Рефераты по программированию и компьютерам

Решение системы алгебраических линейных уравнений методом Гаусса

24 Сентября 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является следующее: исследовать область применения метода Гаусса к решению различных прикладных задач и
разработать программу «Решение задач методом Гаусса», выполняющую следующие операции:
1) Решение СЛАУ методом Гаусса
2) Нахождение обратной матрицы методом Гаусса
3) Вычисление определителей методом Гаусса

Решение системы линейных уравнений методами простых итераций и прогонки

05 Мая 2015, курсовая работа

В данном курсовом проекте был разработан программный продукт, предназначенный для решения систем линейных алгебраических уравнений методом простой итерации и методом прогонки.
Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) является одной из основных задач линейной алгебры. Эта задача имеет важное прикладное значение при решении научных и технических проблем. Решение систем уравнений, содержит четко сформулированный алгоритм для проведения вычислений.

Решение экономических задач в информационном обеспечении Интернет-проекта

17 Марта 2013, дипломная работа

На основании результатов кластерного анализа формируются выводы, уточняется система целей проекта и формируется план – график работ по формированию задач, выявленных при анализе. В данной работе на основании анализа были получены выводы, которые будут использоваться для дальнейшего развития интернет-магазина и привлечения новых посетителей.
Результаты финансового анализа, представленные в виде больших массивов чисел, не сильно упрощают процесс принятия решений. Можно сгруппировать результаты в таком виде, чтобы процесс принятия решений стал более эффективным. Можно визуализировать данные и результаты анализа так, чтобы аналитик разом мог охватить их взглядом.

Робот және монипуляторлар

28 Ноября 2014, реферат

Манипулятор (французша manіpulateur; латынша manіpulus — уыс, manus — қол) — 1) кеңістіктегі нысанды (бұйым, дайындама, зат) өңдеуде, орнын өзгертуде, т.б. адам қолының қимылына ұқсас қозғалыс функцияларын атқаратын жұмыс органымен жабдықталған механизм. Манипулятор көптеген машиналардың, механизмдердің (мысалы, прокаттық стан манипуляторы, шөміштік манипулятор, бұрғылау қондырғысының манипуляторы), автоматтандырылған өндіріс орындарының автоматтық желілерінің құрамдарына кіреді; өнеркәсіптік роботтардың бөлігі болып табылады.

Робототехника

11 Ноября 2013, реферат

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование. Выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику.

Розрахунок собівартості комп’ютерної Wi-fi мережі

14 Мая 2013, курсовая работа

Мета даної роботи є проведення аналізу та виявлення шляхів рентабельності для аудиторії технічного обслуговування та ремонту ЕОМ Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ.
Тема: Розрахунок собівартості комп’ютерної Wi-fi мережі.
Завдання:
Опрацювання інформаційних джерел за темою роботи.
Розкрити теоретичні основи аналізу рентабельності підприємства.
Розрахувати і проаналізувати показники собівартості підприємства.
Розрахувати заходи що до збільшення рентабельності підприємства.

Розрахунок та вибір регулювальних органів

01 Декабря 2014, курсовая работа

ЗАВДАННЯ:
Розрахувати та вибрати регулювальний орган, розрахувати з'єднання регулювального органу з виконавчим механізмом і вибрати виконавчий механізм. Накреслити переріз регулювального органу та принципову електричну схему з'єднування пускача, виконавчого механізму та дистанційного покажчика положення вала виконавчого механізму. Побудувати безрозмірну статичну характеристику з'єднання виконавчого механізму з регулювальним органом та з'єднання регулювального органа з виконавчим механізмом.

Розробка UML діаграми прецендентів та діяльності

28 Января 2014, лабораторная работа

UML (англ. Unified Modeling Language) — уніфікована мова моделювання, використовується у парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування. Є невід'ємною частиною уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення. UML є мовою широкого профілю, це відкритий стандарт, що використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі системи, називаної UML-моделлю. UML був створений для визначення, візуалізації, проектування й документування в основному програмних систем. UML не є мовою програмування, але в засобах виконання UML-моделей як інтерпретованого коду можлива кодогенерація.

Розробка Web сторінки на мові HTLM

15 Января 2014, курсовая работа

На сучасному рівні розвитку інформаційних технологій використання комп’ютера для збереження будь-яких видів інформації стає єдиним засобом, що надає широкі можливості керування інформацією. Важливу роль у процесі отримання інформації відіграє мережа Інтернет. Сьогодні в Україні послугами Інтернет з різною періодичністю користуються близько 9 млн. жителів України.
Internet сьогодні це найбільш розвинена у світі інформаційна система, за допомогою якої здійснюється комунікація між мільйонами користувачами. За допомогою мережі Internet забезпечується доступ до більш як п'яти мільйонів інформаційних Web-сайтів

Розробка автоматизованої системи обліку кадрів в навчальному закладі.

