sledováním informací pro každou složku, posouzením na základě skutečného stavu společnosti můžeme stanovit příčinu. Přesná, úplná, včasná diagnóza stavu podniku je první krok ve vývoji strategie řízení podniku. V souvislosti s výše uvedeným, cílem dané práce je analýza vnitřního a vnějšího prostředí organizace a navrhování strategie pro společnost „StrojComplex“.

 1. Cíl práce a metodika

Cílem této práce je zpracovat SWOT analýzu firmy, včetně návrhu strategií vyplývajících z matice SWOT.   K vypracování této práce byly použity následující metody:

 • analýza makroprostředí-PESTE
 • analýza oborového prostředí
 • situační analýza vnějšího prostředí
 • analýza vnitřního prostředí pomocí metody „7 S“
 • situační analýza vnitřního prostředí
 • SWOT analýza.
 1. Charakteristika zvoleného subjektu

OAO „StrojComplex“ je středně stavební společností, působící od roku 1996 na celém území Vologdského regionu Ruska a také částečně v sousedních regionech severní části  Ruska.  Drží přední pozici v řešení zakázek odpadového hospodářství ve stavebnictví v daném regionu. Dále se věnuje demolicím, recyklaci stavebního materiálu a rekultivacím skládek.

Od roku 2003 se zabývá pozemním stavitelstvím, konkrétně zajišťuje pro své zákazníky realizační  činnost v oblasti výstavby, modernizaci a rekonstrukci stavebních objektů v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb, dodavatelskou činnost, dodávky stavební i technologické, včetně  všeho navazujícího zázemí nutného pro zajišťování  výše zmíněných činností. Specializuje se na program komplexní  rekonstrukce a revitalizaci panelových i zděných bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů, zateplování  fasádních plášťů budov. Stavební činnosti zabezpečuje zejména středisky, vedenými autorizovanými inženýry a staviteli a techniky s bohatou praxí.

Společnost OAO „StrojComplex“ se každým rokem dynamicky rozvíjí. Během své mnohaleté existence prokázala, že je firmou stabilní a pro své zákazníky je solidním a spolehlivým partnerem. Cílem  OAO„StrojComplex“ je nadále zůstat na přední pozici v daném odvětví odpadového hospodářství a recyklace ve Vologdském regionu a aktivně se rozvíjet v této oblasti stavebnictví i v bližším zahraničí (bývalé státy Sovětského svazu), současně rozšiřovat sektor pozemních staveb a stát se tak v kategorii středně velkých stavebních společností jednou z nejvýznamnějších na severu Ruska.

Společnost nezapomíná ani na svou společenskou odpovědnost, a proto dlouhodobě podporuje nejrůznější charitativní  akce se zaměřením na zdravotnictví, kulturu a sport na celém  území Vologdskeho regionů.

 1. Vnější prostředí

 

  1. Makroprostředí 
   1. Analýza makroprostředí – PESTE slouží k rozboru makroprostředí podle jednotlivých pěti základních prostředí. Mezi tato prostředí patří: politické a právní, ekonomické, sociální, technické a technologické a ekologické.

Politické a právní prostředí  -  jako každá organizace nebo společnost podnikající ve státě mají povinnost dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy dané země, musí se jimi řídit a respektovat je.  Právní předpisy týkající se podnikání zahrnuje velkou část právních předpisů, ale mezi nejvýznamněji ovlivňující obecně platné právní předpisy patří:

 • Ústava Ruské federace, Občanský zákoník, Federální zákon "O státní registraci právnických osob a individuálních podnikatelů", Federální zákon "Na státních a obecních nečleněné podniky", Federální zákon "o ochraně hospodářské soutěže", FZ "Na objednávkách na zboží, práce a služeb pro státní a obecní potřeby"
 • stanoví pravou formu podnikání a s ní spojené náležitosti, také
 • Federální zákon "o vydávání licencí určité typy činností" některý druhy stavební práce musí mít licence na provedeni práce.
 • Pozemkoví (zemědělsky) zákon reglementuje poskytování státních pozemek pod stavby, environmentální legislativa
 • Bytový zákon upravuje vztahy související s místnostmi (byty, rodinné domky, atd.) jejich stavby, využití a bydlení občanů Ruské federace
 • Stavební normy a pravidla - předpisy: technické, ekonomické a právní, kterými se řídí provádění územního plánování, inženýrských studií a architektonický navrhovaní.
 • Zákon o daních – podle kterého firma odvádí určitou výši zisku do státního rozpočtu a způsob vedeného účetnictví
 • Zákoník práce – určující vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

