Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 00:16, курсовая работа

Описание работы

Щоб вирішити на певному рівні поставлені ринковою економікою завдання кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий менеджер та аудитор повинні добре володіти сучасними методиками фінансового аналізу.
Метою написання даної курсової роботи є надання рекомендацій щодо підвищення платоспроможності та ліквідності ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" за 2008-2009 роки.

Содержание работы

Вступ 3
1. Економічна сутність, зміст і завдання аналізу ліквідності та
платоспроможності підприємства 6
2. Методика аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 13
3. Аналіз ліквідності ВАТ " Промислово - виробниче пiдприємство
"Кривбасвибухпром" у 2008 - 2009 роках 24
4. Рекомендації щодо підвищення платоспроможності та ліквідності
ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" 30
Висновки 34
Список використаних джерел 37

Файлы: 1 файл

курсак_Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення.doc

— 219.50 Кб (Скачать файл)

заборгованості підприємства й перенесення облікових даних  до його звітності. 
 2. Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в попередніх періодах.

3. Визначення кола  потенційних дебіторів та суворе  планування дебіторської заборгованості підприємства на майбутні періоди.

4. Оптимізація структури  дебіторської заборгованості підприємства.

5.Постійний моніторинг дебіторської заборгованості. 
6. Визначення можливості застосування кредитної політики щодо

окремих покупців продукції та формування її принципів і умов. 
7. Прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за

допомогою сучасних форм її рефінансування.

8. Здійснення ефективного  контролю за формуванням та  погашенням 

дебіторської заборгованості підприємства.

9.Розрахунок розміру резерву сумнівних боргів. 
Велике значення для ефективного управління дебіторською

заборгованістю також  має її класифікація, під час якої за основу беруть такі основні критерії:

1) строк погашення  та зв'язок з нормальним операційним  циклом; 
2) об'єкти, щодо яких виникла дебіторська заборгованість; 
3) своєчасність погашення.

Варто наголосити, що внаслідок  обмеженості інформації дані рекомендації мають орієнтовний характер. Більш  детальний аналіз по кожному напрямку повинен дати остаточну відповідь та стати основою для розробки конкретного плану дій.

Таким чином, для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності  та платоспроможності, підприємству необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні  умови діяльності,  розробити  та здійснити комплекс заходів основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості. Адже можливості оптимізації оборотного капіталу, скорочення капітальних вкладень, збільшення відстрочки платежів та інші рано чи пізно вичерпаються. І лише стабільно зростаючий та достатньо високий рівень рентабельності надає підприємству реальні можливості по зміцненню свого фінансового становища та впевненого розвитку.

Отже, запропоновані заходи економічно обґрунтовані, доцільні, а отже можуть бути реалізовані в практичній діяльності підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Ліквідність та платоспроможність  підприємства є одними з найважливіших  складових, що визначають фінансовий стан підприємства, тобто забезпеченість фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та проведення розрахунків за своїми зобов’язаннями. Будучи за своєю суттю близькими, але не тотожними поняттями, ліквідність та платоспроможність з різних сторін характеризують діяльність підприємства, і, таким чином, надають можливість здійснення правильних висновків та прийняття оптимальних рішень. Ліквідність це потенційна платоспроможність, і спрямована вона на перспективу, виражає здатність підприємства здійснювати розрахунки в майбутньому, в той час як платоспроможність відображає нинішній стан справ, і є вираженням спроможності підприємства погашати поточні (негайні) платежі. В умовах ринкової економіки, підтримання ліквідності та платоспроможності на належному рівні є надзвичайно важливим завданням для будь-якого підприємства. Низька ліквідність та платоспроможність підривають можливості здійснення нормального виробничого процесу, позбавляють можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів, внаслідок низької довіри кредиторів та інших контрагентів, зумовлюють додаткові непродуктивні витрати у вигляді пені та штрафів тощо. З іншого боку, причинами зниження ліквідності та платоспроможності підприємства є низька рентабельність, чи взагалі збиткова діяльність, і нераціональне розпорядження наявними ресурсами. 