24 Декабря 2013, курсовая работа

Темою моєї курсової роботи є „ Розробити автоматизовану система обліку кадрів в навчальному закладі.” Я це завдання вибрав тому що зараз на наш час все більше розвиваються новітні технології тому зараз потрібно застосовувати ці технології у нашому житті. Зараз комп’ютери економлять наш час, зберігають навколишнє середовище тому що використовується менше паперу тому менше вирублюють дерева. В наш час простіше запустити програму де буде готова база даних і її легко редагувати чим робити кожен раз спочатку базу даних якщо зробив помилку в неї.

Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

11 Июня 2013, дипломная работа

Досягнення поставленої мети потребує рішення в роботі наступних основних задач:

проаналізувати суть завдань відділу збуту;
формалізувати розрахунки;
обґрунтувати розробки по всіх видах забезпечення

Розробка діалогової системи для рішення прикладних задач

15 Ноября 2013, курсовая работа

Язык программирования C++ широко используется для разработки программного обеспечения. А именно, создание разнообразных прикладных программ, разработка операционных систем, драйверов устройств, а также видео игр и многое другое. Существует несколько реализаций языка программирования C++ — как бесплатных, так и коммерческих. Их производят проекты: GNU, Microsoft и Embarcadero (Borland). Проект GNU — проект разработки свободного программного обеспечения (СПО). Язык программирования С++ был создан в начале 1980-х годов, его создатель сотрудник фирмы Bell Laboratories – Бёрн Страуструп.

Розробка засобами Delphi тестуючої ілюстративної оболонки

08 Октября 2013, курсовая работа

Тестування може бути різне за своїм типом, але методики його проведення мало чим відрізняються між собою. Для проведення тестування необхідно скласти (або використати готові) тести, які в своєму вигляді найчастіше є на паперовому носії, в достатній кількості. Але бурхливий прогрес в області розвитку персональних комп'ютерів виводять педагогів на необхідність створення електронних тестуючих програм для самоконтролю і самоперевірки знань студентів.
Порівнюючи тестування з іншими методами можна виділити наступні особливості комп’ютерного тестування:
оперативність отримання оцінки (наприклад, у порівнянні з письмовим опитуванням);
можливість частіше проводити контроль знань (при наявності готового тестового матеріалу);

Розробка макету сайту з використанням Adobe Photoshop

04 Ноября 2014, лабораторная работа

Мета роботи: отримати навички щодо створення графічного макету сайту в програмі Adobe Photoshop. Вивчити основні прийоми роботи і способи компонування інформаційних блоків сайту.

Розробка програми розв'язку транспортної задачі

15 Декабря 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є створення універсальної програми, яка знаходить оптимальний результат розв’язку задач що зводяться до транспортної.
Сама програма буде створена за допомогою засобів програмування мови Turbo Paskal.
Для даної роботи поставлено три задачі:
Перша: Аналізувати задачі, що зводяться до розв’язання транспортної моделі (задачі), формалізувати зміст задач та обґрунтувати вибір методу їх розв’язку.
Друга: Побудовати алгоритм розв’язку ТЗ та проаналізувати його роботу.

Розробка програми „ Криптоаналiз ”

29 Ноября 2013, курсовая работа

Шифрування - спосіб перетворення відкритої інформації в закриту і назад. Застосовується для зберігання важливої ​​інформації в ненадійних джерелах або передачі її по незахищених каналах зв'язку. Згідно ГОСТ 28147-89, шифрування підрозділяється на процес зашифровування і розшифрування. Залежно від алгоритму перетворення даних, методи шифрування поділяються на гарантованої або тимчасової криптостойкости. Мета роботи: Розробити програму шифрування/дешифрування. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:
розробити ескізний і технічний проект програми;
розробити робочий проект програми.

Розробка програмного засобу для спілкування з клієнтами та віддаленого керування робочими станціями

13 Июня 2013, дипломная работа

Мета роботи: спроектувати та розробити програмний засіб для спілкування в межах локальної мережі з можливістю віддаленого керування комп’ютерами з серверу.
Програмний засіб розроблений в середовищі Borland Delphi 7.0. Програмний засіб призначений для роботи на робочих станція під керуванням операційної системи Windows XP, Windows 2000, Windows Vista.
Розробка програмного за стосунку відбувається за допомогою модулів і бібліотек стандартної поставки Borland Delphi Enterprise 7.0.

Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних соціальної мережі

18 Ноября 2013, курсовая работа

Мета цієї курсової роботи полягає у розробці бази даних предметної області, яка має відношення до соціальної мережі. У загальному випадку створення будь-якої програмної системи, у тому числі і бази даних, проходить складний життєвий цикл. Існує багато методологій по опису життєвого циклу проектування та розробки баз даних. У цій курсовій роботі буде використано методологію, згідно з якої життєвий цикл складається з наступних етапів: розробка стратегії автоматизації предметної області; проведення системного аналізу предметної області; концептуальне моделювання предметної області;
логічне та фізичне проектування.

Роль и место интернет технологий в развитии банковских услуг

01 Апреля 2013, реферат

В современных условиях российский рынок банковских услуг характеризуется сильно возросшей конкуренцией. Банки стремятся захватить большую часть клиентов, которые приносят максимальную прибыль, предлагая различные виды продуктов и услуг, что ведёт к постоянной системе совершенствования банковской политики и изменению стандартов.