 

Ekonomické prostředí  -jedná se především o faktory spojené s vývojem ekonomiky a tedy i hospodářským cyklem. Mezi nejdůležitější z nich bychom mohli zařadit především míru inflace, úrokové míry, vývoj cen energií a vývoj mezd, ale také ceny vstupů.

 • Vývoj mezd – pravděpodobné, že pokud by ve firmě byla klesající tendence vývoje mezd, zaměstnanci by neměli motivaci k práci, a mely by zájem hledat práce v druhé stavební firme, protože nezískávali vyšší odměny, zisk firmy by byl též klesající.
 • Míra inflace – může ovlivnit počet zakázek, které pro sebe firma získá a tím ovlivní i výši výnosu firmy, v současně době míra inflace v Rusko je 6,5 % za poslední 12 měsíců, je narůst o 0,75%.
 • Úrokové míry – v dřívějších letech byly projekty firmy financovány z vlastních rezerv. Ty jsou v posledních letech nízké, proto si firma bere úvěry, což znamená, že výše a kolísání úrokové míry ovlivní výši výnosu z jednotlivých projektů. Úroková míra v porovnání s rokem 2009 se  snížila  o 2%, ale stojí za znamenání, že v letech 2011 a 2012 je narůst  0,5%.
 • Vývoj cen, energie, které firma potřebuje k uskutečnění jednotlivých projektů v koncové fázi také ovlivní výši výnosu narůst energie o 10 %, plyn 15 %, nafta 5,5 %.

 

Sociální prostředí -  jedná se o sociální, demografické a kulturní faktory. Tato složka zahrnuje:

 • Vzdělanost zaměstnanců – která je v oboru analyzované firmy velmi důležitá.
 • Využití atraktivních lokalit pro stavby
 • Poptávka po kulturním a sportovním využití

 

Technické a technologické prostředí – firma nachází v odvětví stavebnictví, které je závislé na různých technologických a technických pokrocích, bude tímto prostředím poměrně značně ovlivněn.  Jelikož se technologie stále vyvíjí, mohli bychom do této oblasti zařadit:

 • Moderní vybavenost – která přispěje k co nejefektivnějšímu vytvoření projektu se všemi důležitými prvky pro jeho následnou realizaci
 • Internet – pomocí kterého se firma prezentuje a dává o sobě vědět
 • Telekomunikace – která je velmi důležitá při jednání mezi vedoucími a odbornými techniky
 • Moderní technologie a jejich vývoj využívání nových technologií - jsou důležité pro realizaci projektů a také ovlivňují produktivitu práce, pokud budeme mít kvalitní moderní stroje, bude nám produktivita růst, také nám to může zajistit nižší náklady
 • Tvorba databáze stavebních firem
 • Zlepšení technologie v rámci propagace
 • Zvyšování nároku na kvalitu služeb

 

Ekologické prostředí – zahrnuje faktory, které mají vliv především na životní prostředí a jeho ochranu

 • Nové technologie – firma používá ve svých projektech především prvky s nižší energickou náročností, které jsou samozřejmě i šetrnější k životnímu prostředí
 • Neustálou přítomnost vysokého hluku na staveništi, která doprovází téměř všechny mechanizované stavební práce, snižujeme použitím strojů s nejnižším hlukem výkonu. Jednoduchou mechanizaci nahrazujeme mechanizací na elektricky pohon.
 • Recyklace stavebních odpadů a jejich další zpracování;
 • Obnova půdy, výsadba stromů a keřů po stavbě.