Саме для того, щоб  завчасно виявити та виправити можливі негативні тенденції  у фінансовому стані підприємства, провадиться фінансовий аналіз його діяльності. Інформаційною базою є, в першу чергу, фінансова звітність. У разі необхідності можливе залучення додаткових даних з найрізноманітніших джерел. Використовуючи розроблені та широко розповсюджені методи проведення аналізу, фінансовий аналітик може дати всебічну оцінку стану ліквідності та платоспроможності підприємства. При цьому, варто пам’ятати, що конкретні умови вимагають врахування специфіки кожного випадку та застосування нетрадиційних підходів і навіть власних розробок. Але оцінка стану ліквідності та платоспроможності це лише початковий етап роботи аналітика. Не менш важливим є виявлення причин, які призвели до зміни показників ліквідності та платоспроможності, що дає можливість розробки заходів спрямованих на подолання негативних тенденцій.

В даній роботі здійснено  аналіз ліквідності та платоспроможності  ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" на початок і кінець 2009 року.  Проведені розрахунки свідчать про задовільний стан ліквідності та платоспроможності підприємства як на кінець 2008 року так і на кінець 2009 року. Найгіршим є рівень платоспроможності підприємства, оскільки коефіцієнт платоспроможності (абсолютної ліквідності) не відповідає нормам, хоча порівняно з 2008 роком у 2009 році спостерігається зростання даного показника з 0,01 до 0,8. Підприємство не зможе покривати зобов’язання в найближчому періоді. В межах норм перебуває коефіцієнт швидкої ліквідності та відповідає нормативам коефіцієнт покриття, тобто ліквідність підприємства у віддаленішій перспективі є доволі високою. Але слід пам’ятати, що високий рівень коефіцієнта швидкої ліквідності та покриття може вказувати на наявність понаднормових виробничих запасів та безнадійної дебіторської заборгованості. Про переважання негативних тенденцій у фінансовому стані підприємства свідчить також погіршення цілого ряду інших фінансових коефіцієнтів та негативні структурні зрушення у структурі активів та пасивів, що знайшли своє відображення у порівняльному аналітичному балансі.

Основними причинами  зниження ліквідності та платоспроможності  підприємства є збільшення поточних зобов’язань, фінансування капітальних  витрат за рахунок поточних зобов’язань. Відповідно рекомендації, щодо покращення рівня ліквідності та платоспроможності передбачають, насамперед, досягнення прибутковості, що передбачає збільшення обсягів продажу та зменшення витрат, залучення довгострокових позик на фінансування капітальних витрат, або відмова від інвестиційних проектів. Також важливим є раціональне управління наявними фінансовими ресурсами, зокрема визначення оптимальних обсягів виробничих запасів, управління дебіторською заборгованістю тощо. Тобто вихід зі скрутного становища і підвищення ефективності діяльності вимагає розробки та впровадження комплексу заходів. 

Отже, ситуація на ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" не є катастрофічною, а навпаки діяльність якого доволі стабільна та прибуткова. Забезпечення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності є запорукою ефективної діяльності підприємства та стабільного розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV;

2. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік – 2001. №37;

3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник – К: Либідь, 1998. – 312 с.;

4. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.—592 с.;

5. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. – 1000с.;

6. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятия. // Финансы. – 1999. – №2.

7. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М.: Бухгалтерский учет, 1996.;

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы й статистика, 1996.-429с.;

9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378 с.;

10. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз – 2008р.;

11. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. пос. - К.: КНЕУ. - 2004. - 368 с.;

12. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. — 2005. — № 9.;

13. Любушкин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Ч. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н. П. Любушкина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.;

14. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.;

15. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1993;

16. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 383 с.;

17. Фролова Т.О, Фінансовий аналіз. - К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. - С. 118.;

18. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз – 2008р.;

19. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. – Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1995. –  128 с. ;

20. Хотомлянський О., Чернета Т., Северина С. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей // Економіка України – 2003. №3;

21. Шеремет О.О., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.К-,2005,  с.90-99;

22. http://smida.gov.ua// - фінансова річна звітність ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»

 

 


Информация о работе Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення