Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 00:16, курсовая работа

Описание работы

Щоб вирішити на певному рівні поставлені ринковою економікою завдання кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий менеджер та аудитор повинні добре володіти сучасними методиками фінансового аналізу.
Метою написання даної курсової роботи є надання рекомендацій щодо підвищення платоспроможності та ліквідності ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" за 2008-2009 роки.

Содержание работы

Вступ 3
1. Економічна сутність, зміст і завдання аналізу ліквідності та
платоспроможності підприємства 6
2. Методика аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 13
3. Аналіз ліквідності ВАТ " Промислово - виробниче пiдприємство
"Кривбасвибухпром" у 2008 - 2009 роках 24
4. Рекомендації щодо підвищення платоспроможності та ліквідності
ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" 30
Висновки 34
Список використаних джерел 37

Файлы: 1 файл

курсак_Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення.doc

— 219.50 Кб (Скачать файл)

- оптова торгівля іншими  матеріалами;

- надання     послуг     населенню;

- надання послуг   та  відвантаження  товарно-матеріальних  цінностей   на  безоплатній   основі;

- надання   послуг   автотранспорту та механізмів;

- проведення ремонтних  робіт;

-  надання в найм  майна  підприємства;

-  проценти за користування  займами;

-  інші.      

в) звичайної  діяльності:

-  реалізація фінансових  інвестицій;

-  реалізація необоротних   активів;

-  інші.  

г) фінансової  діяльності:

- реалізація векселів;

- виплата відсотків за користування кредитами банків;

- користування кредитними   ресурсами;

- виплата дивідендів;

- надходження грошових  коштів  в результаті виникнення  боргових зобов‘язань ( займів, векселів, облігацій та інших видів короткострокових та довгострокових зобов‘язань, не пов‘язаних з операційною діяльністю).

Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства.

Базове підприємство здійснює ведення оперативного та бухгалтерського  обліку результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно з діючим законодавством.

Ведення бухгалтерського  обліку та складання фінансової і статистичної звітності ВАТ ”ПВП ”Кривбасвибухпром” здійснює на підставі нормативно - правових документів. Це дає змогу вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за єдиними принципами й формою і таким чином забезпечувати порівнянність облікової інформації.

Згідно з чинним законодавством, а саме з Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову  звітність в Україні”. ВАТ ”ПВП ”Кривбасвибухпром” самостійно визначило форму ведення бухгалтерського обліку, про що зазначається в Наказі ”Про облікову політику підприємства”.

Розмір статутного капіталу Товариства складає 97 022 000 грн.

Тривалість операційного циклу якого складає один місяць.

Отже, ознайомившись з  короткою характеристикою даного підприємства з інформації, яка оприлюднюється, маємо певне уявлення про його фінансово-господарську діяльність.

Також, використовуючи річний фінансовий звіт форми 1 «Баланс» за 2008 та 2009 роки (Додаток 1,2) можна оціни фінансовий стан ВАТ ”ПВП ”Кривбасвибухпром” у порівнянні з 2008 роком та проаналізувати його платоспроможність та ступінь ліквідності за даний проміжок часу.

Перед тим як розраховувати  необхідні показники для аналізу  балансу, звернемо увагу на загальну картину статей балансу, а саме відсутність  «хворих» статей, такі як: прослідковується зменшення розміру виробничих запасів у 2009 році з 39900 тис.грн. до 19576 тис.грн.; збільшення грошових коштів порівняно з 2008 роком з 979 тис.грн. до 226698 тис.грн., а також зменшення довгострокових зобовов’язань з 19200 тис.грн. до 15000 тис.грн. Всі ці показники мають великий вплив на ліквідність та платоспроможність підприємства в даному випадку.

Отже, на підставі даних бухгалтерського балансу за 2008-2009 роки та розрахованих показників для аналізу ліквідності балансу (Додаток 1,2) проаналізуємо стан ліквідності та платоспроможності підприємства

Виходячи із даних таблиці (Додатки 3,4) необхідно зазначити, що за досліджуваний період явним є нестаток найбільш ліквідних активів на початок кожного року для покриття найбільш термінових зобов’язань. Дефіцит з початку 2008 року по початок 2010 року складає: 55651 тис. грн., 136125 тис. грн. 38454 тис. грн., відповідно, але це не свідчить, що підприємство не є платоспроможним. Це говорить лише про те, що за даний період підприємство не мало на рахунку необхідної суми готівкових коштів та їх еквівалентів для погашення короткострокових позик та інших поточних зобов’язань. 

Але на кінець кожного періоду підприємство чекає надходжень від дебіторів, які більші за короткострокові пасиви як на початок 2008 року – 111998 тис. грн., так і на кінець  – 193638 тис.грн., таким же чином склалася ситуація і на кінець 2009 року – на 165285 тис.грн. більше.

Повільно реалізовувані  активи (тобто запаси і витрати) більші довгострокових пасивів на кінець 2009 року на 4908 тис. грн. Проте даний платіжний надлишок через його низьку ліквідність не може бути використаний на покриття короткострокових зобов’язань.

Отже, недостатня ліквідність  балансу  протягом двох років свідчить про неможливість підприємства в його платоспроможності на найближчий до даного моменту проміжку часу. Проте абсолютно ліквідним баланс вважати не можна, оскільки в підприємства на кінець звітного періоду могли були з’явитись проблеми з погашенням короткострокових кредитів, кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги.

 Але для поглибленого аналізу ліквідності підприємства буде замало абсолютних показників, крім цього необхідно розрахувати відносні показники звітного періоду, які порівнюються з нормою, із зазначенням попереднього періоду, і тим самим виявляється реальний фінансовий стан, слабкі та сильні сторони підприємства.

Таким чином, використовуючі опрелюднені дані річної фінансової звітності ВАТ ”ПВП ”Кривбасвибухпром” за 2008-2009 роки, проведемо аналіз відносних показників ліквідності та платоспроможності підприємства, які відображені в Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Коефіцієнти ліквідності  ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"

Коефіцієнт

Нормативне значення

Формула розрахунку

на 01.01.08р.

на 01.01.09р.

на 01.01.10р.

абсолютної ліквідності

[0,2; 0,25]

К абс.л. = (Грошові кошти + ПФІ)/ Поточні зобовязання

0,07

0,01

0,8

критичної ліквідності

[0,6; 0,8]

К кр.л. = (Грошові кошти + ПФІ + д/З)/ Поточні зобовязання

1,9

1,4

1,5

загальної ліквідності

[1; 2]

К заг.л. = Оборотні активи/ Поточні зобовязання

2,6

1,7

1,6

співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

[1]

К сп.д.к. = Поточна дебіторська заборг. / Поточна кредиторська заборг.

3,63

3,74

0,98


 

Проаналізувавши баланс Товариства можна зробити висновок, що він ліквідний. Цей висновок підтверджує величина і зміна показників ліквідності.

Так, коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом досліджуваного періоду нижче за оптимальне його значення (0,2-0,25), це свідчить, що споживче товариство не має достатньо вільних грошових коштів і в разі потреби не зможе негайно погасити свої поточні зобов'язання.

Значення  коефіцієнту критичної ліквідності  нормальним вважається в діапазоні 0,6 - 0,8. Якщо на початок і кінець 2008 року цей коефіцієнт складав 1,9 та 1,4, відповідно, а на кінець 2008 року 1,5, то видно, що ці показники значно вище за його оптимальне значення і товариство може за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів на кінець року погасити короткострокові позикові кошти.

Коефіцієнт  загальної ліквідності як на початок, так і на кінець року знаходяться в межах критичних значень ( 1 - 2 ), це говорить про високі можливості підприємства при необхідності негайно погасити короткострокові зобов’язання.

Збільшився також власний оборотний капітал з 74088 тис. грн. до 134101 тис. грн., тобто на 81%, що надасть можливість в покритті необхідних витрат.

Співвідношення  короткострокової дебіторської та кредиторської  заборгованості показує здатність  розрахуватися з кредиторами  за рахунок дебіторів протягом одного року. Рекомендоване значення – 1,0.

На кінець 2008 року підприємство мало співвідношення заборгованостей у розмірі 3,74, а у 2009 році – 0,98, що приблизно до норми. Це свідчить про ліквідність кредиторської заборгованості підприємства за рахунок дебіторської, але, враховуючи велику різницю між показниками на кінець 2009 року, можна зробити висновок, що порівняно з 2008 роком кредиторська заборгованість значно виросла. Єдиним порятунком є те, що дебіторська заборгованість майже на рівні, що дасть змогу погасити борги за їх рахунок.

