Аналіз власного капіталу підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2013 в 09:44, реферат

Описание работы

Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації та фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів.
Сучасні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності визначають власний капітал як "частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань".

Содержание работы

Вступ
1. Суть власного капіталу, його функції
2. Склад та принципи формування власного капіталу підприємства
3. Аналіз ефективності використання власного капіталу
Висновки
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

Звітність підприємства.doc

— 148.50 Кб (Скачать файл)

Ця стаття в Балансі і в  Звіті про власний капітал  заповнюється підприємствами споживчої кооперації, колективними підприємствами, кредитними спілками, житлово-комунальними кооперативами та іншими підприємствами, в яких частина власного капіталу формується за рахунок пайових внесків.

Пайовий капітал може утворюватися за рахунок обов’язкових і додаткових пайових внесків як окремих осіб, так і колективних членів.

Розмір обов’язкових пайових внесків  визначається загальними зборами пайовиків, враховуючи потребу у власних  оборотних коштах. Ці внески повертаються пайовикам при вибутті із членів даного товариства (підприємства) або при його ліквідації. Але розмір паю, який буде повернуто розраховується з урахуванням фінансового стану і зобов’язання товариства (підприємства).

Додаткові пайові внески вносяться  за рішенням товариства (підприємства), але мають добровільний характер. Вони залучаються з метою поповнення власних оборотних коштів товариств, власних і спільних підприємств, інших господарюючих суб’єктів; участі в програмі персоніфікації власності в споживчій кооперації України.

Щорічно члени спілок ( пайовики) мають право на частку отриманого прибутку, у вигляді дивідендів на обов’язкові і додаткові пайові внески, які за згодою власників можуть бути зараховані на збільшення паю.

Додатковий вкладений  капітал – це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість (емісійний дохід) та інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо, без рішень про зміну статутного капіталу.

Сума емісійного доходу не підлягає будь-якому використанню або розподілу, крім випадків реалізації акцій за ціною нижче номінальної вартості акцій.

Інший додатковий капітал – включає суму дооцінки необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до додаткового капіталу.

Резервний капітал  – це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів. Резервний капітал створюється за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал це той, що не зареєстрований у складі статутного капіталу.

Законом України «Про господарські товариства» передбачено створювати резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути менше 5% від суми чистого прибутку.

Нерозподілений  прибуток – це прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам, формування резервного капіталу.

Непокритий збиток – це сума збитку, одержана в результаті діяльності підприємства.

Непокриті збитки минулого року списуються за рішенням уповноваженого органу за рахунок відповідних джерел, а саме: нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу, а в окремих випадках статутного капіталу.

Неоплачений капітал  – це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу, тобто різниця між об’явленим та оплаченим статутним капіталом.

До неоплаченого капіталу включається  також номінальна вартість розміщених, але неоплачених акцій.

Розмір неоплаченого капіталу зменшується при погашенні  заборгованості за внесками до статутного капіталу і сплаті номінальної вартості розміщених акцій.

Вилучений капітал – для акціонерних товариств це фактична собівартість викуплених у акціонерів акцій власної емісії, а для інших господарських товариств – собівартість викуплених часток.

Ця стаття використовується господарськими товариствами (АТ, ТзоВ або повного товариства).

Можливі зміни складових  власного капіталу наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1 - Причини збільшення та зменшення власного капіталу

Збільшення

Зменшення

Статутний капітал (графа 3 ф.№4 "Звіт про власний  капітал"

+ формування розміру  статутного капіталу при створенні  підприємства;

- зменшення номінальної  вартості акцій;

+ спрямування частини прибутку до статутного капіталу;

- анулювання ( на суму  номінальної вартості) акцій, викуплених  у акціонерів;

+ реєстрація випуску  нових акцій (для акціонерних  товариств);

- повернення частки  статутного капіталу при виході  учасників на суму, зафіксовану в установчому договорі;

+ збільшення номінальної  ввартості акцій;

- списання непокритих  збитків

+ збільшення кількості  акцій номінальної вартості;

 

+ реінвестування дивідендів  у акції, частки;

 

+ вступні внески пайовиків

 

Пайовий капітал ( графа 4 ф. №4 "Звіт про власний капітал")

+ надходження пайових  внесків

- повернення внесків  (паїв) при виході учасника;

 

- використання пайових  внесків на покриття збитків  за рішенням загальних зборів  пайовиків;