 

  1. Oborové (odvětvové) prostředí

Skupina činitelé vytvářející odvětvové prostředí:

1. Velikost trhu – Produkty stavebnictví jsou nejvíce potřebné na domácím trhu. Naše firma se zaměřuje na stavební trh ve svém regionu, který má střední stupeň nasycenosti v tomto odvětví. Vzrostla kupní sila zákazníků, díky podpoře ze strany státu v rámci národních projektů. Dostupné bydlení, dotace při narození 2. dítěte (rodina má nárok na peníze, které může utratit na pořízení bydlení) atd. Největší trh je v centrálních regionech a na jihu Ruska. 

2. Úroveň odvětví – klíčové faktory úspěchu na stavebním trhu ve Vologdském regionu: přístup ke krátkodobým úvěrům a ke dlouhodobému financování. Bez daného přístupu je velmi obtížné získat investiční projekty a aktualizovat základní výrobní prostředky, a tak mít dostatek provozního kapitálu; dostupnost dostatečných administrativních zdrojů ("odkazy" ve správě města) pro možnost získání informací o nabídkách a poskytovat příležitosti pro velké zakázky a veřejné zakázky; poměrně vysoká technická úroveň společnosti; kvalifikovanost manažerského a technického personálu, zdokonalovací výcvikový systém, licence odpovídající úrovně (například výstavba budov nad 120 metrů výšky, mosty, tunely), certifikace ISO.

Tento obor je technologicky náročný a klade vysoké nároky na poskytovatele požadovaných služeb. Tyto nároky se mění a zvyšují s vývojem technologií, je tedy důležité  nejen obnovovat „staré“ technologie, ale i průběžně školit pracovníky, kteří budou následně nové technologie používat. Další velice důležitou součástí je flexibilita. Například když firma stavbu  provádí v sousedním regionu nebo v jiné oblasti, musí být míra schopnosti přizpůsobit se vyšší oproti stejné práci prováděné v tuzemsku.

3. Životní stádium – Odvětví stavebnictví Ruska je stabilizováno, čemuže nasvědčuje velké staveniště v Soči, kde se budou konat Olympijské hry 2014. Rovněž stavba plynovodu „Jižní potok“ dokládá vysokou úroveň ruského stavebnictví. Na trhu našeho regionu jsou zavedené silné firmy, které už mají svoji pozici. Je tedy potřeba mít tak kvalitní nabídku, aby uspokojila poptávku a tím si vybudovat místo a dobré jméno na trhu. K tomu také pomohou vysoce kvalifikovaní pracovníci a odborníci v oboru.

4. Konkurence – Největším konkurentem jsou firmy z centrálních regionu zemí se stejnými strategickými záměry a se stejně kvalitními či lepšími technologiemi a určitě i technickým vybavením. Mezi tyto patří například Moskevská, Leningradská, Novgorodská oblasti. Jsou to firmy, které také nabízejí kvalifikované odborné pracovníky a moderní technologie potřebné na zadaný projekty, se kterými daní region nedisponuje.

5. Závislost – Odvětví staveb závisle na zákonodárství, stavba objektu je podle stavebních norem. Taky třeba se řídit ekologickými normami, což znamená nutnost zajistit v daném odvětví ochranu pudy, vod a ovzduší, či dodržovat vhodné nakládání s odpadem. Závislá je také míra poptávky po daném odvětví, kterou může značně ovlivnit hospodářská krize či inflace. Sezónní poptávka taky má vliv na dané odvětví.

6. Ziskovost – Ziskovost ve stavebnictví ovlivňuje mnoho různých faktorů. Rozlišujeme: faktory zvyšují zisky, díky zvýšení množství práce a faktory spojené s technickými vývoji, růstem nových technologii v odvětví stavebnictví. Díky technickému pokroku, jsou vymýšleny čím dál výkonnější a lepší technologie, které práci usnadňují, činí ji spolehlivější, přesnější, kvalitnější a rychlejší. V součastně době odvětví stavebnictví, ve kterém se naše firma nachází, v Rusko je moc atraktivní, laka hodně zájemců. To jsou zdraví firmy, které mají v myšlenkách zájem rekvalifikace a o vstup na trh a firmy, které je dodavateli ve stavbě a chci zahájit novou činnost.