За цих  умов ВАТ ”ПВП ”Кривбасвибухпром” відповідає тим параметрам, які необхідні для здійснення з ним кредитних та інших фінансових взаємовідносин.

Отже, використання сучасних методик фінансового аналізу  на кожному етапі прийняття рішення  дозволить керівництву прийняти економічно обґрунтовані перспективні рішення на мікроекономічному рівні, що є дуже важливим для підприємства.

 

4. Рекомендації  щодо підвищення платоспроможності та ліквідності  ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"

 

За даними проведеного  аналізу показників платоспроможності  та  ліквідності діяльності підприємства, можна зробити загальний висновок про ефективну та досить прибуткову роботу підприємства.

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку. Його відсутність або недостатні розміри протягом  тривалого періоду означають, що підприємство є неконкурентноспроможним і, відповідно, рано чи пізно воно стає банкрутом та підлягає ліквідації. Тому досягнення прибутковості є першочерговим завданням для господарюючого суб’єкта, що здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку.

Тому, враховуючи стабільний та потенціальний фінансовий стан підприємства можна надати лиши загальні рекомендації щодо покращання показників ліквідності і платоспроможності підприємства.

В свою чергу збільшення обсягу продажу це:

    • стимулювання попиту на продукцію підприємства – в першу чергу інформування потенційних покупців продукції (цільова реклама), гнучка система знижок, післяпродажне обслуговування, надання вичерпної технічної інформації, до і післяпродажні консультації щодо технічних характеристик продукції та її експлуатації;
    • розширення збутової мережі – можливо саме відсутність регіональних представництв та місцевих дилерів стримує потенційних покупців від вибору на користь  продукції підприємства; широка збутова мережа та активна реклама суттєво мінімізують трансакційні витрати покупців;
    • вихід на нові ринки – комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної (агресивної) маркетингової політики;
    • випуск нових конкурентноспроможних видів продукції – технічний прогрес вимагає постійного оновлення асортименту продукції, що збільшує обсяги продажу, але одночасно вимагає додаткових витрат на закупівлю устаткування, ноу-хау; фінансування подібних витрат можливе або за рахунок довгострокових кредитів (що в нинішніх умовах здійснити надзвичайно важко), або за рахунок скорочення (в першу чергу надлишкових) виробничих потужностей, що зумовлює додаткові надходження та скорочення постійних витрат (утримання, ремонт тощо).

З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності  підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації  запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів.

Для більшого підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

Пошук постачальників, що пропонують вигідніші умови зменшить витрати виробництва. На сьогоднішній день умови ринку забезпечують можливість широкого вибору як вітчизняних так і закордонних постачальників сировини та матеріалів.

Зменшення постійних та змінних витрат за рахунок економії.

Зменшення постійних витрат шляхом скорочення надлишкових виробничих потужностей. З іншого боку, зароблені та залучені кошти потребують раціонального управління інакше всі зусилля підприємства по досягненню прибутковості будуть марними. Отже, необхідне проведення постійної роботи у таких напрямках.

Визначення оптимального (мінімально необхідного) об’єму сировини та матеріалів - виходячи з потреб виробництва,  необхідно визначити оптимальний об’єм закупівлі сировини та матеріалів, адже надмірна їх кількість це не тільки додаткові витрати на доставку, зберігання, але й вилучення з обороту оборотних коштів;

Важливим також є управління дебіторською заборгованістю. Використання усіх можливих заходів у роботі з дебіторами , починаючи від відмови від укладання угод з дебіторами з високим ризиком і закінчуючи судовими позовами, обов’язково матиме позитивні наслідки.

Головна мета управління дебіторською заборгованістю в умовах фінансово-економічної кризи полягає  в мінімізації її обсягу та строків  інкасації боргу. Абсолютно очевидно, що несплачена сума за відвантажену у 2008 р. продукцію не буде дорівнювати цій самій сумі в наступні роки, оскільки активи не мають постійної вартості та зазнають впливу інфляційних процесів, які в умовах кризи збільшуються. Крім того, якщо існує дебіторська заборгованість в іноземній валюті, через нестабільність курсу валюти ризик її несплати значно збільшується. 
Таким чином, на сьогодні як пріоритетні напрями управління дебіторською заборгованістю можна визначити такі:

1. Організація повного  та достовірного обліку дебіторської

Информация о работе Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та шляхи їх підвищення