Додатково вкладений  капітал (графа 5 ф.№4)

+ емісійний дохід  ( розміщення акцій за ціною,  що перевищує їх номінальну  вартість);

- анулювання акцій  власної емісії, ціна викупу яких  перевищувала номінальну вартість;

+ реалізація випущених  акцій за ціною, що перевищує  їх номінальну вартість;

- реалізація викуплених  акцій за ціною, що менше  ціни викупу

+ анулювання акцій  власної емісії, ціна викупу яких  менше номінальної вартості;

 

+ додаткові внески  учасників без збільшення статутного  капіталу

 

Інший додатковий капітал ( графа 6 ф.№4; р. 330 ф. №1 "Баланс")

+ дооцінка необоротних  активів ( основних засобів, незавершеного  будівництва, нематеріальних активів)

- уцінка необоротних  активів ( основних засобів, незавершеного  будівництва, нематеріальних активів)

+ дооцінка фінансових інструментів;

- уцінка фінансових  інструментів;

+ безоплатно одержані  необоротні активи

- нарахування амортизації  за безоплатно одержаними необоротними  активами

 

- поточний податок  на прибуток від вартості безоплатно  отриманих необоротних активах

Резервний капітал ( графа 7 ф.№4; р. 340 ф.№1 "Баланс"

+ спрямування частини  прибутку на його формування та поповнення

- виплати за рахунок  резервнлого капіталу ( дивідендів  за привілейованими акціями; відсотків  за облігаціями);

 

- покриття збитків

Нерозподілений  прибуток ( графа 8 ф.№4)

+ чистий прибуток, одержаний  за звітний період

- чистий збиток за  звітний період;

 

- виплата дивідендів  за простими акціями, паями;

 

- відрахування до  резервного капіталу

 

- покриття збитків

Неоплачений капітал ( графа 9 ф. №4; р. 360 ф. №1 "Баланс")

+ заборгованість учасників  за внесками до статутного  капіталу

- погашення заборгованість  шляхом внесків до статутного  капіталу;

 

- заборгованість за  неоплаченими акціями ( частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників

Вилучений капітал ( графа 10 ф. №4; р. 370 ф. №1 "Баланс"

+ фактична собівартість  акцій власної емісії (часток), викуплених  в акціонерів (учасників);

- реалізація ( перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) на суму фактичної собівартості;

+ вилучення частини  капіталу у випадку у випадку  учасника

- анулювання викуплених  акцій на суму фактичної собівартості;

 

- виплата дивідендів  викупленими власними акціями


 

Коригування залишків на початок звітного року здійснюється за рахунок «Нерозподіленого прибутку»  і відбувається при:

- зміні облікової політики;

- виправленні помилок;

- інших змінах.

 

3. Аналіз ефективності  використання власного капіталу

власний капітал пасив баланс

Фінансовою основою  діяльності підприємства є сформований  ним власний капітал, який підприємства вкладають в активи: в ОФ, нематеріальні активи і в оборотні активи.

Величина власного капіталу має бути достатньою для забезпечення незалежності фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності зобов’язань, а також втілення в життя програми економічного і соціального розвитку.

Величина власного капіталу вкладеного в активи повинна становити ≥50 % загальної кількості грошових ресурсів.

За рахунок власного капіталу підприємства повинні повністю покривати необоротні активи і мінімізувати величину оборотних активів ( бажано 50% планових оборотних засобів).

Ефективність використання власного капіталу характеризується такими показниками: як фондовіддача (ФВ) і рентабельність (Р).

 

ФВ = ∑О/ВК

Р = ЧП/ВК

 

∑О – обсяг реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) за рік

ВК – середньорічна  вартість власного капіталу

ЧП – чистий прибуток

В процесі аналізу  Власного капіталу доцільним є розрахунок питомої ваги сум надходження та вибуття за статтями звіту «Про Власний капітал» та їх змін в абсолютній сумі.

1) Коефіцієнт надходження  Власного капіталу

 

Кнад.= НК/ЗК1

 

НК – надходження  власного капіталу

ЗК – залишок власного капіталу на кінець звітного періоду

2) Коефіцієнт вибуття ( використання) Власного капіталу

 

Квиб. = ВК/ЗК0

 

ВК – вибуття власного капіталу

ЗК0 – залишок власного капіталу на початок звітного періоду

Важливе значення має  вивчення співвідношення коефіцієнта  надходження та вибуття.

Детальний аналіз структури і динаміки власних фінансових ресурсів проводиться за джерелами їх формування (табл.1). Він дає можливість оцінити:

  • ступінь виконання завдань щодо збільшення ( вилучення) власного капіталу за звітний період;
  • питому вагу і тенденції росту ( зменшення) власного капіталу за джерелами його формування;
  • забезпеченість підприємства власним капіталом на кінець звітного періоду.

 

Таблиця 2 - Структура і динаміка власного капіталу підприємства (станом на 31 грудня)

Показники

Базовий рік

Минулий рік

Звітний рік

Звітний рік у % до

сума, тис. грн.

% до підсумку

сума, тис. грн.

% до підсумку

сума, тис. грн.

% до підсумку

базового року

Минулого року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Статутний капітал

631

82,6

547

72,6

190

65,9

93,5

107,9

2. Пайовий капітал

152

19,9

139

18,4

186

20,8

122,4

133,8

3. Додатковий капітал

10

1,3

10

1,3

10

1,1

100

100

4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

{29}

{3,8}

58

7,7

109

12,2

-

187,9

Разом власного капіталу

764

100

754

100

895

100

117,1

118,7

5. Сукупний капітал

1029

100

1013

100

1128

100

109,6

111,4

6. Частка власного  капіталу в сукупному капіталі

X

84,2

x

74,4

x

79.3

X

X


 

З даних табл.1 видно, що власний капітал аналізує мого підприємства за звітний рік у порівнянні з минулим роком збільшився на 141 тис.грн. (895-754), або 18,7%, а у порівнянні з базовим роком – на 131 тис.грн. (895-764), або на 17,1%. Позитивним є те, що його збільшення відбувалося за рахунок таких важливих джерел, як пайовий капітал та нерозподілений прибуток. При цьому особливу роль відіграв приріст нерозподіленого прибутку, що засвідчує економічну ефективність господарської діяльності та цілеспрямоване використання чистого прибутку на виробничий розвиток.

Темпи росту власного капіталу вищі за темпи росту сукупного  капіталу, внаслідок чого збільшилась його частка з 74,2% в базовому періоді до 79,3% - у звітному періоді. Підприємство достатньо забезпечене власним капіталом (>50%).

Фактичні дані про  склад власного капіталу на кінець звітного періоду доцільно спів ставити  з показниками, прогнозованими за фінансовим планом, і дати оцінку ступеня виконання планових завдань.

Детальну інформацію про зміну власного капіталу за джерелами  його формування дає звіт про власний  капітал (додаток до П(С)БО 5), форма, якого додається (додаток 2). В ньому  зазначені причини змін власного капіталу за звітний період. На його основі немає потреби складати додаткові аналітичні таблиці, оскільки він сам нею є. Аналітику потрібно лише провести детальний перегляд даних звіту по вертикалі і горизонталі, виокремити чинники впливу на кожен вид капіталу, дати їм оцінку, зробити висновки на майбутнє.

Так, з додатку 2 видно, що статутний капітал підприємства збільшився в звітному році на 43 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку, що при недостатності власних оборотних коштів, є позитивним. Аналогічно здійснюється перегляд та оцінка чинників впливу на зміну залишків власного капіталу за всіма наявними джерелами. Враховуючи той факт, що основним джерелом приросту власного капіталу в результаті господарської діяльності має бути чистий прибуток, то особливу увагу слід приділити використанню нерозподіленого прибутку по вертикалі (гр. 8, дод. 2) і перевірити чи дотримується підприємство статутних вимог щодо розподілу прибутку, чи враховується фінансовий стан підприємства, чи задовольняються зобов’язання перед власниками капіталу тощо; та чистому прибутку ( код рядка 130) по горизонталі. Не менш важливо звернути увагу на списання невідшкодованих збитків (код рядка 260). З врахуванням даних таблиці 1 і звіту про власний капітал необхідно виробити управлінські рішення щодо зміни величини і структури власного капіталу у наступному періоді.

Також проводиться аналіз структури розміщення власного капіталу ы довгострокових залучених коштів. Він проводиться з метою оцінки структури інвестицій на формування необоротних активів та достатності власних оборотних коштів для участі у формуванні оборотних активів, щоб забезпечити платоспроможність і кредитоспроможність підприємства (табл. 3).

Информация о работе Аналіз власного капіталу підприємства