Podle Portera a jeho tzv. Porterova diamantu vyspělost odvětví ovlivňují čtyři skupiny faktorů:

 1. Strategie a management organizace, rivalita v odvětví. Jelikož v oblasti rivality ve stavebnictví, je vysoký nárok kladen na kvalitu, spolehlivost a odbornost, tak se firma zaměřuje na co největší kvalifikovanost a vysokou profesní způsobilost svých zaměstnanců. Firma má k dispozici pracovníky z různých oborů – stavební inženýry, architektovi, návrháři, strojní inženýry, technology a odborníky specialisté střední úrovně (zedníky, truhláři, svářeči, pokrývači). Jedinou slabinou je nízký počet zaměstnanců, kvůli kterému není zastoupení specialistů ve všech oborech stejné. Rezervy jsou konkrétně ve vývoji. To se snaží ovšem firma kompenzovat neustálým rozšiřováním znalostí ostatních už tak velice profesionálních znalců. Pro rozvoj jsou dále zajišťovány i nové a pokrokové technologie. Kvalitní personál a technologický rozvoj umožňuje vysokou konkurence schopnost vůči ostatním firmám v daném oboru.
 2. Podmínky poptávky. U daného oboru je poptávka je vysoká, ovšem zase jsou tu kladeny vysoké požadavky na kvalitu požadovaných produktů a služeb. Při splnění podmínky požadované kvality je po daných službách vysoká poptávka, což pozitivně ovlivní nejen úroveň odvětví. Také proto se firma snaží ještě více zkvalitňovat a inovovat své služby, technologie a svůj personál, aby poptávka po jejich službách byla co největší spolu se spokojeností zákazníků.
 3. Příbuzná a podpůrná odvětví. Pokud dodavatelé budou dodávat nekvalitní technologie či součástky potřebné k výkonu práce, může tak dodavatel tímto jednáním snížit kvalitu finálního produktu, brzdit rozvoj daného oboru a tedy i snížit a tím tak ovlivnit úroveň odvětví (Samozřejmě to platí i naopak – dodání kvalitních součástek či technologií může být kvalita finálního produktu podpořena). Naše firma má výhodu, že některé dodavky dostava od podřízeních   firem.
 4. Faktorové podmínky. Firma se specializuje na domácím trhu, a proto pracuje podle právních předpisu a legislativ umožňující podnikání v odvětví. Přírodní podmínky komplikuji práce při stavbě, protože region nachází na Severu Ruska, zimní období začíná od 15.10 a skonči až 15.4, střední zimní teploty -15, firma tedy někdy nemá možnost stavit kvůli nepříznivým přírodním podmínkám.  
 1. Vnitřní prostředí

 

5.1. Charakteristika vnitřního prostředí

 

Vnitřním prostředím rozumíme množinu prvků  a jejich vzájemných vztahů existujících uvnitř organizace (podniku). Každá firma má své specifické a odlišné od ostatních firem vnitřní prostředí., tj firma má svoji strukturu, svá pravidla jednání a chování, svou kulturu a v rámci pracovní činnosti v pracovních skupinách v ní probíhají kontakty a vztahy mezi jednotlivými členy skupiny. Tito lidé musí být někým vedeni, řízeni, motivováni i kontrolováni. Tyto činnosti většinou spadají do pravomoci manažerů. Primárním úkolem managementu je zajištění trvalé životaschopnosti a existence podniku na základě aktivního a reaktivního vytváření rovnováhy mezi vnějším a vnitřním prostředím.

 

5.1.1.  Analýza vnitřního prostředí metodou „7 S“

Tato metoda charakterizuje sedm nejdůležitějších faktorů ovlivňujících samotný chod společnosti. Faktory můžeme rozdělit na tvrdé a měkké „S“. Tvrdé  jsou snadněji definovatelné a managementem společnosti ovlivnitelné. Patří sem struktura, strategie podniku a systém řízení.  Měkké jsou naopak více závislé na podnikové kultuře a jsou managementem hůře řiditelné. A jsou to tyto faktory – spolupracovníci, styl vedení, schopnosti a sdílené hodnoty.

