Аналіз власного капіталу підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2013 в 09:44, реферат

Описание работы

Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації та фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів.
Сучасні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності визначають власний капітал як "частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань".

Содержание работы

Вступ
1. Суть власного капіталу, його функції
2. Склад та принципи формування власного капіталу підприємства
3. Аналіз ефективності використання власного капіталу
Висновки
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

Звітність підприємства.doc

— 148.50 Кб (Скачать файл)

З даних табл. 3 видно, що із збільшенням величини власного капіталу структура розміщення його в активах покращилася – збільшилась величина власних коштів в обороті, підвищилась їх мобільність. На величину власних оборотних коштів сформований робочий капітал, підвищена платоспроможність і кредитоспроможність підприємства.

 

Таблиця 3 - Структура розміщення власного капіталу і довгострокових залучених коштів підприємства ( станом на 31 грудня)

Показники

Базовий рік

Минулий рік

Звітний рік

Звітний рік у % до

сума, тис .грн.

% до підсумку

сума, тис. грн.

% до підсумку

сума, тис. грн.

% до підсумку

базового року

Минулого року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Власний капітал

764

100

754

100

895

100

117,1

118,7

2. Забезпечення наступних  витрат і платежів

-

 

-

 

-

     

3. Довгострокові зобов'язання

-

 

-

 

-

     

4. Доходи майбутніх періодів

-

 

-

 

-

     

Разом

764

100

754

100

895

100

117,1

118,7

5. З них розміщено

               

5.1. в необоротних активах

742

97,1

645

85,5

710

79,3

95,7

110,1

5.2. у витратах майбутніх  періодів

               

5.3. в оборотних активах

22

2,9

109

14,5

185

20,7

840,9

169,7

Разом

764

100

754

100

895

100

117,1

118,7


 

Фактичну наявність  власних коштів в обороті необхідні  спів ставити зі встановленим нормативом (звіт форми №1-ФП). При негативному (від’ємному) відхиленні необхідно встановити причини невиконання планових завдань та вжити заходів щодо припинення вилучення власних коштів з обороту та подальшого їх нарощування.

Аналізуємому підприємству слід також звернути увагу на малу частку власного капіталу в обороті  – всього 20,7% при оптимальній її величині 40-60%. Підприємству надалі треба мобілізувати внутрішні джерела збільшення власних фінансових ресурсів ( додаткові пайові внески, реалізація майна, що не використовується, збільшення нерозподіленого прибутку тощо) і направляти їх на формування оборотних активів.

Фвід.б.р.= 2490/764 = 3,26

Фвід.м.р.= 2874/754 = 3,81

Фвід.з.р. = 3151/895 = 3,52

Фондовіддача свідчить про те, що у базовому році у сумі виторгу 3,26 грн доходу припадало на 1 грн. капіталу, у минулому році ця сума зросла до 3,81 грн.,а у звітному році порівнюючи з минулим зменшилася до 3,52 грн. Чим більша фондовіддача, тим менша фондомісткість і більш ефективно використовується власний капітал.

Рб.р. = -29/764 * 100 = -3, 79%

Рм.р. = 58/754 * 100 = 7,69%

Рз.р. = 109/895* 100 = 12,18%

Розрахувавши рентабельність власного капіталу, можна зробити висновок, що у базовому році дане підприємство мало збиток -3,79%, тобто власний капітал підприємства не приніс йому доходу. У минулому році ця ситуація покращилася до 7,69 % і у звітному році дохідність даного підприємства зросла до 12,18%.

Рентабельність ВК засвідчує  ефективне використання власного капіталу, можливість його примноження. Вона забезпечується отриманням чистого прибутку в результаті господарської діяльності. ВК слід вважати ефективно використаним, якщо рівень рентабельності >5% до обороту, що наявне в даного підприємства.

 

Висновки

 

Фінансовою основою  діяльності підприємства є сформований  власний капітал. Він є початковою та безстроковою основою фінансування діяльності підприємства, а також  джерелом погашення його збитків, одним  з найвагоміших показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує:

+ з одного боку, ступінь  фінансової самостійності підприємства ( його незалежності від зовнішніх  джерел фінансування);

+ з іншого – ступінь  кредитоспроможності підприємства ( забезпеченості вимог кредиторів наявним у підприємства капіталом засновників).

Аналіз власного капіталу має такі основні цілі:

  • виявити основні джерела формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості підприємства;
  • визначити договірні та фінансові обмеження розпорядження поточним (чистим) і нерозподіленим прибутком;
  • оцінити пріоритетність прав на отримання дивідендів;
  • виявити пріоритетність прав власників у разі ліквідації підприємства.

 

Список використаної літератури

 

1. Бухгалтерська фінансова  звітність підприємства. Навч. посібник. 2-е. – вид., перероб. і допов./ За редак. проф. Ю.А. Вериги – К.: ПП «Видавничий дім Комп’ютерпрес», 2008. – 472 с.

2. Подольська В.О., Яріш  О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

3. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ,2006. – 224 с.

4. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петров К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Лебідь,2002. – 384 с.

 


Информация о работе Аналіз власного капіталу підприємства