Роль информации

19 Октября 2013, контрольная работа

Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека.
Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет и миром. Иное сообщение стоит дороже жизни. По преданию, 13 сентября 490 года до н.э. греческий воин-гонец, прибежавший из Марафона в Афины, не останавливаясь в пути, упал замертво, но донес весть о победе над персами.

С начала суток прошло T секунд

02 Декабря 2013, лабораторная работа

Цель работы: приобретение навыков работы с языком C++, знакомство с общей структурой программы и простейшими операторами языка.
Задача: С начала суток прошло T секунд. Определить:
Сколько полных часов прошло с начала суток,

Сайт как инструмент маркетинга

16 Ноября 2013, курсовая работа

Интернет развивается столь стремительно, что иметь собственный сайт даже небольшой фирме или индивидуальному предпринимателю просто необходимо. И не важно, в каком городе вы живете. Более того, разработка сайтов Киев дает дополнительные возможности в плане маркетинга. Давайте проведем сравнение сайта компании с магазином.
И тот, и другой служит продвижению и продаже товара. Первое правило, которое необходимо выполнить: сайт, как и магазин, должен привлекать людей дизайном, нравится им, оставлять самое приятное впечатление.

Сервисное программное обеспечение

11 Июня 2015, контрольная работа

Операционная система Windows содержит служебные программы.
Служебные приложения Windows предназначены для обслуживания персонального компьютера и самой операционной системы. Они позволяют находить и устранять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного и аппаратного обеспечения, а также автоматизировать некоторые рутинные операции, связанные с обслуживанием компьютера.

Сервисное программное обеспечение

11 Июня 2015, контрольная работа

В служебные программы Windows входят: Вас приветствует Windows; дефрагментация диска; мастер обслуживания; проверка диска; очистка диска; сведения о системе; агент сжатия; преобразование диска в FAT32; сжатие данных. Наибольшее распространение в нашей стране получили программы-детекторы, а вернее программы, объединяющие в себе детектор и доктор.

Сетевое планирование и анализ проекта

19 Ноября 2015, курсовая работа

Метод критического пути CPM предполагает анализ проекта в условиях, когда длительности различных стадий (работ) проекта четко определены и фиксированы (т.е. в условиях, когда неучтенные факторы являются несущественными). Этот метод основан на определении временных резервов всех работ проекта. Резервом времени работы называется время, на которое можно задержать исполнение задачи без увеличения длительности проекта

Сетевой уровень построения сетей. Адресация в IP-сетях. Протокол IP

19 Марта 2013, реферат

Сеть Internet - это сеть сетей, объединяющая как локальные сети, так и глобальные сети типа NSFNET. Поэтому центральным местом при обсуждении принципов построения сети является семейство протоколов межсетевого обмена TCP/IP.
Под термином "TCP/IP" обычно понимают все, что связано с протоколами TCP и IP. Это не только собственно сами проколы с указанными именами, но и протоколы построенные на использовании TCP и IP, и прикладные программы.

Сетевые Операционные системы

20 Марта 2013, курсовая работа

Операционная система в наибольшей степени определяет облик всей вычислительной системы в целом. Несмотря на это, пользователи, активно использующие вычислительную технику, зачастую испытывают затруднения при попытке дать определение операционной системе. Частично это связано с тем, что ОС выполняет две по существу мало связанные функции: обеспечение пользователю-программисту удобств посредством предоставления для него расширенной машины и повышение эффективности использования компьютера путем рационального управления его ресурсами.

Сетевые операционные системы

15 Мая 2013, реферат

В большинстве вычислительных систем ОС являются основной, наиболее важной (а иногда единственной) частью системного ПО. С 1990-х наиболее распространёнными операционными системами являются ОС семейства Microsoft Windows и системы класса UNIX (особенно Linux). Сетевая же операционная система - это операционная система со встроенными возможностями для работы в компьютерных сетях. К таким возможностям можно отнести:
поддержку сетевого оборудования
поддержку сетевых протоколов
поддержку протоколов маршрутизации
поддержку фильтрации сетевого трафика

Сетевые почтовые системы

10 Мая 2014, курсовая работа

Существует значительное число систем электронной почты, они отличаются реализацией протоколов и форматами передаваемых почтовых сообщений. Однако практически все почтовые системы в зависимости от стандартов, на которых они основываются, делятся на :
1. Системы, основанные на протоколе Х.400
2. Системы, основанные на протоколе SMTP
3. Системы на основе частных стандартов (например MS Mail, cc:Mail)
4. Гибридные системы (например MS Exchange Server)

Сети систем массового обслуживания

16 Января 2014, курсовая работа

Основной целью данной работы является исследование работы сети СМО с помощью построения аналитической и вычислительной моделей, получение оценок всех важнейших характеристик сети, а также проверка адекватности модели.
Для построения аналитической модели сети необходимо формализовать описание заданной сети СМО посредством построения графа передач и матрицы передач сети. Также, если сеть нестационарна, то необходимо добиться стационарности путем увеличения числа каналов обслуживания на соответствующих СМО. Вычислительная модель сети строится при помощи языка GPSS.