 1. Struktura – „StrojComplex“ je střední společnost s 800 zaměstnanci. Řízení společností odděleno od vlastnictví. Podnik má jednatele (majitele) a ředitele (manažera), který je řídí podnik sám a formální vedoucí podniku. Společnosti je dvoustupňová. První stupeň představuje vedení společnosti jako řídicí orgán, druhý stupeň tvoří divize jako orgán výkonný. V kompetenci vedení společnosti je vymezovat základní strategické cíle, vystupovat jménem společnosti v obchodních jednáních a řídit ji po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Vedení společnosti zároveň koordinuje výrobní program a integrovaný systém zajišťující řízení jakosti, řízení vztahu k životnímu prostředí a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do oblasti působnosti divizí patří zabezpečování realizace zakázek a plnění finančního plánu. Divize jsou rozděleny podle odbornosti na divize Odpady, Pozemní stavby, Pila, Rodine domy, Obchod, Inženýring a Demolice. Jde o samostatné organizační jednotky, které mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost ředitelé divizí. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti k téže společnosti. 
 2. Strategie – Strategií firmy je poskytovat zákazníkům komplexní služby od studie až po realizaci prodeje a udržovaní, včetně dodávek a uvedení do provozu. To dává podniku jistou konkurenční výhodu. Za tuto výhodu můžeme označit realizaci stavební části technologických celků, která nebývá u těchto podniků běžná. Určitou strategií je i orientace obchodů na sousední regiony, které nemají v tomto odvětví tak zkušené odborníky. Do strategií lze zařadit i inovační proces v řešení eliminace odpadu ve stavebnictví, který souvisí hlavně s ekologickou stránkou podnikání.
 3. Systémy řízení – Podnik má systém řízení a sledování zakázek, který hlídá náklady a termíny zakázek. Ale jinak se podnik snaží pružně reagovat na okamžitou situaci na trhu, jako je rychlé zařazení zakázky s vysokou prioritou. Úkoly jsou rozdělovány podle odbornosti jejich schopností a specializací. Touto kompetencí disponuje ředitel podniku. Zaměstnanci jsou do firmy přijímáni v případě, že firma realizuje více projektů současně. V jiném případě nemá firma potřebu zvyšovat počet zaměstnanců, a to hlavně kvůli hospodářskému a ekonomickému vývoji. S tím souvisí i odměňování pracovníků, které je závislé na poptávce po službách firmy.
 4. Spolupracovníci – Pracovníky firmy tvoří víc než půlka stálých pracovníků, firma má i externí zaměstnanci, kteří jsou najímáni na práci při tvorbě i rýsovaní návrhu projektů, při náročně a výjimečně stavbě. Taky v určitých specializovaných činnostech, jako je plynovody, je potřeba vedoucího pracovníka, který je odborníkem v této oblasti. Všichni pracovníci jsou vysoce flexibilní. Jednotliví pracovníci mají mezi sebou dobré vztahy založené na dlouhodobé spolupráci. Dlouhodobá úspěšná spolupráce tak vytvořila jednotný kolektiv, který je utužen vzájemným respektem pracovníků. Pracovníci jsou vůči podniku loajální a svými již vytvořenými technologickými celky dělají společnosti dobré jméno.
 5. Schopnosti – Pracovníci firmy jsou z 60% vysokoškolsky vzdělaní a to v oblasti staveb, projektování technologických celků. Své znalosti dále prohlubují hlavně v oblasti kreslících programů. Nejčastěji je však nutné doplňovat vzdělání v oblasti řídicích systémů, kde dochází k rychlému pokroku technologií. Je to potřebné zejména pro udržení kroku s konkurencí. Nejdůležitějšími schopnostmi jsou pro pracovníky jejich dlouholeté zkušenosti, o které se v praxi mohou opřít.
 6. Styl vedení – Jak už bylo řečeno, firmu vede jeden společník, který nekomunikuje s podřízenými přátelsky, ale preferuje domluvu před striktními příkazy.  Jednání s klienty jsou vedena prostřednictvím vedení firmy, což jsou především ředitelé organizace. Přístup ke klientům je přátelský, avšak má vyšší formální úroveň.
 7. Sdílené hodnoty – vytváří koncepci podniku, která je založena na poskytování komplexních služeb zákazníkovi. Dalšími hodnotami je přímé jednání se zákazníky, flexibilita vůči jejich požadavkům a především poskytnutí kvalitních služeb do určeného termínu.

Информация о работе Návrh strategií pro společnost OAO „Strojkomplex“